Sayfalar

570 ) İKİ VEZİRİN REKABETİ VE ZAYIFLAYAN OSMANLI...Avusturya ile "Uzun Savaş" (1593-1606), Osmanlı tarihinde birçok bakımdan bir dönüm noktasıdır. İran Şahı Büyük Abbas Tebriz'i alıp başarılı seferlerle devleti bu cephede uğraştırdığı bir zamanda, Koca Sinan Paşa veziriazamlığı sırasında Avusturya ile Uzun Savaş başladı.. Kanuni döneminde Osmanlılar iki cephede birden savaşmaktan daima kaçınmışlardı. Bu kez devlet, iki cephede uzun yıllar savaşı sürdürmek zorunda kaldı..
Savaşı başlatan Sinan Paşa'nın kişisel nedenleri şöyle özetlenebilir :
1- Can düşmanı, Doğu Seferi serdarı Ferhad Paşa'ya karşı bir Avusturya seferinde serdar olmak 
2- Ayaklanan yeniçerileri (1592) cepheye sevk etmek. Yeniçeriler savaşta başarıları ile timara çıkmak imkanını elde ederlerdi. Bundan başka onları cepheye sürmekle İstanbul rahata kavuşacaktı.
3- Avusturya cephesinde kazanacağını düşündüğü zaferlerle, Yemen ve Tunus Fatihi Sinan Paşa, Viyana'yı fethedeceğini iddia ediyordu.
4- Avusturya ile diplomatik ilişkilerde, Sinan Paşa kendisinin aşağılandığı düşüncesinde idi..
1595 Nisan ayında sipahi ve silahdarlar, ulufelerinin merkez hanesinden "sağ akça" ile ödenmesi isteğiyle Divan'da Veziriazam Ferhad Paşa üzerine yürüdüler, başının kesilmesini istediler.Sipahileri Ferhad'ın rakibi Sinan Paşa'nın kışkırttığı söyleniyordu. (Naima, I, s.120-122) Ferhad'ı ve Divan vezirlerini katletmekle tehdit ettiler. Padişah, kadıaskerleri gönderip isyancıları yatıştırmayı denedi. Ferhad direndi ve geri adım atılırsa isyanın büyüyeceğini, devlet otoritesinin korunması gerektiğini ileri sürdü ve sipahilere karşı yeniçerilerin ve bostancıların harekete geçirilmesini sultana arz etti. Padişah öneriyi onayladı, vezirler askeri yatıştırmak için gönderildi. Asker onları taşlayarak karşıladı. Yeniçeri ve bostancılar harekete geçirildi, sipahileri dağıttılar. Sinan Paşa ve Cigala-zade bu ayaklanmadan sorumlu tutuldular, Sinan Malkara'ya sürgüne gönderildi. Sipahi ayaklanmasında hizmeti görülen yeniçerilere 100 bin gümüş kuruş bağış dağıtıldı..
Bu olayların ardından Ferhad Paşa isyan halindeki Eflak Voyvodası Mihal'e karşı sefere çıktı. 
Asker ocaklarını ayaklandırmaktan çekinmeyen Ferhad ve Sinan Paşaların iktidar mücadelesi bu döneme damgasını vurmuştur. İktidar için bu çekişme (yeniçeri ve sipahilerin karşılıklı ayaklanmaları) bir kargaşa dönemi açtığı için önemlidir. Yeniçeriler ile sipahiler arasındaki kavgayı durdurmak için onları savaş meydanına sürme düşüncesi, Avusturya'ya karşı 1593'te "Uzun Savaş"ın açılmasında önemli bir faktör sayılmaktadır.. (Hammer )Vezirler, aralarındaki rekabet için kapıkullarını kullanmaktan çekinmezlerdi. Sinan Paşa veziriazam olunca, rakibi Ferhad Paşa'yı ortadan kaldırmak için yeniçerileri kışkırtmış, Ferhad'ın eşyasını yağma ettirmişti. Ferhad, Valide Safiye Sultan'ın himayesi sayesinde bir süre başını kurtardı ise de, sonunda, 1595 yılında idam olunmuştu.. Daha bu dönemde, veziriazam seçiminde, Harem ve Yeniçeri Ocağı ile ilişkiler önemli rol oynuyordu. Sinan hoşlanmadığı yeniçeri ağalarını düşürmek için padişaha arz yazmaktan çekinmezdi. Sadrazamın yeniçeri ocağında casusları vardı. Beş kere sadarette bulunan Koca Sinan Paşa çok yaşamadı. 3 Nisan 1596'da öldüğünde, büyük serveti arasında yalnızca nakit 600 bin altın bıraktı..

Koca Sinan Paşa'nın padişaha gönderdiği telhisler (raporlar) bir Osmanlı devlet adamının hayatı, devlet işlerine dair düşünce ve önlemleri ve sultanla ilişkileri bakımından birinci elden belgelerdir..
Örneğin, Sinan Paşa, padişahın İstanbul'daki "meyhane, bozahane ve kahvehanelerin" kapatılmasını emretmesi üzerine yazdığı bir telhisinde, Balıkpazarı'nda eskiden beri var olan meyhanelerin "şimdilik" kapatılmamasını önerir ; "kahvehaneler kapatılsın amma halka bir eğlence yeri lazımdır" diye çekimserliğini belirtir. Vergilerin kaybolacağını da sultana hatırlatır. Hazine'ye bu kaynaktan bin yük (yüz milyon akçe) gelir sağlandığını da ilave eder. Aksini söyleyenlere aldırılmamasını sultandan ister.. Rüşvet almadığını şu sözlerle inandırmaya çalışır : "Bir akçe beytu'l-mal (hazineye ait para) yediğimi bulsunlar, bir akçenizin gittiği yeri duyup hoşgörü gösterdiysem, dünyada ve ahirette yüzüm kara olsun."
Rakibi Ferhad Paşa'nın bin yük akçe yediğini yazar, "Padişahım teftiş buyurun" diye ısrar eder. Ayrıca rakibini Harem ve darussaade ağasıyla işbirliği yapmakla suçlar. Kendisi de sultana yaranmaya çalışır. Veziriazam iktidarda kalmak için Valide Safiye Sultan ve şeyhülislamı da kendi tarafında görmek ister.. 
Bir telhisten de şunu öğreniyoruz : Divan katipleri sahte beratlar ve emirler düzüp satıyorlarmış. Sinan, bu gibilerin ellerinin kesilmesini veya Cezayir'e sürgün edilmesini Padişaha arz eder..

Bu tarihlerde Şah Abbas doğuda saldırılarını başarıyla sürdürmektedir, 1603'de Tebriz'i alır. İstanbul iki düşman arasında kalmak istemez. Avusturya ile barış önemlidir. Tam da bu sırada, 1603 kışında sipahiler ayaklanmıştır. Anadolu'da da Kara-Yazıcı isyanı sürmektedir. 

Bir başka telhis bu dönemde timar rejimindeki yolsuzlukları yansıtır. Timar ve zeametler fiilen savaşlarda yararlılığı görülmüş askerden alınmaktadır, "sancakları dibinde savaşan, hizmete yarar kimse" kalmamıştır. "İstihkakı olmayan kimseler" timar ve zeametleri ele geçirmişlerdir ; askere nefret gelmiştir. Veziriazam, bunun düzeltilmesi ve karşılığında, savaş bitince bu sorunun önemle ele alınması kaçınılmaz bir gerektir, der. 
Sultanın bu telhise hatt-ı hümayunu şöyledir : "Timar ve zeamet defterleri bana gönderilsin, buradan verilecek karara göre düzeltme işine girilsin."
Telhislerdeki bu uyarı, Osmanlı timar sisteminde daha 1603 tarihine doğru ortaya çıkan önemli yapısal bir soruna parmak basmaktadır. Arşiv belgeleri bu tarihe doğru, zeametlerin harem mensuplarına paşmaklık adı altında dağıtıldığını ortaya koymaktadır. Timarlı sipahilerin savaş alanında askeri hizmette yararlılığını büyük ölçüde kaybetmesi bu gelişmenin bir nedeni olabilir. 
Sorun daha sonraları daha da ağırlanmış ve layiha sunan bürokratlar tarafından (Koçi Bey ve Ayni Ali)  "fitne ve fesadın" başlıca kaynağı olarak kabul edilmiştir. Bu kötü gelişmenin daha III. Mehmed zamanında "azim fesad" haline geldiğini veziriazam ifade etmiştir. Onun telhisleri, mali bunalımın daha bu dönemde önemli bir problem olarak ortaya çıkmış bulunduğunu göstermektedir..Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK