Sayfalar

207 ) EŞKIYA VE ANARŞİ GÖLGESİNDEKİ İZMİR !..

 
   İzmir şehrinin zengin bir ticaret merkezi durumuna gelmesi zaman zaman yerli ve yabancı grupların ilgisini çekmiş ve 17. yüzyılın başından itibaren İzmir birçok eşkıya grubunun hücumuna hedef olmuştur. Bunlar arasında en tanınmışlardan birisi Sarıbey oğlu Mustafa çetesiydi. Sarıbeyoğlu 18. yüzyılda Batı Anadolu'da faaliyet gösteren en azılı eşkıyalardan birisiydi. Bu devirde Osmanlı devlet otoritesine karşı Batı Anadolu'da bir hayli yayılan isyana öncülük edip bu bölgenin ticaretine oldukça zararı dokunmuştu. Bu isyan süresi içinde Sarıbeyoğlu sadece bölge halkı için büyük bir tehlike olarak kalmamış, İzmir'e gelmekte olan birçok kervanı da soymuştur..
   1774 yılında, tarihe geçen bir aşk baskını olayını görüyoruz.. Bergama'da Arapoğlu sülalesinden İbrahim Ağa'nın öldürülmesi üzerine voyvodalığa Veli Ağa geçmişti. Veli Ağa şehrin ileri gelenlerinden birinin kızını sevmekte ve onunla evlenmek istemekteydi. Fakat kızın ailesi Veli Ağa'yı kendilerine denk bulmadıklarından kızlarını başka birisiyle, Abdülfettah adında bir soyluyla evlendirdiler. Yeni evliler derhal İzmir'e taşınıp orada yaşamaya başladılar. Veli Ağa istediğini yapan deli bir adamdı ve sevdiği kızı almayı aklına koymuştu. Bir taraftan hazırlık yaparken bir taraftan da yakın dostu olan Karaburun Voyvodası İvaz Ağa'ya haber göndererek derdini anlattı ve İzmir baskınında kendisine yardıma gelmesini istedi.
   Oldukça büyük bir kuvvetle Bergama'dan hareket eden Veli Ağa, Karaburun'dan kızanları ile birlikte gelen İvaz Ağa ile buluşarak İzmir üzerine yürüdü. İzmir'in Halkapınar mevkiine çadırlarını kuran Veli Ağa, birkaç adamını İzmir kadısına göndererek kan dökülmeden işin hallini istedi. Kadı şehrin ileri gelenleriyle bir toplantı  yaptı ve ne yapılması lazım geldiğini tartıştılar. Tartışmalar sonunda şehirdeki kuvvetlerin Veli Ağa ve İvaz Ağa' nın kuvvetleri ile çarpışmaya ve karşı koymaya yetmeyeceği, boş yere kan akıtılacağı ve şehrin harap olacağı görüşü ağır bastı. Veli Ağa'ya İzmir ileri gelenlerinden bir heyet gönderildi. Giden heyet her ne kadar Veli Ağa' ya "nikah üzerine nikah doğru değildir," diyerek bu işten vazgeçmesini rica ettilerse de dinletemediler. Nihayet, korkusundan Kütahya'ya kaçmış olan Abdülfettah Ağa karısını boş düşürmek suretiyle boşadı ve sevdiği kadın Veli Ağa'ya teslim edildi..
   Veli Ağa İzmir'den Bergama'ya döndüğü zaman bir hafta süren ve bütün şehri ağırlayan büyük bir düğün yaptırmıştı. İsteği yerine gelmiş fakat bu saltanatı uzun sürmemişti. Devletin şeref ve haysiyetini kıran İzmir baskını İstanbul'da dehşetle karşılandı. Zamanın padişahının emriyle, Anadolu Vali ve Veziri Abdi Paşa, Veli Ağa'yı cezalandırmaya memur edildi. Abdi Paşa ordusuyla Bergama yakınına gelerek konakladı ve Veli Ağa' ya teslim olması için haber gönderdi. Veli Ağa karşı durmaya çalıştı fakat askerlerinin çoğu padişaha sadık kaldıklarından yanından kaçmışlardı. Bu durum karşısında, tutunamayacağını anlayınca kaçmaktan başka çare bulamadı. Her şeyden önce, çok sevdiği kadını başkasına kalmasın diye öldürdü ve gecenin karanlığında kaçtı, fakat kısa bir süre sonra kaçtığı yerde yakalanarak başı kesilmek suretiyle öldürüldü...
  
   18. yüzyılın sonuna doğru İzmir'de geçen başka bir olay şehri sarsmış ve çok büyük hasara neden olmuştu..
   Ülkelerinden Osmanlı şehirlerinde gösteri yapmak için gelen Avusturyalı bir cambaz grubu Mart 1797'de, Frenk mahallesi dışında Güller Köprüsü yakınında bir bahçede kurdukları cambazhanede gösterilere başlamışlardı. Bu cambazhaneye Venedik tebaasından bazı Iskloven, Zenteli ve Hırvat gemicileri ücret ödemeden girmek istemişler fakat kapıdaki görevli yeniçeri engel olunca çıkan kavgada yeniçeri öldürülmüştü.
   Bu durum üzerine yeniçerinin bağlı olduğu birlik hemen toplanıp önce Venedik sonra da Rus Konsolosluğu' na giderek katilin kendilerine teslim edilmesini istemişlerdi. Her iki konsolosluktan da bir sonuç alamayan yeniçeriler son çareyi İzmir Kadısı'na gitmekte buldular. Kadı bütün konsolosları toplayarak katilin derhal teslimini istemiş, fakat bu da bir işe yaramamış.. Yeniçeriler bütün bu girişimlerden bir sonuç alamayınca büyük bir grup halinde toplanarak silahlanmışlar ve 15 Mart 1797'de Frenk mahallesinde Hırvatlar'ın bulunduğu Sakız Hanı'na gidip "katili verin" diye çatışmaya başlamışlardı. Sakız Hanı önündeki bu çatışma, olayın büyük boyutlara ulaşmasının en büyük nedeni olmuştur. "Venedik tayfasının Ehli-İslama hücumu var" haberi kısa zamanda bütün şehre yayılmış, işsiz güçsüz takımı silahlanarak olay yerine koşmuştur. Şehrin güvenliğiyle sorumlu olan İzmir Voyvodası olayı yatıştırmak için tüm gücüyle uğraştığı halde başarılı olamamıştır..
   Sakız Hanı'nda kendilerini güvende bulmayan Venedikli denizciler ön kapıyı ateşe vererek, arka kapıdan kaçmışlar ve gemilerine sığınmışlardı. Limanda demirli bulunan iki Venedik gemisi yeniçerilere ve şehrin üzerine top ateşine başlamışlar ve sahile doğru gelmekte olan yeniçerileri durdurmuşlardı. Gemilerin ateşi ile yeniçerileri durduran Venedikli denizciler bu bölgedeki tüccara ait malları yağma ederek gemilere taşıdılar. Gemicilerin yağması ve malların, sandallarla gemiye taşınması bir gün bir gece sürmüştü. İki-üç yüz Venedik tayfası, gemi kaptanları başta olmak üzere, İzmir'de yaşayan konsolos ve Avrupalı tüccarların mal ve eşyalarını yağma etmekten çekinmemiş ve bu arada 30-40 gayrimüslim Osmanlı'yı da öldürmüşlerdi.
   Diğer yandan Venediklilerin İzmir'e karşı yaptıkları top ve tüfek atışlarından olumsuz etkilenen silahlı yeniçeri ve kalyoncu grubu "Ateş ! Ateş !" diye bağırarak Frenk mahallesindeki binaları ateşe verdiler. Artık şehir silahlı İslam grubunun da katıldığı yağma ve kaos içindeydi. Karışıklık ve anarşi ortamında birkaç yüz kişi de öldürülmüştü. Avrupalılar limandaki demirli gemilere kaçıp sığınmak zorunda kaldılar.
   Yangının başlamasından sonra esmeye başlayan lodos rüzgarı, yangının tüm Frenk mahallesine yayılmasında büyük bir etken oldu.
   Bütün bu kargaşa, yangın ve yağmadan sonra İzmir şehri kısmen harap olmuştu. Bu büyük olay ve yangın sonucunda, İzmir'in ticaret ve iş bölgesi olan Frenk mahallesindeki binalarla birlikte mallar, değerli eşyalar yanmış veya harap olmuştu. Yağmaladıkları mallarla birlikte İzmir'den kaçmak isteyen Venedik gemilerine Sancak Kale'den geçme izni verilmemiş ve gerekli önlemler alınmıştı. Görevliler, yangın sırasında depolardan çalınıp Venedik gemilerine saklanmış olan malların, eşyaların, pamuk, tiftik, yapağı gibi ticari malların Fransız, İngiliz ve Hollanda konsoloslukları aracılığıyla geri alınmasını sağlamış ve güvenlik altına almışlardı. Geri alınan eşya ve ticari mallar İzmir'deki ilgili konsolosluklar aracılığıyla sahiplerine iade edildi..
   Bu olaydan sonra Venediklilerin güvenli bir kefil göstermedikçe İzmir'de kalmalarına izin verilmiyordu. Eldeki belgelere göre, İzmir'de kavgaya karışan elebaşılardan on sekiz kişiden beşi Rodos'a, beşi Hanya'ya, beşi Kandıra'ya ve üçü Resmo'ya sürgüne gönderilmişlerdi. İzmir olayıyla ilgili olarak Osmanlı hükumeti bazı İzmir şehri yöneticilerini görevden uzaklaştırmıştı. Aynı şekilde İzmir Venedik Konsolosu kendi elçiliği tarafından görevden alınmış ve yerine başkası konsolos olarak gönderilmişti..
  
İngiltere'de, devlet arşivlerinde, Dışişleri 4 Mayıs 1872 tarihli 78 / 2244 sayılı ve 8 Haziran 1872 tarihli 195 / 1009-22 sayılı iki belgede çok ilginç bir bilgi var.. Bu belgelere göre, 1872 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Ermeniler, Rumların yardımıyla Musevi mahallesini 57 gün süren bir kuşatma altında tutmuşlar. Kuşatma sırasında Avrupa'dan gelen para ve erzak yardımı, yerine ulaştırılamadığından birçok Musevi açlıktan ölmüş.. Kökeni, çeşitli etnik gruplar arasındaki ekonomik çelişkide yatan bu olaylarda Türkler hemen her zaman Yahudilerin tarafını tutuyordu. Yahudilerin neden İzmir'in Yunanlılar tarafından işgaline karşı çıktığını ve Kurtuluş Savaşı'nda Türklerin yanı sıra dövüştüğünü böylece daha kolay anlamak mümkün olmaktadır...
   Fakat bu arada, İngiliz egemenliğindeki Filistin topraklarında yaşayan Musevilerin, Çanakkale'deki  "Katır Birlikleri"nde yer alarak, Türklere karşı İngilizlerin yanında çarpıştığını da unutmamak gerekiyor !...

( Dr. Orhan Kurmuş ve Melih Gürsoy'un yazılarından derlenmiştir..)  

 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK