Sayfalar

352 ) MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN GÖREVİNDEN AZLEDİLMESİ OLAYI...

  

   Mustafa Kemal Paşa'nın görevden alınması konusunda uzun süredir devam eden, ancak bir noktaya kadar oyalanabilen İngiliz baskıları karşısında Hükumet daha fazla dayanamadı. İstanbul'da bulunan İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe, Mustafa Kemal Paşa'nın görevden azledilmesini hükumetten son kez resmen talep etti. İngiliz Ateşemiliteri Tuğgeneral Deedes ve baştercüman Ryan, Sadrazam Damat Ferit'e vekalet eden Mustafa Sabri Efendi' yi ziyarete gittiler ve "Hükumetin Anadolu'daki milli direnişe karşı etkili tedbirler almasını" istediler. İngilizlerin bu ısrarlı istekleri karşısında Mustafa Kemal Paşa görevden azledilmek zorunda kalındı. Konu 23 Haziran 1919 tarihindeki Kabine toplantısında görüşüldü. Toplantıda Mustafa Kemal Paşa hakkında, "Mustafa Kemal Paşa azledilerek hiçbir resmi sıfatı kalmamış olduğundan tebligat ve iş'arlarının (yazılı bildirim) resmi mahiyeti haiz olmadığının icap eden vilayetlere tebliğinin Dahiliye Nezareti'ne bildirilmesi" şeklinde bir karar alındı..
   Hükumette alınan karar üzerine Dahiliye Nazırı Ali Kemal, Yunan tecavüzlerinin durdurulacağı sözüne de bir bakıma inanarak, 23 Haziran 1919 tarihli, daha sonra uzun süre tartışılacak olan o ünlü tamimini yayınladı. Ali Kemal'in davranışlarının temelinde, İngiliz Yüksek Komiserliği memurlarının parmağı vardı. Tuğgeneral Deedes ile baştercüman Andrew Ryan biran için bile olsun Ali Kemal'in yanıbaşından ayrılmıyorlar, devamlı olarak hareketlerini kontrol ediyorlar ve başında dikilip talimatlar veriyorlardı. Ali Kemal de onların görüş ve buyruklarına göre hareket ediyordu.

    Amiral Calthorpe, Ali Kemal

   Yayınlanan tamimin metnine bakıldığında Mustafa Kemal Paşa'nın azlinin İngilizler tarafından istendiğinin diplomatik bir gizliliği de yoktur. Yayınlanan tamimin metninde, Mustafa Kemal Paşa'nın, İngilizlerin baskısı sonucu görevinden alındığı açıkça yer almaktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın azledildiği tamim olarak da tarihe geçen bu ünlü tamimin tam metni şu şekildedir :
"Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla beraber siyaset-i zamana o derece agah olmadığı için ( zamanın siyasetinden haberdar olmadığından), fart-ı hamiyet (aşırı faziletli) ve gayretine rağmen, memuriyet-i cedidesinde ( yeni memurluğunda) asla muvaffak olamadı. İngiliz Mümessil-i Fevkaladesinin (olağanüstü temsilci /Yüksek Komiser) talep ve ısrarıyla azledildi ve edildikten sonra yaptıkları ve yazdıkları ile de bu kusurlarını daha ziyade meydana vurdu. Redd-i İlhak Cemiyetleri gibi Karasi ve Aydın havalisinde ahaliyi İslamiyeyi nahak yere kırdırmaktan ve fakat bu vesileden istifade ile halkı haraca kesmekten başka iş görmeyen emirsiz, saygısız ve gayrikanuni teşkil edilen bazı heyetler için öteden beri çektiği telgrafnamelerle de hata-yı siyasisini idareten de artırdı. Müşarünileyhin (adı geçen) İstanbul'a celbi Harbiye Nezareti'ne ait bir vazifedir. Lakin Dahiliye Nezareti'nin size emr-i kat'isi artık o zatın mazul (işine son verilmiş) olduğunu bilmek, kendisiyle hiçbir muamele-yi resmiyeye girişmemek, umur-ı hükumete müteallik (hükumet işlerine ait) hiçbir matlubunu (isteğini) is'af ettirmemektir (yerine getirmemektir). Bu talimat dairesinde hareket eylemekle ne gibi mes'uliyetlerin mündefi olacağını (ortadan kalkacağını) takdir buyuracağınızdan ve mühim ve vahim dakikalarda memur, ahali, her Osmanlı'ya terettüp eden (üzerine düşen) en büyük vazife, Sulh Konferansınca mukadderatımıza dair karar verirlerken ve beş senedir yaptığımız cinnetlerin hesabını devşirdiğimizi göstermek, akılane ve müdebbirane (akıllı ve tedbirli) hareketler imtisal etmek (uymak), fırka, mezhep, ırk ihtilaflarını gözetmeksizin her ferdin hayatını, malını, ırzını siyanetle (korumakla), nazar-ı medeniyette bu memleketi bir daha lekelemek değil midir ?.."

   

   Yukarıdaki tamim daha sonraları bir kısım tarihçiler tarafından Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in ihanetine delil olarak gösterilmişse de, olayın doğrudan bu şekilde ele alınması, olayların günün gerçekleri içinde ele alınması anlayışına ters düşer.. Ayrıca tarihçilerin görevi hüküm vermek değil, ulaşabildiği ölçüde belgelere, bilgilere ulaşarak olayı ortaya koymaktır. Yargılamak tarihçinin görevi değildir. Çünkü Ali Kemal'in bu davranışlarında İstanbul'daki İşgal Kuvvetleri Yüksek Komiserlerinin büyük etkisinin olduğu sanılmaktadır. Hemen her şey İşgal Kuvvetleri Başkomutanı General Milne ve İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'un başının altından çıkmaktaydı. Genelkurmay Başkanı Cevad Paşa da, yukarıdaki tamimin yayınlanması konusunda İngilizlerin ağır baskısı altında kalındığını Mustafa Kemal Paşa'ya bizzat kendisi bildirmişti..
   Kaldı ki benzer baskılar yukarıdaki tek belgeyle sınırlı değildir. Her gün birkaç tane bunun gibi Kuva-yı Milliye aleyhinde tamimler sürüp gidiyordu. 
   24 Haziran 1919 günü de Posta ve Telgraf Umum Müdürü Refik Halid, bütün telgrafhanelere : "Mustafa Kemal'in azledildiğini, bu sebeple telgraflarının kabul edilmemesi" gerektiğini bildiren şifreyi çekti. 
   Mustafa Kemal Paşa, Posta ve Telgraf Genel Müdürünün yazısını "Vatanın mahvına sebep olacak nitelikte" bulduğunu ifade etti ve emre uyulmamasını istedi. Aksine hareket edecek olanların da Divan-ı Harbe verileceğini bildirdi. Nitekim Erzurum Telgraf Başmüdürü, genel müdürlüğün emrine uyarak Kuva-yı Milliye telgraflarını çekmek istemediği zaman onu tutuklattı ve derhal hapsettirdi. 
  
   

   Öyle anlaşılıyor ki, Paris Barış Konferansı'na çağrılmayı dahi bir kurtuluş ümidi sayan ve bu konferansta gerekli temasları yaptıktan sonra haklarını elde edebileceğini düşünen İstanbul Hükumeti'nin üyeleri, sükunet içinde ve kaderlerine razı bir şekilde bekletmeyi daha uygun görüyorlardı.
   İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe, Mustafa Kemal'in azli konusunda gelinen son noktayla ilgili hükumetine bildirmek üzere 23 Haziran'da Londra'ya gönderdiği raporunda şöyle diyordu :
"Mustafa Kemal bir ay evvel Sadrazam tarafından hüsnüniyetle göreve tayin olunmuştu. Samsun'a vardıktan sonra kendisini milli ve yabancılara düşman bir merkez yapmış ve dönme emrine şimdiye kadar itaat etmemiştir. Diğer bir tehlikeli şahıs da Rauf'dur. En mühim mesele mümkün olduğu kadar süratle akdolunacak barıştır.."
   Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'da meydana gelen bu son siyasi gelişmeler üzerine ve Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in 23 Haziran tarihli tamiminin yayınlanması vesilesiyle Padişah Sultan Vahdeddin'e çektiği telgrafında, "Böyle bir zihniyetin hiçbir yerde kabul ve tatbik noktası bulmadığını şükranla arz eylerim" dedi. 
   Mustafa Kemal Paşa'nın bu telgrafından, Padişah Vahdeddin'le Hükumetin aynı görüşü paylaşmadıklarını düşündüğü de anlaşılabilir. 

KAYNAKÇA :

Gotthard  Jaeschke, "Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Mondros'tan Mudanya'ya kadar", s.45  ve s.117 ; M.Tayip Gökbilgin, "Milli Mücadele Başlarken", s.144  ; Salahi R. Sonyel, "Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I", s.89  ; "Atatürk ile İlgili Arşiv Belgeleri 1911-1920", s.41  ; 
BOA, DH-ŞFR, Dosya : 100, Belge : 174 ;  "Türk İstiklal Harbi" C.2, ks.I, s.118  ; Cevdet R. Yularkıran, "Reşid Paşa'nın Hatıraları", s.24 ; Nurettin Peker, "İstiklal Savaşı'nın Vesika ve Resimleri", s.36 ; "Harp Tarihi Vesikaları Dergisi" S.6, Belge :123 ; Kazım Karabekir, "İstiklal Harbimiz", s.64 ; Kamil Erdeha, "Milli Mücadelede Vilayetler ve Valiler", s.81-82 ; 
"Zabıt Cerideleri (TBMM)", Devre : I, C.1, s.II ; "Atatürk'ün Özel Arşivinden Seçmeler, Hazırlayan : T.C.Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı", s.57  ; Prof.Dr.Osman Özsoy, "Kurtuluş Savaşı", s.152-155...  
   

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Burayı yen keşşfettim,gerçekten güzel yazılar..

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK