Sayfalar

564 ) SELANİK'TE "KIZ OLAYI" !..


        

Abdülaziz döneminin (1861-1876) sonlarında birbiri ardınca patlak veren iç ve dış olaylar nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu çalkantılar içinde yaşamaya başlamıştı. Mahmud Nedim Paşa'nın son sadrazamlığı döneminde bu olaylar ivme kazandı. Bunun nedenlerinden biri de, "Nedimof" ya da "Moskof Nedim" gibi adlarla anılan sadrazamın körü körüne Rusya yanlısı olması, devlet işlerini Rus Elçisi Ignatiev'in etkisi altında yürütmesidir. Onun icraatını "irtica" ve "iktidarsızlık" sözcükleriyle özetleyen Enver Ziya Karal, dış siyasette de Tanzimat ilkelerinden ayrılındığını belirtir :
"Ali Paşa, imparatorluğun iç işlerine müdahale etmeyen bir Rusya ile dostluk yaparken hiçbir vakit Avrupa büyük devletlerini bir tarafa bırakmayı düşünmemişti. Halbuki Mahmud Nedim Paşa, 'Uzak devletlere dayanmaktan ise, komşu olan bir devlet ile her nasıl olursa olsun uyuşup da hoş geçinmek evladır' demekte idi."  "Selanik Vakası", "Kız Vakası" gibi adlarla anılan olay şöyle özetlenebilir :
Selanik'e bağlı Avrethisar'da yaşayan bir Bulgar kızı, dört ay önce Müslüman oluyor ve orada yaşayan bir teğmenle evleniyor. Annesi, kızının din değiştirmeye zorlandığını öne sürerek yöneticilere başvuruyor. Durum araştırılıp kızın kendi isteğiyle Müslümanlığı kabul ettiği bildiriliyorsa da, bunu yeterli bulmayan kadın yeniden dilekçe vererek kızının Selanik'e götürülüp orada il yöneticileri ve despot huzurunda sorguya çekilmesini istiyor. Vilayet, kızın getirilmesi için buyruk veriyor. Kız, kocası, kayınvalidesi, zenci cariyesi ve üç zaptiye neferi ile birlikte Selanik'e geliyor (yukarıda)..
Trenden indiklerinde, yaklaşık 150 kişilik bir kalabalık çevrelerini sarıyor. Rus asıllı, Bulgar uyruklu Amerikan Konsolosu Perikli Lazari'nin (Hacı Lazaro) getirdiği bu adamlar, kızı zaptiyelerin elinden zorla alıyor, yaşmağını ve feracesini parçalıyor, bir arabaya bindirip, koruma altında Amerikan Konsolosluğu'na götürüyorlar.
Olay, Selanik'in Müslüman halkının bir araya gelip hükumet konağı önünde büyük gösteriler yapmalarıyla gelişiyor. Göstericiler, validen kızın kurtarılmasını istiyorlar. Kimi kaynaklara göre vali girişimde bulunuyorsa da, kendine cevap bile verilmiyor..

      

Aynı kalabalık, konsolosluk binasını sararak kızın kaçırılmasını engelliyor..
Ertesi gün de halk arasında "Saatli Cami" denilen Selimpaşa Camisi'nde toplanarak (yukarıda sağda), kızın kurtarılması için ısrar edilmesi yolunda karar alıyorlar. 
Vali kızın serbest bırakılmasını sağlama girişimlerinde bulunurken, Fransa Konsolosu Moulin (yukarıda solda) ile Almanya Konsolosu Abbott (yukarıda ortada), camiye gitmeye kalkışıyorlar. Yöneticiler bir yandan bunu önlemeye çalışıyor, bir yandan da çıkabilecek olayları bastırmak için Selanik limanındaki zırhlıdan tüfekli bahriyeliler ile kaledeki Redif Fırkasından erler getirtiyorlar..
Camiye giden konsoloslar halkı yatıştırmaya çalışıyor ; kızın hemen oraya getirilmesini isteyen kalabalığa, Amerika Konsolosunun Selanik'te bulunmadığını ve sabırlı olmak gerektiğini söylüyorlar. (Bir kaynağa göre, Almanya Konsolosu kızın kendi evinde bulunduğunu söyleyerek getirilmesi için yazı yazıyor, uzun süre bekleniyorsa da kız gelmiyor.)
Coşup taşan halk, sonunda iki konsolosu öldürüyor !.. Tarih, 6 Mayıs 1876..

Bosna, Hersek ve Bulgar ayaklanmacılarını destekleyen Avrupa devletleri ile kamuoyları da bu olaydan sonra coşup taşıyor..
İstanbul'daki elçilikleri aracılığı ile olayı protesto etmekle ve suçluların cezalandırılmasını istemekle yetinmeyip Selanik limanına savaş gemilerini gönderen devlet sayısı beş idi : Fransa, Almanya, Rusya, Avusturya ve İtalya..
O günlerde Mahmud Nedim Paşa görevden alınarak sadrazamlığa Mütercim Rüştü Paşa getirilmişti. 
Osmanlı Devleti de Selanik'e savaş gemileri ve asker gönderdi ; Vali Baytar Mehmed Refet Paşa'yı görevden alıp başka bir vali atadı..
Avrupa gazeteleri ateş püskürüyordu. Örneğin Paris'te yayımlanan "Le Journal des Debats"ın 10 Mayıs 1876 günlü sayısında şöyle deniliyordu :
"Selanik'teki kanlı olaydan alınacak ders şudur : Osmanlı Devleti'nde idaresizlik artık dayanılmaz bir dereceye ulaşmıştır."
Kimi gazeteler de olayın sanıklarının tutuklanmadığını ifade ederek Avrupa kamuoyunun kendi hükumetleri üzerinde baskı yapmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Olayı çok değişik biçimlerde göstererek kötüye kullanan gazetelere de rastlanıyordu.
Babıali, elçiliklere şu yolda bildirimde bulunmak gereğini duydu : 
"Hükumet-i Seniyye, Osmanlı Devleti toprakları üzerinde sükun ve asayişi sağlayacak güce sahip olduğu gibi, her türlü mal ve can güvenliğini ortadan kaldıranları cezalandıracak güce de her zaman sahiptir. Selanik'teki olayın tutuklanmış olan sanıkları yargılanacak ve adalet en kısa sürede yerini bulacaktır.."
Olaylarla ilişkileri bulunup bulunmadığını, varsa ilişkilerinin derecesini birtakım kişiler tutuklanıp hızla yargılandı ve (ikisi siyahi olan) altı kişinin idamına karar verildi. Bir yazara göre, idam kararları o döneme kadar uygulanagelen yöntemlere aykırı olarak, Avrupa devletleri konsolos ve elçilerinin istedikleri bir tören düzeni içinde yerine getirildi, kimi istekler üzerinde pazarlık yapıldı..
Öldürülen konsoloslar için, memurların da katılmaya zorlandığı büyük cenaze törenleri düzenlendi. Ertesi günü ise idam edilen altı kişinin cenazeleri, Selanik'in Müslüman halkının katıldığı katıldığı çok büyük bir kalabalıkla kaldırıldı..
Kızı kaçırmış olanlar için herhangi bir cezai kovuşturma yapılmamış olması dikkati çekiyordu. "Dünyanın her tarafında sürü sürü misyonerlerle insanları Hristiyan dinini kabul ettirmeye kalkışmış olan Avrupalılara, Hristiyan bir kızın kendiliğinden İslam'a geçmesi tahammül edilemez bir hareket gibi" görünüyordu. Başka bir deyişle, çifte standart uygulanıyordu..
Pek önemsenecek nitelik taşımayan bir olay, Osmanlı Devleti'nin zayıf bir döneminde bulunmasından yararlanan Avrupa devletlerinin ve basınının dayatmasıyla, savaşa yol açabilecek büyük bir sorun haline dönüştürülmüş, ancak ödünler vererek bastırılabilmiştir.. Tam anlamıyla bastırılmış da sayılamaz, çünkü üç başbakanın o günlerde hazırladığı Berlin Memorandumu, "Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı devlet uyruğunda olanlar ile Hristiyan uyrukların güvencede olmadıkları, Selanik Olayı ile anlaşılmıştır" sözleriyle başlıyor ve şöyle sürüyordu : "Bu gibi olayların tekrarlanmasına engel olmak için, Büyük Devletlerin tehlike hali olan bölgelere deniz kuvvetleri göndermeleri ve orada asayişi sağlayacak önlemler almaları mümkündür. Bosna-Hersek ayaklanmasının bir an önce bastırılması için de ayaklananlar ile iki aylık bir ateşkes yapılmalı ve hemen ıslahatlara girişilmelidir.."
Babıali'ye gönderilmeden önce Paris Antlaşması'nı imzalayan devletlerin onayına sunulan memorandum, İtalya ve Fransa tarafından kabul edildi. İngiltere ise bunu reddetti ve Akdeniz filosunu Çanakkale önlerine yolladı. İngilizlerden destek görüldüğü şeklinde yorumlanan bu olayın hemen ardından, "Rus politikasına sempatisini türlü vesilelerle ortaya koymuş olan" Sultan Abdülaziz tahttan indirildi.. Olay, bu yönüyle manidardır !..

      

KAYNAKÇA : 
ENVER ZİYA KARAL, "Osmanlı Tarihi, C.VII" ; ALPAY KABACALI, "Türkiye'de Gençlik Hareketleri" ; EBÜZZİYA TEVFİK, "Yeni Osmanlılar Tarihi, C.III" ; NİZAMETTİN NAZİF TEPEDELENLİOĞLU, "Sultan İkinci Abdülhamid ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Komitacılar" ; TAHSİN UZER, "Makedonya Eşkıyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi" 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK