Sayfalar

525 ) OSMANLI VE ERMENİ SORUNU...Ermenistan, eski zamanlarda bir ara bağımsız bir krallık halini almış, Roma'ya katıldığı tarihten itibaren bağımsızlığını kaybedince önce Doğu Roma İmparatorluğu sonra da Türklerin, daha sonra da Rusların yönetimine geçmişti. Anadolu'nun orta ve batı kesimlerine, özellikle İstanbul ve Rumeli taraflarına gelen Ermeniler, çarlık idaresinden kaçarak Türkiye'ye katılanlardır ki, Türklerin onları kabul etmesi o zamana göre eşi görülmemiş bir iyi niyetti. 
Ermeniler Rum Ortodoks Kilisesi içinde kaybolmuş kimsesiz bir topluluk iken, 1461'de Fatih Sultan Mehmet, Ermeni mezhebine özgü bir patrikhane kurulması için izin vermişti. Bu sayede ulusal, dini ve toplumsal gelişmelerini sağlamışlar, sonraları Osmanlı Devleti'nin himayesiyle bu yapılarını sürekli koruyabilmişlerdir. 
Türkiye'deki Ermenilerin Osmanlı saltanatından gördükleri himaye ve yardım sayesinde içlerinden bazıları ülkede ekonomik yönden önemli mevkiler elde etmişlerdi. Ayrıca cemaat olarak şirketler, dernekler, okullar kurma yetkilerine kavuşmuşlardı. Askerlik hizmetinden muafiyetleri dolayısıyla da Türklerden daha kolay nüfuz ve servet kazanmaları mümkün oldu. Bu gelişmeleri gören, çarlık eski yönetiminin kasıp kavurucu baskısından perişan olan Rusyalı Ermenilerin birçoğu, Osmanlı ülkesine iltica etmişler, devlet tarafından da kabul görmüşlerdi..
Patrikler ve cemaatleri uzun bir süre devlete sadakat gösterdiler. Sonra Eçmiyazin ("Üçkilise" ; Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin günümüzde Ermenistan sınırları içinde yer alan ruhani merkezi) katoğikosu'nun (Ermeni Kilisesi hiyerarşisinde en üst konum) olumsuz etkisi İstanbul Patrikhanesi'ne girdi. Sonunda 1844 yılında Ermeni Patrikhanesi ayinlerinde "katoğikos" adının anılması kabul edildi. İşte o zamandan beri Ermeni Patrikhanesi ve ruhbanı, devlete sadakatten ayrılarak nankörlük açmazına saplandılar. Buna rağmen 1860 yılında Ermenilerin dini, milli ve sosyal işlerini güvenli bir şekilde ve kolaylıkla görebilmeleri için milli bir genel meclis kurulmasını da devlet sağladı..

   

Türkler tarım ve askerlikle, savaşlarla uğraşırken ; Rumlarla beraber, memleketin dış ticaretini ele geçiren, yabancılarla etkileşimlerini kolaylaştıran ticaret vasıtasıyla Batı medeniyeti ile Türklerden daha önce temas kuran Ermeniler, Tanzimat Fermanı sonrasında devlet görevlerine de girerek elçiliğe ve bakanlığa kadar yükseldiler..
Buna rağmen Osmanlı'nın 1876 Osmanlı-Rus Savaşı yenilgisi üzerine, Rus ordusu Ayastefanos'a geldiğinde, Ermenilerin "Rus dayımız" teranesiyle Türklere ettikleri nankörlük herhalde unutulmaz.. Rus orduları başkomutanı Grandük Nikola'ya, eski Patrik Harmaryan ve dostları bir dilekçe verdiler. İftiralarla dolu, Doğu Anadolu'da toprak ve bağımsızlık isteyen bir dilekçe. O sırada Ermeni Patriği olan Nerses Varjabedyan da Grandük'e bağlılık bildirmişti.
Bu savaş sonunda Sırpların, Rumlar gibi, bağımsızlığa, Bulgarların da özerkliğe kavuşmaları Ermeniler için bir teşvik oldu. Ama Ermeni krallığını hayata döndürmek imkansız olduğundan, Ermenilerin bu arzusu kısır kaldı. Mısır'da servet ve mevki sahibi olmuş Ermenilerin de katılımıyla gösterilen gayretlere rağmen, Türklerin felaketinden ve 13 Temmuz 1878'deki Berlin Antlaşması'na giren 61. Madde'den başka şey kazanamadılar. Bu maddeye göre :
"Osmanlı Hükumeti, halkı Ermeni olan vilayetlerde mahalli ihtiyaçların gerektirdiği ıslahatı yapmayı ve Çerkes ve Kürtlere karşı Ermenilerin huzur ve güvenliklerini garanti etmeyi taahhüt eder ve bu konuda alınacak tedbirleri devletlere bildireceğinden, bu devletler söz konusu tedbirlerin uygulanmasını gözeteceklerdir."
Ermenilerin uzun uğraşlar sonucu koydurdukları bu madde, onların Rus ve İngiliz siyasetleri arasında oyuncak olmalarına yol açacaktı..Rus zaferiyle de ulaşamadıkları bağımsız hükumeti, Türk toprakları üzerinde kurma hayalinden vazgeçmeyen Ermeniler ; okullarında Türk düşmanlığını işlediler, aralarında yalnız Ermenice'yi yaymaya çalıştılar, ama bir yandan da devlet dairelerinde kazandıkları mevkilere dört elle sarıldılar. 
Bu arada, Rus nihilistlerinden ders ve ibret alan Rusya'daki Ermeni arabozucuların sevk ve idaresi altında, çeşitli adlarla kurulan ihtilal cemiyetlerine uzattılar. Rusya'dakiler dahil olmak üzere nüfusları, hem de dağınık olarak, üç milyonu aşmayan Ermeniler ; istediklerini alabilmek için, Balkan ulusları gibi, Avrupa devletlerinin dikkatini çekerek, Moralı Rumlar gibi, Hristiyanlık yardımıyla bağımsızlık kazanmak istediler..
Bu yoldaki ilk girişim Kumkapı olayıdır. 15 Temmuz 1890 günü, Ermeni kalabalığı, gösteri bahanesiyle Babıali'ye saldırıya hazırlanmaktaydı. Onları engellemekle görevli jandarma süvarisine karşı saldırıya yeltenenler oldu. Padişah, dikkat çekici bir olaya meydan vermemek için bu kalabalığın üzerine tulumbalarla su atarak dağıtılmalarını emretti. Sultan Hamid kan dökülmesinden çekindi. Fakat Ermeniler bu gösteriden sonra da iki kez İstanbul'da, bir çok kez de Anadolu'da büyük karışıklıklar çıkardı.
Maraş'ın kuzeyinde kalan Zeytun'daki Ermeniler, 1775-1850 arasında sekiz kez isyan etmişlerdi. 1861 yılında, o sıralar Fransa'nın Şam konsolosuna karşı gerçekleşen bir saldırının yol açtığı olayları kendi lehlerine istismar ederek, İmparator III. Napoléon'a Zeytun'da bağımsız bir Ermeni hükumeti kurulması için başvurdular. Bu dilekleri reddedilince, 1865 yılında Ermeni çeteler, çevredeki Müslüman halkı yok etme amaçlı bir isyan hareketi daha çıkardı.. Halbuki koskoca bir kaza olan Zeytun adeta özerk bir şekilde yönetiliyordu ve halkı da yılda 150 liralık maktu bir vergiden başka bir yükümlülük altında değildi.. Artan bu eşkıyalığın, Avrupalı ve Amerikalı mutaassıpların nazarında bile, mazur gösterilebileceği hiçbir mazeret yoktu.. Yine de Ermeniler burada 1876'da ve 1879'da iki isyan daha çıkardılar !..  

  

Batılı devletlerin himayesini bekledikleri ölçüde elde edemeyen Ermeni elebaşılar, bu sefer, Hristiyan milletlerin tutucu yönlerini tahrik etme yoluna gittiler. Türkiye'de karışıklıklar çıkarıp "Müslümanlar Hristiyan Ermenileri katlediyorlar" yaygarası ile Avrupa devletleri ve Amerika'nın dikkatini çekmek istediler. Bu amaçla, 1880 yılından itibaren ihtilal cemiyetleri kurmaya başladılar. Hınçak, Troşak sonra da Taşnaksagan adlarıyla kurulan cemiyetler, Türkiye'deki Ermeni kiliselerini, Ermenilere ait birçok bina ve evleri silah, mühimmat ve dinamit ile doldurdular..
İşte bu suretle, 1894 yılında, Ermenilerin Sason'da Müslüman halka karşı başlattığı kanlı saldırıdan dolayı Kürtlerle Ermeniler arasında feci bir katliam oldu. (Bu olay yüzünden, yaklaşık 20 yıl sonra, tehcir sırasında, Ermeni kafilelerine Kürt saldırıları yapıldı.) 
Bundan bir sene sonra, 1895 yılı Eylül ayında, Ermeniler Patrikhane kilisesinde toplanarak, Babıali'yi istila etmek istediler. Jandarma tarafından iyilikle engellenmeye çalışılırken silah çekerek bir jandarmayı katlettiler. Yine, Batı'ya karşı propagandayı engellemek amacıyla, askeri kuvvet kullanılmadı. Türk halkta, şiddete şiddetle karşılık vereceği yerde, yatıştırma ve iknaya çalışan hükumetin gücüne karşı olan itimat azalmaya başlamıştı.. Anadolu'da vuku bulan kanlı olayları duyup, bu olayların İstanbul'da da tekrarlanacağından korkan halk, canını ve ırzını korumak için, ne bulabilirse onunla silahlanmaya başladı. Hükumet askeri kullanmaya çekinirken, şimdi Müslüman halk karşılık vermeye başlayınca, durum daha da zorlaştı.. 
Ne yapacağını şaşıran aciz hükumet çareyi istifa etmekte buldu !. Yeni hükumet biraz daha cesaret göstererek, ama yine de yumuşak önlemlerle durumu idare etti. Fakat başkenti karıştıran bu olay, ahşap evlerle dolu bir mahallede yangının yayılması gibi, baştan başa bütün Anadolu'ya sirayet etti.. Ne Anadolu Türklerinde ne de Kürtlerinde Ermenilere karşı bir örgüt yoktu.. O zamanlar Anadolu'nun şehir ve köyleri arasında haberleşme hemen hemen yok gibiydi. Buna rağmen olayların bu kadar çabuk yayılmasına, Ermeni komitelerin neden olduğu bellidir..
İşte  Fransa, İngiltere ve Amerikan gazetelerinin Türklüğe silinmez bir leke gibi yapıştırmaya çalıştıkları Ermeni çatışmasının gerçek içeriği budur. Bizzat Ermeni bozguncular tarafından, düşündükleri siyasi propagandaya güç vermek için tutuşturulmuş, yıllarca körüklenmiştir. Bu karmaşa bütün Anadolu'da iki taraf arasında sanki bir iç savaş gibi devam etmişti. Halbuki düşmanlık yapanlar sadece Türklermiş gibi görüldü. Ermenilerin Türk halka, özellikle hiçbir işe karışmamış olan ihtiyarlara, çocuklara, hele kadınlara karşı vahşice cinayetleri kaleme bile alınmadı. 
Ve bu büyük zulmü teşvik etmek ve düzenlemek şaibesi de bir taraftan kinin, diğer taraftan gafletin sonucu olarak Sultan Hamid'e dayandırılmıştır. Kitabet hizmetinde bulunduğu on dört yıl boyunca tanık olduklarını, Ahmet Reşit (Rey) Bey, "İmparatorluğun Son Döneminde GÖRDÜKLERİM YAPTIKLARIM (1890-1922)" adlı kitabında tarafsız bir gözle anlatmaya çalışıyor.. Yukarıda paylaştıklarıma bakarak Sultan Hamid'i kayırıyor sanmayın, yerden yere vurduğu bölümler de yok değil.. 
Mabeyin katibi rütbesinde başlayıp 32 yıl farklı mevkilerde görevler üstlenmiş bir devlet memuru (valilik görevleri de var) tarafından yazılan, yakın tarihimize ışık tutan kitaplardan biri..     

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK