Sayfalar

292 ) ATATÜRK'Ü ANLAYARAK SEVMEK !..   "Gayri resmi tarih" görüşüne göre, Kurtuluş Savaşı'nı yapan Gazi Mustafa Kemal Paşa, makbuldür, olumlu olarak değerlendirilir ; Cumhuriyet'i ilan eden ve devrimler yoluyla toplumu laik ve demokratik bir yapı çizgisinde dönüştüren Atatürk ise makbul değildir ; dinden ve gelenekten saptığı ve toplumu da saptırdığı iddiasıyla, olumsuz değerlendirilir !..
   Mustafa Kemal'in bağımsızlık ve Cumhuriyet hedefleri o denli inanılmazdır ki, Halide Edip gibi bir özgürlük savaşçısı bile, bunlara inanmayarak, Amerikan mandası taraftarlığı yapmıştır..
   Komutanların en kıdemlisi olan Mareşal Fevzi Çakmak bile, Lozan dönüşünde İsmet Paşa'ya, ( Mustafa Kemal'e muhalif olan ) komutanların arasında bir fikir birliği oluşturulması yoluyla işlerin yürütülmesi önerisinde bulunmuş, İnönü'nün bu öneriyi "devletin resmi örgütlenmesi dışında olduğu" gerekçesiyle reddetmesi üzerine sessiz kalmıştır.

 

   Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'i ilan ederken önündeki seçeneklerine kısaca bir göz atalım ; böylece onun devrimci yalnızlığını daha iyi anlayabiliriz..

   1 ) Hilafet Seçeneği : Aralarında Kurtuluş Savaşı komutanlarının da bulunduğu büyük bir kesim bu seçeneği savunmaktadır. Bunlara göre Hilafet, sadece Osmanlı İmparatorluğu döneminde toplumun alışageldiği bir yönetim biçimi olmakla kalmayıp aynı zamanda Türkiye'nin bütün İslam coğrafyasındaki liderliğinin de güvencesi olacaktır. Yani hem toplumda kabul görmesi daha kolaydır, hem de Türkiye'ye, dünyadaki İslam ülkelerinin liderliğini sağlayacaktır. Bu model, aslında Mustafa Kemal'in halifelik görevini yüklenebilmesine de olanak vermektedir.
   Büyük Millet Meclisi, halkın ve milletin temsilcisi olarak Hilafetin de temsilcisidir ; Meclis Başkanı da, bu kimliğiyle Meclis adına temsil görevini yerine getirebilir ; kısacası, Mustafa Kemal, Meclis Başkanı kimliği ile devlet başkanı ve halife olabilir..
   Mustafa Kemal bu öneriyi doğru bulmaz, çünkü onun anlayışına göre, artık din-tarım imparatorluklarının dönemi kapanmış, iktidarın geçerlilik kaynağını halktan, milletten alan çağdaş ulus devletler dönemi başlamıştır. Tabii İslam ülkelerinin liderliği açısından da bu önerinin ne denli anlamsız olduğunu bilir ; Osmanlı Padişahı  5. Mehmet Reşat'ın Birinci Dünya Savaşı'na girerken ilan ettiği "cihad" karşısında Müslüman Arapların, İngilizlerle işbirliği yaparak Halife'nin ordularına karşı savaştığı gerçeğini unutmamıştır..

 2 ) Komünizm Seçeneği : Mustafa Kemal'in önündeki ikinci seçenek, o sırada yükselişte olan ve Kurtuluş Savaşı'na da destek veren Sovyet Rusya'nın rejimi olan Komünistliğin kabulüdür. Bu modele göre Türkiye Sosyalist Cumhuriyeti ilan edilir, kendisi de Yoldaş Kemal olarak bu devletin başına geçer.
  Bu model, hem o dönemde emperyalist güçlerle savaşan Kuvayi Milliyeciler için ideolojik açıdan uygundur, hem "yükselen deneyim" olarak dünyanın gündemindedir, hem de Kurtuluş Savaşı'na para ve silah desteği veren Rusya'nın yeni rejimi olarak, oradan alınacak yardımla, kolayca uygulanabilir. Üstelik Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in isteğiyle Türkiye Komünist Partisi de kurulmuştur.
  Mustafa Kemal'in, Komünist modeli derinliğine incelediği ve son derece bilinçli bir biçimde yeni devlet yapısı olarak tercih etmediği bilinmektedir. O sıralarda Lenin'in, Türk Kurtuluş Savaşı da anti-emperyalist nitelikte olduğu için Mustafa Kemal'e yardım amacıyla yolladığı Büyükelçi Aralov, Atatürk'ün bu konudaki görüşlerini kendisine açıkça anlattığını anılarında yazar.. Bu anılara göre, Mustafa Kemal, cepheyi göstermek için Aralov ile birlikte gittiği bir tetkik gezisinde ona, Sovyetler Birliği'ndeki rejimin işçilere dayandığını, oysa kendi elinde sadece köylülerin bulunduğunu, köylülerle ise Bolşevizm kurulamayacağını açıkça söylemiştir.
   Böylece 1917'de dünyanın gündemine bomba gibi düşen "Komünizm" de bir seçenek olarak elenmiş olur..

  3 ) Faşizm Seçeneği : Dönem, ırkçı kuramların moda olduğu, Almanya'da Hitler'in örgütlenmeye başladığı dönemdir. Mustafa Kemal ise bir imparatorluk enkazından, Türklük bilincinin geliştirildiği bir ulus devlet yaratmaya çalışacaktır : Bu amaca en uygun model, Türk ırkçılığına ve milliyetçiliğine dayalı faşist model gibi görünebilir. Bu modele göre Milliyetçi Sosyalist Türk Devleti kurulur, Mustafa Kemal, Führer olur, sorun çözülür !..  Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun en ihmal edilmiş milleti olan Türklük de ön plana çıkarılmış ve yeni devletin ideolojik ve kültürel temeli yapılmış olur.
  Mustafa Kemal, pek çok sorununu çözecek olan bu modele de itibar etmemiştir. Üstelik onu sadece kuruluş döneminde kullanmamakla kalmaz, yıllar sonra Tek Parti Döneminde, İtalya'daki faşist modeli irdeleyen ve bir öneri olarak önüne getirenlere de, onları azarlayarak karşı çıkar..

  4 ) Cumhuriyet Seçeneği : Aslında, feodal bir toplumda, uygulanması en zor olan seçenek Cumhuriyet modelidir.. İlk üç model, Türkiye'de çok daha kolay uygulanabilir seçeneklerdir. Çünkü ; biri din, öteki sınıf, sonuncusu da ırk diktatörlüğüne dayalı olduğundan, din-tarım toplumlarının ilkel ve otoriter yapısına çok daha uygundur.  Ama Mustafa Kemal, en zor olanına, Endüstrileşme ve Aydınlanma olmadan uygulanamayacak bir modeli, laik ve demokratik modeli, yani Cumhuriyet rejimini seçer..
  Çünkü amacı, toplumu dönüştürmek, bir diktatörlük değil, çağdaş bir laik ve demokratik toplum kurmaktır. Bu amaca varmaktaki çabalarında YALNIZ bir liderdir.
  Kurtuluş Savaşı komutanları Hilafet yanlısı olduklarından, yanında sadece İsmet Paşa vardır.. Cumhuriyet'in kurulması ve toplumun laik ve demokratik ilkeler temelinde dönüştürülmesi son derece zor ve uzun bir süreçtir. Altı yüzyıldır "kul" olarak yaşamış insanlara "vatandaş" bilincinin aşılanması, üstelik de bu dönüşümün endüstrileşmeyi ve aydınlanmayı yaşayamamış bir toplumda gerçekleştirilmesi, 20. yüzyılda eşi olmayan bir deneyimin yaşanmasına yol açar.  Bu dönüşümün temelinde kısaca Atatürk Devrimleri denen reformlar yatmaktadır : Eğitim Devrimi, Kıyafet Devrimi, Yazı Devrimi, Dil Devrimi, Tarih Devrimi, Medeni yasanın kabulü gibi devrimler ; dinci-gelenekçi bir tarım toplumundan, çağdaş bir topluma geçişin, kısaca, "kulluktan" "vatandaşlığa" dönüşümün alt yapısını kuran devrimlerdir.
   Batı'da bu dönüşümü sağlayan ( ve çok kanlı olan ) Reform, Aydınlanma, Endüstrileşme, Kentleşme ve bunların sonucu olan Demokratikleşme gibi süreçler Osmanlı İmparatorluğunda yaşanmamış olduğu için, toplumun dönüştürülmesi, hukuk ve eğitim reformlarıyla gerçekleştirilmeye çalışılır ; Aydınlanma, Endüstrileşme ve Kentleşme, bu devrimler sayesinde eşzamanlı yaşanır.
   İşin en zor tarafı, Batı'da "aşağıdan yukarı", geniş halk kitlelerinin desteğiyle, ve çok kanlı olarak yaşanmış olan bu sürecin, Türkiye'de "yukarıdan aşağı" devrimlerle gerçekleştirilmek zorunda kalınmasıdır..
   Laik ve demokratik rejimi kuran, toprak ağalığı ve köylülükle mücadele veren çağdaş sermaye ve işçi sınıfları henüz Türkiye'de gelişmemiş olduğu için bu savaşım, ancak sivil ve asker bir avuç bürokratın desteği ile verilir.
   Tabii bu dönüşümün en önemli unsuru ve desteği, Mustafa Kemal'in büyük bir özenle kurduğu ve varlığını sakınarak sürdürdüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.. Meclis'in varlığı, rejimin geçerlilik temellerini, dinci-gelenekçi yapıdan (halife-sultan geleneğinden) , ulusal temele ( halk temeline ) , "demokratik temsil sistemi"ne aktarmayı olanaklı kılar.. Zaten Meşrutiyet ile Cumhuriyet arasındaki en önemli fark da burada yatar.

   Meşrutiyet rejimleri, padişahlığın, "meşruti bir monarşi" çerçevesinde devamını öngörürken, Cumhuriyet, rejimi doğrudan "Milli Egemenlik" ( Ulusal Egemenlik )  anlayışı üzerine oturtmuştur. Mustafa Kemal'e, toplumu dönüştüren devrimlerini yapma olanağı veren siyasal, yasal ve meşru güç de budur...
 


( Emre Kongar, "Tarihimizle Yüzleşmek", 2006,  s.164-170 )

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK