Sayfalar

211 ) KÜLLERİNDEN DOĞMAK !..

   
 
   Türkiye 1922 yılı Eylül'ünde Kurtuluş Savaşı'nı sona erdirir, yeni bir döneme girerken Osmanlı İmparatorluğu' ndan hiç de iyi bir miras devralmamıştı. Ülkenin zaten yetersiz olan altyapı tesisleri yakılmış, yıkılmış, üçte birine yakın kısmı düşman tarafından tahrip edilmişti ve imparatorluk yönetiminin Düyunu Umumiye'ye olan borçlarının önemli bir kısmı yeni yönetimce kabul edilmişti..
   Profesör İsmail Türk'e göre Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik verileri şöyleydi : Adam başına gayrisafi milli gelir 65 dolar veya 108 Türk lirasından ibaretti... Bu gelirin % 67'sini tarım gelirleri, % 23'ünü hizmet gelirleri, %10'unu ise sınai gelirler oluşturuyordu.  Toplam nüfusun % 82'si köylerde yaşıyordu ve ülke çapındaki okur yazar oranı yalnızca % 11 idi !..
   1920-30 yılları arasında kurulan 201 Türk anonim şirketinden 66'sında yabancı sermaye ortaklığı vardı. Yabancı sermayenin belirli koşullarla teşvikini öngören çalışmalar, Osmanlı ekonomisinin mirası olan demiryolu şebekesinin ve tütün rejisinin millileştirilmesini önlemedi. 1924 yılında Haydarpaşa liman ve rıhtımıyla birlikte Haydarpaşa-Ankara, Eskişehir-Konya, Arifiye-Adapazarı ; 1928 yılında ise Mersin-Tarsus demiryolu hatları devletleştirildi. 1926 yılında ise kabotaj (Türk limanları arasında deniz ulaşımı yapma) hakkı yabancı sermayeye yasaklandı.
   Tütün rejisi 1925 yılında 4 milyon liraya satın alınarak devletleştirildi. 20 Eylül 1923'de yabancı postaneler kapatıldı.
   Ekonomik konuların pek çoğunda lehimize sonuçlanan Lozan Antlaşması'nda bazı konular eski şeklini korumuştu. Bunlardan biri  Osmanlı'dan kalan borçlardı. Bu borcun 2/3'ü de genç Cumhuriyetin omuzlarına binmişti : 85 milyon altın lira !... Yıllık borç ödemeleri 6 milyon altın lira, ilk ödeme ise 1929 yılındaydı.. Bu durumda 1929 yılında Osmanlı borçları için 15 milyon altın lira ödemek gerekiyordu... Bu belki de yüksek bir rakam değildi ve o yılın bütçe gelirlerinin tahminen % 10'u kadardı ; fakat 1929'dan itibaren yeni gümrük tarifelerinin geleceği düşüncesi bilhassa İstanbul tüccarını coşturmuş ve anormal bir miktarda ithalata yönlendirmişti. Spekülatif amaçla yapılan bu ithalat, bir önceki yıla göre 33 milyon lira daha fazlaydı.  Ödenecek borçlarla beraber bu anormal ithalat, Türk lirasının değerini ağır bir baskı altına soktu. 1929 yılında 1 sterlin 10 lira iken, aynı yılın sonunda 10,5 liraya yükseldi...
   Türkiye Cumhuriyeti ilk on yılında hala daha dünya ekonomisine ham madde ihraç edip sınai mal ithal ederek katılmaktaydı. Bu yıllarda herkesin inandığı bir şey vardı : Sanayileşme ve ekonomiyi bütünleştirmek, kendine yeterli hale gelmek için gerekliydi.. Geçmişteki acı deneyimler ülkenin ekonomik bakımdan özgür olmasının gereğini kanıtlamıştı. Bu amaca ulaşılırken yabancı ülkelere muhtaç olmamaya dikkat ediliyordu.

 
   Cumhuriyetin ilk on yılındaki kalkınma çabalarının yeterli derecede başarılı olmayışının nedenleri şunlardı :
1. Ülkede sermaye birikimi yok denecek kadar azdı. Milli gelir düzeyi, şahısların tasarruf yapmalarına olanak vermeyecek kadar düşüktü. Devletin vergi yoluyla halka zorunlu tasarruf yaptırma olanağı da yoktu.
2. Ülkedeki işadamının girişim yeteneği ve deneyimi ; çok kıttı. Tüccar, sanayici ve zanaatkar durumundaki çok sayıda azınlık ülkeyi terk etmişti.
3. Bütün ülkede teknik bilgi düzeyi çok düşüktü.
4. Türk pazarları organize değildi. Bu da üretimi sınırlayıcı bir etkendi..
5. Bunların hepsine ek olarak, 1929 yılında etkisini göstermeye başlayan, dünyayı sarsan büyük ekonomik kriz...


   1930 yıllarında Türkiye'de ekonomide iki görüş çarpışıyordu. İnönü'nün içinde bulunduğu aşırı devletçi, müdahaleci grup ile Celal Bayar'ın içinde bulunduğu ılımlı devletçi grup.. Türkiye'nin o günkü şartlarında sanayinin kurulabilmesi ve bir an önce sanayileşmenin sağlanabilmesi için devletin yardımı gerekliydi.
1923-30 yılları arasındaki olaylar göstermiştir ki yalnız özel sektöre dayanılarak sanayileşme, Celal Bayar'ın deyimiyle, belki de iki yüz yıl alacaktı.
   Aşırı müdahaleci grubun içinde çoğunlukla devlet kademelerinde görev almış gençler ve bürokratlar bulunmaktaydı. Ilımlı grup ise esas itibarıyla liberal eğilimli olmakla beraber, mevcut ekonomik şartlar içinde özel teşebbüs ; gelişene kadar, devlet müdahalesinin ve devlet yatırımlarının uygun bir ölçüde yoğunlaşmasını kabul eden üniversite profesörleri ve işadamlarıydılar..
   Atatürk aşırı devletçi ve ılımlı devletçi grupların iddialarını inceledikten sonra son kararını vermeden önce, dış görüşleri de almak gereğini duymuş olacak ki, Sovyetler Birliği'nden bir ekonomi heyetini Türkiye'ye davet etmişti. Bu grubun 1932'de verdiği raporda Türkiye için ithal-ikame yoluyla sanayileşme, dokuma sanayiine ağırlık verilmesi ve SSCB'den dış yardım kredisi öneriliyordu. Bu öneriler Birinci Sanayileşme Planı'nda yer almıştır..
   Atatürk ikinci olarak ABD'den profesör Kemmerer başkanlığında bir Amerikan ekonomi uzmanları grubunu davet etmiştir. 1934 yılında yayınlanan Kemmerer raporunda eğitime ağırlık verilmesi, ekonmik faaliyetlerin özel sektöre bırakılması ve devletin düzenleyici bir görev üstlenmesi önerilmiştir..
   Atatürk ; incelemelerinden sonra ılımlı devletçilik rejimi tezini seçmiş ve bunun uygulanması için İnönü'nün başkanlık yaptığı hükumette Celal Bayar'ı İktisat Bakanı yapmıştır. Böylece karma bir ekonomik düzen düşünülmüş ve uygulamaya konulmuştur.
   1933-39 yılları arasında imalat sanayiinde % 63, maden üretiminde yaklaşık % 50 bir artış sağlanmıştır.  Demiryolu yapımına da büyük çaba harcanmıştır. Aynı zamanda güç durumda olan tarım sektörüne fiilen yardım edilmiştir. Tarıma yardım, buğday fiyatlarını desteklemeyle 1932'de başlamış, bu politikayı desteklemek için 1938 yılında TMO kurulmuştur.
   Vedat Eldem'e göre 1929-1935 yıllarında milli gelirin ortalama yıllık artış hızı % 38'dir. Bu yıllarda nüfus artış hızı % 1,9 olduğuna göre kişi başına milli gelirin yıllık artış hızı net % 1,9 olmuştur.
   Atatürk devrinin politik ve sosyal alanda cesur atılımlarının gerçekleştirilmesi yanında, ekonominin sıfırdan başladığı bir dönem olduğu düşünülürse, dünya krizinin en şiddetli olduğu bu yıllardaki bu artış hızı hiç de küçümsenemeyecek bir hızdır...


(Sayın Melih Gürsoy'un yazılarından alıntı yapılmıştır)

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK