Sayfalar

505 ) YENİÇERİ - SİPAHİ ÇEKİŞMESİ VE ARDINDAKİ GERÇEKLER...

  

1603 yılında Macaristan ve İran cephelerinden bozgun haberleri gelmekteydi. Şah Abbas, Tebriz'i işgal etmiş, Kars üzerine yürümüş, bir Avusturya ordusu da Budin'i kuşatma ile tehdit etmekteydi. Son olaylar, Osmanlı tarihinde gayet önemli bir gelişmeyi işaret etmektedir. Olağanüstü bunalımlarda padişahın, Babüssaade'de tüm devlet büyükleri ve ulema ile şikayetçileri kabul edip kararı vermesi bir devlet geleneğidir. Olaylar, askerin ayaklanıp isteklerini kabul ettirdiğini göstermiştir. Bürokrasinin başı olan reisülküttab Hasan Beyzade, "Tarih"inde, askerin bu hareketini kesinlikle kötüler. Sipahilere karşı hareketle isyanı bastıran yeniçerilerin, devlet işlerinde baskısı, bu tarihte, Şubat 1603'te başlatılır.. 
Olaylar üzerine padişah adam göndererek, ordu ile Macaristan seferinde bulunan veziriazam ve serdar (başkomutan) Yemişçi Hasan Paşa'yı, acele İstanbul'a çağırttı. Harmanlı'ya geldiği sırada Yemişçi Hasan Paşa'ya karşı isyan halindeki sipahilerin hücumundan kaygı duyuluyordu. Kaymakam Mahmud Paşa ile iki kadıasker kendisiyle buluştular. Fakat ayaklanan sipahi zorbaları, şeyhülislamdan paşanın katli için fetva almışlardı. Fetvayı kadıaskerler onayladılar. Sipahi zorbaları fetvalarla Yemişçi Hasan Paşa'nın katli için padişaha telhis (rapor) gönderdiler. (Naima I, s.310). Telhiste zorbalar, istekleri kabul olunmazsa padişahı tehdit etmekten geri kalmıyorlardı. Kaymakam Mahmud Paşa, Yemişçi Hasan Paşa'nın yerine geçmek istiyordu ; rivayete göre zorbalara 30.000 altın vaat etmişti !..
Sultan Ahmed'in bu telhise yanıtı dikkate değer :

"Veziriazamdan sudur iden (çıkan) cümle umur (bütün işler) benim ma'rifetim (bilgim) dahilindedir, benimle vezirim arasına kul (sipahiler) niçün müdahale ider ?"Fatih Sultan Mehmed'den beri geçerli kanuna göre, veziriazam yalnız ve yalnız padişaha hesap verir, araya kimse giremezdi. Padişahın devlet idaresinde, bu temel kuralı anması yerinde ise de, zorbalara dayanan Kaymakam Mahmud Paşa bu kuralı çiğnemekteydi. 
Devlet işlerindeki bu kargaşaya dikkat çeken Koçi Bey, bu devirde bu temel kuralın bırakıldığı noktası üzerinde durmaktadır. Şimdi paşalar, sipahilerin veya yeniçerilerin arka çıkmasıyla mevkilerini koruyabiliyorlardı. 
Açıkçası, iktidarı asker belirliyordu...
Sonuçta padişah, Veziriazam Yemişçi Hasan Paşa'yı desteklemeye karar verdi. Kaymakam Mahmud Paşa'nın idamını emretti. Sipahilerin müdahale edeceğini hatırlatanlara Veziriazam Yemişçi'nin cevabı ilginçtir : "Sipahi zorbalarına karşı yeniçerilerimi harekete geçiririm, yeniçeri heman rıza-yı hümayunlarına bakarlar," dedi. 

Mahmud Paşa, sipahi zorbalarına güveniyor, Veziriazam Yemişçi Hasan ise yeniçerilere dayanıyordu..


Padişahın tutumunu öğrenen sipahi zorbaları, Yemişçi Hasan Paşa'nın padişah tarafından idam edilmemesi üzerine, işi kendileri halletmek için yürüyüşe geçtiler ve At Meydanı'na vardılar. Zorbalar, kapıları kırıp veziriazamın evine girmeyi başaramadılar. Yemişçi Paşa, o sırada kıyafet değiştirerek yeniçeri ağalarının bulunduğu saraya gidip sığınmıştı. Bu andan itibaren yeniçeriler ile sipahiler karşı karşıya geldiler.. Göz tanığı Hasan Beyzade de, ağalar sarayına vardı ve yeniçerinin emriyle bir telhis yazarak olanları padişaha arz etti. Raporda, zorbalara katılan Şeyhülislam Sunullah'ın azledilip Rodos'a sürgün gönderilmesi, yerine güvenilir biri olarak eski kadıaskerlerden Mustafa'nın atanması arz ediliyordu..
Kısacası, padişah ve onun mutlak vekili Veziriazam Yemişçi Hasan Paşa'ya karşı Şeyhülislam Sunullah, sipahi zorbaları ve iddiaya göre 30.000 altın rüşvet parası gönderen Celali reisi Kara-Yazıcı ile ittifak etmişlerdi.. Bu komplo karşısında son söz padişahta idi. Onun nasıl karar vereceği hayati önem taşıyordu..
Yemişçi Hasan Paşa, o gece, başta yeniçeriler olmak üzere tüm askeri birliklere "buyruldular" göndererek savaş hazırlığına başladı. Tüm silahlarıyla birlikte seher vakti gelip Süleymaniye Camii'nin hareminde hazır olmaları emrolunuyordu. Bu emre karşı çıkacak olanlar, isyan etmiş sayılacaklardı !.. 
Tüm hazırlıklar padişaha bildirildi. İlk önce hazırlananlar, ağaları Ferhad Ağa komutasındaki yeniçeriler oldu. 
Padişahtan gelen hatt-i hümayun (padişahın el yazısıyla fermanı) okunduğu zaman hep bir ağızdan dualar ettiler, alkışladılar ve padişaha şunların aktarılmasını istediler : Kara-Yazıcı'dan para alıp sipahi zorbalarıyla işbirliği yapan, onlara uyup fetva yazan ve "alemi fesada veren" Şeyhülislam Sunullah'ın azli, onunla işbirliği yapan Kaymakam Mahmud'un katli, sipahilerden zorba-başı olanların teslimi.. Bu istekleri yerine gelmezse, hepsini birden öldüreceklerini söylediler..  
At Meydanı'nda toplanmış olan sipahilere padişahın emri okundu, başlarındaki zorbaların teslimi istendi.. Sipahiler isyanı sürdüren zorbaları teslim etmediler. "Hepimiz ölürüz vermeyiz, padişahımız sipahilerden vazgeçemez," diye direndiler. Kızan Yemişçi Hasan Paşa, padişahın onların kulluğundan vazgeçtiğini, isteklerini yerine getirmeyecek olurlarsa asker ile üstlerine varacağını, hazır olmalarını söyledi ve sur kapılarını kapattırdı. Bu cesur yanıt karşısında sipahiler kaçacak delik aramaya başladılar !. 

Azledilen Şeyhülislam Sunullah bulunamadı.. Bir gün ve bir gece böyle geçti, ertesi gün sarayda Babussaade önünde toplanan Ayak Divanı'nda, vezirler, tüm ulema kapıkulu ve başka birliklerin ağaları bir arada olağanüstü toplandılar. Padişahın huzurunda itaatlerini gösterdikten sonra asker önde, padişah huzurundan ayrıldılar. Veziriazam, ulemayla birlikte harekat merkezi At Meydanı'nda yeniçeri ağasının sarayına geldi. Kendisine, ayaklanmanın elebaşılarından, sipahi zorbaları Poyraz Osman ile Öküz Mahmud teslim edildi. Suçlarını itiraf ettiler.. Şeyhülislam Sunullah, Kaymakam Mahmud Paşa, bazı vezirler ve kadıaskerler bu ayaklanmayı hazırlamışlardı. Mahmud Paşa, ayaklanmaya katılanlara 30.000 altın dağıtacağını da vaat etmişti. 
Sipahiler ağası Mustafa, zorba elebaşılarını saraya götürdü. İtiraflarını padişah huzurunda da yaptılar. Boyunları vuruldu.. Öteki zorbalar da birer birer yakalanıp idam olundular..
Yeniçerilerin desteğiyle isyanı bastıran Yemişçi Hasan Paşa, padişahın büyük iltifatına erişince fazla gurura kapıldı.. Özellikle yeniçeri desteğiyle, Valide Safiye Sultan'ı sürgüne göndermek cesaretinde bile bulundu !.. Harem artık ona karşı idi...
O zaman ulema tarafından padişaha yeniçeri aleyhinde tezkireler (gizli raporlar) gönderilmeye başlandı. 
Nihayet, baskılar sonucu Yemişçi Hasan Paşa'dan sultanın mührü alındı ve azl olundu. Bunu öğrenen yeniçeri ocak ağaları ayaklanıp o gece şeyhülislam ve kadıaskerlere gidip, mühr-i hümayunu hemen Yemişçi Paşa'ya verdirmezseniz, sizi kitaplarınızla birlikte yakarız, tehdidinde bulundular. Padişah kapısından bir yanıt gelmedi. Tüm yeniçeriler saraya yürüdüler, sultandan mührü istediler. Sultan, mührü, gece Cerrah Mehmed Paşa'ya göndermişti. 
Şeyhülislam, yeniçeriyi, iktidar sahibinin padişah olduğunu söyleyerek sakinleştirdi :
"Vezaretle ne alakanız vardır ? Padişah-i İslam istediğini istihdam eyliye," dedi. Direnen bazı ocak ileri gelenleri de sonunda yola getirildi ; Yemişçi Hasan Paşa'yı kaçıp saklandığı Südlice Bahçesi'nde yakalayıp katlettiler...

Sonunda padişahın otoritesi herkesçe tanınmış oldu !... 


 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK