Sayfalar

591 ) OSMANLI SARAYINDA KIZLARAĞASININ ÖNEMİ ! ...

   

17. yüzyılda darussaade ağasının (kızlarağası) görevleri şöyle saptanmıştır :
Haremin korunması, hadımları disiplin altında tutmak, haremin idari işleri, özellikle terfi ve cezalar için padişaha arz (rapor ve dilekçe) sunmak, padişah kızlarının düğünlerini örgütleme ve haremi temsil etmek, padişahın dini görevlerini (başlıca Sürre Alayı) örgütlemek, valide sultanla veziriazam arasında ilişki sağlamak..
Valide sultan, doğrudan kendi emrindeki valide sultan başağası aracılığıyla harem idaresini kontrol altında bulundurur, darussaade ağalığına çok kez bu hizmette bulunanlar gelir.. 17. yüzyılda kafes yöntemi yerleşmesiyle, haremin siyasi önemi, dolayısıyla kızlarağasının nüfuzu son kertede artmış bulunmaktaydı. (II. Osman'ın katline neden olan darussaade ağası Süleyman Ağa örneği) Bu nedenle, azledilen darussaade ağaları İstanbul'dan uzak yerlere, Limni, Kıbrıs gibi adalara veya Mısır'a sürgün gönderilirdi. 
Kızlarağası Celali İbrahim Ağa, Sultan İbrahim'in delice hareketlerini önlemeye çalıştı ve onun katlinde rol oynadı : Keza, büyük valide Kösem'in iktidarına karşı küçük valide Turhan Sultan'ın kızlarağası Süleyman, Kösem'in katlinden sorumlu idi..

Darussaade ağası, Enderun'da önceleri babussaade ağasına (kapıağası) bağlı iken, 17. yüzyılda, valide sultanların ve Harem'in artan nüfuzu sonucu olarak 1582 yılında Enderun'un bağımsız başı olmuştur..
17. yüzyıl sonlarında ağanın rütbesi, veziriazam ve şeyhülislamdan sonra gelirdi. Hadım ağalarından en kıdemlisi Eski Saray ağalığına, oradan Yeni Saray'da Harem-i Hümayun darussaade ağalığına atanırdı. 
Darussaade ağasının emrinde para işlerine bakan hazinedar-ağa, padişah haremde iken yanında bulunurdu. Önde gelen öteki kara ağalar, Kafes'teki şehzadeler ağası, kiler ağası, cariyelerin bir arada bulunduğu Büyük Oda ve Küçük Oda ağalarıdır.. 
Darussaade ağalarının otoritesi, II. Selim döneminden sonra valide sultanların artan önlemine denk olarak ziyadesiyle artmış, devlet işlerinde başlıca söz sahibi olmuşlardır. Valide sultanlar, küçük yaştaki padişahlar adına karar mevkiinde oldukları zaman, Divan üyeleriyle darussaade ağası vasıtasıyla ilişki kurarlardı. Darussaade ağasını padişah doğrudan doğruya kendisi tayin ederdi. 1587'den başlayarak darussaade ağaları Mekke ve Medine evkaf nezaretini üstlenmiş, bu zengin kaynakların kontrolünü ele geçirmişlerdir.. Bu zengin kaynağın hediye, pişkeş olarak yağma edilmesi yanında, vakıf mütevelliliklerinin rüşvetle verilmesi gibi yolsuzluklarla ağalar, büyük servet sahibi olmuşlardır.. Zamanla 360 camiin vakıfları darussaade ağasının kontrolü altına verilmiştir..

   

Darussaade ağalarının devlet işlerine karışmalarını kendilerine yediremeyen veziriazamlar, 1655 tarihinde İbşir Mustafa Paşa, özellikle Şehid Ali Paşa (1715) zenci hadımları idareden uzak tutmaya çalışmışlardır. Haremeyn Evkafı gelirleri toplamı 1576 yılında 9.862.124 akçeye (166.000 altın) yükselmiştir. Haremdeki ağalara bu gelirden önemli paralar tahsis edilmiştir. Örneğin Musahib Ağa 6.850 kuruş (1 kuruş=80 akçe) almaktadır. Hareme cariye satın alınması için evkaf parasından ödeme yapılmış, valide sultanın bahşişleri için 10.000 kuruş ayrılmış, tespih, sorguç, elmas küpe (8.400 kuruş) alınmış, azadlı dokuz cariyeye verilen para, ebekadın, daye, dadı ve cariyelere verilen paralar ve başka harem masrafları için evkaf gelirinden ödemeler yapılmıştır. Haremeyn ve Selatin Evkafı yıllık muhasebe defteri (dolab) padişahın onayına sunulurdu. (Burada yapılan yolsuzluklar nedeniyle dilimize "dolap" deyimi yerleşmiştir)
Eyaletler ve sancaklar gelirleri haremde hasekilere paşmaklık (terlik) parası diye peşkeş çekiliyordu. Sultan İbrahim, beşinci hasekisine Hamidiye sancağını, yedinci hasekisine Şam eyaletini bağışladı. İlginçtir, Şam gelirini tahsil etme görevi için o zaman Köprülü Mehmed Paşa "mütesellim" atanmıştır!.. 

17. yüzyılda valide sultanlar, vakıflar ve has gelirlerine el atarak muazzam servetler yığmışlar, hayrat eserleri yapmışlardır..
Burada şunu belirtmek gerektir ki, Osmanlı ülkesinde vakıfların çoğu, servet ve akar sahiplerinin servetlerini kendi soy sopuna tahsis etmeleri için en güvenilir araç olarak kullanılmıştır.. 

Dini bir belge olan Vakfiyye şartlarına göre, hesapların kontrolü (nezaret) kadı veya darussaade ağasına aittir. Dış devlet hazinesi sıkıntıya düştüğünde Haremeyn hazinesinden ödeme yapılırdı. Haremeyn ve Selatin Vakıflarının gelirlerini toplamak (cibayet) darussaade ağası tarafından "cabi" denilen tahsildarlar eliyle yapılır, yahut mültezimlere iltizama verilir, onlar geliri toplar ve taksitle (kıst) Haremeyn Hazinesi'ne yatırırlardı. İltizamlarda darussaade ağaları tarafından yapılan yolsuzluklar, alınan rüşvetler o dönem kaynaklarında kaydedilmiştir.. 
1576 muhasebesi, paraların nerelere harcandığını açıkça göstermektedir. Darussaade ağası kontrolünde Haremeyn ve Selatin Evkafı geniş bir organizasyona vücut vermiştir. Ağa, işleri görüşüp karar almak için bir divanın başındadır. Haremeyn Evkafı nezareti dolayısıyla, Mekke'ye gönderilen Surre Alayı darussaade ağasının nezareti altında yapılırdı..
Darussaade ağası, aynı zamanda, padişah ailesinin resmi temsilcisi olarak nikahta vekil sıfatıyla hareket ederdi. Darussaade ağalarının devlet içinde ne derece iktidar kazanmış olduğuna, I.Ahmed ve I. Mustafa döneminde bu mevkide bulunan Mustafa Ağa hakkında çağdaş tarihçilerin kayıtları tanıktır (Günümüz Türkçesi ile) : "Darussaade ağası Mustafa Ağa I. Ahmed döneminde tam bir bağımsızlıkla alıp vermede önde olup tüm devlet büyükleri onun önünde baş eğip sözüne itaat ederdi."
Ağa, Sultan Mustafa'nın düzensizliğini eleştirdiğinden valide sultana şikayet ettiler, valide önemsemedi. Herkes, Darussaade ağası Mustafa'dan harekete geçmesini istiyordu. Şeyhülislam ve vezir kaymakamı paşaya haber gönderip padişahı tahttan indirdiler. Bu olay, darussaade ağalarının daha bu dönemde padişah culus ve hal'inde ne derece güç kazandığını gösterir. 
Kargaşa döneminde Kafes'te şehzadeleri ve Selatin vakıflarını kontrolü altında tutan darussaade ağaları, politika hayatında birinci derecede rol oynamışlardır. 
Darussaade Ağası Süleyman, Kösem Sultan'ın 1651'deki katlinden sonra Veziriazam Siyavuş'un azlinde başlıca rol oynamış ve büyüklerin başvurduğu devletlü durumuna gelmiş, aldığı rüşvetlerle büyük bir hazine yığmıştı. Yeniçeri ocağı katibi onun adamlarından idi. Valide sultanın yakınlarından Hoca-zade Mesud'un tavsiyesiyle Tarhoncu Ahmed, veziriazamlığa getirilmişti. Süleyman Ağa bu değişikliklerde kenarda kaldığından üzüntüde idi, valide sultana dargınlığını meydana vurmaya ve valideye aksi muamelede bulunmaya başladı. Bir yandan da Tarhoncu Ahmed Paşa ile çekişmeye başlayınca, valide sultana aleyhinde şikayetler gelmeye başladı. Valide sultan en nihayet Süleyman Ağa'yı darussaade ağalığından azletti...

                          KAYNAKLAR :

Ç. ULUÇAY , "Harem I ve II"  ; HALİL İNALCIK, "Has-Bağçede 'Ayş u Tarab" ; FR. BABINGER, "Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı" ; NECDET SAKAOĞLU, "Bu Mülkün Kadın Sultanları" ; NAİMA, C. II ; İ.H. UZUNÇARŞILI, "Saray Teşkilatı" ; MUSTAFA GÜLER, "Haremeyn Vakıfları" ; M.ARSLAN, "Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri"  ; HALİL İNALCIK, "Devlet-i Aliyye II"


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK