Sayfalar

881 ) DİN VE ALKOL

     

Alkol ve din arasındaki ilişki binlerce yıl önce başlamıştır. Birçok antik ve klasik kültürde, tanrılar alkollü içeceklerle, özellikle bira, şarap ve bal şarabıyla ilişkilendirilmiştir ; Baküs (üstte solda) ve Dionysus sadece en tanınmış olanlarıdır. Alkol ilahlara ithaf edilen tek meta değildir, örneğin Yunanistan'da, Demeter ekmek, meyve ve sebze tanrıçasıdır ama şarap ve bira dinle daha sıklıkla ilişkilendirilmiştir. Neden böyle olduğu konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmaktadır. Yaygın bir kanıya göre, artan miktarlarda alkol almaktan kaynaklanan gevşeme, baş dönmesi, kafa karışıklığı, içki içenlerin günlük deneyimlerinden o kadar farklı duygulardır ki, bunlar "başka bir dünyadan gelen" hisler olarak yorumlanabilir. Alkol, içki içen kişiyi ruhsal ve dinsel izler taşıdığı düşünülen yüksek bir duygusal boyuta taşımaktadır.
Olumlu veya olumsuz yönde, alkol ile din arasındaki ilişki tarihsel bir sabit olarak düşünülebilir ama aynı binyılda ortaya çıkan iki din yani Hristiyanlık ve Müslümanlık alkolle eşsiz, farklı ve devamlı bir ilişki içindeydi. Hristiyanlık bir alkollü içkiyi (şarabı) dini ritüeller ve sembolizmin merkezinde bir pozisyona yükseltirken, İslam alkolü tamamen reddeden ve takipçilerinin alkollü içkileri içmesini yasaklayan ilk büyük din olmuştu. Her iki yaklaşımın da emsalleri vardı. Bir taraftan, şarap, Romalı şarap tanrısı Baküs'e dayalı mezhebin törenlerinin merkezinde yer alıyordu ve Yahudi öğretisinin ve törenlerinin ayrılmaz bir parçası idi. Diğer yandan, bazı Hristiyanlık öncesi Yahudi mezhepler ve ruhban sınıfından olmayan yasalar (Sparta'nınkiler gibi) alkol kullanımını yasaklamıştı. Fakat bunlar marjinal ve kısa ömürlü yasaklardı. Buna karşın, alkole ilişkin Hristiyan ve Müslüman öğretiler milyonlarca takipçileri için uzun vadeli bir anlama sahipti ve alkole günümüze dek taşıdığı dini bir yük yüklemekteydi. 
Bazı İncil metinleri şarap tüketimini olumlu bir ışık altında ele alıyormuş gibi yorumlanabildiği halde, başka metinlerde bu konuya tarafsız, bazılarında ise tartışma götürmeyen olumsuz yaklaşımlar gözlemlenmektedir. Ancak başka İncil metinlerinde, herhangi bir içkiyi içmek konusunda uyarıda bulunulduğu görülmemektedir, örneğin "O ne şarap ne de sert bir içecek içmeyecek ve Rabbinin katında harika görülecek"... 
Kesin olan bir şey varsa o da şarabın hem Yahudiler hem de Hristiyanlar için çok önemli olduğudur. Yaradılış Kitabı'nda Büyük Tufan'dan sonra dünyada hayatın yeniden başlaması gerektiğinde, Nuh Peygamber'in ilk ektiği bitkinin ekmek yapmak için tahıl değil, şarap yapmak için asma olduğu belirtilmektedir. Üzümlerini ektikten sonra, Nuh Peygamber şarap yapmaya başlamıştı ve bu iyi bir şey gibi görünüyordu. Ama Nuh Peygamber çok içip sarhoşluktan kendini kaybederek tüm giysilerini çıkartınca, hikaye kötü bir şekilde sonuçlanmıştı. En küçük oğlu Ham içeri girip babasını çıplak görmüş ve Nuh Peygamber buna karşılık Ham'ın oğlu Kenan'ı lanetlemişti.. Ama bu konuda önemli olan nokta, başlangıçta özünde iyi olan alkolün sorunsuz tüketimi olarak görülen olayların sonuçta Tanrı'nın kanunlarını ihlal ederek bir aile trajedisine yol açması ve bunun Büyük Tufan sonrasında yeni dünyadaki insan hayatını sembolize etmesidir..

     

Alkole ilişkin genel duruş sebebiyle Eski ve Yeni Ahit'in, antik ve klasik yazarların ortaya koymuş oldukları yaklaşımları tamamen sadık kalarak yineledikleri söylenebilir : Şarap ve bira hem iyi hem de kötü potansiyele sahipti, etkileri nasıl tüketildiklerine bağlı olarak değişiyordu. İçecek olarak, etkilerine göre yargılanmaları gerekiyordu, içeceklerin içinde saklı herhangi bir niteliğe göre değil.. Alkol tüketimi Yahudiler arasında çok yaygın olduğu için, bu şaşırtıcı değil. Şarap, "Purim" gibi Yahudi bayramlarının ayrılmaz bir parçasıydı. Hamursuz Bayramı yemeklerinde belirli bir yeri vardı ve ayrıca, Yunanlı ve Romalı meslektaşları gibi, Yahudi doktorlar da şarabı çok çeşitli fiziksel ve ruhsal rahatsızlığın tedavisinde dahili ve harici olarak kullanmıştı..
Yahudiler arasında şarabın sıradan, tedavi edici ve sembolik bir yeri varken, Hristiyanlar arasındaki anlamı son derece kritikti. Hristiyanlığın ilk çağlarında ortaya atılan Dönüşüm Öğretisi, Komünyon sırasında ekmek ve şarabın dış görünüşleri aynı kalsa da özlerinin İsa'nın vücudu ve kanına dönüşeceğini savunur. 
Hristiyan öğretisinin alkolün kötüye kullanımı hakkında diğer dinlerden çok daha katı bir bakış açısı olması şaşırtıcı olmayacaktır. Aşırı içki tüketimi sadece bilinen kişisel ve sosyal sonuçlara sahip değildi, aynı zamanda Hristiyanlar için kutsal bir anlamı olan bir maddenin kötüye kullanımı ile de ilgiliydi. Belki de bu sebeple, Hristiyanlıkta, şarap ve diğer alkollü içeceklerin tüketimini denetleme konusunda daha sistematik kuralların ortaya çıktığı görülüyordu..
Hristiyanlık İsa'yı pek çok yönden yeni bir şarap tanrısına benzeyen bir figür olarak tanıttı. İsa'nın imajında şarap çok önemliydi çünkü ilk gerçekleştirdiği mucize, bir düğünde suyu şaraba dönüştürmekti..
Zaman geçtikçe, komünyon için şarap bulundurmanın önemi, Hristiyan Kilisesini ve manastırlar gibi bağlı kurumlarını, büyük çaplı şarap sanayisinin belirgin destekleyicisi haline getirdi. Manastırlara ait alanlarda birçok bağ kuruldu ve manastırlar önemli ticari şarap üreticileri oldu. Ama pek çok manastır şarabı ruhban sınıfından olmayan kesimin yüksek tabakasındakilere satmak amacıyla da üretiyordu. Roma İmparatorluğu MS 400 yılı civarında en geniş sınırlarına ulaştığında Kilise, bağcılık ve şarap yapımının Fransa'nın birçok bölgesinin yanı sıra bugünkü İngiltere, Portekiz, İspanya, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Polonya'ya yayılmasını desteklemişti..

st gall monastery ile ilgili görsel sonucu


İlk büyük çaplı bira üretim operasyonları 8. yüzyıldan itibaren manastırlarda yapılmaya başlandı. Manastırlar ticari üretim için gerekli malzemeleri almak için yeteri derecede zengin olmanın yanı sıra, aynı zamanda gerekli tahıl ihtiyacını karşılamalarını sağlayacak arazilere de sahiplerdi. Bunun da ötesinde, daha büyük manastırlar, normal bir ailenin gereksiniminden daha fazla üretim yapmak zorundaydı çünkü daha çok sayıda insanın beslenme gereksinimini karşılıyordu. Buna karşın, Batı Avrupa'da tipik bir aile dört ya da beş kişiden oluşuyordu ve bu kişiler içinde yetişkin erkekler kadar içki içmeyen kadınlar ve çocuklar da vardı.
Bira yapımını benimseyen ilk manastırlardan biri bugün İsviçre topraklarında bulunan St. Gall Manastırı (üstte) idi. Manastır binaları içinde üç adet bira üretim yeri vardı ; biri rahipler için, diğeri önemli misafirler için ve üçüncüsü de hacılar ve yoksullar için üretim yapıyordu. Genel olarak, rahipler bira mı şarap mı üreteceklerine karar verme özgürlüğüne sahiplerdi ve çoğu, diğer alkollü içeceklerle birlikte her ikisini de üretmiş gibi görünüyorlardı. 843 yılında, Paris yakınlarında bir manastırın baş keşişi bir yazısında her türdeki üründen çok az stok kaldığını ve içecek üretiminin çok güçleştiğini belirtmişti. Şarap için üzüm kıtlığı vardı, armut şarabı yapmak için armut bulunamıyordu ve tahıl üretimindeki yetersizlik bira yapımını olanaksız hale getirmişti. Bu durumda rahipler içecek olarak sadece su bulabiliyordu. Bu, içkilerin hiyerarşisinin tam da isteyebileceğimiz netlikte ifadesiydi. 
Pek çok dini tarikat ve cemaat kendilerine her gün bira ve/veya şarap tahsis edilmesini emrediyordu ama 8. yüzyılda standart kurallar koymak için gösterilen bazı çabalara karşın, neye ne kadar izin verildiği konusunda çok farklı yorumlamalar mevcuttu. Bazı tarikatlar için, şarabın içerdiği yüksek alkol miktarı problem teşkil ediyordu. 9. yüzyılda Almanya'da Fulda Manastırına bağlı bir kuruluşun beyanatında açıklandığı gibi : "Kardeşlerimize Kutsal Kural'ı açıklarken, şarabın bir rahibe yakışmadığını belirten bir pasaj okudu, bu nedenle oy birliğiyle sarhoşluğa sebep olacak sert içecekler yerine hafif bir içecek olarak bira içilmesine karar verildi. Epey sonra bu kural, toplumun giderek kalabalıklaşması sonucunda çok fazla kişinin hasta ve rahatsız olduğu bir dönemde, Kral Pippin namına kurulan bir konseyde gevşetildi. Kardeşlerimizden çok az bir kesim şarap ve sert içkilere hayatları boyunca karşı gelmişlerdir.."
Şarabın Kilise için önemi, diğer şeylerle beraber, bağcılığın da Hristiyanlığın etkisi altına aldığı her yere yayılmasını güvence altına almıştır. Orta Avrupa'da elçilikler oluştukça her biri kutsal şarap üretmek için asmalar dikmişlerdi. Bu yöntem, 15. yüzyılla 18. yüzyıl arasında Katolik misyonerler Latin Amerika ve Kaliforniya'da dini inançlarını yayarken de aynı şekilde tekrarlanacaktı..
Bazı manastırlardaki üzüm bağları çok geniş bir alana yayılıyordu. 9. yüzyıl başlarında Paris yakınlarındaki St.-Germain- des-Prés Manastırı 300-400 hektarlık bölümü asmalarla kaplı olmak üzere, toplam 20 bin hektar toprağa sahipti. Manastırın, genellikle araziyi kiralayan köylüler tarafından ekilen üzüm bağları her yıl 1,7 milyon adet modern şişeye tekabül eden 1,3 milyon litre şarap üretiyordu. Bu, önemli ölçekte bir üretimdi..ROD PHILLIPS'İN "ALKOL TARİHİ" ADLI KİTABINDAN DERLENMİŞ BİR YAZIDIR.

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK