Sayfalar

268 ) TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ !..

   

   Dünya tarihindeki en kesin sonuçlu savaşlardan birisi olan, 1870 yılındaki Sedan Savaşı, her ne kadar Fransa ile Prusya arasında geçmiş de olsa, dolaylı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nu da etkilemiştir..
   Bu savaşta Fransız Ordusu hemen hemen yok edilmiş ; İmparator 3. Napoleon, 80 bin asker ve yaralı bir generali ile birlikte esir düşmüştü. Buna karşılık Prusyalıların kaybı ise sadece 9 bin kişiydi !.. Savaş sonunda Almanya, kesinlikle dikkate alınması gereken büyük ve sömürgeye aç bir devlet olarak tarih sahnesine çıkmıştı. Fransa'nın ödediği 5 milyon frank tazminat ise, Alman kapitalizminin gelişmesi için adeta bir doping etkisi yapmıştı. Ayrıca, Avrupa'daki Fransız üstünlüğü sona ermiş, güç dengeleri tamamen değişmişti.
   Yine bu savaşın sonunda Almanya, Fransa'dan Alsace Lorraine bölgesini alarak Alman birliğini kurmuş, imparatorluk haline gelmişti. Daha sonra da ; Fransa, Rusya ve İngiltere'den gelecek tehlikelere karşı ittifak unsurları aramaya başlamıştı. Böylece, 1871'de Avusturya ile bir ittifak antlaşması imzaladı, İtalya da 1881'de katıldı. Karşılık olarak 1892'de Fransa ve Rusya arasında ittifak antlaşması yapıldı, 1907 yılında İngiltere katılınca, gelecekteki büyük savaşın safları da belirginleşmeye başlamış oldu..
   Almanya, birliğini geç kurup sömürgecilik mücadelesine geç başlamış olduğundan ; pek çok sömürgecilik bölgesini diğer büyük devletlere kaptırmıştı. Toprakları üzerinde henüz sömürgecilik mücadelesi devam eden Osmanlı Devleti'ni bakir bir ekonomik yayılma alanı ve askeri bir kullanım unsuru olarak gördüğü için de, giderek Türkiye'ye yakınlaşıyordu...
   1880 ve 1890'lı yıllarda Almanya'da Pancermenist fikirler güç kazanmaya başladı. Pancermenizm Cemiyeti Başkanı Profesör Ernest Hasse, 1896'da yayımladığı "Almanya'nın Türkiye Üzerindeki Hakları" başlıklı broşüründe ; Almanya'nın Türkiye'ye, İngiliz Hindistan'ı statüsünde yerleşmesini fikrini işliyordu. ( 1 ) 
   Yine pancermenistlerden Doktor K. Viktor Stettin, "Büyük Almanya-Avusturya-Türkiye İmparatorluğu"nun kurulmasını istiyor, Hamburg ve İstanbul'u bu imparatorluğun iki büyük liman kenti olarak düşlüyordu !.. ( 2 ) 
   Almanların ünlü sosyalistlerinden Rosa Luxemburg, "Osmanlı Devleti ve Alman Emperyalizmi" adlı kitabında şöyle yazıyordu :
"Almanya, Türkiye'nin bütünlüğünü korumak çabasındaydı ; fakat bu gayretin gerçek amacı Türkiye' nin taksimini erteleyerek, sonradan daha iyi şartlar altında kendi lehine intikal ettirmekti. Önceleri Çarlık Rusya'sı da Türkiye'nin tamamını istiyordu. Fakat Alman etkisi Türkiye'de yerleşince, her iki emperyalizmin çıkarları da çatışmış oldu.. 
Rus Çarlığının ünlü politikacısı Struve şöyle demektedir : ' Alman politika adamlarında, Almanya'nın himayesi altında Türkiye'nin Mısır'laştırılması programı ve fikrinde yoğunlaşan özel bir Türk politikası belirmektedir. Çanakkale ve İstanbul boğazları, Alman Suveyş'i haline geleceklerdir. Fakat Karadeniz yahut Marmara'da bir Alman Mısır'ının, Rusya bakımından dayanılamaz bir şey olacağı tamamıyla açık bir şeydir.'  
Alman kapitalizminin Irak ve Hindistan'a giden karayolu Balkan yarımadasıyla Türkiye topraklarından geçtiği, Alman genelkurmayı tarafından daima ileri sürülmüştür.." ( 3 )

   

   Sultan Abdülhamid ise ; Osmanlı'nın , yeni kurulmuş olması nedeniyle geçmişte yaşanmış hiçbir sorununun olmadığı Almanya'yı, devamlı güçlenen ve büyüyen ekonomik ve askeri yapısı nedeniyle, ülkenin kalkındırılmasında kullanmak istemekteydi. Diğer büyük devletleri fazla rahatsız etmeden bir denge politikası izlemekte, bu arada Almanya ağırlıklı yatırımlara ve ticarete devam etmekteydi. Ayrıca Abdülhamid, izlediği panislamist politika ile İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Müslüman sömürgelerini de rahatsız ediyordu..
   1897 yılında tekrar Rum isyanları başladı. Osmanlı'yı savaşa sürüklemek isteyen Yunanistan, Balkan devletleriyle birleşerek genel bir harp çıkartmak düşüncesindeydi. Abdülhamid bir süre büyük devletlerin savaşa engel olmasını bekledikten sonra, Müşir Edhem Paşa'ya, Balkan ülkelerinin birleşmesine fırsat vermeden, hızla Yunanistan'ı ezmesini emretti. Böylece Osmanlı Devleti, 17 Nisan 1897'de Yunanistan'a savaş ilan etti. Veliaht Konstantin'in kumandasındaki 75 bin kişilik Yunan Ordusu imha edilip Osmanlı Ordusu Atina önlerine gelince Ruslar başta olmak üzere, Avrupa devletleri Osmanlı'dan savaşı sona erdirmesini istedi !.. ( 4 ) 
   Almanya'nın Ermeni, Makedonya ve Yunan isyanlarının bastırılmasında Babıali'ye yardım etmesine karşılık ; İngiltere, Karadağ'ın bağımsızlığı ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilmesi yönünde sergilediği tutumla Abdülhamid'
in öfkesini çekti.

   12 Ağustos 1883'de Batı Avrupa'dan kalkan ilk tren İstanbul'a ulaştı. Bu, Avrupa ile ticari ve askeri bağlar için çok önemli bir adımdı. 21 Ekim 1889 tarihinde ise, Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in İstanbul'a ilk ziyareti gerçekleşti. Bu ziyaretle, Türkiye'deki Alman yayılmacılığının belkemiğini oluşturacak olan Bağdat Demiryolu imtiyazının Almanya'ya verilmesi olasılığının ortaya çıkması, başta İngiltere olmak üzere Fransa ve Rusya'yı da korkuttu.. ( 5 ) 
   Dokuz yıl sonra, 5 Ekim 1898'de, Alman İmparatorunun muhteşem buharlı yatı İstanbul'a demirledi. Bu ikinci ziyaretin amacı, barışın ve Hıristiyan iyi niyetinin temsilcisi olarak Kudüs'e ve Şam'a gidecek olmasıydı. Sıradan  bir hacı gibi, kendisini Halife Sultan'ın iyi niyetli korumasına teslim ediyordu !..
   Bu arada, Musul dolaylarındaki zengin petrol yataklarına dair ilk raporlar İngiliz ve Hollandalı şirketleri çok heyecanlandırdığından, Almanların Berlin-Bağdat demiryolu projesinin son bağlantısı için onayı bir an önce alması gerekmekteydi. İstanbul-Bağdat arasını 23 günden 2 güne indirecek olan projeye, petrol söylentileri nedeniyle, ilgi büyüktü.. ( 6 ) 
   Bismarc'ın Osmanlı'ya gösterdiği kayıtsızlık nedeniyle Almanlar, ülkenin ekonomik potansiyeli hakkında tam bir bilgiye sahip değildi. Sultanın da onayı ile, iç bölgeleri araştırmak ve kaynakların bir envanterini çıkartmak için Alman uzmanlar geldi. Bu, dört yıllık bir çalışma olacak ve "Küçük Asya'nın Doğal Kaynakları" adlı, çok kapsamlı bir raporla sonuçlanacaktı.. ( 7 ) 
   İş bilir Alman matbaacıların Halle kentinde bastıkları "Küçük Asya'nın Ticari Kaynakları Haritası", Wilhelm'in yatı daha Ege Denizi sularında iken, Almanya'da satışa çıkmış ve şaşılacak kadar büyük rağbet görmüştü ... ( 8 ) 
   Wilhelm'in amacı ; Almanya'nın Yakındoğu'daki etkinliğini Avrupalı rakipleri aleyhine genişletmek ve Osmanlı'yı Alman emperyalizminin yarı sömürgelerinden biri durumuna dönüştürme sürecini hızlandırmaktı.(9)
   
 

   Wilhelm, Kudüs'e, 29 Ekim'de, Türk ev sahipleri tarafından özel olarak açılan bir geçitten geçerek, üzerinde göz kamaştırıcı beyazlıkta bir feldmareşal üniforması, başında altından kocaman bir imparatorluk kartalı olan miğferi, siyah bir at üzerinde girdi. İki yanında atlı Türk polisleri sopalarla heyecanlı halkı uzak tutmaya çalışıyordu. Böylesine gösterişli ve teatral bir giriş, bazı sert yorumlara ve kıyaslamalara neden oldu. Orta Çağda bile fatihlerin, üç din için kutsal sayılan bu kente gerekli saygıyı gösterdikleri söylendi ; hatta, kente eşek sırtında girmeyi yeğleyen Hz. İsa anımsatıldı.. 
   Wilhelm on gün sonra da Şam'a geldi. Selahaddin Eyyubi'nin mezarına çelenk koyup, som gümüşten bir kandil astı ve mezarın çevresine, en iyi mermerden bir mozole yapılmasını emretti. ( 10 ) 
   Etkili Alman propaganda mekanizmasına güvenerek ve bu sayede sözlerinin tüm Doğu'ya yayılacağını bilerek, 12. yüzyılda Kudüs'ü Haçlılara karşı başarıyla korumuş bu kutsal savaşçıya olan derin hayranlığını dile getirdi..( 11 ) 
   Sultan'ın panislamist politikasından yararlanmak için, "Eğer Osmanlı İmparatorluğu'na bir dinsiz olarak gelseydim, Müslümanlığı kabul ederdim" dedi. 
   Kasım ayında, şerefine düzenlenen ve pek çok Müslüman ileri geleninin katıldığı şölende ünlü söylevini verdi  : "Sultan Hazretleri ve dünyada onu Halife olarak gören 300 milyon Müslüman, Alman İmparatorunun kendilerinin dostu olduğuna ve öyle kalacağına inanmalıdırlar.."
   Propaganda uzmanları bu sözlerini çok uzaklara yayarken, dışişlerinin dağıttığı altınlarla, söylev, Arapça ve Türkçe gazetelerde tam olarak yer aldı. Bunun yanı sıra, sözlerini taşıyan parlak renkli kartpostallar bastırılıp bedava dağıtıldı. Bunların, aralarında İngiliz Hindistan'ı ve Rus Orta Asya'sının da bulunduğu Müslüman dünyasına postalanacağı da bilinmekteydi !..
       
                 
DİP NOTLAR.........
( 1 ) Süleyman Kocabaş, "Pancermenizm'in Şark'a Doğru Politikası", s.69
( 2 ) K.Viktor Stetten, "Avrupa-i Vusta Siyasetinde Yeni Hedefler, Berlin-Bağdat", s.83-84
( 3 ) Rosa Luxemburg, "Osmanlı Devleti ve Alman Emperyalizmi", s. 12-16
( 4 ) Hasırcızade, "Abdülhamid Han ve Osmanlı-Yunan Muharebesi", s.7
( 5 ) Alan Palmer, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Son Üç Yüz Yıl, Bir Çöküşün Yeni Tarihi"
( 6 ) Fritz Fischer, "Germany's Aims in the First World War", s. 20-22
( 7 ) Peter Hopkirk, "On Secret Service East Of Constantinople", s. 33
( 8 ) F. Fischer, a.g.e.  s.20-22
( 9 ) Lothar Rathman, "Alman Emperyalizminin Türkiye'ye Girişi", s.76
( 10 ) P. Hopkirk,  a.g.e.  s.39
( 11 ) Rıfat Önsoy, "Türk-Alman İktisadi Münasebetleri", s.42
( 12 ) P. Hopkirk,  a.g.e. , s.40   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK