Sayfalar

60)"MUKADDES PEDER" !... (2. BÖLÜM)

   Fatih Sultan Mehmed'in ölüm haberini İstanbul halkından önce bir Venedik casusu öğrendi. Derhal İstanbul' daki Venedik baliosuna bildirdi. Balios, "La Grande Aquıla é morta !" (Büyük Kartal Öldü !) cümlesini taşıyan bir mektup yazdı ve bir kuryeye verdi. Kurye, birkaç at çatlatarak haberi on altı gün içinde Venedik'e ulaştırdı..
   Papa, üç gün üç gece bütün Avrupa kilise çanlarının çalınmasını emretti. İtalya'da toplar atıldı, şenlikler yapıldı.
Osmanlı etkisi yine de hemen sona ermedi İtalya'da..On üç aylık bir işgalden sonra, 10 Eylül 1481'de Türkler İtalya'dan çekildi ama, 2. Bayezid'in İtalya'da etkisi büyüktü. Papa, padişahın himaye ettiği kimselere yüksek rütbeler, hatta kardinallik payesi veriyordu !.. Dindar Hıristiyanlar bunu görülmemiş bir rezalet sayıyorlardı...
   Hıristiyan dünyasına hükmeden papalar ve onların oturduğu Roma şehri, zaten rezalet içinde yüzüyorlardı;.. Papa 2. Paulus, Roma Akademisi mensuplarına, bizzat kendi eliyle işkence yapmıştı. Bunlardan biri, papanın mukaddes kolları arasında can vermişti. 2. Paulus, servetlerine el koymak için, ölen hiçbir piskoposun yerine tayin yapmıyordu. Ömrü yetseydi, belki ortada tek ve sonuncu piskopos olarak kalacaktı !..
   1. Sıxtus, 2. Paulus'dan da kötü çıktı. Papalık tahtına oturur oturmaz sarayından bütün kadınları kovdu, oğlanlarla yaşamaya başladı. Bu oğlanlar uygun bir yaşa gelince piskopos ve kardinal oluyor, büyük kitlelere güya hak yolunu gösteriyorlardı. 1. Sıxtus'un piçleri, İtalya'nın birer şehrine prens oldu. Bilhassa kız kardeşinden olan iki piçini çok seviyordu !.. Emrine uymayan rahipleri, esir olarak Türklere satmakla korkutuyordu. Bu korkunç papa öldüğü zaman herkes Tanrı'ya şükretti...
   Kim bilebilirdi ki, halefi, 1. Sıxtus'a rahmet okutacak ? Bu da oldu.. 8. İnnocentius döneminde Roma, Neron dönemi Roma'sını her türlü rezalette geride bıraktı. Asil kadınlar akşam kaçırılıyor, sabah evlerine geri gönderiliyordu. Kocaları şikayet edince Papa, gülüp onlarla alay ediyordu. Herkes adam öldürmeye ve yağmaya başladı. Bir adam, tecavüz ettikten sonra iki genç kızı öldürmüştü. Olay Papa'ya bildirildi. Papa'nın oda hizmetkarı şikayet edene : "Tanrı, suçlunun ölmesini değil ; yaşamasını ve kefaretini vermesini istiyor !" dedi...
   Kim itiraz edebilirdi ? Papa'nın sözü, Tanrı'nın sözüydü. 8. İnnocentius döneminde yalnızca Roma şehrinde günde ortalama on cinayet işleniyordu. Şehrin nüfusu 100.000 idi. Neyse ki bu kötü papa fazla yaşamadı. Namuslu Hıristiyanlar, ölüm haberiyle derin bir nefes aldılar...
   Ama yerine geçen 6. Alessandro, ondan da beter çıktı !.. Papa 3. Calıxtus'un yeğeni olan bu Borgia hanedanından İspanyol, dine yenilikler de getirdi ; ölülerin de günahlarını affetmenin ve Tanrı katında affettirmenin elinde olduğunu resmen ilan etti !.. Bu maskaralık, bin beş yüz seneden beri, hiçbir papanın aklına gelmemişti. Hangi evlat, günahkar annesini cehennemin ateşleri içinde bırakabilirdi ? Hangi ana, oğlunun günahlarının silinmesini istemezdi ?.. Papaya binlerce başvuru oldu. Papa, iyi para verenlerin ölülerinin günahlarının affedildiğini bildiriyordu..
   6. Alessandro, bir yandan öteki dünyadaki ölüleri ateşten kurtarırken, öbür taraftan da bu dünyada yaşayanları ateşte kızartmak işini hızlandırdı. Papanın mümessili olarak Almanya'nın küçücük bir bölgesine, Trier piskoposluğuna gönderilen iki rahip, dinsizlikle suçladıkları tam 6.000 zavallıyı ateşte yanarak ölüme mahkum ettiler. Almanlar, belayı hafif atlattıkları için şükürler ettiler. Zira İspanya'da Engizisyon, diğer bütün ülkelerdekine rahmet okutuyordu. Bu ülkede yüz binlerce Müslüman Arap, Yahudi ve Hıristiyan ateşte kızartılmıştı. ...
   İspanya'da zalim olan 6. Alessandro, İtalya'da merhametliydi. Kendi ülkesinde az insanı ateşe gönderdi. Zira, mallarını ve paralarını almak daha kolay oluyordu. İspanya ve Almanya'da bunu pek yapamıyordu. İşte Sultan Bayezid'in dostu geçinen, zaman zaman düşmanlarından bunalınca, padişaha mektup yazıp Türk ordusunun İtalya'ya gelmesini rica eden 6. Alessandro böyle bir papaydı...
   İşte Gırnata'da bir milyon yazma kitabı yaktıran Engizisyon ve onun başı olan papa buydu. Kardinal Ximenes, kendi eliyle tek başına 80.000 yazmayı yakmakla övünüyordu. Dünyanın en büyük Müslüman kütüphanesi mahvolurken, papanın en büyük Hıristiyan kütüphanesi olan kitaplarının sayısı zorlukla on bini buluyordu...
   16. yüzyıl başlarında Papa ; yanılmaz ve hata yapmaz sayılır, her hareketinin ilahi olduğu dini bir inanç olarak kabul edilirdi. Bunun aksi herhangi şüphe, küfür ve dinden sapmakla eşitti. 3. Innocentıus, her hareketinin , aslında kendisi tarafından değil, Tanrıca yapılmış sayılacağını açıkça söylemeye kadar işi azıtmıştı. Hiçbir Hıristiyan, Papa'ya karşı sayılacak bir dava açamaz, hatta istekte bulunamazdı.
   15 Mart 1517'de Lateran Konsili kapanırken, bütün Hıristiyan dünyasında kiliseye ait para ve mallardan onda birinin Papa'ya verilmesi karar altına alındı. Bu, Hıristiyan dünyasının Papa lehine fakirleşmesi demekti. Bu para Papa tarafından güya Türklere karşı kurulacak Haçlı orduları için kullanılacaktı. Fakat ekseri Hıristiyan devletler, Konsilin kararına şiddetle itiraz ettiler. Türkiye ile asla başa çıkılamayacağını ileri sürdüler. Gerçekten Papa, Türklere karşı kullanılmak üzere topladığı parayı har vurup harman savurdu. 100.000 altın liretini yeğeni Lorenzo'ya bağışladı..
   Bu ortam içinde Almanya'da Luther adında bir rahip ortaya çıktı. 16 Haziran 1520'de Papa, Luther'in eserlerindeki kırk cümlenin küfür olduğu, yazarının da sapkın olduğu hakkında bir ferman yayınladı. Luther, altmış gün içinde sapkınlığını kabul edip tövbe ettiğini beyan etmeyecek olursa aforoz edilecekti. Papa, onu yakalayıp ateşe attırmaktansa küçük düşürmek ve taraftarlarının da ardından gitmesinin önünü kapamak istiyordu..
   Luther'in yanıtı sert ve kesin oldu. Papa'nın fermanını, büyük bir cemaatin önünde ateşe attı. Yüzyıllardan beri Papa tarafından adeta soyulan Alman hükümdarları da onu destekledi. Neredeyse bir din savaşının eşiğine gelinmişti.
   Papa, kendisine gönderilen elçileri bile Roma varoşlarında kendi hesabına soyduruyordu !.. Bütün kardinalleri rüşvetle atamıştı. Beğenmediği, hoşlanmadığı herhangi bir kimseyi, kiralık katillerini göndererek bıçaklatıyordu. Bulunduğu şehirde kız kardeşleriyle ilişkide bulunanların haddi hesabı yoktu. Kızlarıyla ilişkide bulunan babalar da vardı ve bilhassa yüksek sosyete bu adeti benimsemişti. Papa 6. Alessandro ile Rimini diktatörü Sigismondo Malateste, kızlarını hamile bırakmışlardı. Papa 3. Paulus'un oğlu Parma diktatörü Pierluigi, Fana piskoposu olan rahibe zorla tecavüz etmişti !..
   Vatandaşlar, devlet idaresini ellerinde tutan zümre tarafından her türlü muameleye layık görülüyorlardı. Kuzey İtalya'da Como gibi küçücük bir şehirde, bir tek yıl içinde kırk bir kadın, cadılık yapmak gibi hayali bir suçtan diri diri yakılmıştı..
   Bütün umutlar, hem İspanya Kralı, hem Almanya İmparatoru olan genç Charles-Quınt'e bağlanmıştı. Ama Kral, ona bağlı olan küçük Alman hükümdarlarının umudunu boşa çıkardı ve Luther'i değil, Papa'yı tuttu. Artık küçük Alman rahibinin partiyi kaybettiği sanıldı...
   Ancak Sultan Süleyman böyle bir şeye fırsat vermedi. Bütün gücüyle Luther'i savundu ve Charles-Quınt'in imparatorluğunu tanımadı. "İspanya Kralı Karlos"un Fransa, Macaristan gibi devletleri de yutmasına, Avrupa' yı birleştirip, Luther'i ezerek karşısına geçmesine asla izin vermeyecekti.. Ne kadar uzun olursa olsun bu mücadeleyi göze alacaktı...
   Ortodoks mezhebi varlığını nasıl Fatih Sultan Mehmed'e borçluysa, Protestan mezhebi de Sultan Süleyman'a borçludur ....

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK