Sayfalar

689 ) ŞERİATIN VE OSMANLI'NIN SONU !...Sultan Abdülhamid'in siyaseti, modernizmi ve İslamcılığı, Osmanlı toplumunun sorunlarına çare üretemeyince, mektepli sınıfın muhalefetine ulema da katılmış ve Jön Türkler ile ittifaka girmiştir..
Jön Türkler, aslında Tanzimat Batıcılığına karşı yerelliği ve dolayısıyla şeriatı temsil etmektedirler ve hukukun şeriata uygunluğu bu dönemde daha fazla aranır olmuştur. Fakat Tanzimat hukukunun getirdiği kanun yorumu, Jön Türkler ve ulema için de izlenecek yolu oluşturur. Osmanlı hukuk geleneğinin kanun-şeriat ayrımının Tanzimat ve Abdülhamid'in iktidarı süresince gelişimi, kanunların "ferman" niteliğinden çıkarılması ve usul kanunlarının işlenmesi sonucunu verdiği gibi, "Mecelle"nin hazırlanması da şeriat-fıkıh alanının derlenmesini sağlanmıştır. 
Reşid Paşa Meclis-i Vala'da Ticaret Kanunu'nun şeriata uygunluğu konusunda bir tartışmanın abes olduğunu söylediğinde, ulema kendisini kafir sayarak Meclis'i terk etmeye mecbur ederken, artık şeriat ile kanun alanının geleneksel ayrımları hukuk bilen ulema tarafından da anlaşılmış ve benimsenmiştir..1890'lardan 1912'ye kadar ulemanın temel siyasal yaklaşımı İkinci Mahmud ve Tanzimat iktidarına muhalefetten beri tartışılan kavram ve sorunlar çevresinde dönmektedir, fakat artık bunların içerikleri değişmeye başlamıştır. Abdülhamid'in istibdadına muhalefet etmek gerektiğinde anlaşanların sözlüğünde artık istibdada karşı hürriyet ve eşitlik önemli bir yer tutmaktadır. Müslümanlar köle olamayacağına göre, halifeliğin niteliği tartışılmaya başlanmış, halifenin Allah'ın değil, Peygamber'in ve aslında ümmetin temsilcisi olduğu ortaya konunca, meclis ve dolayısıyla şeriat ve yasama erki tekrar gündeme gelmiştir. Adaleti, Allah ve Peygamber'in değil, ümmetin=halkın temsilcisi olması gereken "Meşveret" meclisi sağlayacaktır ve demek ki görevi esasta şeri değildir, sünnet ile ilgilidir. Farzlarla ilgili hüküm verilemeyeceğine göre, adalet kavramının artık hürriyet ve eşitlik temelinde anlaşılması, yasama yetkisini de adaletin temsilcisi olan ulemanın elinden alarak, laik anayasa ve meclise devreder. 
Böylece Osmanlı tarihi boyunca süren örf-şeriat çekişmesinde, ulemanın yeni kavramsal çerçevesi içinde bu ikilik, ümmet-halk lehine çözülmüştür..
Müslümanların ve ulemanın yapması gereken, Osmanlı'nın ve İslam'ın, Avrupa karşısında köleliğe düşmemesi için, hürriyet ve eşitliği sağlayan bir sistem oluşturmasıdır. İslam, Emevilerden beri saltanatla saptırılmış olduğu için, Osmanlı'nın ve İslam'ın mevcut halinde ilerlemeye engel olan, bu kötü mirası sürdüren mevcut siyasal-hukuki düzendir. "İçtihat kapısının açılması"nı gündeme getiren bu çözümleme, ilerlemenin ve onu doğuracak hürriyetin gereği olarak, eşitliği görür. Çünkü "eşitlik", İslam'ın doğru yorumlanmasının ve öğrenilmesinin yoludur. Müslümanlığı örf ve teamüle dönüştüren cahilliğe karşı hedefte, eşitliği bozan tarikat örgütlenmesi vardır. Tarikatlar, ümmetin birliğine karşı bir ortam yaratarak, hurafeler ve batıl uygulamalar içinde şeyhlere ve ölmüş şeyhlere bağlılığı pekiştirmektedirler. Özellikle türbe ziyareti ve adak kurumu, İslam dışı, şirke götürebilecek ve daha önemlisi insanları bireysel kurtuluş arayışına yönelten bir zihniyet bütünlüğünün yansımasıdır. Tarikat yolunda öteki dünyasını kurtarmak peşinde olan mürit, sorunlarını bu dünyayla ve akıl ve siyasetle ilgilenerek değil, kendisine şeyh veya türbelerden aracılar bularak çare aramaktadır..
Ulema böylece, kendi adalet-şeriat işlevini laikleştirirken, tarikatları da ilerlemeye karşı, İslam dışı ve "çağ dışı" ilan etmiştir. Bu kavramsal ortam, 1908'de İkinci Meşrutiyet ilan edildikten sonra içeride ve dışarıda yaşanan sorunlar ve bunlara çare oluşturmak üzere örgütlenmeye ve siyaset yapmaya çalışan bütün siyasal görüşlerin çözüm önerilerinin, hızla sınandığı ve dönüştüğü bir sürece gebeydi..1908'den sonra ulema-şeyhülislamlık makamı önem kazandı. 1909'da medreselerin ıslahı ve üniversiteye dönüştürülmesi gündeme geldi. Şeri yayınlar teftiş heyeti, sansürcülüğe başladı. Örneğin, Abdullah Cevdet'in "Dozy" çevirisi yasaklandı..
Balkan Savaşı'ndan sonra 1913'de darbeyle iktidara gelen İttihat ve Terakki, Osmanlı'nın elinde kalan toprakların ve nüfus yapısının dayattığı gerçek durumu göz önüne alarak Arap ve Ermeniler ile pazarlığa oturma mecburiyetini hissetmişti. Osmanlı siyaset alanında Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Pan-İslamizm ile Turancılık, Kürtçülük ve sair milliyetçilikler ve sosyalistlik mevcuttu. Bu süreçte Osmanlıcılarla Türkçüler ve Türkçüler de kendi içinde Turancılarla ayrışıyordu. Savaş süresince İttihatçılar, İslamcılığa karşı laik Batıcılığı pekiştirdiler. Enver Paşa'nın dindar pratiğine ve İttihatçıların sadrazamı olan Said Halim Paşa'nın kuramsal İslamcılığına karşı, hukuk alanında yaptıkları düzenlemeler ve dergi ve gazetelerdeki tartışmalar ile İslamcılığa ve Osmanlıcılığa karşı Batıcı, burjuva kültürü almış Türkçülüğü uyguladı ve savundular. Bu dönemde Kemalist devrimlerin hemen hepsi kategorik olarak dile getirildi. 
İttihat ve Terakki'nin İslamcı kanadı 1914'den itibaren "İslam Mecmuası"nı çıkarmaya başlamıştı. Bu derginin yazarları arasında Ziya (Gökalp) Bey'le birlikte Şeyhülislam Musa Kazım da vardı..
1916'dan itibaren İttihat ve Terakki'nin Batıcı kanadının yürüttüğü hazırlıklarla Ziya Gökalp'in ön plana çıkarmaya başladığı şeri hukuk tartışmalarında, örfle belirlenen şeri hükümlerin akılla değiştirilmesinin caiz olup olmadığı gündeme gelmişti. Usul-u Fıkıh hocası, İzmir mebusu ve TBMM'de halifeliğin kaldırılması için uzun nutku ile tanınacak olan Mansurizade Said, zamanın ulemasına karşı meydan okuyucu tavrıyla, şeriatın caiz bulduğu konularda ulemanın yetkisinin olmayıp kanun koyucunun yetkisi bulunduğunu ve ulemanın, şeriat adına şeriatı çiğneyerek, düzenleme yapma yetkisi olmayan alanlarda yetkisini aşıp düzenleme yapmaya çalıştığını savundu. Ulema bu nedenle içtihat kapısı kapanmıştır demekte ve İslam'ı da halkı da kendi çıkarları için çözümsüzlüğe mahkum etmekteydi. Ulema şeriatça caiz bırakılan edimleri şeriat emri şekline sokarak yetkisini aşmakta ve yasama erkinin toplumun ihtiyaçlarına cevap verme olanağını ortadan kaldırmaktaydı..
İttihat ve Terakki iktidarı kendi yaşam ülküsünü hukuklaştırma amacına bu çerçeveyle ulaşmıştı. Son döneminin canlı tartışmaları tesettür, çok eşlilik, kadınların boşanma hakkı, eğitim hakkı gibi kadın hakları çevresinde gelişip, hukuk ve eğitim konuları çevresinde toplanıyordu. 
1916 yılında şeyhülislamlık hükumetten çıkarıldı, şeriat mahkemeleri şeyhülislamlıktan alınıp Adalet Nezaretine bağlandı. Evkaf (vakıflar) İdaresi'nin şeyhülislamlıktan ayrılarak hükumet üyelerinden birine bağlanması kararlaştırıldı ve cami ve medrese gibi dini kurumlar da mali yönleri itibarıyla yeni kurulacak Evkaf Nezareti'ne, medreseler şeyhülislamlıktan ayrılarak Maarif Nezareti'ne bağlandı..
1917'de Şeriat Mahkemeleri Usul-ü Muhakeme Kanunu çıkarılarak adliye sisteminin bütünleştirilmesi yönünde bir adım daha atıldı. Aile Kanunu çıkarılarak evlenme, boşanma, miras, vasiyet ve velayet konuları ulema denetiminden kanun denetimine alındı. Aile Kanunu İslam hukukundan alınma yanlarıyla birlikte evlenme akdini devletin yetki alanına taşıdı, kadına boşanma hakkı tanıdı, çok eşliliği güçleştiren ve kısıtlayan koşullar getirdi..
1917'de çıkarılan "Aile Kanunu" ile kocanın ikinci bir kadına sahip olması, ilk karısının rızasına bırakıldı. Bu kanuna göre evlenmiş olan ilk çift meşhur romancı Halide Edip ile Salih Zeki Bey'dir. Salih Zeki Bey söz konusu kanuna muhalif davranıp ikinci evliliğini yapınca, Halide Edip boşanma hakkını kullanmıştır. 
1924-25 yıllarında çıkarılan kanunlarda ise, çok eşli evliliklerde izin alma zorunluluğu getirilmiş, bu yetki de devlet tarafından görevlendirilmiş olan hakimlere verilmişti. Bu bağlamda, birden fazla kadınla evlenmek için hakimden özel izin alınmasının yanı sıra, bu tür evlilik yapmak isteyen erkeğin, ikinci eşe "ihtiyacı olduğunu" ve her iki eşine karşı adil davranacağını ispatlaması gerekiyordu !.. Ve son olarak 17 Şubat 1926'da kabul edilen "Medeni kanun" ile çok eşlilik yasaklanmıştır..
Savaş sonrası kazanan Batıcılık oldu. Kemalist Batıcılık, "aşırı modernizm" diye nitelenen programını uygulamaya koydu. Böylece aslında hem Namık Kemal, hem de Abdülhamid kaybediyordu.. 
Birinci Dünya Savaşı imparatorlukların sonunu getirmiş, Osmanlı da ulema sınıfı ile birlikte tarihe gömülmüştü. 1919'dan itibaren İslamcılar, artık kuramsal çerçeveden önce günlük İslami yaşam üstünde durmaya başlayacaklardı..KUDRET EMİROĞLU'nun "Kısa Osmanlı-Türkiye Tarihi / Padişahlık Kültürü ve Demokrasi Ülküsü" adlı kitabından derlenmiştir..          

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK