Sayfalar

353 ) İSTANBUL'DA CARBONARİ ( KÖMÜRCÜ ) ÖRGÜTLENMESİ..

  

   İtalya'da 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Carbonari Cemiyeti, Yahudilik ve Masonlukla bağlantılıydı. Esas amacı Kiliseyi yıkmak ve din aleyhtarı bir düzen kurmaktı. Bu cemiyet Milano, Londra ve Berlin'de bulunan bazı Yahudi bankacılardan büyük mali destek gördü.
   Masonlar,Fransız İhtilali'nin etkileriyle ortaya çıkan 1820 İtalyan İhtilali'ne aktif destek vermişlerdi. İhtilal fikirlerinin liderliğini yapan mason teşkilatı, Carbonarilere para yardımında da bulunmuştu.. ( Max Isaac Dimont, "Jewish God and History" )
  Carbonari örgütlenmesinde örgüt elemanları kesirli sayılarla kodlanıyordu. Her hücreye ve her hücredeki her üyeye birer sayı verilmekteydi. Böylece hücre numarası kesirin bölünen sayısını, üye numarası da bölen sayısını oluşturuyordu. Örnek olarak, 7. hücrenin 4. üyesi, 7/4 olarak bilinmekteydi. Kurucu üye 1/1 numaralı üye idi. ( İbrahim Temo, "İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Teşekkülü ve Hidemat-ı Vataniye ve İnkilap-ı Milliyeye Dair Hatıram", s.75 )

 

  Carbonariliğin en büyük önemi, gençliğin bir siyasal güç haline getirilmesiydi. Hem Avrupa'da ve hem Türkiye'de, özellikle eğitimli gençliği bu akım harekete geçirdi. "Jeune Europe-Jeune Turc" gibi akımları bu hareket başlattı. Avrupa'da bastırılan bu hareketlerin önderlerinden bazıları Türkiye'ye kaçtı. Bu gelenler, İstanbul'dakileri "devşirdiler". İstanbul'da "Courrier d'Orient" adında bir gazete çıkarmaya başladılar.1869 yılında Mustafa Celalettin'in ( Konstantny Borzecki ) Fransızca kaleme aldığı "Les Turcs Anciens et Modernes" ( Eski ve Yeni Türkler ) adlı eseri de bu gazetenin matbaasında basılmıştı. Ayrıca Şinasi'nin gazete kurmasına da yardımcı olmuşlardı. "Tasvir-i Efkar"ın çıkartılmasında Courrier d'Orient Gazetesinin sahibi Jean Pietri teknik yardım vermişti.  
  Paris'teki Şinasi ile diğer Yahudi ve Mason çevrelerinin yazıları, Beyoğlu'nda Fransızca olarak yayınlanan Courrier d'Orient gazetesinde, yabancı basından alıntı yapılmış gibi imzasız yayımlanıyordu. Bu yazıları, bu gazeteden aktaran Namık Kemal de, yabancı kaynaklı yazı olarak, aynen Tasvir-i Efkar'da yayımlıyordu. Yabancı postalarının ve muhabirlerinin dokunulmazlığı bu nedenle çok işlerine yarıyordu. 
1876'da İstanbul'da yayımlanan gazetelerin ancak 7'si Türkçe idi. Buna karşın; 9 Rumca, 9 Ermenice, 7 Fransızca, 3 Bulgarca, 2 İngilizce, 2 İbranice, 1 Almanca, 1 de Arapça gazete yayımlanıyordu..
  1876 tarihinden itibaren Courrier d'Orient'de geniş bir anayasa tartışması başlatıldı. Bu yazılarda Osmanlı Devleti'nde bir anayasal rejim (meşrutiyet) uygulanabileceği belirtiliyordu. Yazıları yurt dışındaki aydın çevrelerin kaleme aldığı sanılıyordu. Oysa gerçek yazarlar Şinasi ve diğer Yahudi oryantalistlerdi. 
  
   

  Avrupa'dan kaçarak Türkiye'ye gelen Carbonari önderlerinden Jean Pietri ile Şinasi'nin Paris'te temas kurduğu biliniyor. Courrier d'Orient gazetesini çıkartan Pietri, hareketin İstanbul'daki önderi durumundadır..
"Namık Kemal ve arkadaşları bu sırada İstanbul'da Courrier d'Orient gazetesini çıkartan Jean Pietri ile işbirliği yapıyorlardı. Her iki gazetenin matbaası muhaliflerin toplantı yeriydi." ( Ebüzziya Tevfik, "Yeni Osmanlılar Tarihi" s.60 )
  Namık Kemal şöyle anlatıyor : "Geçen gün Jean Pietri ile meşrutiyeti konuştuk. Herif iki saat söyledi. Nihayet meşrutiyetin bizde de yürütülebileceğine beni inandırdı.." (Mithat Cemal Kuntay, "Namık Kemal", c.2, s. 87)
  Şinasi ile yaptığı bir saatlik sohbet sonrası Divan Edebiyatı'ndan vazgeçerek Modern Türk Edebiyatı'na yönelen Namık Kemal, Pietri ile yaptığı iki saatlik görüşme sonrası da meşrutiyet taraftarı olmuştur !..
  Türkiye'ye gelip Yeni Osmanlılara akıl hocalığı yapan tek isim Jean Pietri değildir. Bu dönemde çok sayıda Avrupalı mason ve Yahudi dönmesi, görünürde oryantalist olarak, gerçekte ise ihtilal fikirlerini aşılamak üzere Türkiye'ye gelmiştir. Bu isimler, özellikle Bektaşi ve mason paşaların konaklarında misafir edilmiştir. Bu paşaların çoğunluğu da Yahudi dönmesidir. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse ; ilk Türkçülerden, Yahudi dönmesi Ahmet Vefik Paşa'nın konağı bunlardan birisidir :            
"Ahmet Vefik Paşa'nın konağı, özellikle batılı ilim adamlarının uğrak yeri idi. Paşa'nın daha Paris sefirliği sırasında dönemin ünlü siyasetçileri, edipleri ve müşterikleri ile tanışarak, sefarethanede bunlarla yaptığı toplantılar çok meşhur olmuştur. Bu toplantılara Ernest Renan, Jules Favre, Theires, Alexander Dumas Fils ve Barbier de Maynard gibi şöhretli isimler katılıyordu."
(Abdülhak Şinasi Hisar,"Geçmiş Zaman Fıkraları", s.154 )

   

  Devrin önemli Bektaşilerinden biri olan Abdüllatif Suphi Paşa (yukarıda sağda) yanına dostlarını alarak sık sık Ahmet Vefik Paşa'nın (yukarıda solda) konağına gitmekteydi. 
   Bektaşilerin gizli toplantıları genellikle Ayetullah Bey'in babası Abdüllatif Paşa ve dedesi Abdurrahman Sami Paşa'nın konağında yapılıyordu. Toplantılarda Namık Kemal ve diğer muhalifler fikir olarak besleniyordu. Bu konaklar Doğu ve Batının en tanınmış ilim ve sanat adamlarının toplandıkları yer olması sebebiyle birer ilim akademisi sayılacak durumda idi. Buralarda ilim ve sanatla ilgili düzenlenen açık oturum ve toplantıları Sami Paşa yönetiyordu. Bu sebeple konaklar adeta üniversite halini almıştı. Alman Şarkiyatçısı Andreas David Mortmann da Paşa'nın ziyaretçilerindendi.  
(Baki Öz,"İttihat-Terakki ve Bektaşiler", s.42) ( Ebüzziya Tevfik,"Yeni Osmanlılar Tarihi",s.75-76)
  Yeni Osmanlıların çoğu bu iki konağın müdavimleri oldukları gibi, kurucular arasında bulunan Ayetullah Bey, Sami Paşa'nın torunu ve Suphi Paşa'nın büyük oğludur. Bu gençlere ihtilalci fikirleri aşılayan, Common İhtilali'nden sonra Fransa'dan kaçarak İstanbul'a gelen Fabre idi. İstanbul'a geldikten sonra Hakkı Efendi adını alan bu zatı, Sami Paşa himayesine almış, Paşa'nın konağında Fransızca hocası olarak ikamete başlamıştı. (Metin Kayahan Özgül,"Yenişehirli Avni", s.44)
  Sami Paşa konağının müdavimleri arasında Osman Nevres, Kazım Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Ali Suavi de vardır. Sami Paşa, himayesine aldığı Ali Suavi'ye konağında bir oda tahsis etmiş, hatta Ali Suavi Avrupa'ya kaçıp geldikten sonra bile, Sami ve Suphi paşaların konaklarına devam etmiştir.
(Metin Kayahan Özgül,"Osman Nevres Hayatı ve Eserleri",s.30,45) (Metin Kayahan Özgül,"Hersekli Arif Hikmet", s.15) (Fethi Tevetoğlu,"Süleyman Paşa", s.6-7) (Hüseyin Çelik,"Ali Suavi",s.5)
  
  19. yüzyılda, devlet adamları ve varlıklı kimselerin konaklarında yapılan ilmi ve edebi toplantıların, bu dönem fikir hayatı üzerinde büyük etkisi olmuştur. Kaynaklarda, bu toplantılar için "Encümen-i Daniş", "Akademi" gibi ifadeler kullanılmaktadır.. Bu toplantıların en fazla yapıldığı ve rağbet gördüğü dönem, Abdülaziz'in saltanatı zamanı olan 1861-1876 dönemidir..

 Abdurrahman Sami Paşa

(İlhami Yangın, "İhtilal Tüccarları" adlı kitaptan paylaştım.)
     

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK