Sayfalar

205 ) BAŞKENTLİKTEN VİLAYETE !..

  
   TBMM'nin kararıyla Osmanlı saltanatı 1 Kasım 1922'de sona erdiğinde Ankara, resmen olmasa bile, artık başkentti. Galatya Krallığı dönemindeki başkentliğinden 1900 yıl sonra, bu defa genç bir cumhuriyetin başkenti oluyordu.. Aslına bakarsanız ne Ankara ve Ankaralılar başkent olmaya hazırdı, ne de İstanbul ve İstanbullular vilayet olmaya !..
   1920'lerin İstanbul'unda nüfus hala karışıktı. Bulgar sütçü, Karamanlı Rum bakkal, Arnavut bostancı, Eğinli kasap, Karadenizli manav, Balat ve Hasköy'ün fakir tenekecisi, Rum meyhaneci, İtalyan inşaat ustası ve Ermeni kuyumcu dışında bürokrasinin ve ticari hayatın her alanında aynı renkli nüfus görülüyordu.
   İstanbul'un nüfusu 1927 sayımına göre 900 bin civarındaydı. Kent hala ahşap yapılardan oluşuyordu. Surların içinde bile bahçeli evler, bostanlar göze çarpıyordu. Apartman tipi binalar İstanbullunun yaşamına henüz girmemişti, belirli bir azınlığın ve belirli semtlerin hayat tarzıydı.. Birçok kimse için kalorifer ve havagazı ulaşılamayacak bir özlemdi..
   Şehrin nüfusundaki artış, imparatorluktan birer birer kopan Rumeli eyaletlerinden, özellikle Balkan Savaşı'nda işgal edilen vilayetlerden gelen Müslüman ve Musevi halkla oldu. 1950'lere kadar İstanbul'da Rumelili halk çoğunluğu oluşturuyordu. Birinci Dünya Savaşı'na girerken, İstanbul nüfusunun % 60'ı Müslüman, % 20'si Rum-Ortodoks, % 10'u Ermeni ve % 6'sı Musevi olarak görünüyor. 1922'den sonra Anadolu'dan göçen ve Anadolu şivesiyle Türkçe konuşan Karamanlı Rumlara çokça rastlanır oldu. 19 Ekim 1924'den itibaren İstanbul polisi, ahali mübadelesine tabi olan bu Anadolulu Rumların bir kısmının toplanılıp Yunanistan'a gönderilmelerini istedi. Gazeteler son zamanlarda İstanbul'a göçen Anadolu Rumlarının sayılarının 20 bini  bulduğunu yazıyordu. Mübadele, 1924 yılının en çarpıcı ve hazin olayıdır..
  
   Aynı tarihlerdeki gazeteler, örneğin Selanik'ten Bahr-i Cedid vapuruyla kalabalık bir göçmen grubunun şehre geldiğini bildiriyor. Gelen muhacirlerin yerleştirildiği misafirhanelerin bakımsızlığı devamlı eleştiri konusudur. İstanbul, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gibi, büyük Anadolu göçünü henüz yaşamıyordu..
   İstanbul halen memleketin en büyük ithalat limanıydı. 1925 yılındaki altı aylık ithalat 1584 ton ve 73 milyon lirayı geçmekteydi. Aynı dönemde İzmir'den sonra en büyük ihracat limanı olarak, 27 milyon liralık ihracat yapılmaktaydı..
   TBMM, 1 Mart 1923'de mali mevzuata İstanbul'u da dahil edince ; İstanbul artık Ankara'ya tabi olur. 15 Nisan 1923'de saltanatı kayıran her türlü propaganda yasaklanır. 6 Ekim 1923'de Şükrü Naili Paşa komutasındaki birlikler İstanbul'a girer..
   1600 yıllık dünya başkenti için tarihi karar alınır. İsmet Paşa, 9 Ekim 1923 günü, Halk Fırkası'nın grubu önünde anayasal teklifi okur : "Ankara başkenttir".. 13 Ekim'de Meclis bu kararı onaylar, ama tartışmalarla.. Gümüşhane mebusu Zeki Bey, "İstanbul'a karşı bu düşmanlığın nedenini anlamak zor" der..
   İstanbul halen hilafetin merkezidir. Son halife Abdülmecid 1924'de hanedanın bütün üyeleriyle sınır dışı edilene kadar, doğrusu pek mütevazı bir halifelik de yapmıyordur.İstanbul'daki muhaliflerin kendisine yaptıkları ziyaretler günbegün artıyor sayısı ve tantanasıyla. Halife, Batılı bir hayat tarzı içinde ; ressam, aynı zamanda hanedan üyelerinin de çok sevdikleri bir kişi.. Atalarının giysileri içinde yaptığı Eyüp Sultan ziyaretleriyle, Romanov' ların taç giyme töreni gibi bir gelenek yaratma peşindedir..
   Sürgünden sonra Osmanlı Hanedanı uzunca bir süre için şehri terk eder. Artık İstanbul'un "mavikanlı"ları ; ihtilal kaçkını, sefalete düşmüş Rus aristokratlarıyla, henüz servet ve itibarlarını koruyan Mısır Hıdiv Hanedanı' na mensup prens ve prenseslerdir..
  
   8 Eylül 1924'de, Osmanlı İmparatorluğu'nun sadaret makamı ve Hariciye Nezareti olan Babıali'nin üstündeki Osmanlı tuğrası indirilir. Burası artık İstanbul vilayetidir... 18 Ekim 1924'de hanedanın baba ocağı olan Topkapı Sarayı, müze olarak düzenlenerek halka açılır.. 1 Temmuz 1924'de elçi Nusret Bey, Dr. Adnan Bey' in (Adıvar) Hariciye Vekaleti'ni temsilen İstanbul'a atanır. Çünkü Sovyetler Birliği, Polonya ve Afganistan gibi misyonların dışında bütün elçilikler halen İstanbul'dan kıpırdamaya niyetli değildir.. Ankara başkent olarak ilan edildiği gün, Tepebaşı'ndaki binada oturan İngiliz elçilik mensupları, Ankara'yı "yaşanması zor bir yer" olarak tanımlamakla yetinmişlerdir.. Hatta Japonlar 1925'de elçiliklerini Ankara'da değil, İstanbul'da açarlar ve ancak 1937 yılı Ekim'inde Ankara'ya taşınırlar..
   Hükumet elçiliklerin Ankara'ya gelişini teşvik etmekte ve bedava arsa vaat etmektedir. Hatta Mustafa Kemal 9 Kasım 1925'de, Ankara'daki Alman elçilik binasının açılışına bizzat katılıp uzun uzun etrafı gezmiştir.
 
   İstanbul henüz Ankara'ya ve yeni rejime karşı muhalefetin merkezidir. Hem sadece politik değil ; kültürel muhalefetin ve beğenin de.. "Bozkırdaki şehir, balı ve armudu iyiymiş, bize ne !"  gibisinden, "Angara" diye telaffuz edilerek küçümsenir.. Mebusan takımı bile, fırsat bulduklarında, on sekiz saatlik tren yolculuğunu göze alıp İstanbul'a koşuşturmaktadır..
   Gazi Mustafa Kemal Paşa ise yurt içi gezilerinde İstanbul'a henüz uğramamakta kararlıdır. 12 Eylül 1924'de Karadeniz gezisinden dönerken, gece yarısına doğru Hamidiye kruvazöründe İstanbul'dan durmaksızın geçer..
 
   1925'den sonra Üsküdar'ın ayrı bir vilayet olması için birkaç yıl çalışılır, ama yürümez..
   Sonra imparatorluktan kalma devlet binalarının devir teslim işlemleri başlar.. Sadrazamlık, valilik olur ; Maliye Nezareti, İstanbul Defterdarlığı ; Süleymaniye'deki Şeyhülislamlık, İstanbul Müftülüğü ; Harbiye Nezareti, üniversite ; Sirkeci'deki Posta Telgraf Nezareti, Büyük Postane ; Sultanahmet'teki Defter-i Hakani, İstanbul Tapu Müdürlüğü ; Maarif Nezareti de, İstanbul Maarif Müdürlüğü olur...
   1 Temmuz 1927'de Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1919'da terk ettiği şehre ayak basar. Ertuğrul yatıyla şehre giren Cumhurbaşkanı, büyük tezahüratla karşılanır. İstanbul artık Türkiye'nin yazlık başkenti olmuştur..
  
   Cumhuriyetin resmi kültür ve ideolojisi, bütün kurumlaşmaları ile Ankara'da oluşturulurken, İstanbul bir yandan Batılılaşan bir yaşamı, bir yandan da arabeskleşen bir Osmanlı kültürünü bir arada sürdürmektedir. Sinemalar, kafeşantanlar, her ulustan konsomatrislerin yığıldığı barlar ve onların yanında alaturka saz !.. Viyana operetleri ve Cemal Reşit Bey'in eserleri, yanında Deniz Kızı Eftelya'ya koşan İstanbullular.. Kadınlı erkekli beş çayları, bir yanda da İbnülemin Mahmud Kemal Bey'in hanımlara kapalı konak sohbetleri...
   İstanbul bu dönemde bir laiklik fırtınası geçirmektedir. 254 adet orta dereceli okulun arasından sadece bir tanesi imam hatip yetiştirmeye mahsustur !..
   Kent, bu kozmopolit yaşamını 1950'li yıllara kadar sürdürecektir...
  

( İLBER ORTAYLI'NIN YAZILARINDAN DERLENMİŞTİR..)

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK