Sayfalar

409 ) SELÇUKOĞULLARI'NDAN OSMANOĞULLARI'NA !..

  

   Selçukoğulları İ.S. 800'den itibaren Anadolu'ya girmiş ve yerleşik ekonomik yaşamın temel unsurlarıyla bütünleşince, bu, Rum, Arap ve Acemler karşısında onlara bir güvence sağlamıştı. 1071 savaşıyla kalıcı olduğunu kanıtlayınca da bu yerleşik ekonomik güç, bozkır kökenli ve akıncı yapıya sahip bu topluluğa siyasal sorumluluk da yüklemeye başlıyordu..
   Selçukoğulları'nın kendine özgü yapısı, Malazgirt Savaşı'ndan itibaren hızla değişmeye başlıyor, devletleşme sürecine giriyordu. Asya kökenli bozkır devletlerinde görülen silahşör yapıya, Roma devlet anlayışının temel unsuru olan bürokratik yapıyı katıyordu. Militer ve bürokratik yapıya ilerde, dinsel unsur da eklenecek ve böylece Selçukoğulları, bozkır devlet anlayışından merkezi, bürokratik, militer ve dinsel devlet anlayışına geçecekti. Bu devletin yapısı içinde, tabanda mükemmel bir görev bölümü yapılacaktı. Askeri ve siyasal irade doğrudan Selçukoğulları tarafından kullanılacak, buna karşılık para ve ticaret unsuru, gayrimüslimler tarafından yönlendirilecekti. Tabii, onların bu rolü, kaçınılmaz olarak bürokratik yapıya yansıyacak ve temsil edilecekti..
   Selçuk-Rum Devleti diye adlandırılan bu devletin teokratik yapısı dış görünüm itibarıyla İslami bir izlenim veriyordu. Ancak Selçukoğulları'nın egemenliği altındaki halk yapısı Ortodoks, Katolik, Gregoryen, Musevi, Zerdüşt ve Müslümanlardan oluşuyordu. Bu nedenle Müslümanlık, devrin taassup zorlamasından çok uzak bir noktada, tarikatlar tarafından hayli yumuşatılmış, son derece geniş bir hoşgörü yelpazesine kavuşturulmuştu..
   Başta Bektaşilik olmak üzere Melamet kökenli tarikatlar, taassuptan çok uzak, Şamanlıktan gelme bozkır insanları bakımından gayet cazip ve etkileyici esaslara dayanıyordu.    Önasya'ya özgü yapılanmayı, Roma sosyal düzeninden alınan yine bu topraklara özgü bazı kurumlar tamamlıyordu. Bu kurumların başında Ahi örgütlenmesi geliyordu. Ahilik adı verilen örgütlenmenin kökenleri Roma İmparatorluğu'na dayanıyordu. Roma'da ve dolayısıyla Bizans'ta görülen Maestranza adlı meslek loncalarının bir benzeriydi..
   Selçuk-Rum Devleti'nde de sosyal yapı içinde etkin ve belirleyici bir konumda görülen Ahi örgütü de, 1200'lü yıllarda ortaya çıkmıştı. Bu kurum en çok kentlerde, esnaf ve zanaatkarlar arasında yaygınlaşıyordu. Birinci İzzettin Keykavus ve Birinci Alaaddin Keykubat da örgüte giriyordu.
   Örgüte tüccarlar, bürokratlar, kısaca toplumun her kesiminden insanlar ve tabii Müslümanlığı seçen gayrimüslimler de katılabiliyorlardı. Ahiliğin en önemli ilkesi ise ; kendine özgü, laik bir anlayışa ve dinsel hoşgörüye sahip bulunmasıydı.
   
  

   Selçukoğulları'nın devletleşmesi sürecinde, dinsel bakımdan tutuculuktan uzak olması, bürokratik hizmetlerde Müslüman olmayan diğer kavimlerin mensuplarının rol ve görev almasıyla da kanıtlanıyordu.. Bu kanıtların en belirginini Musevi Madüddevle'nin son derece güç bir dönemde vezirlik yaptığı bölüm oluşturuyordu. 
   1095 yılında başlayan Haçlı seferleri, Önasya'nın Kudüs güzergahı üzerindeki Müslüman, Hristiyan ve Musevi yerleşim birimlerini adeta yerle bir ediyordu. Bu saldırılar Bizans kadar, Selçukoğulları'nın da egemenliğini sarsıyor, yoksulluğa sürüklüyordu..
   Ancak Selçukoğulları'nın sorunu bununla bitmiyordu. Onlar bakımından, Haçlı seferlerin de büyük, bir de Moğol tehlikesi vardı.. Bir yandan Kırım'a yerleşen, diğer yandan Önasya'ya sürekli akınlar yapan Moğollar, geniş çapta yayılmacı emeller besleyen İran tarafından da ekonomik olarak destekleniyordu. Akın yapmadıkları zaman da Selçukoğulları'nın siyasetini dışarıdan yönlendiriyorlar, bu da iç dengeleri bozuyordu.. Dengelerin bozulması, devlet yönetiminde tutarsızlık ve entrikalara neden oluyordu. "Karamanoğulları İsyanı" bu tür olaylara bir örnekti..
   Rükneddin Kılıç Arslan IV, Selçuklu tahtına Arap, Müslüman, İran ve Moğol kuvvetlerinin desteği ile tek başına geçiyor ; hemen ardından Moğol kuvvetleri, ayaklanmış olan uç beyi Türk asilerinin üzerine yürüyüp, hepsini kılıçtan geçiriyordu. Padişahın Moğollarla birlikte Türklere yaptığı muamele kendi sarayındaki bazı devlet adamlarını rahatsız ediyor ve onlar da derli toplu bir kuvvete sahip olan Karamanoğlu Türklerini kışkırtarak ayaklandırıyorlardı. Amaç, Sultan İzzettin'i tekrar tahta çıkarmaktı. Karaman, Zeynülhaç ve Bunsuz'dan toplanan 20 bin zırhlı süvari, Konya üzerine yürüyordu. Ancak Türkler Gavele Kalesi yakınlarında yeniliyorlardı. Bu yenilgi Kılıç Arslan'ın kendi çevresinde de bir katliam yapmasıyla sonuçlanıyordu. Maliyeci Mustevfi Necibüddin, bilgin Müşirülmülk Kıvamüddin, bilgin Kadı Leşker gibi Türk geleneklerine bağlı zevat öldürülüyordu..
   Bu gibi isyanlar ve ayaklanmalar, Türkmenleri ve onların tarikatları ile, yine onlara ait bir mesleki/siyasi kurum olan Ahiliği boy hedefi haline getiriyordu..      Selçuk Sarayı üzerindeki İran, Moğol ve Arap baskısı ; sultanları kimi zaman Ortodoks İslam bağnazlığına sevkediyor ve bu durum gayrimüslim yerleşik iktisadi gücü de Türkler gibi rahatsız ediyordu. Onlar da bu durumdan rahatsız olarak, ürküyorlar ve böylece mali, dolayısıyla da siyasal istikrarsızlığa neden oluyorlardı. Böylece devlet kaosun kısır döngüsü içine giriyordu..
   İşte Musevi Madüddevle, 1291 yılında, tam da bu ortamda Divan Vezirliği makamına oturuyordu. İşe, devlet yönetiminde bağnaz ve taassup içindeki unsurları temizlemekle başlayan, gerektiğinde Arap ve Fars etkisindeki bürokratları katlettiren Divan Veziri, Mevlevi olan Kılavuzoğulları ile Sahip Şemseddin Ahmed'i Önasya Hakimliğine tayin ediyordu..
   Ancak Musevi Maddüdevle ve bürokrat kadrosunun yaptığı uygulamalar, karşıtları olan Doğan ve Tuğaşar Beylerin ayaklanmasına yol açıyor, Moğolların da sahip çıkmasıyla, ayaklanma kısa zamanda bir Moğol yağmasına dönüşüyordu.. Maddüdevle öldürülüyor ama istikrarsızlık, yeni ayaklanma ve çatışmalarla devam ediyordu..
   Daha çok yakın bir zamanda, 1221'de Horasan dolaylarından yola çıkan, Oğuzlar'ın en zayıf kolu olan Kayı Boyu, işte bu ortam içinde Anadolu'ya giriyordu..
   Kayılar, Ertuğrul'un önderliğinde 400-500 süvariden oluşan bir topluluk halinde, geçtiği hiçbir merada yerleşme olanağı bulamıyordu. Kendisinden önce gelen veya yerleşik kavimler tarafından paylaşılan Anadolu yaylalarında ilerleyen Kayılar, Konya'daki Alaaddin Keykubat tarafından Selçuk ülkesinin en batı ucunda, Rum İmparatorluğu'ndan kalan toprakların sınırına yerleştiriliyordu.. İstanbul'a 150, Eskişehir'in kuzeybatısına 37 kilometre uzaklıktaki kışlak, Keşişdağı'nın (Uludağ) doğu uzantısı olan Domaniç Dağı'nın etekleri arasında, 60 kilometre boyunda dar ve uzun bir alandı..
   İlk bakışta, zayıf bir boy'un baştan savılıp adeta sürüldüğü ve bir talihsizlik gibi görünen bu yer,   Osmanoğulları'nın harikulade talihi oluyordu !..   

  

   Böylece, başlangıçta bozkırdan gelen Türklerin bir siyasal oluşumu olan Selçuk yönetimi, yukarıda saydığımız baskılar sonucunda, giderek kendi öz gücünden ve dayanağından uzaklaşıyordu. Bu uzaklaşma nihayet Türklerden oluşan uç beylerinin ayaklanmalarına yol açıyor, ayaklanmalar ise kanla bastırılıyordu.
   Uç beylerinin ayaklanmasının düşünsel ve ekonomik zemininde Ahi örgütleri ve bunların önderleri olan Ahi Babaları bulunuyordu. Selçuk Devleti'nin merkezi otoritesinin hayli uzağındaki uç beylikleri, Ahi örgütlerinin gayreti ve yerel ekonomik gücün de desteğini alarak, siyasal bakımdan giderek kendi göbeklerini kesmeye yöneliyorlardı.. Bunlardan biri de Kayı boyu idi..
   Ertuğrul'un ölümünden sonra yerine geçen oğlu Osman'ın şansı ise iki kayınpederi oluyordu. Bunlardan biri savaşçı ve yiğit bir Türk cengaveri, ikincisi ise önemli bir Ahi Babası olan Şeyh Edebali idi..  
   Edebali, daha önceki uç beylerinin ayaklanmaları sırasında cereyan eden olaylar nedeniyle Konya'daki siyasal iradenin samimiyetinden umudunu kesmiş bulunuyordu. Bir tefekkür adamıydı ve aynı zamanda çok yaşlı olduğundan askeri ve dolayısıyla siyasal güçten yoksundu. Bu gücü ise, kızı Malhun Hatun'a gönül veren, Şaman tarafı hala ağır basan (oğluna İslami bir isim olmayan Orhan adını vermişti) Osman Bey'de buluyordu..Böylece devletin beyni Edebali, fizik gücü ise Osman Bey oluyordu.. Aynı durum Osman'dan sonra da devam edecek ; Orhan Bey'in akıl hocası da, kardeşi Alaaddin Bey olacaktı..
   Edebali'nin Ahiliğinden gelen ve dinsel hoşgörüyle yoğrulan yapısı devletin felsefe tabanına siniyor, bu da Osman Bey'e çeşitli bakımlardan avantaj sağlıyordu. Bu avantajların başında Osman Bey'in denetimindeki pazarlarda esnafın güvenliğinin tam ve Müslim-Gayrimüslim ayırmaksızın adil biçimde sağlanması geliyordu.. Böylece Osman'ın devleti, kuruluşundan itibaren ticari bir zemine oturuyor, devlet yönetiminin ise askeri, ticari ve siyasi konuları ayırımsız ele almasına neden oluyordu. Ahi örgütünün devletin en üst seviyesinde temsil edilmesiyle elde edilen ticaret güvencesi sadece Osman'ın denetimindeki topraklarda yaşayanları değil, Bizans egemenliğindeki esnaf ve tacirleri bile cezbediyordu..
   Osman'ın devletinin zeminindeki bu güçlü doku, son derece sınırlı bir askeri güce sahip olmasına karşın, kısa sürede askeri bakımdan da güçlenmesine neden oluyordu. Zira ekonomik güç, sivil yaşamdaki güven ve refah, dinsel hoşgörüyle de birleşince çevre beyliklerden bu merkeze doğru bir kaymaya yol açıyordu. Bu kayma sadece Türk boy ve beylikleri ile sınırlı kalmıyor, Bizans'tan da bazı ilhak olaylarına da neden oluyordu. Örneğin Bizans emrine girdikten sonra hudut koruması için doğuya sevkedilen ve bir Türk boyu olan Hristiyan Kumanlar, Müslüman olarak Osmanoğulları'nın emrine giriyordu..

      
   

   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK