Sayfalar

333 ) YENİÇERİ OCAĞI VE BEKTAŞİLİK

   Bektaşi tarikatının en çok zarar verdiği kurum Osmanlı ordusu,bilhassa Yeniçeri Ocağı olmuştur. Bektaşiler,Yeniçeri Ocağı'nı Hacı Bektaşi Veli'nin kurduğunu ileri sürerler. Tarihçilerin ortak görüşü ise bunun bir yalan olduğudur..

  Ünlü tarihçi Ord.Prof.Mehmet Fuat Köprülü, "Bektaşiliğin Menşeleri" adlı kitabında,  bunun başlı başına bir Bektaşi uydurması olduğunu söylüyor
"Hacı Bektaş'ın Osman Gazi ile karşılaştığı hakkında Bektaşi söylencelerinde var olan rivayetlerin aslı olmadığı gibi, yeniçeriliğin ilk doğuşunda Hacı Bektaş'ın hayır dua ettiği rivayeti asla kabul edilemez (...) Hacı Bektaş'ın ölümü bundan çok öncedir.."   
  Bektaşilik araştırmacıları, İsmet Zeki Eyüboğlu ve Adil Gülvahapoğlu da aynı fikirdedirler..
  Aşıkpaşaoğlu Ahmed Aşıki'nin "Tevarih-i Al-i Osman"da yazdığı da aynı doğrultudadır..
  
  Ahmet Akgündüz- Said Öztürk'ün "Bilinmeyen Osmanlı" kitabından bir bölüm :  "Kanunnamedeki hükümlerden anladığımıza göre, Hristiyan gençlerin dinç olanlarından yeni ve maaşlı bir ordu oluşturma fikri, Bolayır Fatihi Süleyman Paşa'nın fermanıyla başlamış ve Bilecik Kadısı olan Kara Halil'e danışması sonucu buna karar verilmiştir. Daha sonra Kara Halil'in (Çandarlı Halil Hayreddin Paşa) ilgili devlet erkanı ile görüşüp yeniçeri örgütünü düzene soktuğu bilinmektedir. Bu erkan arasında Hacı Bektaş adında bir devlet adamı da vardır. Bunun, isim benzerliği dışında Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgisi yoktur. Yeniçerilerin elbisesi ise, o zamanlar keşif ve kerametleri bilinen Hacı Bektaşi Veli evladından Timurtaş Dede ve Mevlana evladından Emir Şah Efendi'ye danışılarak dualarla giydirilmiştir. Mevlana'nın torunlarından olan zat, Mevlana elbisesini giydirmeyince, kepenek denilen Hacı Bektaşi Veli elbisesi giydirildi. O halde yeniçerilerin giydiği kisveyi Hacı Bektaşi Veli giymiş olabilir ; ancak, Hacı Bektaşi Veli, yeniçeri kurulmadan önce vefat ettiğinden, o giydirmemiştir. Bu muvazzaf yeni ordu, kul olduğundan dolayı yeniçeri adı verilmiştir ; yoksa Hacı Bektaşi Veli'nin isimlendirmesi değildir..
  Hacı Bektaşi Veli, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda emeği geçen maneviyat erlerinden ve Horasan erenlerinden biridir. Kisve olarak onun elbisesi tercih edilmiş olabilir. Bu tercihte onun evladından birinin duası bulununca ve yeniçeriler de ocaklarını onun manevi himayesinde görünce, yeniçerilere Taife-i Bektaşiyan denmiştir. Sonradan bu Horasan erenlerinden olması halini kötüye kullananlar ve olayı, saptırılan Bektaşilik mecrasına çevirmek isteyenler elbette olmuştur. Zaman zaman, aldatılan yeniçeri bölükleri de ortaya çıkmıştır. Celali İsyanlarında bu anlayışın büyük etkisi vardır. Hatta sonradan yeniçerilerin ahlaken bozulmalarında da bu anlayışın etkisi vardır.. Gerçek manada Hacı Bektaş'ın eserleri ve asıl tuttuğu yol ise, İslam'dan başka bir şey değildir.."   1472'de on-on iki bin civarında olan yeniçeri sayısı 1715 yılına gelindiğinde yüz bini aşmıştı. Necdet Sevinç, "Osmanlı'nın Yükselişi ve Çöküşü" adlı kitabında şu yorumu yapar :
"Devşirme Kanunu hiçbir inancı bulunmayan, tam anlamıyla kozmopolit, vahşi, ahlaksız, çapulcu, bencil, kişisel hırs ve çıkarları için her türlü alçaklığa kalkışmaktan çekinmeyen bir sürünün oluşmasına neden olmuştu. Bu sürü bir süre sonra Yahudi dönmeleriyle bütünleşecek ve diğer azınlıklarla işbirliği yapacaktır.."
  Burada bahsedilenler, yeniçerilerin son yüz yılındakilerdir..

  2 Eylül 1663 tarihli yangında İstanbul'un beşte biri yanmıştır. Bu yangın yalnızca vatandaşların değil bir çok vezirler, ulema ve zengin ailelerin evleri ile konaklarını yakarak ortadan kaldırmıştır. Bu yangına dayanarak kahvehaneler kapatılmış, tütün yasağı getirilmiştir. Çünkü yeniçeriler kahvehanelerde bu tür planlar yapmaktadırlar..( Mustafa Naima, "Naima Tarihi" C.1)

  Cevdet Paşa, "Ahmed Cevdet Paşa Tarihi" c.1'de ; tulumbacı yeniçerilerin yangınlar sırasında pazarlık yaptıklarını ve kimden daha çok para alırlarsa o yangını söndürdüklerini yazar..

  Mithat Sertoğlu, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Azınlık Meselesi" adlı yazısında ; Yahudi sarrafların, zamanla Yeniçeri Ocağı'na nüfuz edip cemaatlerini ocağın korumasına almayı başardıklarını belirtir..

  Esad Efendi, "Üss-ü Zafer" adlı eserinde Bektaşilerin Yeniçeri Ocağı'nı bozmasını bütün çarpıcılığıyla gözler önüne serer :
"Bektaşiler saf ve bilinçsiz halkı yavaş yavaş İslam'dan uzaklaştırarak ; Rumeli, Arnavutluk gibi İslam ülkelerinde ; Sultan Baba, Abdal adları altında Kadiri, Nakşibendi gibi tarikatların türbelerinin ve tekkelerinin aslında Bektaşilere ait olduğu iddiasıyla yavaş yavaş ellerine geçirmişlerdir.. 
 Bektaşi cemaati yeniçerilere dayanarak, vaktiyle dindar kişilerin öteki tarikatlara adadığı tekke ve zaviye adlarını Bektaşi adlarına çevirerek buraları ele geçirmişler ; vakıf gelirlerine el koymuşlar, yeniden daha birçok Bektaşi vakıf ve tekkeleri açmışlardır. Bunlar, 'Osmanoğulları askeri bizimle aynı pir'e inanır' iddiasıyla yeniçerileri elde etmişlerdir.."

    

   Bektaşiler yeniçerilerle birleşerek hem devlete, hem de dine karşı ihanet etmektedirler. Dine karşı ihanetleri ; halk arasında dinsizliği yaymak, tekke ve zaviyelerde ayinler yaparak içki içmek, namaz kılmamak, ramazanda oruç tutmamak ve sünnet ehlinin inançlarıyla açıkça alay etmektir. 
  Devlete karşı ihanetleri ise, casusluk ve savaşta bozgunculuk yapmaktır. Savaş zamanı içlerindeki Bektaşi babaları şöyle demektedirler : 
"Behey ahmaklar ! Boş yere canınızı neden telef edersiniz ? Size gaza ve şehitlik diye yutturulan sözlerin aslı yoktur. Osmanlı padişahı kendi sarayında sefasına bakıyor. Efrenç Kralı kendi cümbüşünde. Sizin burada dağ başlarında, metrislerde canınızı telef etmenin ne anlamı var ?" ( Esad Efendi, a.g.e.)

  Anadolu'da meydana gelen birçok isyanın altında Bektaşi parmağı olduğu görülür. Bunların en meşhuru da yıllarca süren Celali isyanlarıdır..
  Şeyh Bedreddin İsyanı da Hurufi-Bektaşi fikirlerinden kaynaklanmaktadır. Bunu anlamak için biraz daha gerilere gitmek gerekir..
  Anadolu'nun özellikle batı bölümünde yaşayan Yahudiler, Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ettikten sonra, zor duruma düşmüşlerdir. Hazreti İsa'yı öldürmekle suçlanan Yahudilere bu dönemde Hristiyanlar çok büyük zulüm yapmışlardır. Bu zulümden kurtulmak isteyen çok sayıda Yahudi, iki sapkın Hristiyan mezhebine girmiştir : BOGOMİL ve KATHARİZM...Türklerin Anadolu'yu almasıyla, bu mezheplerde asıl kimliklerini gizleyen Yahudilerin bir bölümünün Müslümanlık kılığı altına girdikleri görülüyor. 
  Şeyh Bedreddin İsyanının zeminini işte bu topluluklar oluşturmuştur. Bedreddin, çevredeki Hristiyan ve Müslüman görünümlü Yahudileri adeta bir mıknatıs gibi kendine çekmiştir. Bununla da yetinmeyerek Batıni öğretisini kısa sürede, cahil halk kitlelerine yaymış, bu arada müritleri de çoğalmıştır..
   Araya ilginç bir not sıkıştıralım : Şeyh Bedreddin'in babasının adı İsrail'dir !. 
(M.Şerefeddin Yaltkaya, "İslam Ansiklopedisi" C.2,s.444) (Abdülbaki Gölpınarlı-İsmet Sungurbey,"Simavna Kadısı Şeyh Bedreddin")

  İngiliz araştırmacı Frederic Wilhelm Hasluck ;"Anadolu ve Balkanlar'da Bektaşilik" adlı kitabında ; Osmanlı Devleti'ni yıllarca uğraştıran Pazvantoğlu, Tepedelenli ve Rum isyanlarının arkasında da Bektaşilerin olduğunu belgelemiştir...   


   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK