Sayfalar

552 ) TÜRK ORDUSUNDA CUNTALAR DÖNEMİ !..

   

"Silahlı Kuvvetler Birliği", 14'lerin yurtdışına gönderilmesi sırasında hızla örgütlenen bir ihtilalci subaylar hareketi olarak başlamış, daha sonra Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ı da aralarına katmışlardır.
Bu harekette etkili olan subaylar, Harp Okulu Kumandanı Talat Aydemir, Ankara Merkez Kumandanı Selçuk Atakan, Jandarma Okulu Kumandanı Necati Ünsalan ve Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı Halim Menteş idi. Bunlar, İstanbul'da, İstanbul 66. Tümen Komutanı olan Faruk Güventürk ve diğer bazı subaylara dayanıyordu. Bu subaylar, 27 Mayıs İhtilali'ne katılamamış ya da katıldığı halde Milli Birlik Komitesi'ne (MBK) girememiş ama Komitedeki arkadaşlarına sokularak, mevki ve makam sahibi olmuş kişilerdi. Örneğin Talat Aydemir, 27 Mayıs sırasında Kore'de görevliydi. Kore dönüşünde, arkadaşları tarafından Harp Okulu Kumandanlığına getirilmişti..
Aydemir, Ünsalan ve Menteş ; getirildikleri bu kilit noktalarda, MBK'nin parçalanmasını izlerken biraz da kışkırttılar. Komitenin zaafa düştüğü sırada ise, bir güç haline geldiler. Bunu planlı bir şekilde yaptıkları kesin. Amaçları, zayıflayan ihtilal kadrolarından üstün olup, gerçek anlamda bir ihtilal gücü haline gelmekti. Bunu da başardılar. Ankara'da güç kazanarak, Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ı da etki altına aldılar. 

   


Böylece gerek Ankara'da, gerekse İstanbul'da başlıca birlik kumandanlarının katıldığı bir örgüt, gerçek iktidar haline dönüştü.. Komite'den, onlarla işbirliği içinde olanlar da vardı. Havacılarla işbirliği içinde olan Mucip Ataklı, (üstte solda) karacılarla işbirliği içinde olan Ekrem Acuner hizbi, hep "birlik" içerisindeydi..
Cemal Madanoğlu, Cemal Gürsel ve Osman Köksal bu Cuntaya karşı çıktı. Bunun üzerine Cunta, MBK içindeki Madanoğlu-Köksal otoritesine karşı bir gövde gösterisine girişti.
Madanoğlu-Köksal-Gürsel üçlüsü, Hava Kuvvetleri Kumandanı İrfan Tansel'i 6 Haziran 1961'de başka bir göreve atamak istedi. "Silahlı Kuvvetler Birliği" ilk başkaldırısını işte bu olayda sergiledi ve Cevdet Sunay'a 6 maddelik bir ültimatom vererek bunun yerine getirilmesini Devlet Başkanından istedi. Ültimatom şöyle idi : 

"1. Korgeneral İrfan Tansel, eski görevi olan Hava Kuvvetleri Kumandanlığına iade edilecektir.
2. Milli Savunma Vekili Muzaffer Alankuş, Kara Kuvvetleri Komutanı Şefik İlter, Deniz Kuvvetleri Komutanı Zeki Özak emekliye sevk edileceklerdir.
3. Hava Kuvvetlerinde bizim harekatımıza karşı duranlar, Hava Kuvvetleri Komutanının (İ.Tansel) düzenleyeceği listeye göre emekliye sevk edileceklerdir. 
4. Korgeneral Cemal Madanoğlu (altta solda) Sıkı Yönetim Komutanlığından, Osman Köksal (altta sağda)  Muhafız Alayı Komutanlığından alınacak ve MBK içindeki görevlerine döneceklerdir.
5. Orduda yapılacak tayin, terfi ve tasfiyelere, MBK karışmayacaktır.
6. MBK üyelerinden hiç birisi bundan sonra MBK'dan tasfiye edilmeyecek ve istifaya zorlanmayacaktır.

   

Bu ültimatomun ciddiliğini göstermek için, İrfan Tansel'i destekleyen Halim Menteş ve Mucip Ataklı hizbi -ki Talat Aydemir ve ekibi de bunların yanındadır - Ankara'daki birlikleri alarma geçirdiler, uçakları havalandırdılar..
Bunun üzerine Cemal Gürsel, verdiği emri geri almak, Madanoğlu ise hem Ankara Komutanlığı görevinden hem de MBK'den istifa etmek zorunda kaldı. 
Böylece MBK'nın etkinliği sıfırlanmış oldu. Etkinlik tamamen Cunta'ya yani "Silahlı Kuvvetler Birliği"ne geçti. Müdahale tamdı..
"Birlik" artık belirli bir ordu içi oluşum haline gelmişti. Bu Albaylar Cuntasının Ankara kolunda Talat Aydemir, İstanbul kolunda ise Faruk Güventürk ve Emin Aytekin, "en hareketli üye" olarak göze çarpıyorlardı..

15 Ekim 1961'de Genel Seçimler yapılır. "Silahlı Kuvvetler Birliği",daha Meclis açılmadan, TBMM'nin önlenmesine ve ordunun iktidara tekrar el koymasına teşebbüs eder. Bu "direniş" Ankara'da Talat Aydemir'in beyanları ile açığa vurulduğu gibi ; İstanbul'da da, başta Cemal Tural olmak üzere 10 general ve amiral ile 28 albayın imzaladıkları bir protokol ile karar altına alınır. Bu protokole "21 Ekim Protokolü" denir. Amaç ; 25 Ekim'den geç kalmamak üzere hükumeti tasfiye etmek, Meclis'in kuruluşunu ve açılışını önlemek ve bazı sivillerin de davet edileceği bir askeri hükumete gidilerek bu hükumetin üstünde "Silahlı Kuvvetler Birliği"nin mutlak kontrolünü yürütmektir. Hatta bir Kabine listesi bile hazırlanmıştır. Başbakanlık görevi Kazım Orbay'a önerilecektir..
Protokol hemen Ankara'ya getirilir, Cevdet Sunay ve diğer kuvvet komutanlarına bilgi verilir. Artık her şey hazırdır.. Ankara'da üç albay ; Talat Aydemir (altta solda), Emin Arat ve Deniz Albay Nazım Özkan, hareketin merkezindedirler..

   

Fakat, İsmet İnönü, her nasılsa, bu protokolden, daha imzalanır imzalanmaz haberdar olmuştur. Bu kez girişimin merkezi İstanbul görünmektedir ama kendisinin gitmesi uygun düşmeyeceği için, derhal damadı Metin Toker'i çağırır, ona mesajını iletir ve İstanbul'a gönderir. Toker, İnönü'nün mesajını protokolün en başında imzası bulunan İstanbul Askeri Valisi Refik Tulga'ya (üstte sağda) nakledecektir. İnönü'nün mesajı şudur : "Eğer böyle bir şeye kalkışırlarsa, kendisi bunun kesin ve açık olarak karşısındadır." 
İşte o sıradadır ki protokol de Ankara'ya getirilmiş ve Cevdet Sunay'a sunulmuştu. Tabii bu arada İnönü'nün tavrı da öğrenilmişti. Ortada hemen bir gevşeme havası esti. Sunay ve Kuvvet Komutanları  işi artık onaylamaz görünüyorlardı. Bir başka çözüm yolu aranmalıydı. 
Kaldı ki Metin Toker de, "İsmet Paşa'yla On Yıl" adlı kitabında, bütün bu harekete karar verenleri, darbeden sonra ülkede ne yapacakları hakkında hemen hiç bir fikir ve programlarının olmadığını, daha İstanbul'da yaptığı konuşmada anladığını yazar..
Protokolün imzasını takip eden 23-24 Ekim günleri, "ihtilal heveslileri" arasında kararsızlık, bölünmeler olur. Sonunda Ordu, isteklerini dört maddede toplar :
1. Gürsel'in cumhurbaşkanlığı garanti edilecek..
2. "Eminsular" tekrar Orduya alınmayacak..
3. "147'ler" Üniversite'ye dönmeyecekler..
4. Yassıada suçları affedilmeyecek..

İnönü de temaslara başlar.. Sonuçlar da alır.. 
1. madde zaten yürüyecektir.. 2. madde Orduyu ilgilendirir.. Ama 147'ler maddesi kalkacaktır.. Yassıada suçları ile ilgili son maddeye ise "şimdilik" kaydını sokturur İnönü.. Böylece, ilerideki bir tarihte bu suçluların affı da sağlanmış olur. Nitekim İnönü koalisyon başkanı olduğunda, aflar da tamamlanır..
24 Ekim'de, Çankaya'da kumandanların ve "Silahlı Kuvvetler Birliği" temsilcilerinin önünde, Parti liderleri bir masa başı toplantısı yaparlar. Bu şartları kabul, imza ve taahhüt ederler. 
Böylece 25 Ekim darbesi kararı suya düşmüş olur. Aynı zamanda 21 Ekim Protokolü de tarihe karışmış olur... 
26 Ekim'de Meclis açılır. Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı seçilir. Parlamento rejimine geri dönülmüştür. 15 Kasım'da da, İnönü başkanlığında CHP ve AP koalisyon hükumeti kurularak "koalisyonlar dönemi" başlar...

Ortalık durulur mu ? Hayır !.. "Birlik" gene ayaktadır..  Gene toplantılar yapılır, protokoller imzalanır, hükumet darbeleri ve ihtilaller hazırlanır.. Hedef bu sefer İnönü ve koalisyon hükumetleridir.. Albay Talat Aydemir artık gizlenmeye gerek duymaz, hep sahnededir. Harp Okulu öğrencileri yeni yürüyüşlere, yeni bir ihtilale hazırdır..
İnönü 17 Ocak 1962'de radyoda şöyle konuşur
"Demokrasiden vazgeçen kapalı bir sisteme asla izin vermeyeceğiz !.. Bunun karşısında mücadele edeceğim !.."
Halbuki Cunta tam aksi görüştedir. Demokrasiden vazgeçmek ve kapalı sisteme gitmek istemektedir..
19 Ocak 1962'de, Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, Ankara'daki bütün kumandanları kendi başkanlığı altında toplar. Saat 17.00'de başlayan toplantıya 72 komutan katılır.. Sunay, Ordudaki huzursuzluğu bildiğini, fakat İnönü hükumetini desteklemek gerektiğini, İnönü başta bulundukça çıkar yollarının da bulunacağını ve ihtilal girişiminin bilinmez felaketler getireceği hakkında sayar, döker.. Onun konuşmasının ardından diğer komutanlar ve generaller de aynı fikirde olduklarını bildirirler. Fakat sıra albaylara geldiğinde hava değişir.. Jandarma Okulu Komutanı Necati Ünsalan, "Bu memleketin kaderi, 80 yaşında bir ihtiyara terk edilemez !" der.. 
Daha sonra sahneye Talat Aydemir çıkar.. Sert bir dille, "Bu memlekette yüzde yüz, ikinci bir ihtilal olacağına inanıyorum !" der..
Bu sözler bir ihtilalciden çok, bir ihtilal delisinin, bir ihtilal tutkununun sözleridir ve sonunda onu idama kadar sürükleyecektir..ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'in "İkinci Adam" adlı üçlüsünün 3. ve son cildinden derlenmiştir..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK