Sayfalar

307 ) OSMANLI VE TÜRKLÜK !..

            Özellikle Fatih sonrası Osmanlı Devleti'nin yönetim yapısı,milli devlet düzeninden, birçok milletleri bir yönetim altında birleştirmek demek olan imparatorluk düzenine geçmiştir. 
    Özellikle Birinci Murad döneminden başlayarak, profesyonel ordu gereksinimini karşılamak üzere toplanan Hristiyan çocuklarını eğitim Osmanlılaştırmanın sonucu olarak ortaya çıkan birikim, giderek salt ordunun değil bizzat devlet bürokrasisinin asli unsuru haline gelecekti..
   Dönme ve devşirme devlet adamları sınıfı, kapıkulu taifesi, kuruluşundan itibaren doksan yılı bulan bir gelişme içinde padişahın çevresinde devlet kapısını, yüksek hizmet makamlarını Türk soylulara kapatıyor ve iktidar için savaşan ve iktidarı tekellerinde tutmak isteyen bir sınıf ve parti oluşturuyordu.
  Dönme ve devşirmeler kendilerini var eden tek güç konumundaki hanedanın merkezi otoritesine itaatkar bir kamu hizmetlileri sınıfı oluşturuyorlardı. Tam da bu nedenledir ki hanedan tarafından özellikle beslendiler..
   İstanbul'un ele geçirilmesiyle sağlanan prestijde ise, bu süreçte tayin edici eşik de atlanmış oluyordu ; Çandarlı'nın en tepedeki konumuyla temsil edilen Türk-Müslüman beyler tasfiye edilirken dönme ve devşirmelerin iktidarı kurumlaşma aşamasına geçiyordu. Bu şekilde halka yabancılaşmasına bağlı olarak devlet, özellikle Fatih'le birlikte artık Müslüman-Türkmen devleti değil, bir dönmeler devleti haline gelmiştir..
  Burada gerçekten de çok ilginç bir durum söz konusudur : Devlet bir yandan Sünniliği resmi ideolojisi haline getirir ve kuruluşta temel rol oynayan Bektaşi gelenekten sistematik olarak uzaklaşırken, aynı zamanda Türkmen ve Müslüman kökenlilerin de devletin merkezindeki konumlarını yitirmeleri söz konusudur..Özetle devlet, kuruluştan beri süregelen başka halklara yönelik işgalciliğine ek olarak kendi halkına karşı da merkezileşir ve yabancılaşırken, aynı zamanda medrese eğitimi ve Sünnileşmeyi de halka dayatmaktadır.. Sünnilik halkın daha rahat kontrolü ve yönlendirilmesinde en uygun araç olarak seçilmektedir ; tıpkı Selçuklu, Abbasi ve Emevi hanedanlarının yaptığı gibi...
  Çandarlı'nın boğdurulduğu 1453'den, 16. yüzyıl sonuna kadar iktidar olan 48 vezir-i azamın sadece dördü Türk-Müslüman soyundandır. Saray erkanının dönme veya dönmüş görünen Hristiyan kapıkullarından oluşması bir yana, kendi geçmişleriyle bağları canlı pek çok ünlü Osmanlı büyüğü ile karşılaşırız. Birkaç örnek vermek gerekirse ; Vezir-i Azam Mahmud Paşa, 1457'de Sırbistan büyük Voyvodası Mihail Angeloviç'in kardeşidir... Vezir-i Azam Hersekzade Ahmed Paşa, Hersek Dükü'nün kardeşidir. Meşhur Sokollu Mehmed Paşa ise, Peç Başpiskoposu'nun kardeşidir..
  Türk-Müslüman kökenlilere kapalı Saray mektebi (Enderun) ve yeniçerilerden oluşturulmuş profesyonel ordusuyla, dönmelik üzerine kurulu bir kapıkulu egemenliğidir Osmanlı İmparatorluğu..

  Diğer yandan gaza geleneği sürekli kahramanlar yaratıyordu ve bunların güçlü ailelerden olması hem padişahın iradi gücüne, hem de uzun vadede iktidar gücüne karşı devamlı bir risk oluşturuyordu. İşte bunun sonucudur ki Osmanlı Hanedanı, sadece kendi halkına değil, Türk kökenli güçlü ailelere karşı da iktidarını güçlendirme fırsatlarını değerlendirmekte hiç tereddüt etmemiştir. 
  Bu sürecin gerçekleşebilmesini sağlayan asıl faktör ise devşirmelerin saraydaki etkinliği olmuştur. Devşirmeler, özellikle ulemayı kazanma politikası izlemiş ve artık istikrar arayan Türkmen-Osmanlı aristokrasisine karşı gazacılık geleneğini yeniden güçlendiren bir çizgi izlemişlerdir..Bu ise, Osmanlı'nın, çöküşüne kadar, üretme yeteneğini geliştirememesine, asalaklığın ve bürokratik despotizmin kurumsallaşmasına neden olmuştur.. İyice kemikleşen bu yapı, sürekli talana muhtaç olmasına karşılık, bunu gerçekleştirebilecek teknolojik olanakları geliştiremeyecektir. Böyle olunca, bu kez bir yandan halkına yönelik soygunu gittikçe artıran, diğer yandan Batı'ya avuç açan, çürüyen bir devlete dönüşmüştür...

 

  1453'e kadar, kendilerinin Oğuz sülalesinden olduklarını ilan edip duran ve "Bey" unvanı ile yetinen Osmanlı hükümdarları, bu tarihten sonra, bir taraftan Oğuz sülalesinden gelmiş olma iddialarını bırakır oldular ; diğer yandan da, Padişah-İmparator unvanını taşımaya başladılar. 
  1453'ten sonraki azap askerleri, artık, "kızıl börk giyen kamu leşkeri" sayılıyordu. "Kamu leşkeri" sayısı aslında padişah kullarından beş kat daha fazla olmasına rağmen, başlarında enderunlu bir kumandanın olduğu ayrık kıtalar halinde oldukları için, yeniçerilere karşı "milli" bir rekabet duygusu besleme olanakları yoktu.. Türk halkı, esasında artık imparatorluğun içindeki siyasi üstünlüğünü ya az duymakta, ya da hiç düşünememekte idi..
  Türkler iktidardan öylesine uzaklaştırılmış ve buna yönelik hoşnutsuzluklar, yaşanan tasfiyelerle öylesine kesin bastırılmıştı ki, artık memleketi idare eden Hristiyanlıktan dönme bütün yabancı yönetim kadrolarını hiç de yadırgamıyor durumdaydılar..
  Kısaca söylemek gerekirse ; Türkler ile Osmanlı hükumet mensubu seçme zümre arasındaki çekişmeler, Türkler aleyhine olarak, örneğin 17. yüzyılın başlarında, önemini kaybetmiş, Anadolu halkı çiftinden başka bir şey düşünmeyen, devlet muhtaç olunca, savaşlarda, uzak imparatorluk topraklarının kalelerini ve sınırlarını beklemekte harcanan kişiler durumuna düşmüşlerdir.. Ancak tüm bu ağır sorumluluklara karşın devletin kendinden olmasını sağlamak mümkün olamamış, aksine Osmanlı daha rahat hükmedebilmek amacıyla ona yabancı, onun üstünde devasa bir dönmeler aygıtı olarak örgütlenmiştir..
  
 

 İmparatorluk çökerken resmi dildeki Türkçe kökenli sözcüklerin sayısı yüzde otuz yediye inmişti !.. Dildeki yabancılaşmada kendini gösteren Osmanlılık, aynı zamanda bu yeni kırma diliyle Türklüğü aşağılayan bir ideolojinin de oluşturucusuydu. Bunun tipik ifadelerinden biri olarak, Adli mahlasıyla yazan İkinci Bayezid'den bir beyit sunabiliriz :

"Değme etrak ne bilsin gam-ı aşkı Adli
  Sırr-ı aşk anlamaya hallice idrak gerek.."

(Türkler ne anlar aşktan Adli / Aşkın sırrını anlamaya epeyce akıl gerek )

  Osmanlı edebiyatının en seçkinlerinden Baki, Kanuni Süleyman'a sunduğu şiirinde şöyle diyor :

"Her tac olmaz fahr-u fena ehline sertac
 Türk ehlinüney hace biraz başı kabadır"

( Her taç yoksulluk ve yokluk ehline baştacı olamaz. Ey hoca Türk toplumundan olanın başı kabadır, sultan olma yeteneğinden yoksundur.) 
  Nef'i de ; "Türk'e Hak çeşme-i irfanı haram itmiştir" ( Tanrı Türk'e irfan pınarını yasaklamıştır) diye yazar..
  Saray şairlerinin bu Türklük karşıtı söylemlerinin padişahları bağlamadığı iddia edilebilir mi ?.. Unutulmamalıdır ki söz konusu padişahlar en küçük bir muhalefeti bile acımasızca boğan bir geleneğin temsilcisidirler. Bu durumda örneğin Kanuni'nin, kendini en küçük anlamda bile Türklükle ilişkilendirmesi halinde Baki'nin başına gelecekleri tahmin etmek zor değildir !..
  Divan-ı Hümayun katiplerinden Kadimi Hafız Çelebi'nin 1499'da yazdığı manzume, Saray'ın halka bakış açısını yansıtmak açısından çarpıcı bir örnektir :
"Devr-i daldan beri şahım eflak
 Zem olur alem içinde Etrak
 Vermemiş Türk'e Huda hiç idrak
 Akl-ı evvel de olursa bi hak
 Uktülü't-Türke velev kane ebak."
( Önceden beri benim şahım Tanrı'dır / 'bilirim ki' tüm dünyada kötülenir Türkler / 'Çünkü' Tanrı Türk'e hiç bilinç vermemiştir / Hele bir de ukala olursa tümden pis olurlar / Baban da olsa Türk'ü öldür )
  Özetle Türklük, resmi tarihlerin "en büyük Türk devleti" payesi verdiği Osmanlı'ya rağmen, Türkmen beyliklerinin Selçuklu ve Osmanlı'ya karşı direnişlerinin birikimiyle, sömürgeleştirme amacıyla Balkanlar'a sürülen Türklerin o yabancı ortamda kendilerini var edebilmenin refleksiyle ve tabii Cumhuriyet'in Türkleştirme politikası sayesinde yaşıyor..
  Kimsenin kuşkusu olmasın ki, eğer Osmanlı gücünü bugünlere kadar koruyabilmiş olsaydı, bugün Türklükten söz etmek mümkün olmayacaktı..  Bu yazı için yararlanılan eserler  :

Mustafa Akdağ, "Türkiye'nin İçtimai ve İktisadi Tarihi" ; Muzaffer Özdağ, "Türkçülüğün Esasları" ,Tarih ve Toplum, sayı.65 ; Philip Mansel, "Konstantiniyye" ; A.Wheatcroft, "Osmanlılar" ; Erol Anar, "İnsan Hakları Tarihi" ; Erdoğan Aydın, "Nasıl Müslüman Olduk ?" ; Doğan Avcıoğlu, "Türklerin Tarihi" ; "Tac-üt Tevarih" 3.cilt ; Erdoğan Aydın, "Fatih ve Fetih" 
                                            

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK