Sayfalar

838 ) ENGİZİSYON !..

    

"Engizisyon", Latincede "araştırmak / soruşturmak / incelemek" anlamlarına karşılık gelen "inquirere" fiilinden türetilmiş bir isim ; iki ayrı kavramı nitelendirmek için kullanılıyor. Biri, Kilise nezdinde kurulmuş olan ve bilhassa "heretik" (zındık) avlarında büyük mesai harcamış bir "kurum". Diğeri de bu kurumun ihdas etmiş olduğu yeni bir "muhakeme usulü" olarak tahkik sistemi. Bu ikisini ayırmak gerekiyor, çünkü modern hukukta halen Engizisyon'un geliştirmiş olduğu re'sen tahkik (kendiliğinden araştırma) sistemi biçim değiştirerek varlığını sürdürmektedir. Aydınlanma sonrasında sadece bazı unsurlar eklenmiş ve bazıları çıkarılmış ve usul olan Engizisyon reforme olmuştur. Batı Hristiyanlığı yani Roma Katolik Kilisesi'ne tabi olan Hristiyanlık 10. yüzyıldan sonra bir reformasyon sürecine giriyor. Güney Fransa'da Cluny Manastırı'nda (yukarıda) ortaya çıkan bu keşiş hareketi Kilise'nin ıslah edilmesi gerektiği propagandasını yapıyor. Bu hareket, neredeyse Güney Fransa'da tüm manastırlara yayılıyor. Bir entelektüel keşişler zümresi ortaya çıkıyor. Bunlar Roma Katolik Kilisesi'nin yani Roma Patriği'nin kokuşmuş bir yönetime sahip olduğunu söyleyerek devamlı surette ıslah propagandası yapıyorlar. 
12. yüzyılın sonunda, aynı zamanda hukukçu, kanonist (kilise hukuku uzmanı) de olan Papa III. Innocentius (altta) ilk defa Kilise'de o zamana kadar Ortaçağ kanonik hukukuna da hâkim olan "accusatio" yani "itham" usulünün yerine başka bir usulün geçirilmesi gerektiğini söylüyor. 
Unutmayalım, Engizisyon'un ilk soruşturma konusu ruhban mensupları. Yani öncelikle Kilise mensupları soruşturuluyor ve araştırılıyor. Ortaçağ Kilisesinde "simonia" dedikleri bir idari yöntem var, Osmanlı'daki "iltizam"a benziyor. Bedel karşılığı Kilise makamları alınıp satılabiliyor. Papa bununla mücadele ediyor. Ayrıca eş dost kayırması ve rüşveti, müesses (kurulu) usul haline gelmiş Kilise'de.. İşte Cluny reformatörleri bununla mücadele amacıyla hareket ediyorlar. Amaçları, Batı Hristiyanlığının kurumsallaşması, hiyerarşizasyonu ve aynı zamanda sistemin rasyonalize edilmesi. Şu halde Engizisyon'un bu hareketteki ilk saiki teşkilatı düzene sokmak..Bir de daha sonra 1478'de İspanya'da, daha sonra 1536'da Portekiz'de kurulan Engizisyon var.. Her ülkenin engizisyonu farklı dönemlerde gelişiyor..
Öncekilerden farklı olarak İspanyol Engizisyonu tamamen İspanyol Krallığı'na mahsus bir müessese olarak kurulmuştur. Papa IV. Sixtus'un (altta solda)  İspanya Kralı İkinci Ferdinand'a (altta sağda) icazet vermesiyle kurulmuş bir devlet müessesesidir İspanyol Engizisyonu.. Tarihçiler yıllar içinde Engizisyon'un dini ağırlığı kadar ekonomik ağırlığı olduğunu kanıtlamışlardır. Devlete para aktarmak için kurulmuş bir sistem Engizisyon. Örneğin müsaderede (zoralım) doğrudan muhatabı hazinedir. Yargılamalarda, "fiscus"u yani hazineyi temsil etmesi için "promotorfiscal" diye bir makam ihdas edilmiştir. Reform sonrası oluşacak savcılığın ilk atasıdır..  

    

Engizisyon'un geliştiği birkaç yüzyıl zarfında "vita apostalica" ("Biz havariler gibi yaşarız") iddiasında sapkın akımlar gündeme geliyor. Bunlar kurumsal bir Kilise, kurumsal bir ruhban yerine halk tip inanç sürdürmek istiyorlar. Tabii teşkilat da, yani Roma Katolik Kilisesi de bunlara karşı. Bir yandan da Papalık nezdindeki tarikatların varlığını vurgulamamız lazım. Dominikenler, Fransiskenler de Papalığın hafiye örgütü gibi çalışıyorlar.. Papalık, bu tarikatlara, yani engizitörlere (müfettiş, soruşturmacı) şahsen değil, kurum olarak bir imtiyaz veriyor. Bu imtiyaz verildikten sonra yeni gelen engizitörlerin tekrar yeni papalardan icazetname almasına gerek kalmıyor. Bu da onların sonsuz soruşturma yapabilme, herhangi bir kesintiye uğramadan faaliyetlerine devam edebilmelerine imkan sağlıyor.. 
İspanya'da bu memurlara "familiar" deniyor. Sayıları 20 bini buluyor ve İber Yarımadası'nın dört bir yanına dağılarak tek tek soruşturma yapıyorlar. Bir taraftan da sosyal espiyonaj doğuyor. Herkes birbirini gözetliyor ve insanlar komşularını gammazlamaya başlıyor. Yani toplumu birbirine düşürecek bir sistem aynı zamanda.."Engizisyon" dendiğinde ilk akla gelen şey olan "işkence", ilk başlarda yoktu. Ortaçağ'ın muhakeme usulü tanık beyanına dayanır. Tanık beyanı da bugün bizim anladığımız görgü tanıklığı değildir. Bu bir şöhret tanıklığıdır. Kişi ya bir arınma yemininde bulunur ya da "yemin yardımcısı" olarak nitelendirilen 12 veya 7 şahit getirir. Onun şöhretine, onun iyi bir kimse olduğuna, cemiyet içerisinde iyi bir Hristiyan olduğuna şahit olarak gelen kimseler tanık sayılırlar. Fiile dair bir şahitlik yoktur. Çünkü muhakemenin konusu fiil değil, failin kimliğidir, itibarıdır..
Prosedür şöyle : İhbar ulaşınca bölgeye bir engizitör gönderilir. Engizitör o bölgenin en büyük kilisesinde bir vaaz verir. Oradaki ruhban da dahil olmak üzere herkesin bu vaazı dinlemesi mecburidir. Sonra af mühleti verilir. 14 gün içerisinde falanca yerde bulunacağını söyler. "Bana gelip tövbekar olduğunu beyan edenler affedilecektir" der. Tabii tövbekar olduğunu beyan eden aynı zaman da suç ortaklarını da ihbar etmek durumundadır. İhbar etmezse bu, samimi bir itiraf değildir. Yani suç ortağını her zaman söylemek mecburiyetindedir. Af mühletinin sonuna kadar tövbe kabul edilebilir..
Engizitör bu sürede çeşitli bilgileri de toplar, çoğunlukla çocukları dinler, onların ailelerinin neler yaptığını, nasıl iman ettiğini vs. inceler. Daha ziyade avamın takıldığı çeşitli yerlerden bilgi toplanır, dolayısıyla tablo engizitörün önünde ortaya çıkar. Buna daha sonra zaten mahkemelerde de "genel engizisyon" (genel soruşturma) adı veriliyor.
Sonraki safha "mahsus engizisyon"dur. Bu sefer teker teker şüpheliler basit bir şüphe de olsa çağrılarak sorgulanır. Amaç, daha fazla suç ortağına ulaşmaktır. Muhbirlere müsadereden pay verilir. Dolayısıyla ebeveynlerini ihbar eden çocuklara bile rastlanır. Bütün malını mülkünü kaybetmektense aile birkaç kişiyi feda ederek bir kısmını kurtarma yoluna da gidiyor. Bu, bütün sosyal dayanışma ağlarını paramparça eden ve iktidarı engizitörün eline aldığı bir yöntem. Karşısında hiçbir şeyi tanımıyor..İspanya'da herkesin Hristiyanlığa dönmeye zorlandığı 15. yüzyıl sonlarında, diğer dinler tamamen yasak olduğu insanlar da bir gecede başka dini kabul edemeyecekleri için gizli Yahudiler ve Müslümanlar ortaya çıkmaya başlıyor Bu dönemde de kendi dinlerinin zorunluluklarını gizli gizli yerine getirmeye devam ettikleri için bu sefer sahneye komşuları giriyor. Engizisyon, insanları, komşularını gözlemeye zorluyor. Cumartesi günü temiz kıyafetler giyiyorsa gizli Yahudi olabilir, şarap ve domuzdan uzak duruyorsa Müslüman olabilir şeklinde düşünceler sosyal espiyonajı çığırından çıkarıyor. Bu dönemde İslam'ın da kuralları değişmeye başlıyor. Mesela o dönemde Müslüman din adamları "Size Engizisyon zorla domuz yediriyorsa ve şarap içiriyorsa için, bu sizi ele vermek içindir, yiyiniz, içiniz. Kendinizi ele vermeyiniz" diyorlar..
İspanyol Engizisyonu'nda halk içinde utandırma, teşhir geleneği çok önemli bir yer tutar. Çok ilginç cezalar var. "Sambenito" (kutsanmış çuval) (altta) adında, üzerinde haç işareti olan bir bütün pelerin giyiyorsunuz ve onu üzerinizde parça parça dökülene kadar ömrünüz boyunca taşıyorsunuz. Ya da o çuval / pelerin kilisenin bir yerine çivileniyor, üzerine isim yazılıyor ve herkes görüyor..  Engizisyon kural olarak sadece sapkınlıkla mücadele ediyor. Halbuki suçlar çok çeşitli, yani sadece küfür suçu mevcut değil. Bunların incelenmesi için de Engizisyon usulü dünyevi yargılamaya nakloluyor. 1532 yılı Avrupa hukuk tarihi bakımından Engizisyon usulünün ciddi biçimde dünyevi yargılamada yer almaya başladığı bir dönemde hazırlanan, Mukaddes Roma Germen İmparatorluğu'nun emperyal kodu "Constitutio Criminalis Carolina"nın ısdar olduğu yıl..
Şarlken döneminde çıkarılan bu kanunla, kodla dünyanın ilk bağımsız ceza muhakemesi ve ceza hukuku kitabıyla karşılaşmış oluyoruz. Bu, önemli bir gelişme, çünkü artık ceza hukuku diğer dallardan ayrılıyor. Sadece bir kişilerarası ilişki olmaktan çıkıyor, spesifik bir alana dönüşüyor. Diyet usulleri, kan paraları vs. malumunuz İslam hukuku ve Avrupa Ortaçağ hukukunda da vardı. Bunlar artık bir kenara itiliyor. Modern devlet intikamcının, kan güden kimsenin yerine geçerek ve hatta onları da kan gütmeleri halinde cezalandırarak kendi nizamını, kendi düzenini kurmak istiyor..
Bunun şöyle bir arka planı da var. Bu dönemde kan davaları çok ciddi şekilde sürüyor. Özellikle Katalunya bölgesinde asil aileler birbirlerini öldürüyorlar. Endülüs'te ise farklı kan davaları sürüyor. Şarlken bunları da düşünmüş olabilir..ÖZLEM KUMRULAR ve MEHMET PERİNÇEK'in "Zaman Treni" adlı kitaplarında, CEMİL OZANSÜ ile "Hukuk Tarihinde Engizisyon" başlıklı söyleşilerinden derlenmiştir.   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK