Sayfalar

558 ) OSMANLI NİZAMI NASIL BOZULDU POLEMİĞİ !.."Nizam bozulana kadar Yeniçeriler düzenliydi. Toplumsal köklerinden koparıldıkları, evlenmelerine izin verilmediği için aile ve akrabadan yana bir dertleri yoktu. Üretim ve ticaret dünyasından uzakta yalnızca hanedanın sadık köleleri sıfatıyla yerine getirdikleri askeri/idari görevleriyle meşguldüler. Ne zaman ki ticaret ve üretim faaliyetlerine girişmeye başladılar, askeri disiplinleri ve becerileri geriledi. Böylece, savaşa gitmektense ticaretleriyle meşgul olmayı yeğleyen, başkaldırmaya meyilli askerlerin elinde mağdur olan İmparatorluk da geriledi. Dönüm noktası 16. yüzyıl sonlarına doğru bir yerdedir. O noktada çok sayıda başka Osmanlı kurumu da başlangıçtaki nizamını yitirdi..". 

Yukarıdaki bölüm, Osmanlı tarih araştırmacıları tarafından giderek daha çok eleştiriye ve revizyona tabi tutulan Osmanlı gerileme hikayesinin en ısrarcı alt metinlerinden biridir. Son cümlede bahsedilen "nokta" da, büyük olasılıkla, Sultan III. Murad'ın oğlu Şehzade Mehmet'in sünnet düğünüdür.. 
Osmanlı'nın "Gerileme" söyleminin vazgeçilmez yapıtaşlarından biri, düzenin (nizamın) bozulması modelidir. Bu model, başta var olduğu kabul edilen bir "sağlamlık" evresindeki bozulmamış "temiz" Osmanlı kurum ve uygulamaları ile aynı kurum ve uygulamaların daha sonraki bozulmuş hallerini karşı karşıya getirir. Birinden diğerine geçiş aniden olur ; belli bir sapma ya da suistimal sonucu verilen taviz bir "ilk örnek" oluşturur, bu da giderek genel geçerlik kazanmış bir uygulamaya dönüşür. 
Çeşitlemeler vardır, fakat bütün hikayeler aynı motifi korurlar : Evlenme konusunda verilen ilk izin, "ecnebilerin" ulufeliler arasına girmesine verilen ilk cevaz, "kul" kardeşlerinin ve çocuklarının ilk kez Ocağa girmesine izin verilmesi, vesaire..
Gerileme ve ıslahat literatüründe çeşitli "ilk bozulma" hikayeleri mal edilen yeniçeri ocaklarıyla ilgili durum da budur.  
Yeniçeriler üretime ve kazanca yönelik etkinliklere ilk kez ne zaman bulaştılar ?.. İşe bu soruyla başlamak için, onların eskiden böyle işlere hiç bulaşmamış olduklarını varsaymak gerekir. Bizzat Osmanlı yazarlarının yazılarından ve İslami siyaset ve ahlak risalelerinden yükselen ortak ses, dengeli bir toplum düzeninin, ancak bir sahada faaliyet gösteren kimselerin başka bir sahanın işine karışmasına engel olunduğu sürece sağlanabildiğini söyler. 
Ama Osmanlı uygulamasına bakacak olursak, askeri sınıf ve re'aya arasında güdülen o önemli ayrım, gene de askeri sınıfın üretim ve ticaret alanından tamamen ayrılabileceğini ya da ayrılması gerektiğini ima etmeyebilir.
En azından, sembolik olarak, Saray bahçesinin ürünlerini yiyecek masrafını karşılamak üzere sattırmış oldukları düşünüldüğünde, en tepedeki padişahların bile ticaret alanına katılmış oldukları söylenebilir. Kaldı ki, aile tarihçelerinde kurucu ataların aşiretinin Bizanslı komşularından peynir ve süt karşılığı geçiş hakkı aldığı anlatılan bir hanedan için bu neden şaşırtıcı olsun ?..
Fatih Sultan Mehmet'in Bursa ile Antalya arasında düzenli düzenli kalyon seferleri düzenlenmesi yolundaki, son derece ticari bir zihniyetin ürünü olan buyruğunda bir fevkaladelik görünmüyor. Bu seferlerden kar elde edenler arasında çeşitli tüccarların yanı sıra iki vezirin de adı geçiyor.. Kanuni Sultan Süleyman'ın iki sadrazamı İbrahim ve Rüstem Paşaların da ticari girişimlere tenezzül etmedikleri söylenemez ; dahası, özellikle parasal konularda (rüşvet) sert biçimde eleştirilmiş olsalar da, ticaretle uğraşmış olmaları bir yergi konusu olmamıştır.. Hatta, bizzat Rüstem sadece kendi topraklarından aldıkları ürünü değil, re'ayadan iyi fiyata alabildiklerini de Avrupa'ya satan bazı vezirlerin giriştiği tahıl ticaretini durdurmak üzere sultana dilekçe verdiğinde, endişesi böyle bir ticaretin yasallığı ve yakışık alıp almadığı değil, İstanbul'un tahıl stoklarıydı ; bu örnekte de Ege'den değil, sadece Karadeniz'den yapılan ihracatı durdurmayı amaçlamıştı. "Kavanin-i Yeniçeriyan"ın 17. yüzyılın başında iddia edeceği gibi, yeniçerilere ticareti men eden bir yasa var idiyse bile, II. Bayezid dönemi Ayasofya Vakfı idarecileri bunun farkına varmamış görünüyorlar ; çünkü vakıf dükkanlarını yeniçerilere düpedüz kiralamış ve bunu belgelemekten çekinmemişlerdi. (Başbakanlık Arşivi, Maliyeden Müdevver /MM 19 ; önceden H.İnalcık tarafından 'II.Mehmet'in İstanbul'un Rum Ahalisi ve Şehrin Bizans Dönemi Binaları Hakkındaki Politikası' makalesinde değinilmiştir)
Bu büyük vakfın çok geniş çaplı mal varlığı konusunda, erken bir tarihte, 1490 yılında, muhasebeciliğin serinkanlı mantığıyla yapılan bir tahrirde, asker ile sivil arasında ayrım gözetilmiyor : Burada, yeniçerilerin başka dükkanların yanı sıra börekçi ve saraç dükkanlarının da kiracısı oldukları görülüyor.. Kiracı yeniçerilerin bu sanatları icra edip etmedikleri başka bir konu elbette ; dükkanları zanaat erbabına kiralamış ya da onları bizzat istihdam etmiş olabilirler. Her iki durumda da çarşıya bulaşmışlar demektir..
Ömer Lütfi Barkan, "Edirne Askeri Kassamı'na Ait Tereke Defterleri" adlı incelemesinde, "Belgeler" bölümünde, 35-6, 47-73 ve özellikle 59-60'da ; en erken (1546'dan itibaren) örnekler arasında bile tarımsal-ticari girişimlerle meşgul olan "kul" ve yönetici sınıf üyelerinin bulunduğundan bahsediyor. 
Kanuni Süleyman döneminin hemen ilk yılından kalma son derece önemli bir ahkam defteri kaydında, bir çiftlikle ilgili olarak Zihne (Yunan Makedonyası) kadısına yöneltilmiş bir hüküm bulunmaktadır. (Başbakanlık Arşivi, Kamil Kepeci 61, No.394) Bu kayıtta Bab-ı Ali yeniçerilerinden Mehmed adlı biri şöyle bir şikayette bulunmaktadır :
"Yukarıda adı geçen bölgede babamdan intikal etmiş bir çiftlik var. Çiftliği kardeşim Mustafa tasarruf ederdi. Mustafa sık sık benim yanıma (herhalde İstanbul'a) geldiği için, yörenin amili kardeşimin öldüğünü söyleyerek çiftliği Hazineye kattı ve içindeki hayvanlar ve mallarla birlikte sattı."
Bu dilekçeye cevaben, kadı'nın hasımları da yanına katarak olayı araştırması, "çiftlik gerçekten de (Mehmed'in) dediği gibi bunlara (iki kardeşe) aitse," çiftliği onlara geri vermesi isteniyor.. 
Anlaşılan, bir tarım işletmesinin bir yeniçeriye miras kalmasına ve bunu tasarruf etmesine kadı'nın bir itirazı olmamış. Çiftliği üzerindeki haklarını korumaktan alıkonulmamış, kendi işine bakıp askeri işlerle ilgilenmesi söylenmemiştir..  

Benzeri bulguların ışığında, geç dönem yeniçerilerin esnaflaşması meselesi, sadece öteden beri süregelen bir şeyin devamı olarak görülüp bir yana atılmalıdır denemez tabii.. Yani Kanuni Sultan Süleyman dönemi sonrasının kullarında bir farklılık olduğunu ileri sürmek gene de mümkün olabilir ; en azından nicelik açısından, bu inkar edilemez bir durumdur. Bu, erken dönemde, ticaret dünyasına açılan gedikler çerçevesinde oluşturulmuş ek geçinme stratejilerine ve dünyalığını artırma imkanlarına giderek daha çok bel bağlanmasından kaynaklanmaktadır..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK