Sayfalar

259 ) İLK SİYASİ MÜCADELELER !..

  Solda Abdülmecid, sağda Abdülaziz

   Yakın tarihimizde siyasi mücadele, hangi nesille başlar ?.. İlk Tanzimatçılar mı ?..  Bunun için önce, siyasi mücadele ne demektir ona bir bakmak gerekir...
   Siyasi mücadele ; düzeni yönetenler tarafından değil, düzeni yönetenlere karşı yürütülür. Yürürlükteki siyasi düzen, öyle aksaklıklar, öyle çelişkiler ve yetersizlikler verir ki, bu düzene karşı güvensizlikler, şikayetler, toplum içinde bazı sözcüler yaratmaya başlar. Mücadele, önce bir ruhi direniş şeklinde belirir. Bu direniş ; siyasi hoşnutsuzluklar, mevcut düzeni çeşitli yönlerden eleştirmeler ve bu eleştirilen düzene karşı bir düzen değişikliği özlemi şeklinde gelişir.. Sonunda bu hoşnutsuzlar grubu yavaş yavaş çevrelerini etkilemeye başlarlar. Kendi aralarında görüş, fikir ve hedef birliğine varırlar. Bundan da bir hareket birliği doğar.. Aynı fikir ve görüşleri paylaşanlar ; aralarında direniş ve hareket cemiyetleri oluştururlar. Sahnede liderler belirir, sonunda bu akım ; ya fiili bir mücadele, yani mevcut düzene karşı bir isyan ve ayaklanmayla su yüzüne çıkar, düzeni zor kullanarak değiştirmeye çalışır ; ya da bu mücadele, mevcut siyasi düzen üstünde, yasalara ve şekillere uygun olarak, söz sahibi olması olanağını yaratır..
   İşte bu ölçüler açısından bakıldığında, Tanzimat, bunların hiçbirine uymaz.. Tanzimat ; yukarıdan gelen, siyasi düzeni yürütenler tarafından ve daha çok dış etkenler altında, hatta yabancı devletlerin kefaletine bağlanarak başvurulan bir ıslahat çabasıdır ; daha doğrusu bir ıslahat vaadidir.. Amaç, devletin devamı ve kalıcılığıdır. Çünkü, Osmanlı'nın siyasi düzeni, 19. yüzyılın getirdiği ilkeler ve gereksinimlerle çelişen bir Asya despotizmi halinde donmuş kalmıştır. Halbuki imparatorluğu oluşturan ırklar ve halklardan, Avrupa kıtasında yaşayan Sırplar, Rumlar, Romenler ve Bulgarlar arasında milliyetçi akımlar başlamıştır..

  
   Nitekim Sırplar ve Yunanlılar, özgürlüklerini ilan ettiler. Bu durumda memleketin diğer kısımlarında da ; İslam ve Hıristiyan bütün Osmanlılar arasında hak eşitliğini, can-mal-namus emniyetini vaat ve ilan etmek, kaçınılmaz hale gelmişti. Çünkü var olan düzende, bu eşitlik ve emniyet yoktu..
   Memleketin her tarafında özgürlük mücadeleleri ; mevcut ağalık ve ayanlığa karşı topraksızların sosyal mücadeleleri halinde gelişiyordu. Ama Tanzimat, sadece devletin bir nevi kendini savunması ve genel dağılışı önlemek için girişilen , herkesi memnun edecek şekilde düzenlenmiş ve yukarıdan gelen bir önlemdi. Düzeni yönetenlerin eseriydi ve aslında yetersizdi..
   Bu sebeple, siyasi düzene ve bunun yöneticilerine karşı ilk hareket, biraz geç de olsa belirdi. Doğal olarak aydınlar arasında doğdu ; özellikle Fransız İhtilalinin getirdiği düşünce ve akımların etkisi altında kalan aydınlar arasında..
   Bizim yakın tarihimizde ilk siyasi mücadele çabasını oluşturan bu akım, ancak 1860-1870 arasındaki dönemde canlanır. Hatta fiili gruplaşma, 1865-1868 arasındaki dört yıllık bir dönemi içine alır.
   Hareket, ilk önce İstanbul'da, dar bir aydınlar çevresi içinde belirdi. Daha sonra Avrupa'ya kaçan bazı elemanlar tarafından orada, Saray'a karşı açılan bir basın ve propaganda mücadelesi şeklinde yürütüldü. Bu hareketi Avrupalılar, "Jeunes Turques" yani, "Genç Türkler" hareketi olarak ; örgüt üyeleri "Yeni Osmanlılar" ; siyasi edebiyatımız ise "Genç Osmanlılar" olarak tanımlar.. Genç Osmanlılar'ın seçtikleri hedef, Meşrutiyet düzenidir..
   Bir süre sonra Meşrutiyet'in Osmanlı devletinde, geçici de olsa gerçekleşmesi ve bu suretle Genç Osmanlılar ile Birinci Meşrutiyet arasında, tarihi bir fikir ve hareket bağlantısının bulunuşu, bizim için önemlidir. Zaten bu hareketin öncülerinden bir kısmı adlarını İkinci Meşrutiyet mücadelesine bağlamışlardır. Örneğin, Namık Kemal..
   O halde Genç Osmanlıları, Türkiye'de siyasi mücadelenin "ilk ve öncü kadrosu" olarak almak, hata olmasa gerektir..
  
   Gerçi, daha önce olan bir olay daha vardır.. 13 Eylül 1859'da İstanbul'da, gizli bir siyasi cemiyete üye oldukları için 41 kişi tutuklanır.. Bu olayın planlayıcısı, kimilerine göre "Şeriatı Tutma Cemiyeti", kimilerine göre ise, "Fedailer Cemiyeti" adlı bir örgüttür. Bu cemiyetin ne zaman kurulduğunu bilen yoktur. Başta Sadrazam, Şeyhülislam ve Serasker'den kurulu bir soruşturma heyeti, bu gizli cemiyetin amacını "halkı ve askeri saltanat aleyhine kışkırtmakla, devlet heyetini ve kanunları bozmak" şeklinde özetler. Suçlama ağırdır.. Resmi kayıtlara göre, gizli cemiyetin kurucuları : Şeyh Ahmet, Çerkez Hüseyin Daim Paşa, Arnavut Cafer Paşa, Tophane-i Amire Ketebesi'nden Arif Bey ve İmalat Meclisi Azası Binbaşı Rasim Bey'dir. Ebüzziya Tevfik, ihtilal örgütünde Şinasi'nin de bulunduğunu yazar..Cemiyete girenlerden, "Süleymaniyeli Şeyh Ahmet ile aramdaki ahdi kabul ettim ve ben muahid (yeminli ve anlaşmalı) fedaiyim" ibaresi yazılı birer taahhütname alınmıştır. Cemiyetin önemli bir kısım üyesi de, bizzat suikast yapabilecek adamlardan oluşmuştur ki, bunlara "fedai" adı verilmiştir.  Cemiyetin varlığını, kendisine üyelik teklif edilen Mirliva Hasan Paşa, teklifi kabul etmeyerek hükumete bildirmişti.
   Soruşturmalar Çengelköy'de Kuleli kışlasında cereyan ettiği için bu olay, yakın tarihimizde "Kuleli Olayı" olarak anılır.  Soruşturma sonunda, vükela heyetine (bakanlar kuruluna) getirilen evraka göre, sanıklardan, kurucular idama mahkum oldular. Fakat Padişah Abdülmecid, bu hükmü müebbet hapse çevirdi. Yabancı tarihçiler bu hareketi, ilk Meşrutiyet çabası olarak gösterirler. İncelemelere ve belgelere göre, bu cemiyet, daha çok bir irtica hareketi, daha doğrusu, Tanzimat'ın getirdiği ve savunduğu ilkelere karşı, bir direniş çabası gibi de görünür.
   İmparatorluğun 19. yüzyıl tarihi üzerine değerli incelemeler yapan yabancı tarihçilerden Engelhardt ve Vambéry, 1859 girişimini, Türkiye'de Meşrutiyet hareketine doğru ilk adım olarak kabul ederler... Bütün yabancı yazarlar, hareketin başında Manastır'a atanan 3. Kolordu Tümen Komutanı Hüseyin Daim Paşa'nın bulunduğunu söylemekte birliktirler.. Aynı zamanda bir İngiliz ajanı olan Vambéry, sonraki yıllarda İngiltere'ye gönderdiği bir raporda ; "Ben Hüseyin Daim Paşa'nın evinde oturdum ve ilk özgürlük hareketlerini gördüm" yazmaktadır.
   Mahkeme dönemi iki ay kadar sürer. Abdülmecid'in vefatıyla Abdülaziz tahta geçtikten bir süre sonra ise, mahkumlar affedilirler. Hatta Hüseyin Daim Paşa'ya rütbesi de iade edilir. Yalnızca Süleymaniyeli Şeyh Ahmet Efendi, Magosa'da sürgün olarak bulundurulur. Namık Kemal de aynı yerde sürgüne gittiğinde tanıdığı Şeyh Ahmet'ten çok övgüyle bahseder..  

( Şevket Süreyya Aydemir, "Enver Paşa" 1. cilt, s. 15-19 ) ( Edouard Engelhardt, "Tanzimat" s.106 ) (Ebüzziya Tevfik,"Yeni Osmanlılar Tarihi" s.13 ) ( Uluğ İğdemir, "Kuleli Vak'ası hakkında bir araştırma" s.31 ) ( Enver Ziya Karal, "Osmanlı Tarihi" c.6, s.96 ) ( Uluğ İğdemir, "Yılların İçinden" s.316-317 ) ( Niyazi Berkes, "Türkiye'de Çağdaşlaşma" s.273 ) ( Erol Ulubelen, "İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye" s. 78 )  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK