Sayfalar

308 ) ADI "KÜÇÜK" AMA İŞLEVİ BÜYÜK BİR ZAT !..   Gerçek adı Izrail Lazareviç Guelfand ( 1867-1923 ).. Ayrıca Alexander Helphand adı ile daha çok Latince'de "Küçük" anlamına gelen "Parvus" adını kullanıyordu.. 
  Parvus,1891'de Almanya'ya yerleşti ve SPD ( Alman Sosyal Demokrat Partisi) Merkezi Yayın Organı Neue Zeit ve Vorwart'de yazdı..Almanya'da ekonomi ve maliye doktorası yaptı.. Sesini ilk olarak Kapital'in üçüncü cildiyle ilgili olarak Alman Marxcıları arasında çıkan bir tartışmada duyurdu.. 
  1893'de Prusya'dan çıkartıldı. Saksonya'da Leipziger Volkszeitung'da ve sonra Sachsische Albeiterzeitung'da yazdı ; Alman sosyal demokrasisinde, toprak sorununa ilişkin tartışmalarda aşırı bir tutum belirledi..1898'de Saksonya'dan da kovuldu. Münih'e yerleşti ve Ausder Weltpolitik'i yayımladı.. Slav ve Kuzey edebiyatı yapıtlarını basan bir yayınevi kurdu..
  Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin yayın organı İskra'nın (Lenin'in gazetesi) Münih'te yayınlanmasına yardım etti. Bu partinin 1903'de bölünmesinden sonra Menşevikleri ve Bolşevikleri uzlaştırmaya çalıştı. 1904'de genç Troçki ile sıkı işbirliğine girdi ve onunla birlikte sürekli devrim kuramını hazırladı..
  Parvus'un tezi ; işçi sayısı az olan, sanayisi gelişmemiş Rusya'da işsizlerin ve öğrencilerin devrim yapabileceği yönündeydi. Bu devrim için Rusya'nın büyük bir güçle savaştırılması yeterliydi. Nitekim Rus-Japon savaşının çıkabileceğini daha önceden kestiren Parvus, devrim için gerekli koşulların gelişeceği belli olunca, sürekli devrim kuramını birlikte hazırladığı Troçki ile gizli hücreleri kurmaya başlamıştı. Bu gizli hücreler, sonradan, Kızıl Ordu'nun çekirdeğini oluşturmuştu..
  Ancak bu devrim başarıya ulaşmadı..1905'de Petersburg Sovyetinde çalışırken tutuklanan Parvus, daha sonra Viyana'ya yerleşti..

    

  1906-1908 yılları arasında Parvus'u, Balkanlar'da bir Balkan Sosyalist Federasyonu kurma doğrultusunda çabalar gösterirken görüyoruz.
Balkanlar'daki Bulgar, Sırp, Makedonyalı vb. sosyalistlerle işbirliği yapmış ve onlara öncülük etmiştir. 
  Parvus'un kurmak istediği bu federasyonun iki amacı göze çarpıyor. Bunlardan birincisi ; Rusya'ya karşı, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti ile birlikte ittifak yaparak savaşacak güçlü bir devlet oluşturmak..İkincisi ise, Almanya ve Avusturya-Macaristan'ı, Osmanlı Devleti üzerinden Hindistan'a ulaştıracak olan halkayı sağlamlaştırmak..
   1907'de, Almanya'da çıkan "Kolonyalizm Politikası ve Yıkılışı" adlı kitabında, sömürgecilik yarışının Avrupa'nın büyük devletleri arasında büyük bir savaşı hazırlamakta olduğunu, bu savaşta Rusya gibi dıştan güçlü ama iç yapısı aslında çürük imparatorlukların yıkılacağını, büyük savaşın Rusya'da sosyalist devrimin başlangıcı olacağını ileri sürdü. Sosyalist devrim, kapitalizmin yıkılmasıyla gelmeyecekti. Çünkü kapitalizmin sömürgecilik sayesinde hala yaşama gücü vardı. Sosyalist devrim işçi sınıfının savaşıyla da meydana gelmeyecekti. Sosyalist devrim için tek şans, emperyalist devletler arasında çıkacak büyük bir savaşın patlamasıydı !..
  Çıkardığı bu sonuç yüzünden sosyalist çevrelerin büyük hücumlarına uğrayan Parvus, 1910 kasım ayı başında Türkiye'ye geldi. Balkan sosyalistlerinden, Osmanlı Parlamentosu'nda Selanik mebusu olan Vlahof Efendi ve Romen sosyalisti Hristo Rakovsky aracılığıyla İstanbul'da İttihat ve Terakki'nin önderleriyle tanıştı..
  Parvus İstanbul'a gelince "İskender" adını alır. İslamiyet'i seçtiğini söyleyerek Çamlıca Bektaşi Tekkesi'ne gider.. Bu arada, İstanbul'da yazdığı yazılarında Türkiye için bir sosyalist devrimin sözünü bile etmemektedir !..   Alman Dışişleri Bakanlığı arşivlerindeki belgelerin yayınlanması ile doğrulanmıştır ki, Parvus, Rusya'nın çökmesi için içeride milliyetçi ve sosyalist devrimci zümrelerinin ihtilal çıkartması gerektiği düşüncesi ile İstanbul'da Alman Elçiliği'nde çalışan Dr. Zimmer aracılığı ile 9 Ocak 1915'de Büyükelçi Wangenheim ile yaptığı bir görüşmede bu konudaki tekliflerini bildirdi. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın isteği üzerine Berlin'e gönderildi ve orada 9 Mart 1915 tarihli ve Rusya içinde ihtilal çıkartma konusu üzerine bir muhtıra sundu..
  1911-1915 döneminde Parvus, İttihat ve Terakki ileri gelenleriyle anlaşmış, bu sefer de Pantürkizm ve Panislavizm savunuculuğu yapmıştır !. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması ve Osmanlı Devleti'nin Almanya yanında savaşa girmesi gerçekleştikten sonra görevi bitti !..
  Parvus'un Almanya ile birlikte savaşa girilmesi gerektiği yolundaki görüşleri, Osmanlı topraklarına ayak bastığı andan itibaren Türkçülerimiz (!) tarafından halka yayılmaktaydı.. 1911 İttihat ve Terakki Kongresi'nde Celal Nuri (İleri) Almanya ile birlikte hareket etmezsek başımıza gelecekleri belirtir :
"Şimdiki koşullar altında Osmanlı İmparatorluğu bir tabiat garibesidir. Bu durum karşısında Türk'ün geleceği ne olacaktır ? Osmanlı Devleti bağımsızlığını yitirirse Türk'ün alın yazısı ne olacaktır ? Emperyalizm kahramanları karşısında ne yapacaktır ?.."
  Halide Edip (Adıvar) 1913 yılında yazdığı "Yeni Turan" adlı romanında Parvus'un söylediklerini tekrarlar...
  Bir başka Türkçümüz Moiz Kohen (Munis Tekinalp) ise, "Türkler Bu Muharebeden Ne Kazanabilir ? " adıyla 1914'de bir kitap yazar..Kitapta, Turan yollarına gidilmesi, Almanya ile bir olup savaşa girilmesi önerilmektedir. Eric Jan Zürcher'e göre bu kitap Osmanlı savaş gayelerinin bir bildirisi olmuştu.
  Celal Nuri, Ahmed Agayef ( Ağaoğlu), Gingsberg ve diğer Türkçüler de bu görüştedir. Bütün Osmanlı basını bu konuyu işler, halkı hazırlar..
  Dikkat çeken bir başka husus ise, Parvus'un Rusya'da yaşayan Türkler için hiçbir öneride bulunmamasıdır !..  Parvus, Türkiye'de vagon ticaretinden ; daha sonra da Almanya, Hollanda ve İsveç'te kömür ve çelik işlerinden milyonlar kazanıp dünyanın sayılı zenginlerinden biri oldu..  
  Osmanlı Devleti'ndeki vurgunlar sadece vagonların alınması zamanında olmadı. Birinci Dünya Savaşı sırasında başka boyutlarda devam etti. Savaş boyunca sadece devlet değil, millet de Siyonistler tarafından soyuldu. Tren yolları ve vagonlar vurgun için adeta bir silah haline gelmişti. Siyonistlere ayrıcalıklar tanınarak fiyatlar alabildiğine yükseltildi. 
  Almanya ve Avusturya, gerek duyulan ihtiyaç maddelerini satın almak üzere bir satın alma şirketi kurmuştu. Almanya'nın verdiği ve Osmanlı Devleti'nin büyük paralar harcayarak satın aldığı vagonlara karşın, demiryolları, ordunun ihtiyacı olan cephane ve gıda maddelerinin taşınmasına yetmiyor bahanesiyle tüccarlara hiç vagon tahsis edilmiyordu. Ancak öteki taraf lehine kabul edilen şart gereğince, satın alma şirketi kendi lehine tahsis edilmiş olan vagonlarla kendi mallarını düzenli olarak taşıyabiliyordu. Satın alma şirketi böylelikle ülkede tek alıcı durumuna girmişti ve her malı istediği fiyata satın alabiliyor ve ülke piyasalarına girebiliyordu. Hükumet buna engel olacak hiçbir adım atmıyordu.. 
  Büyük suistimaller yapıldı. Talat Paşa bu suistimallere anılarında değinmek zorunda kalmıştır :
"Aynı zamanda aracılık ve imtiyazlar da başladı. Vagonlar satın alınıyor ve satılıyordu. İki vagon için izin almış kimselerin binlerce liralık çıkar sağladıkları söyleniyordu. Söz gelimi para sağladığını ve gizliden gizliye ticaret yaptığını öğrendiğim için görevine son verdiğim (...) Valisi (...) Bey, Enver Paşa'ya başvurarak acınacak halini anlatmış ve kendisine yardım edilmesini istemişti. Vali, Meşrutiyet'ten önce Enver Paşa ile dosttu. Eski dostluk gereği olarak kendisine bir ya da iki vagon için izin verildi. Hemen, bu vagonlar sayesinde beş bin liralık çıkar bağladığı duyuldu.."   Vagon yolsuzluğu deyince, bir başka büyük dolandırıcıyı anmadan geçmek doğru olmaz : Baron Hirsch.. 
  İsrail'in kuruluşunda hiç şüphesiz ki en büyük mali desteği yapanlardan birisi olan bu zat ; iflasın eşiğinde iken, 1869 yılında Osmanlı Devleti'nden aldığı Rumeli Demiryolları imtiyazıyla köşeyi dönmüştür.. Bakalım bu paraları nereden ve nasıl almış :
"Doğu demiryolları için 1.980.000 tane tahvil 128,5 Frank fiyatla piyasaya çıktı. Bunları Baron Hirsch satın aldı. Daha dolaşımı başlamadan, yani tedavüle çıkmadan, tanesini 150 Frank'a sattı.."
  Sadece bundan dolayı kazancı 42.500.000 Frank olmuştu !.. İş bununla da kalmadı : "Yapımını üstlendiği demiryolu yatırımının aksaması nedeniyle tahvillerin değeri 115 Frank'a kadar düşmüştü. Osmanlı Devleti de 1.980.000 adet tahvil karşılığı 792 milyon Frank borçlandığı halde bu değer kayıplarından ötürü eline sadece 254.430.000 Frank geçmiş, 537 milyon Frank kayba uğramıştı.."
  Kısacası, Osmanlı boşuna batmamış !...

KAYNAKÇA :

Özden Nuri  Akbayır, "Bir Sosyalist Tip" ; Muammer Sencer, "Türkiye'nin Mali Tutsaklığı" ; Atilla Demiral, "Türkiye'deki ve Dünyadaki Komünizm" ; Abidin Nesimi, "Yılların İçinden" ; Niyazi Berkes, "Türkiye'de Çağdaşlaşma" ; Zeman-Scharlau, "Devrim Taciri" ; Abidin Nesimi (Fatinoğlu), "Yılların İçinden" ; İlhami Yangın, "İhtilal Tüccarları" 
          

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK