Sayfalar

487 ) OSMANLI'DA ERMENİ - MUSEVİ REKABETİ ...

    

   18. yüzyılın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde güçlü bir Ermeni Lobisi oluşmuş bulunuyordu. Nitekim 19. yüzyıla girerken İstanbul'da Ermeni Cemaatinde çoğunluğu esnaf oluşturuyordu. Orta sınıfın oluşmasına katkıda bulunan bu Ermeni esnafı, daha çok Kapalı Çarşı'daki Bedesten, Vezir Hanı ve Çuhacı Hanı çevresine yayılmıştı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen Ermeniler arasında bilhassa Kayseri'den gelen tüccarlar önemli bir güç teşkil ediyordu..
   Osmanlı yönetimi başlangıçta, ülkedeki Musevi tüccarlara öncelik tanıyıp siyasal alanda onlardan yararlanırken, zamanla bu tercihlerini Ermenilerden yana kullandı ve Musevileri giderek devre dışı bıraktı. Bu durum İkinci Mahmud döneminde adeta doruk noktasına çıktı. Çünkü Yeniçeri sarraflığını (Ocak sarraflığı) elinde bulunduran Museviler ; Üçüncü Selim döneminde ve İkinci Mahmud'un saltanatının ilk zamanlarında el altından Nizam-ı Cedit'e karşı çıkmıştı. Ayrıca, Yeniçerilere karşı izlenen politikaların da başarısız olması yönünde gayret göstermişlerdi.. Çünkü Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması Musevi sarrafların önemli bir gelir kaynağını kurutacak, hem de yeni ordu padişahın dinsel ve siyasal bakımdan güçlenmesine neden olacaktı. Bu durum ise padişahı daha otoriter bir siyaset izlemesi konusunda cesaretlendirecek, dahası Mutlakıyet rejimini pekiştirerek kalıcı bir yapıya kavuşturacaktı..
   Ermeni sermayedarlar ise, Nizam-ı Cedit'i destekledi ve ekonomik zeminde padişahların politikasından yana tavır aldı. Bu durum İkinci Mahmud tarafından ödüllendirildi. Ermeniler, başta Darphane olmak üzere birçok alanda önemli roller üstlendiler ve Mutlakıyet rejimine ekonomik destek sağladılar. Sonuçta, Osmanlı sosyal yaşamında Ermeni sarraflar ayrı bir konum ve etkinlik kazandı. Örneğin, vergiler daha çok mal olarak tahsil edildiğinden, Ermeni sarraf ve tüccarlar bu malların paraya tahvilinde önemli roller oynadılar.. Ayrıca kendilerini Saray'a empoze eden paşaları finanse ettiler.. İstanbul'da sayıları 80 ile 100 arasında oynayan Ermeni sarrafları, Saray sıkıntıya düştüğünde kesenin ağzını açarak, yardıma koştular..
   19. yüzyılın ortalarında ise valiler adeta sarraflardan bonservis almak zorunda kalmışlardı !.. Eğer bir sarraf, bir valiye kefil olmayı kabul etmezse, bu valinin yönetim katındaki prestiji sıfıra iniyor, görev alması zorlaşıyordu. Çünkü sarraflarla valilerin işbirliği devlet yapısı içinde büyük önem kazanmıştı. Paşaların kariyeri ile sarrafların oynadığı rol atbaşı gidiyordu..
   Ermenilerin Osmanlı yönetimi içindeki bu yükselişine karşın Museviler ticari, sınai, kültürel ve siyasal alanda adeta felce uğradılar. Bu düşüşün sonucu Musevilerden boşalan makamlar Ermeniler tarafından ele geçirildi. Böylece ortaya, giderek ivme kazanan bir Ermeni-Musevi rekabeti çıktı ve bu rekabet 1820'lerde en yoğun dönemini yaşadı.Rekabetin en şiddetli sahneleri ise Saray çevresinde cereyan etti..

   Dönemin önde gelen Musevi sarrafları Yeşeya Aciman, Çelebi Behor Karmona ve Yeheskel Gabay'dı.. Bunlar aynı zamanda Yeniçerilerin Ocak sarraflarıydı. Mevcut düzenin korunmasından yanaydılar. Bu yüzden el altından padişahın uyguladığı siyasetleri sabote ediyorlardı. Bununla beraber, Saray Sarrafbaşısı da Yeheskel Gabay idi !.. 
   Aynı dönemde İstanbul'daki Musevi Cemaatinin liderliğini Çelebi Behor Karmona yapıyordu. Anadolu-Avrupa arasında şap ticareti yaparak zengin olmuştu. Yeniçeri Ocak sarraflığı da yapıyor ve devletin mali yönetiminde rol oynuyordu..
   Musevi Gabay ve Karmona'nın bu güçlü pozisyonuna karşılık ; Ermeni Düzyan Ailesi de Darphane yönetimini elinde bulunduruyordu. Divrik'ten gelip 1600 yılından beri İstanbul'da yerleşmiş olan Düzyanlar, kuyumculukla uğraşıyordu..

     

   Düzyan Ailesi baştan itibaren Saray ile ilişki kurup bunu sürdürmüştü. Üçüncü Mustafa zamanında Musevi Yako Bonfil Efendi Darphane Amirliğinden alındı ve yerine Düzyan Ailesinden Mikail Çelebi (üstte solda) tayin edildi. Bu arada Balti adlı bir Musevi'nin hücumuna maruz kaldı ve görevinden uzaklaştırıldı, sonra tekrar aynı göreve tayin edildi. Daha sonra yerine Mikail'in en büyük oğlu olan Ohannes Düzyan geçti. Onun 63 yaşında ölmesiyle, bu makama, Sarkis Düzyan tayin edildi. Böylece Darphane yönetimi adeta babadan oğula geçen bir şekilde, Gregoryen Ermenilerin egemenliğinde kaldı..
   Fakat bu aile ile mezhep ayrılığındaki Ermeniler ve Museviler arasındaki rekabet de giderek tırmanıyor, yoğunlaşıyordu.. 
   Darphane Kuyumcubaşılığına getirilen Kirkor ve ağabeyi Sarkis Düzyan'ın maslahatgüzarlığını yapan Kazez Artin Bezciyan'ın (üstte sağda) amacı Düzyan Ailesini Sarayın gözünden düşürerek Darphane yönetimini ele geçirmekti. Artin, bugünkü durumuna Ohannes Düzyan Efendi tarafından kollanarak gelmişti ama şimdi Düzyanların hasmı olan Museviler, Karmona ve Gabay ile sıkı dostluk kuruyordu.. Böylece Museviler ile Düzyan Ailesini çatıştırıp, kendisine mevki sağlamayı amaçlamıştı. 
   Bu arada Sarayda önemli bir pozisyonda bulunan Halet Efendi Paris'te Orta Elçi iken Sarkis Düzyan'dan aldığı borcu geri ödememişti. O da bu borçtan kurtulmak amacıyla Sarkis Efendi'nin ortadan kaldırılmasını hedefliyordu..    Eskiden beri Darphanede şöyle bir sistem uygulanıyordu : Darphane Amirinin emriyle bir miktar altın büyük sarraflara veriliyor, sarraflar da bunu piyasada işletiyorlardı. Bu durum Darphane Amiri ile maslahatgüzarı arasında bir sır olarak kalıyor ve böylece, bir gelenek gibi, sürüp gidiyordu.. Fakat bu kez, maslahatgüzar Artin Bezciyan durumu, Karmona ile Gabay'a, bir yolsuzluk olayıymış gibi bildiriyor, onlar da Saraya iletiyorlardı. Bunun üzerine Sultan II. Mahmud, İbrahim Sanem adlı, güvendiği bir adamı Darphane hesaplarını kontrol etmekle görevlendiriyordu. Yapılan denetim sırasında hesaplarda açık olduğu ortaya çıkıyordu..
   Darphane Nazırı Abdurrahman Efendi, Düzyanlara güveniyor ve kolluyordu ama yine de, Kirkor ve Sarkis Çelebiler 27 Ağustos 1819 günü Darphaneye hapsedildiler. 2 Ekim 1819 günü, sanki Padişahın huzuruna çıkarılacaklarmış gibi buradan alındılar ve Bab-ı Hümayun kapısında başları kesilerek öldürüldüler.. Aynı gün, Kuruçeşme ve Yeniköy'de, diğer iki kardeş, Mikael ile Mıgırdiç, köşklerinin pencerelerinden atılarak cezalandırıldılar !.. 
   Böylece boşalan Darphane Amirliğine Artin Kazez Bezciyan tayin edildi.. 
   Fakat Museviler ile Ermeniler arasındaki rekabet devam ediyordu. Nitekim Yeheskel Gabay, Kazez'in görevden alınıp Rodos'a sürülmesini sağladı. Fakat, yolsuzluk suçlamasıyla sürülen Kazez, bir süre sonra İstanbul'a dönmeyi başardı ! Bu sırada, Darphane Amiri, bir başka Ermeni olan (ama bu defa Katolik) Boğos Bilekçi olmuştu..
   Kazez'in kısa zamanda İstanbul'a geri dönüşünde, para sayesinde elde ettiği siyasal güç rol oynamıştı. Bu siyasal güç, Türk-Rus Savaşından sonra, savaş tazminatını devlet ödeyemediğinde elde edilmişti. Kazez bu tazminatı ödeyerek hem Ermeni Cemaatine büyük bir prestij sağlıyor, hem de Padişah tarafından "Tasvir-i Hümayun" Nişanıyla taltif ediliyordu..   Kazez'in İstanbul'a gelip, Padişahın gözüne yeniden girmesinden ve prestijinin yeniden yükselmesinden bir süre sonra, Akka'da kanlı bir olay cereyan etti. Bu olayda, Cezzar Ahmed Paşa'nın sarrafı Hayim Farhi (üstte), Vali Abdullah Paşa tarafından idam edilerek öldürüldü. Hayim Farhi'nin kardeşleri, İstanbul'daki Musevi Cemaati lideri Behor Karmona'dan yardım istediler. O da, Padişaha haber vermeden, Şeyhülislamdan aldığı fetva ile Vali Abdullah Paşa'nın idam edilmesini sağladı !..
   Olay, ancak infazdan sonra Babıali'de duyulunca, Sultan Mahmud Karmona'yı sert bir dille azarladı. Artin Kazez beklediği fırsatı kaçırmadı ve Padişahı Karmona aleyhinde kışkırttı. Onun, uzun zamandır Sultan'a haber vermeden gücünü ve yetkilerini kullandığını söyledi.. 
   Hem Yeniçeri Ocağı sarraflığı yaptığı için, hem de bu son kışkırtmaların sonucunda Sultan Mahmud, Çelebi Behor Karmona'nın öldürülmesini emretti. Bir Cuma akşamı, Karmona Ailesi Şabat sofrasında otururken cellatlar geldi ; Çelebi Behor'u öldürdü ve cesedini evinin önünde bırakıp gittiler !.. 
   Karmona'nın öldürülmesi olayı hem Osmanlı hem de Avrupa Musevi Cemaatlerinde çok büyük bir şaşkınlık, üzüntü ve yasa neden oldu. Asırlardır ilk kez, İstanbul'daki bir Musevi Cemaat lideri devlet tarafından katlediliyordu. Dahası, bu olaydan bir süre önce de Filistin Musevi Cemaat lideri Hayim Farhi öldürülmüştü..
   Aynı yıl, 1826'da, Yeheskel Gabay, büyük servetini yasa dışı yollardan edindiği ve Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi sırasında bu birliklere para yardımı yaptığı gerekçesi ile Antalya'ya sürüldü. Daha sonra da burada idam edildi..
   Maliye teşkilatında yüksek bir görevde bulunan Yeşeya Aciman ise, Behor Karmona'dan önce idam edildi. İdamına, Ocak sarraflığı sırasında yaptığı işlerden suçlanması neden oldu..
   Bütün bunların sonucunda, Osmanlı egemenliği altındaki diğer Musevi Cemaatleri büyük bir bunalıma düştüler. Şaşkın, çaresiz ve atıl kaldılar.. Musevi önderlerden boşalan koltuk ve işlere Ermeniler geldi ve siyasal durumlarını daha da güçlendirmek amacıyla Musevileri daha büyük bir baskı altına aldılar, yönetimden uzaklaştırdılar..MURAT ÇULCU'nun "Marjinal Tarih Tezleri" adlı kitabından derlenmiştir..
    
  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK