Sayfalar

260 ) DİPLOMASİNİN ACI GERÇEKLERİ !..   Bahriye Nazırı ( Donanma Bakanı ) Rauf Bey'le birlikte Hariciye ( Dışişleri ) Müsteşarı Reşat Hikmet Bey ve Kurmay Yarbay Sadullah Bey'den oluşan Osmanlı Heyeti, Osmanlı Hükumeti adına mütareke metnini imzalamak üzere 24 Ekim 1918 gecesi saat bire çeyrek kala Galata rıhtımından hareket etti. "Peykişevket" adını taşıyan savaş gemisiyle yola çıkan heyet, ertesi sabah Bandırma'ya, akşam üstü de trenle İzmir'e vardı. 26 Ekim 1918'de "Muzaffer" adlı nir römorkörle yola çıkan heyet üyeleri, yolda İngilizlerin Liverpool kruvazörüne geçmiş ve aynı gün akşam saat dokuzda Midilli Adası'nın Mondros Limanı'na varmıştı.
   Osmanlı delegelerine, yola çıkmadan önce sekiz maddeden oluşan bir direktif verilmişti. Buna göre ; "Osmanlı Devleti'nin idaresine karışılmayacağı, Türk topraklarından herhangi bir noktaya asker çıkarılmayacağı, İtilaf Devletleri'nden para yardımı sağlanacağı" gibi hükümlerin de içinde bulunduğu bir kısım istekler sıralanmıştı.
   Beş oturum halinde süren toplantılar, 27 Ekim 1918 sabahından itibaren, daha önceden Osmanlılara verilmemiş olan Mütareke Projesi Metni'nin okunmasıyla başladı. Ortaya konulan şartlar ağır olmasına rağmen, Osmanlı Heyeti bu metin üzerinde esaslı bir değişiklik yapamayacağını daha görüşmelerin başında hemen hissetti.
   Müttefik grubun baş temsilcisi olarak Mondros'ta bulunan İngilizlerin Akdeniz Donanması Komutanı Amiral Arthur Gough Caltrhorpe'un görevinin ise, bu şartların Türk delegelerine tasdik ve imza ettirmekten ibaret olduğu hemen anlaşılıyordu. Delegeler, karşılarına çıkan bu durumu hemen İstanbul'a bildirdiler. On bir maddeden oluşan yeni bir talimat 29 Ekim'de, İstanbul'dan kendilerine ulaştı.. Talimatta, "İstanbul'un 7. maddenin dışında tutulması, herhangi bir noktaya işgal yapılacaksa, İngiliz ve Fransızlarla birlikte Türk birliklerinin de bulunması, Yunan gemilerinin Türk limanlarından yararlandırılmaması ve Toros tünellerinin işgal edilmemesi" gibi hususlar talimatın en önemli maddeleri arasındaydı. Fakat bu isteklerden hemen hiçbirisi kabul edilmedi !..  
   Osmanlı delegeleri İstanbul'dan yeni talimatlar beklerken Amiral Calthorpe'un 30 Ekim günü mütarekenin akşama kadar ya imzalanması, ya da reddedilmesi ültimatomuyla karşılaşırlar.. Sadrazam İzzet Paşa, 30 Ekim günü Meclis'te yapılan gizli toplantıda, "Mütareke hükümlerinin mülayim ( ılımlı,uygun) olduğunu söylemiş ve oy birliği ile tasvibini ( onayını ) sağlamıştı.." 
   Beklenmedik bir ültimatomla karşılaşan delegeler, İstanbul'dan gönderilecek bu yanıtı beklemeden mütarekeyi hemen imzaladılar !..
   

   Bu arada Amiral Calthorpe, Padişah ve Sadrazam'dan başka hiç görmemesini istediği gizli bir belgeyi de Rauf Bey'e verdi. Belgede, "İstanbul ve İzmir'e Yunan askeri gönderilmemesi hakkındaki Türk dileğini 
( desteklemek suretiyle ) hükumetine bildirdiğini, Osmanlı Hükumeti güvenliğini koruyabildiği sürece İstanbul'un işgal edilemeyeceğini ve İngilizlerle Osmanlılar arasında dostane ilişkiler geliştirilmesi için gayret göstereceğini" ifade ediyordu.  Karşılaştığı ültimatomdan sonra eline tutuşturulan bu yeni belge karşısında şaşıran ve bunun üzerine sorduğu, "Verdiğiniz bu sözleri tutar mısınız ? " şeklindeki sorusuna olumlu yanıt alan Rauf Bey'de, İngilizlere karşı bir güven duygusu oluşmuştu. Bundan dolayıdır ki, mütarekeyi imzalayıp İstanbul'a geri döndüğünde gazetecilere verdiği ilk beyanatta, "İmzaya giderken bugünkü gibi sevinçli döneceğimi sanmıyordum. Müzakereler sırasında İngilizler çok açık kalpli ve samimi hareket ettiler" dedi. Ayrıca, "İstanbul'a tek bir düşman askerinin çıkmayacağını ve Adana'nın işgal edilmeyeceğini" söyledi.
   Rauf  Bey, döndükten sonra basına verdiği olumlu mesajlarla kamuoyunun bir bakıma yanılmasına ve insanların iyimser beklentilerinin büyük ölçüde artmasına sebep oldu. İşte diplomasinin acı gerçeği. İşte verilen sözlerin uçuculuğu, altına imza atılan belgenin kalıcılığı.. Delegeler daha İstanbul'a döner dönmez gerçekle yüz yüze kalacaklar ve imzaladıkları belgeyle Osmanlı Devleti'ni oldukça zor bir duruma soktuklarını fark edeceklerdir...
   
   Kendilerine sunulan bu beklenmedik iyimser tablo karşısında şaşkına dönen gazeteciler, Rauf Bey'e çeşitli sorular yönelttiler. Yeni Gün gazetesi yazarının, "Sizi bu derece memnun eden bilmediğimiz sebepler nelerdir ? " şeklindeki sorusuna verdiği yanıtta, "Evvelden İngilizlerin, Türklüğün imhasını hedeflemediğini anlamıştım. İkinci olarak da, memleketimizin zannedildiğinin aksine işgal altına alınmayacağını gördüm. Sizi temin ederim ki, İstanbul'umuza bir tek düşman askeri çıkmayacaktır. Tabii birkaç subay şurada burada görülecektir. Bundan başka, tersanelerimiz işgal olunmayacaktır. İngiliz ve Fransızlar bunlardan sadece tamir vesair hususat gibi konularda istifade edebileceklerdir. Size tekrar ediyorum ki, İngilizler bize fevkalade bir hüsnü muamele ibraz eylemişlerdir. O kadar ki, askerimizin ne miktarının terhisinin lazım geleceğinin tayini hakkını bize terk eylemişlerdir... Evet, yaptığımız mütareke beklentilerimizin üstündedir. Devletin bağımsızlığı ve saltanatın hukuku kurtulmuştur. Yalnız şurası önemlidir ki, memleketimizde asayişi korumalıyız. Aksi takdirde her şeyi kaybetmek tehlikesi vardır.." dedi.
   Rauf Bey mütareke ile ilgili bu yorumu yaparken, Amiral Calthorpe da, gösterdiği inanılmaz başarıdan dolayı İngiliz Harp Kabinesi tarafından takdir ve tebrike mahzar olmuştu. Çünkü, Türklere dikte ettirilen mütareke metninin bu kadar kolay imzalanacağını düşünmüyordu..
   Altına imza konulan Mütarekeden Rauf Bey'in takdim ettiği şekilde olumlu bir sonucun çıktığını ve bunun büyük bir başarı olduğu fikrini dönemin hemen tüm üst düzey idarecilerinin de paylaştığı görülür. Başlangıçta mütareke şartlarını ağır bulduğunu söyleyen Padişah Vahdettin, daha sonra ümitvar bir tavır içine girmiş ve, "Bu şartları, çok ağır olmasına rağmen, kabul edelim. Öyle tahmin ederim ki, İngilizlerin doğuda asırlarca devam eden dostluğu ve lütufkar siyaseti değişmeyecektir. Biz onların müsamahasını daha sonra elde edeceğiz"  demiştir.
   Nitekim İstanbul'a dönen delegeleri Galata rıhtımında karşılayan Şura-yı Devlet ( Danıştay ) Reisi Reşit Akif Paşa da bu başarılarından dolayı delegeleri tebrik ederken, Dışişleri Bakanı Nabi Bey de, "Mütarekede Osmanlı Devleti'nin hükümranlık haklarına dokunmaz" değerlendirmesinde bulunmuştur.
   Bu arada altına imza konulan metni eleştirmeye başlayanlar da oldu. Bu konuda muhalefet gittikçe artmaya başladı. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa da Zaman gazetesine verdiği demeçte, "Mütareke şartlarının tamamen aleyhte olmadığı görüşünü" dile getirdi ve İzzet Paşa kabinesini ve özellikle de bu kabinedeki yakın dostu Rauf Bey'i muhalefetin saldırılarına karşı korumaya çalıştı..
   Bu iyimser demeçlerin etkisine kapılan İstanbul basını, mütarekenin koşullarının hafif olduğuna ve İstanbul'un işgalinin söz konusu olmadığına dair yayınlar yapmaya başladı. Mütarekenin Osmanlı Devleti'nin lehinde olduğu şeklindeki bu yayınlardan İngiliz Hükumeti rahatsız oldu. Nitekim İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, İstanbul'a büyükelçi düzeyinde Yüksek Komiser atanan Amiral Calthorpe'a gönderdiği 9 Kasım 1918 tarihli talimatında bu rahatsızlığın nedenini izah etti : "Türkler mütareke koşullarının kendi lehlerinde olduğu iddiasında bulunmaya başladılar. Böyle bir izlenim oluşturulmasına fırsat vermemeliyiz. Mısır ve Hindistan'daki Müslüman uyruklularımızın, Türklerin kesinlikle yenilgiye uğratıldığını anlamaları gerekmektedir. Bu Pan-İslamizm ve Pan-Turanizme ve İslam'ın genellikle siyasal maksatlar için istismarına öldürücü bir darbe indirecektir.."
   Bu talimatın İstanbul'a ulaşmasının hemen ardından harekete geçen İngiliz yetkililerden diplomat D.G. Hogart, 10 Kasım 1919'da herkesin yüreğini ağzına getiren bir açıklama yaptı ve "Osmanlı Devleti'nin Bursa hükumet merkezi olmak üzere Anadolu'nun bir kısmını içine alacak şekilde olması gerektiğini" söyledi !..
   Bu beklenmedik gelişme üzerine İstanbul basını üzerindeki zafer sarhoşluğu havası da birden bire kayboldu..

KAYNAKÇA : ( Osman Özsoy, "Kurtuluş Savaşı", s. 34-39 ) ( Selahattin Tansel, "Mondros'tan Mudanya'ya kadar", c.1, s.23,27 ) ( Ali Fuat Türkgeldi, "Görüp İşittiklerim", s.32, 34, 62, 66, 155-156 ) ( Türk İstiklal Harbi, c.1, s.32-34 ) ( Belleten, c.28, s.151 ) ( Yenigün Gazetesi, 2 Kasım 1918 ) ( Salahi R.Sonyel, "Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika", c.1, s.8, 10 )  ( Paul C. Helmreich, "Sevr Entrikaları" s. 1-2, 22 ) ( Celal Bayar, "Ben de yazdım", c.1 , s.83 ) ( Takvim-i Vakayi Gazetesi, No: 3384, 3 Kasım 1918 ) (İbnülemin Mahmut Kemal İnal, "Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar" , s.1908 ) ( Rauf Orbay, "Rauf Orbay'ın Hatıraları" c.2 , s.50, s. 81 ) ( Bilal N. Şimşir, "Malta Sürgünleri" s. 18-19 ) ( Kadir Kasalak, "Milli Mücadele'de Manda ve Himaye Meselesi" ,s.42 ) ( Gotthard Jaeschke, "Mondros'a Giden Yol") ( Belleten, c.33, s.109, Ocak 1964, s.151 ) ( Ziya Somar, "Manda ve Meşhur Mandacılar" ) ( Tarih konuşuyor, c.3, No.14, Mart 1965, s.1146 )       
   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK