Sayfalar

336 ) SULTAN ABDÜLHAMİD'E SUİKAST PLANI !..

  

  Komitenin Sultan Murad'ı hükümdar yapmak için başvurduğu çarelerden birisi de Sultan Abdülhamid'i öldürmek istemesiydi. Bu iş Tabib Agah Efendi vasıtası ile olacaktı..
  Komite ikinci başkanı olan Aziz Bey'in ailesini tedavi eden ve bu suretle onunla ahbap olan Agah Efendi ; bir gün Aziz Bey ile birlikte Skalyeri'nin Beyoğlu'ndaki evine gitmişlerdi. Bu evin üst katındaki bir odada Skalyeri ve Nakşibend Kalfa ile birlikte dört kişi bir taraftan yemek yer ve içki içerlerken, bir yandan da Abdülhamid'e karşı suikast yapmayı görüşmüşlerdi. 
  Agah Efendi'nin 5 No'lu, 9 recep 1295 tarihli ; Ahmed Rıza Efendi'nin 1 No'lu ve 11 recep 1295 tarihli ifadelerine göre ; bu görüşme sırasında Nakşibend Kalfa, "Abdülhamid'in vücudu kalkmayınca bu iş olmaz" demiş ve önce onu bir yere giderken yolda vurma fikrini ortaya atmış. Skalyeri ise, "Böyle şey olmaz, iş büyür, Rusya da buradadır ; bir fesat çıkar ve sonra istediklerimize kavuşamayız. Bu olsa olsa camide olur. Birisi önceden hünkar mahfilinde saklanır, ben de Sultan Murad'ı tebdil-i kıyafet camiye götürürüm ; o iş orada gerçekleştiğinde hemen ey cemaat telaşlanmayın, işte istediğiniz melek yüzlü padişahımız Sultan Murad budur diyerek orada bi'at olunup Beşiktaş sarayına götürülür.." deyince suikastın bu şekilde yapılmasına karar verilir...
  Bu plan uygulandıktan sonra sıra, suikastı yapacak olan adamın bulunmasına gelir. Bulma işi önce Aziz Bey'e teklif edilir ama o, bu işi yapamayacağını söyleyince bu defa Agah Efendi'ye teklif edilmiştir. O da, adamları olduğundan bahsederek kabul etmiş ve suikastta kullanılmak üzere bir tabanca istemiştir. Skalyeri derhal yeğeni Mihal'i çağırıp adını verdiği bir dükkandan tabanca getirterek Agah Efendi'ye vermiştir. Nakşibend Kalfa da oturduğu yerden kalkarak odadaki dolaptan çıkardığı gümüşlü küçük bir kamayı Agah Efendi'ye ; "Al Agah Efendi, bu da sana benim bir yadigarım olsun. Şimdi sana başka bir şey vermeye gücüm yoktur ; inşallah arslanımı Allah bize göstersin görelim, o vakit sana edeceğimizi biz biliriz.." der.
  Gündüz alaturka saat 10'a kadar yeyip içilip görüşüldükten sonra Agah Efendi tabanca ve mermileri bir mendile bağlayarak Skalyeri'nin evinden çıkarlarken Skalyeri, Agah Efendi'ye verilmek üzere Aziz Bey'e 50 kaime verir. Bu paranın 30'una Aziz Bey gereksinimi olduğundan daha sonra vereceğini söyleyerek el koyar ve Agah Efendi'ye 20 lira verir..
  Toplantıda, suikastın Ortaköy Camii'nde yapılmasına karar verilmiştir. Suikastın ardından başarılı olmak için etkili ve karizmatik, ulemadan birinin de ele geçirilmesi düşünülmüş ve Aziz Bey'in önerisiyle Gürcü Şerif Efendi uygun görülmüştü.. Agah Efendi hocanın da zevcesine baktığı için konuyu ona açabileceğini söylediğinde Skalyeri, "Senin söylemen olmaz, beni onunla görüştür, kandıracak sözüm vardır ve de Sultan Murad'ın bende kendi hattı ve imzasıyla pusulaları vardır ; onları görünce kanar.." der. 
  Sonra, aralarında kararlaştırdıkları gibi, Skalyeri ile Agah Efendi ertesi gün Fatih'te Otlukçu Yokuşunda bulunan hocanın evine gitmek üzere, Fatih rasathanesi önünde buluşacaklardır. Fakat kararlaştırılan saatte oraya giden Skalyeri, Agah Efendi gelmeyince geri dönmüştür. Sonradan, Agah Efendi'nin anlattığına göre, Agah Efendi güya yalnız başına Şerif Hoca ile görüşmüş ve onun vasıtasıyla Ortaköy Camii hademesi elde edilmiştir..
  Bu arada tabib Agah Efendi, suikast için bulacağına söz verdiği adamı bulamamış, parasız da kaldığından ; tabanca, kama ve mermileri bedestende satmıştır !.. 
  Skalyeri tarafından gönderilen Filibeli Abdullah tabanca ve kamayı geri istemiş fakat Agah Efendi, onları satıp elbise aldığını ; ayrıca bu iş için 500 lira isteyerek, eğer verilmezse onları ele vereceğini söyleyerek bir de tehdit savurmuştur !.. ( 2 ve 10 No'lu soruşturma belgelerinde ; 15 ve 17 recep 1295 tarihli Agah Efendi ifadeleri..)

  

   Abdülhamid, Skalyeri-Aziz Bey komitesinin toplandıkları yeri öğrenip bunlar hakkında üyelerden Hacı Hüsnü Bey'den epey bilgi aldıktan sonra ; 7 temmuz 1878 Pazar günü Zaptiye Nazırı Mehmed Arif Paşa'yı huzura kabul ederek, Pazartesi günü akşamı komitenin toplanacağı Aziz Bey'in evinin basılarak üyelerin yakalanmalarını istemiştir. 
  Zaptiye Nazırının da bizzat katıldığı operasyon 8 temmuz Pazartesi akşamı yapılmıştır. Aziz Bey'in çıkmaz sokakta bulunan evi ablukaya alınmış ve sonra da aniden baskın yapılmıştır. 
  Skalyeri, bütün evrakı da yanına alarak kaçmayı başarır. Bu arada, yeğeni Mihal yakalanır. Ali Şefkati Bey de Fransa'ya kaçmıştır..
  Nakşibend Kalfa da gerek İstanbul'da ve gerekse gittiği zannedilen İzmit'de çok aranmışsa da bulunamamış ve o da mason cemiyetinin yardımıyla, Skalyeri ile birlikte Yunanistan'a kaçırılmıştır.  Önce ikisi de Beyoğlu'nda bir kadının evinde gizlenirler. Peşlerinde bir dedektif ve zabıta ordusu olmasına rağmen ; Barbagallo adlı bir İtalyan terzisi ikisini İtalyan gemici kılığına sokar. Nakşibend Kalfa İtalyan gemicilerle kol kola, profesyonel sarhoşlar gibi yalpa yaparak gemiye kapağı attı.. Yunanistan'da, Skalyeri ölünceye kadar birlikte otururlar..  
  Tutuklanan komite üyelerinin soruşturma ve duruşmaları 8 temmuz 1878 ile 13 ekim 1878 arasında devam etmiş ve verilen karar uyarınca ; Skalyeri, Aziz Bey, Nakşibend Kalfa ve tabib Agah Efendi idama mahkum edilmişler fakat padişahın affı ile cezaları 15'er yıl müebbet kalebentliğe indirilmiştir. 
  Kaçamayanlardan Aziz Bey ve Agah Efendi Akka'ya kalebentliğe gönderilmişlerdir..
  
  Skalyeri, Atina'da oturmakla beraber rahat içinde değildir. Abdülhamid onu sürekli izletmektedir. Yunan makamlarının onu korumasına rağmen bir gün kendisini takip edenler yemeğine zehir koydular ama kusturularak kurtarılır..
  Abdülhamid bu ikili için çok para dökmektedir. Skalyeri her şeyden vazgeçerek Padişah'ın kendisini takip etmemesini istiyor ve o neresini isterse o yabancı ülkede kalıp yerleşeceğine söz veriyordu. Abdülhamid'in asıl peşinde olduğu ise, komite belgeleriydi...
  İşte bu sıralarda Skalyeri, Konsolos Ali Nuri Bey'e müracaat etti. Aralarında verdikleri karar uyarınca, Skalyeri Padişah'a bir af dilekçesi gönderecekti. 1886'da izinli olarak İstanbul'a giden Ali Nuri Bey bu dilekçenin yanı sıra iki belge daha götürüyordu.. Sultan Murad'a ait olan bu belgelerden birisi Midhat Paşa, diğer ise Sadullah Paşa tarafından imzalanmıştı..
  Ali Nuri Bey bu konu için Şeker Ahmed Paşa'ya başvurdu ; o da Padişah'ın mutemedi Hacı Mahmud Efendi'yi önerdi ve yanına götürüp tanıştırdı. Konsolos konuyu ona açtı. Mahmud Efendi huzura çıkıp durumu arz etti. Padişah, konsolosu elindeki belgelerle beraber daha sonra çağıracağını söyledi.. Birkaç gün sonra Kabasakal Çerkez Mehmed Bey (Paşa) Ali Nuri Bey'e haber göndererek mektubu getirmesini bildirdi. 
   Abdülhamid, Ali Nuri Bey'i "insanın içine işleyen delici bakışlarla süzerek" belgeleri aldı ; Mahmud Efendi'nin işaretiyle konsolos dışarıya çıktı. 
   Ali Nuri Bey'in izni sona erdiğinde, veda için Hacı Mahmud Efendi'ye geldiğinde, Padişah'ın Skalyeri ve Nakşibend Kalfa'yı affettiğini, gerekli yerlere gerekli duyuruların yapılacağını bildirdi. 
   Skalyeri'ye 25 ve Nakşibend Kalfa'ya, Medine'ye gidip orada oturması için 7 altın maaş tahsis edilmişti. Fakat karşı taraf bunları kabul etmeyince, sonuçta hiçbir şey olmamış oldu !..
   Bu sırada Skalyeri öz yeğeninin ihanetine uğradı. Tutuklandıktan sonra kaldığı hapishaneden kaçarak Yunanistan'a gelen Mihal, kendisi gibi birkaç serserinin yardımıyla amcasının evini yakıp, karışıklıktan yararlanarak komite belgelerini ele geçirmek istedi. Fakat Skalyeri belgeleri güvenli bir yere saklamıştı..
  Atina Elçisi ile Başkonsolos Dakes (Daqués) Efendi ve Osmanlı casusu olan Pireli bir Rum, bu belgeler için, çok uğraştılarsa da başaramadılar. Rum casus bu arada epey para çekti.. Sonunda sabrı tükenen Sultan Abdülhamid, hiçbir şart öne sürmeksizin Skalyeri ve Nakşibend'i affetti..
   Sultan'ın istediği sadece bir senetti. Abdülhamid tahta çıkarken bu senet ile, hasta olan kardeşi Murad eğer iyileşirse, saltanatı ona iade edeceğini taahhüd ediyordu !..  
   İstanbul'a tekrar gelen Konsolos Ali Nuri Bey, bu konuda Hacı Mahmud Efendi'ye şunları söyledi : "Kleanti'nin bu kağıdı asla elinde bulundurmadığı, bunun da lütfen Şevketlü'ye arz edilmesi.. O yalnızca bu belgenin Midhat Paşa tarafından yok edilmeyerek beraberinde İngiltere'ye götürüldüğünü biliyor.."
  Kleanti Skalyeri bir süre sonra sefalet içinde ve bunamış bir halde öldü.. Nakşibend Kalfa da Mısır'a gidip birkaç yıl sonra, 70 yaşlarındayken, burada vefat etti..
  Skalyeri'nin meşhur belgeleri de sır olarak tarihin karanlık sayfalarına gömüldü !...
  
     

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK