Sayfalar

363 ) TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNDA SİVİL UYANIŞ !..

       

   Kars'ın da mütareke hükümlerine dayanılarak işgal edileceğini bilen Kars ileri gelenleri Kars'ın işgaline meydan vermemek için Wilson Prensipleri'nden de cesaret alarak, 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'nın da teşvikiyle 5 Kasım 1918'de "Kars Milli İslam Şurası" adlı bir örgüt kurdular. Nitekim bu heyet İngiliz heyetinin şehre ayak basmasının üzerinden 3 gün geçtikten sonra toplanarak ilk kongresini yaptı. I.Kars Kongresi adıyla tarihe geçen bu kongrede 8 kişilik Muvakkat Heyet ile Milli İslam Şurası Merkez-i Umumisi adıyla yeni bir hükumet kurulmasına karar verildi. Kurulan bu hükumet, ilginçtir, İngilizler tarafından da tanındı !.. Şura, 30 Kasım-2 Aralık 1918 tarihleri arasında tekrar toplandı ve II. Kars Kongresi'ni yaptı. Mahalli temsilcilerden oluşan 60 kişinin katılımıyla toplanan kongrede bazı kararlar alındı. Alınan kararlar hakkında İstanbul'a da bilgi verildi. Ancak hükumet ortaya konulan isteklerin yerine getirilemeyeceğini bildirdi. Kongrenin bitiminden iki gün sonra 4 Aralık 1918'de, doğu vilayetlerinin sesinin başkentte  daha gür yankı bulması için İstanbul'da Vilayat-ı Şarkiye Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. 
   Bu arada 17 Ocak 1919'da toplanan kongrede alınan karar gereğince, başında Cihangirzade İbrahim Bey'in bulunduğu Cenubi Garbi Kafkas Hükumeti kuruldu.    Kars'ta alevlenen bu azimli çıkış karşısında, Harbiye Nezareti "Şura milis kuvvetlerinin Elviye-i Selase'de (Batum-Kars-Ardahan) Türkleri korumalarına dair emir" verdi. İngilizler, Kars Milli İslam Şurası'nın bölgedeki faaliyetlerinden zamanla rahatsız oldular. Nitekim Amiral Calthorpe, Sadrazam Damat Ferid'e bir mektup gönderdi ve "Erzurum ile Sivas arasında 'Şuralar' tarafından asker kılıklı birlikler silah altına alınmıştır" dedi. Nitekim çok geçmeden İngilizler, 15 Nisan 1919'da Kars'ı işgal ettiler ve Şura'nın çalışmaları sonucu kurulan Cenubi Garbi Kafkas Hükumeti binasını kuşatarak, üyelerinden 12 kişiyi tutukladılar ve trenle önce Batum'a, oradan da Malta'ya gönderdiler.
   Bu arada Ardahan'da düşman işgalini engellemek için ilki 3-5 Ocak, ikincisi 7-9 Ocak 1918 tarihleri arasında olmak üzere iki kez kongre toplandı ve bir kısım kararlar alındı. Fakat Gürcü ordusu, Milli Şura kuvvetlerini bozarak Kars'ın ardından 20 Nisan 1919'da Ardahan'ı da işgal etti..
   İngilizler bu arada Batum'u da işgal ettiler. Osmanlı Hükumeti bu işgali kabul etmedi ve Batum ve çevresinde Osmanlı egemenliğinin süreceğini ilan etti..
   Olayların gelişimi yine Osmanlı hükumetinin dediği gibi olmadı ve Batum'a gelen iki İngiliz savaş gemisi 19 Aralık'ta Batum'u kontrol altına aldı. 24 Aralık 1918'de ise İngiliz askerleri şehre girdi ve buraya bir askeri vali tayin olundu. İngilizlerin atadığı valinin kontrolü altında olmak şartıyla şehrin idaresi çeşitli milletlerden oluşan bir heyetin idaresine bırakıldı. 20 Aralık'ta Batum'un Osmanlı egemenliğinde olduğunu ilan eden Osmanlı hükumeti, 29 Aralık'ta Batum Mutasarrıflığı'na gönderdiği talimatla, "Batum'un İngilizlere teslimini ve memurların dönmelerini" istedi. Maalesef bu güzel topraklarda da Osmanlı idaresi böylece sona erdi...
   Batum'daki İngiliz işgali talihsiz bir dönemde gerçekleşti. O sırada Batum'da, doğudaki Türk kuvvetlerinden terhis edilen 25.000 kişi geri çekilmek üzere bu şehirde toplanmış bulunuyordu. İngiliz işgalinden sonra bu insanlar kışlalarından atıldılar, depolarındaki her çeşit malzeme ve teçhizatlarına el konuldu. Bu yetmiyormuş gibi, subay ve erlerin üzerleri aranarak özel eşyaları bile yağmalandı, gasp edildi. Mevsimin kış olması nedeniyle araç temin edilemedi ve birliklerin vasıtalarla geri dönmesi için imkan bulunamadı. 
   Osmanlı Hükumeti yaşanan bu acı durumu sona erdirmek üzere hemen devreye girdi. 9. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa ile İngiliz General G.F.Walker, Kars tren istasyonunda 7 Ocak 1919'da buluştular. İngiliz general bir kısım isteklerde bulundu. Bunlar arasında, "Ardahan ve Batum'da bulunan 13.000 Türk askeri için bir aylık yiyecek hakkı olan 400 ton yiyecek dışında, bütün gıda maddelerinin terk edilmesi, Kars'ın 12 Ocak'ta İngilizlerce işgal olunacağı ve idaresinin bir Ermeni heyete teslim edileceği ve Üç Sancak'ın (Kars-Ardahan-Batum) 25 Ocak'a kadar tamamen boşaltılması" da vardı..

 Yakup Şevki Paşa

   Sonuçta yine İngilizlerin istediği oldu. Deniz aracı bulunamadığı için 5. Kafkas Tümeni'nin ilk kademesi Batum'dan kara yoluyla yürüyerek hareket etmek zorunda kaldı. Mevsimin kış olması işleri çok zorlaştırdı. Ermenilerin de etkisiyle İngilizlerin erzak ambarlarına el koyması ve Türk askerine çok az miktarda yiyecek bırakılması büyük güçlüklere sebep oldu. Dahiliye Nezareti' nden yayınlanan bir tamimle, "Kars, Ardahan ve Kağızman ile bölgede bulunan diğer mahallerdeki memurların geri dönmesi" istendi. Fakat bütün bu güçlüklere rağmen 9. Ordu, 25 Ocak 1919'da bütün teçhizatıyla "93 sınırları gerisine" çekilmeye muvaffak oldu. Kars ve Ardahan yöresindeki yiyecek ve cephanelerden önemli bir kısmı götürülebildi. Ayrıca ordunun boşalttığı bu yerler milli teşekküller tarafından yavaş yavaş doldurulmaya başlandı. Fakat milli teşekküllerin buralardaki ömrü de kısa oldu ve bu toprakları Ermeniler ve Gürcüler işgal etmeye başladılar. 
   Örneğin, İngilizlerin 17 Temmuz 1920'de boşalttığı Batum'u bu kez Gürcüler işgal ettiler. Yüzyıllar boyu çeşitli defalar Rus işgali gören ve zulme uğrayan Doğu'nun çilekeş halkı yine kaderiyle baş başa kaldı. İstanbul Hükumeti tarafından yapılan açıklamada ise, "Osmanlı Devleti mütareke akdine mecbur olarak, barışın ağır şartlarını hafifletme ve içerideki gaileleri teskin ile uğraştığından, sınır boylarındaki olaylarla uğraşamayacağı ve bu konuda siyasi yoldan gayret göstermeye çalışacağını" ifade etti. Bu konuda da yapılacak bir şey kalmamış ve Anadolu'nun bir köşesi daha düşman postalının altında ezilmeye mahkum hale gelmişti. 
   3 Nisan 1919'da 9. Ordu lağvedildi ve yerini 15. Kolordu aldı. Yakup Şevki Paşa, İstanbul'a çağrıldığı sırada yöredeki Türkler, paşanın İstanbul'a gitmeyerek başlarına geçmesini teklif ettiler. Çünkü Erzurum, Ermeni tehdidi altındaydı ve yakın geçmişte meydana gelen olaylardan dolayı Türkler büyük bir tedirginlik içindeydiler. Fakat, Paşa sıhhi durumunun uygun olmadığını ve İstanbul'a gitmek durumunda bulunduğunu söyledi. İstanbul'a geldikten sonra uzun süre kendisine görev verilmeyen Yakup Şevki Paşa, 2 Nisan 1920'de tutuklanarak diğer arkadaşları gibi Malta'ya götürüldü..
KAYNAKÇA :

-M. Fahrettin Kırzıoğlu, "Milli Mücadele'de Kars", I.Kitap, s.8, s.9, s.88, s.956-957-958 -991 ;
-Sami Önal, "Milli Mücadele'de Oltu", s.40, 42 ve s.44 ;
-BOA, DH-ŞFR, Dosya : 99, Belge : 49 ;
-Tevfik Bıyıklıoğlu, "Atatürk Anadolu'da", s.23 ;
-Tuncer Baykara, "Milli Mücadele", s. 37-42-43 ;
-Gotthard Jaeschke, "Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri", C.1, s.9, s.26 ;
-Reşat Ekrem Koçu, "Osmanlı Tarihinin Panoraması", s. 229 ;
-Paul Helmreich, "Sevr Entrikaları", s. 254-255 ;
-BOA, DH-ŞFR, Dosya : 95, Belge :298 , 54 ve 13;
-"Harp Tarihi Vesikaları Dergisi", Sayı : 48, Belge : 125 ; Sayı : 41, Belge : 973, 976, 980 ; 
-Selahattin Tansel, "Mondros'tan Mudanya'ya" C.1 s.54 ;
-Tevfik Bıyıklıoğlu, "Osmanlı ve Türk Doğu Hudut Politikası", s.22 ;
-BOA, DH-ŞFR, Dosya : 101-19, Belge : 152 ; Dosya : 102-115
-Falif Rıfkı Atay, "Atatürk'ün Hatıraları (1914-1919) ", s.78 ; 
-Ali Fuat Cebesoy, "Milli Mücadele Hatıraları", s.27 ;
-"Türk İstiklal Harbi", C.1, s.48 ;
-Prof. Dr. Osman Özsoy, "Saltanattan Cumhuriyete Kurtuluş Savaşı", s.75-76-77 

    

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK