Sayfalar

553 ) PAYİTAHTTA PARALI AŞK !..
Kanuni Süleyman'ın padişahlığının son günleri ile, özellikle sarhoşluğun yaygınlaştığı İkinci Selim zamanında, İstanbul'da halk arasında fuhuş da epey yayılmıştır..
Kanuni Sultan Süleyman'ın son yıllarına denk gelen 1565 yılında, bir gün Galata dışında Sultangir Mahallesi halkı toplanarak kadıya başvurmuş, mahalle sakinlerinden beş kadını şikayet etmişlerdir. Bunlar Arap Fati, Narin, Giritli Nefise, Atlı Ases diye tanınan Kamer ve Balatlı Yümni adlarındaki kadınlardı.. Bu kadınlar açıkça fuhuş yapıyorlardı. Kadı, şikayet üzerine kadınları çağırtmış, Arap Fati dışındakiler çağrıya uymuşlardı. Mahalle halkından Müslümanlar, bu kadınların uygunsuz davranışlarına tanıklık etmişler, kadınların evleri zorla sattırılmış, kendileri de şehir dışına sürülmüşlerdi. Arap Fati ise evinin önüne gelen imam, müezzin ve mahalle halkına karşı pencereyi açıp, "İmamınıza ve kadınıza ve şeriatınıza lanet !" diye bağırıp çağırmıştı. Kadın hemen yakalandı, "tecdid-i iman" (İman yenileme, inanç tazeleme) ettirilip evi satıldı, kendisi de, taşrada bulunan kocası gelinceye kadar zindanda hapsedildi..
İkinci Selim zamanında bu tip kadınlara artık adım başı rastlanıyordu. 1567 yılında bir padişah hükmü çıkarılıp mahalle aralarındaki fuhuş sınırlandırılmak istendi. Enderun çavuşlarından Piri Ağa'nın İstanbul Kadısına götürdüğü hükümde ; hiç gecikmeden, her mahallenin imamı ve müezzinlerinin halkı toplaması, son derece dikkat ve özenle mahallelerindeki fahişeleri ortaya çıkarıp hapsetmeleri isteniyordu..
Bu denetleme aylarca sürmüş, böylece epey kadın mahallelerden toplanıp hapsedilmişti. Oysa ki bunların birçoğuna gönül vermiş nice delikanlılar vardı. Bunlar sevgililerini ellerinden kaçırmak istemiyorlardı. Kadınları hapisten kurtarmak için kendileriyle evlenme isteğinde bulundular. Durum padişaha bildirildi. İkinci Selim, bu gibi kadınlardan evlenenlerin tahliyesini, fakat kendilerinin de kocalarının da İstanbul'dan kovulmalarını, böyle kadınlarla evlendikten sonra İstanbul'da kalacak olanlar bulunursa bunların da hapsedilmelerini emretti.. O zamanki Eyüp semtinin küçük farklarla şimdiki Galata sokaklarına benzediği anlaşılıyor. Eyüp'te fuhuş ve ahlaksızlığın yaygınlaşmasında, bunu yasaklamakla görevli kişilerin de rolleri vardı. Çünkü subaşılar, fahişe kadınların, hırsızların ve öbür uygunsuz takımının nerede olduklarını biliyorlar, fakat altınlarını, paralarını alarak kendilerine dokunmuyorlardı. Bu yüzden İstanbul'un öbür taraflarında iş yapamayan fahişeler, hırsızlar ve başkaları ceplerini doldurunca Eyüp'e geçiyorlar, subaşıların gönüllerini hoş tutup tezgah kurarak serbestçe işe başlıyorlardı. Rüşvet ve fuhuş o dereceye gelmişti ki, padişah hükmünde bu gibi hareketlere yeltenen subaşıların da şiddetle cezalandırılacaklarını açıklama ve onları korkutma gereği duyulmuştu. Aynı zamanda Eyüp'teki temizliğin esaslı olabilmesini sağlamak için bu arada bu ilçedeki kahvehaneler kapatılmış, çalgı çalmak, çaldırmak, toplanıp cümbüş yapmak da yasaklanmıştı..
Bu önlemler başlangıçta etkisini göstermiş, epey kadın toplanıp tutuklanmış veya sürgün edilmişti. Fakat hiç şüphesiz birçoğu da şuraya buraya saklanmıştı. Nitekim bunlar az bir zaman sonra başka perdeler altında ortaya çıkmakta gecikmediler.. 
Az bir zaman içinde, şehrin çeşitli yerlerinde bazı yeni dükkanlar açıldığı, yeni bir sanat ve ticaretin geçerlik kazandığı görüldü : Çamaşır yıkamak !..
İstanbul'un dört bir yanında açılan dükkanlarda ücret karşılığı çamaşır yıkanmaya başladığı görüldü. Doğal olarak, akla uygun ve yasal görüldüğü için, bu yeni ticarete ses çıkarılmadı. Az bir zaman sonra bu çamaşırcı dükkanlarının iç yüzü kendiliğinden ortaya çıktı ve mahallelerdeki fahişeleri toplamakla ahlaksızlığın önüne geçildiğini sananların ayakları suya erdi !..
Bu dükkanlarda çamaşır yıkayanlar doğal olarak kadınlardı. Çamaşırlarını dışarıda ücretle yıkatmak durumunda bulunanlar da, yine doğal olarak, erkeklerdi. Mahalle aralarında iş yapmaları yasaklanan "genel" kadınlar şurada burada, kıyıda bucakta çamaşırcı dükkanı açıp leventlerle ilişki kurmuş, alışverişe girişmişlerdi !.. Çok kez eski genelev patronları bu dükkanlarda tezgahtarlık görevi yapıyor, ellerinin altında her cinsten siparişe göre, taze, işinin ustası, becerikli kadınlar bulunuyor, bunlar bazen çamaşır yıkamakla uğraşıyorlar, bazen de yorgunluklarını erkeklerin kollarında dinlendiriyorlar, çalışırken de dinlenirken de kazanç ve kardan vazgeçmiş olmuyorlardı..
İşin 1570 yılı içerisinde farkına varılmış, yasaklanması yönüne gitmek için "Emr-i Şerif" (Padişah buyruğu) çıkmıştı. Padişahın İstanbul Kadısına o tarihte gönderdiği "Hükm-i Hümayun" bu konudaki uyarıları kapsar. Bu emirler üzerine İstanbul'un her tarafında bulunan vakıf yöneticileri çağrılıp kendilerine yönetimleri altında bulunan dükkanları çamaşırcı kadınlara kesinlikle kiralamamaları, önceden kiralanmış olanları da derhal boşalttırmaları tembih edilmişti. Aynı zamanda bölge bölge denetime başlanılmış, bütün çamaşırcı dükkanları kapatılarak "çamaşırcı kadınlar"ın tümü iş yapmaktan alıkonulmuştur. Bir süre sonra yine denetim yapılmış, yasağa uymayanlar, gerek kadınlar gerek vakıf yöneticileri, yakalanarak gerekli ceza verilmiştir. 
Eski zamanlarda zengin konaklarına cariye alım satımı da aslında bir tür resmi fuhuş sayılırdı. Zengin gayrimüslimler bile paraları sayesinde Müslüman kızlarına sahip olabiliyorlardı. Bir ara bazı hocalar birleşerek, bu konuyu padişaha başvuruda bulunup şikayet etmişlerdi. Sonunda istedikleri gibi bir hüküm çıkarttılar. İstanbul Kadısı İstanbul'da bulunan Musevi ve diğer Hristiyan evlerini denetleyecek, kimde ne kadar esir ve cariye olduğunu ve bunların kaynaklarını saptayıp bir deftere yazacaktı. 
Bu, gayrimüslimlerin esir ve cariye alımını yasaklamak değildi, ama buna doğru atılmış bir adımdı. Nitekim bu deftere geçirme işlemi tamamlandıktan sonra ikinci bir padişah buyruğu çıktı. Bu buyrukta, İstanbul'da bulunan Musevi ve Hristiyanların esir ve cariye alıp kullanmaları yasaklanıyordu. 16. yüzyıl ortalarında Eyüp semtinin İstanbul'un en batak yeri olduğundan bahsetmiştik. İkinci Selim'in Hükm-i Hümayunundan sonra bir süre ortalık sessizleşti ama, bir süre geçtikten sonra Eyüp yeniden eski halini almıştı. Bu seferki fuhuş büsbütün başka bir biçimdeydi..
Eyüp Camii, medresesi ve okulu çevresinde bir süreden beri gayrimüslimler çoğalmıştı. Eğlenmek isteyen Müslümanlar da bunların arasına karışarak gizleniyorlardı !. Coşkun eğlencelere sahne olan Eyüp bağ, bahçe ve bostanlarından başka yerler de vardı.. Bunlar, o zamanlar Eyüp'te çok ünlü olan, kaymakçı dükkanları idi. Bu dükkanlar o devirlerde kaymak alışverişinden başka işlere de yarıyordu. Düşkünler, aşıklar, seven ve sevilenler şehrin dört bir yanından şimdinin pastanesi yerine geçen bu dükkanlara geliyorlardı. Kaymak yerken nice ilişkiler kuruluyordu buralarda !..
Yine hocalar, yine "Din elden gidiyor, kıyamet yaklaştı !" feryadıyla padişaha başvurma ve 1573 yılında çıkan bir ferman daha.. Padişah, bu işin, "gizlice yasaklanması çarelerinin araştırılmasını" ferman etmişti.. Bunun üzerine, Eyüp semtindeki fırınları, kaymakçı ve oyuncakçı dükkanlarını tutan gayrimüslimler burada ticaret yapmaktan alıkonulmuşlardı. Bostan ve bahçelerde düzenlenen eğlencelere de bundan sonra izin verilmemişti.. REFİK AHMET SEVENGİL'in "İstanbul Nasıl Eğleniyordu ?" adlı kitabından derlenmiştir.. 

Yazarın faydalandığı KAYNAKLAR :
"Netayicü'l-vukuat", Mustafa Nuri Paşa ; "Tarih-i Siyasi-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye", Kamil Paşa ; "Tarih-i Ebülfaruk", Mehmet Murat Bey ; "Esmarü't-tevarih", Mehmet Şem-i Efendi ; "Mefhumü't-tevarih", Mahmut Örfi Ağa ; "Mizan-ül-Hak Fi ihtiyar-il-Hak", Katip Çelebi ; "Veladetname-i Hümayun" (Yazma) ; "Surname-i Hümayun", Abdi Efendi ; "Sürname-i Hümayun", Vehbi Efendi ; "Zeyl-i Şekayık", Nev'izade Atayi Efendi ; "Letaif-i Vekayi-i Enderuniyye", Hafız İlyas Efendi ; "Evliya Çelebi Seyahatnamesi" ; "Abdi Vekayinamesi" ; "Tarih ve Muharrir", Ahmet Rasim bey      

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK