Sayfalar

439 ) ARİSTO ENDÜLÜS'Ü NASIL YIKTI ?!..

   14. Yüzyıla girerken, gerek Haçlı Seferleri, gerekse İkinci Friedrich'in diplomatik gücü sayesinde, Yakındoğu hac ve ticaret yolu güvenceye kavuşmuş bulunuyordu. 
   Papa'nın bu dönemde başını en fazla ağrıtan sorun Orta ve Kuzey Avrupa'ya girmeye başlayan Aristocu fikirlerdi..
   Aristoteles mantıkçı, deneysel ve doğayla bütün bir öğreti yaratıyordu. Bu öğreti ile Platonculuğun ayaklarını yerden iyice kesip, onun yerine akıl ve laboratuvarı koyuyordu..
   Hristiyan taassubunun önemli bir sembolü olan Roma Kilisesi 12. Yüzyıla kadar Avrupa'nın kapılarını tüm öğretilere kapıyordu. Ancak Endülüs'teki Müslüman/Musevi devletin ekonomik gücünün Malaga - San Sebastian ticaret güzergahlarıyla Orta ve Kuzey Avrupa'ya uzanması, Roma Kilisesi'nin işini bozuyordu. Zira Endülüs Devleti sadece ekonomik ve siyasal bakımdan değil, kültürel ve bilimsel bakımdan da devrinin ölçülerini zorlayıp aşıyordu..
   Nitekim buradaki kültürel potansiyelin arkasında, Müslüman bilginlerin yanında Musevi kültür adamları da yer alıyordu. Bu iki semavi dinden gelen Endülüslü bilim adamlarının en önemlileri Müslüman düşünür İbni Rüşt ile Musevi düşünür Moses Maimonides idiler.. İkisi de Cordoba kentinde doğan bu iki düşünürün ortak düşüncelerinde yer alan filozof ise Aristoteles idi..

     

   İbni Rüşt (yukarıda solda) İslam fıkıh'ı, Maimonides (yukarıda sağda) ise Musevilik felsefesi üzerine çalışıyordu. Her ikisi de aynı zamanda tıp doktoru olan bu filozof ve düşünürlerden İbni Rüşt, tıp ve astronomi konularında Aristotelesci bir yol izliyor, dünyayı madde, biçim hareket gibi fizik kavramlarla açıklıyordu. 
   İbni Rüşt ve Maimonides'in Aristoculuk yaptıkları bu çalışmalar, felsefeyi ön plana çıkarıyor, böylece Orta Avrupa'da Aristo ve felsefe rüzgarları estiriyordu. Nitekim Endülüs'teki Musevi tercümanlar, Yunanca'dan Arapça'ya çevrilmiş olan Aristo'nun eserlerini Avrupa dillerine aktarıyorlardı. Aristoteles'in, İbni Rüşt'ün açılımıyla ele alına eserleri, 13. Yüzyılın başında Paris'e ulaşıyor, böylece Platonculuğun etkisi altındaki Hristiyan Ortaçağı'na giriyordu.. Bu eserler Orta Avrupa'da ilk kez 1240'larda Roger Bacon ve Albertus Magnus tarafından ele alınarak inceleniyordu. Daha sonra da Yunanca dersler vermeye başlayan Magnus, Aristoteles'i, Latinler için anlaşılabilir bir duruma getirmeye çalışıyordu..
   Böylece Endülüslü İbni Rüşt ve Maimonides'in Aristocu fikirleri, Papa'nın ticari ve siyasi çıkarları için kullandığı Hristiyan taassubunun dayanağı olan düşsel uhreviyatı sarsmaya başlıyor, bu da Latin Kilisesi'ni rahatsız ediyordu. 

  

   Endülüs'te başgösteren laboratuvar, kimya ve fizik çalışmalarının Orta Avrupa'ya sıçraması, deneysel bilimin Hristiyan imanını zayıflatacağı bu nedenle de kilisenin otoritesinin sarsılacağı endişesiyle Roma Kilisesi'ni harekete geçiriyordu. Papa'ya ve diğer din adamlarına göre deneysel bilime yönelen herkes büyücü idi. Onların kışkırtmalarının ötesinde, tüm melanetlerin başı Yahudiler idi. Bu nedenle de Museviler sorgusuz sualsiz hemen oracıkta katlediliyor, Simyacılığa özenenler ise Kilise mahkemelerinde işkenceden geçirilip yargılandıktan sonra, genellikle yakılarak, öldürülüyorlardı. 
   Hristiyan dininin karanlık ve şiddetinin kol gezdiği bu terör döneminde bilimin ışığı yine de sızacak gedikler buluyor, Endülüs'ten gelen ticaret kervanları bir yandan baharat, diğer yandan Aristoteles'in İbni Rüşt ve Maimonides tarafından yapılan tercümelerini taşıyordu. Napoli ve Paris Üniversitelerinde Aristoteles öğretileri yaygınlaşıyordu..  
   Roma, giderek dikkatini bu "sapık fikirlerin" kaynağına, yani Endülüs'e çeviriyordu. Papa, ayaklarının altından kaymakta olan Hristiyan zemini kontrole alabilmesi için öncelikle Endülüs'teki bu tehdit odağını dağıtması gerektiğini görüyordu. Ancak bu iş nasıl olacaktı ?..  Ortodoks Bizans üzerine düzenlenen Haçlı Seferleri ile gerekeni yapmışlardı. Fakat Avrupa'nın ortasında düzenlenecek bir Haçlı seferinde askerlerin, aradığı servet ve yağmayı bulamaması halinde, Katolik Kilise'sinin kendi varlığını yağmayabilir, Hristiyanlığı kendi beyninden vurabilirdi.. Papa bu nedenle Vizigotları harekete geçirerek önce Malaga ile Orta Avrupa arasındaki ticaret yollarını kontrole almaya yöneliyordu. Bunun sonucunda fakirleşecek olan Endülüs'ün de yıkılışını hazırlayacaktı..
  
   Gerçi 1200 lü yıllardan itibaren Endülüs Emevi Devleti'ni oluşturan emirler arasındaki sürtüşmeler çöküşün alt yapısını oluşturmaya başlıyor, Kilise de bu sürtüşmeleri kızıştırma yöntemleri uyguluyordu. Ama asıl fırsat 1400'lerin ortasında eline geçecek ve İspanya'da Yeniden Hristiyanlaştırma siyasetlerini uygulatma olanağı bulacaktı. 
   Endülüs'teki Museviler Emevi Devleti'nin sonunun geldiğini farkediyorlardı. Bunun en önemli göstergesi ise İslami düşünürler arasındaki tartışmayı felsefecilerin kaybetmesi, tutucuların kazanmasıydı.. Böylece, Aristocu fikirleri İslamiyet'e aktaran başta İbni Rüşt olmak üzere talebelerinin, İmam Gazali'nin fikirleri karşısında siyasal bakımdan güçlerini yitirip Marakeş'e sürülmeleriyle, Emevi Devleti'nde bir taassup devri başlıyor, Arap kavminin kültürel uzantısı olan İslamiyet, Gazali ve arkadaşları tarafından felsefeye ve felsefecilere karşı korunuyordu. Gerçi İslamiyet felsefe ve felsefecilerden kurtuluyordu ama, siyasal iktidarların taassuba yönelmesi iç kargaşa ve hesaplaşmaların nedeni oluyor, bu da ülkenin ticari güvenliğini yok ediyordu. 
   Endülüs Devleti'nde ticaret ve ekonomiyi Museviler, siyaset ve askerliği ise Araplar yönetiyordu. Başgösteren taassup, ülkenin savunması için Kuzey Afrika'dan barbar Arapların Endülüs'e getirilmesine neden oluyordu. Bu barbar Araplar düşmanla savaşmak yerine, İslamiyet'ten saptıkları gerekçesiyle Endülüslü Müslümanları ve Musevileri yağmalıyorlardı. Diğer taraftan Endülüslü Musevi düşünürler de güçlü pozisyonlarını yitiriyor, Orta Avrupa'da Katolik taassubunun kırılması yönündeki çabaları sonuçsuz kalmaya başlıyordu..
   İşte bu ortamda doğuda, Katolik Kilisesi'nin taassubunu kıracak yeni bir güç, Osmanlı Devleti ortaya çıkıyordu. Endülüs'ten umudunu kesen Müslüman Musevi aydınlar bu kez doğudaki gelişmeleri dikkatle izlemeye başlıyorlardı.. İzlemekle de kalmıyor, onların doğudaki soydaşları ekonomik bakımdan bu oluşumda etkin bir rol oynuyorlardı.. Kaldı ki 15. Yüzyılın ortalarında bu yeni oluşum hayli yol almış, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki en önemli mirası Constantinopolis'i nefes alamayacak bir biçimde kuşatmış bulunuyordu..
   

MURAT ÇULCU'NUN "MARJİNAL TARİH TEZLERİ" ADLI KİTABINDAN DERLENMİŞTİR..
Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK