Sayfalar

623 ) BATILAŞMAYA, BÜROKRASİYE VE CHP'YE TEPKİ..Sultan Abdülhamid dönemi dışında, Tanzimat'tan 1950'ye kadar Türkiye Batılaşma ve yenilik adına yönetilmiştir. Bu iktidarların ortak yanı, Batı'nın üstyapı kurumlarını ve yaşayış biçimlerini şiddetle savunmalarıdır. Sözü geçen 1950 öncesi iktidarlarının halka getirdiği ise ekonomik sömürünün artması ya da devam etmesi olmuştur. Halk, ekonomik yaşantısını değiştirmeyen ve hep Batı'dan söz eden yöneticiler karşısında, "aysberg"e benzettiğimiz Batılaşmanın ekonomik fonksiyonunu göremediğinden, tepkisini onun üstyapısına, görüntüsüne, savunucularına ; onun iktidarlarına yöneltmiştir. 
Ortada bir iktidar, onun zorla kabul ettirmeye çalıştığı Batılaşma, bir de ekonomik durum vardır.. Celal Bayar'ın deyişiyle, "Taaa.. III. Selim'den bu yana yenilik hareketleri tepeden tabana, yukarıdan aşağıya yapılmıştır. Devletin üstyapısını teşkil eden kuvvetler, çeşitli sebepler ile Batılaşma zorunluluğunu duymuş ve bunu altyapıya (halka) kabul ettirmeye çalışmıştır." (CELAL BAYAR, "Başvekilim Menderes")

Halk, bu zorla kabul ettirilmeye çalışılanı, kabul etmemiştir. 1950'ye kadarki her yenilik hareketiyle ve Batılaşmada ilerlenilmesi ile, sömürünün ağırlığı biraz daha artmıştır. İktidarlar ise hep Batılaşmayı savunmuştur. Bu durum, halkın gözünde kendi yoksulluğuyla Batılaşma arasında bir eşliğin doğmasına, Batı yeniliğini getirenlere karşı tepkinin oluşmasına ve "halk yığınlarının savunma cephesinin" kurulmasına yol açmıştır.. Bu cephe, çeşitli nedenlerden ötürü, İslamcı bir nitelik taşıyacaktır..
Batılaşmanın ekonomik özü fark edilmeyip görüntüsüne düşman olunduğundan, ekonomik farklılaşma ve sınıfsal çelişkiler gözden kaçmakta ; suni, verimsiz bir ikilik doğmaktadır. Bu ikilik çağımıza dek önemini korumuş ve hakim zümreler geri sosyal yapının devamı doğrultusunda ondan yararlanmıştır..
Batılaşmanın toplumda yarattığı sürekli yıkım genişledikçe, "İslamcı-Doğucu" kitle yoğunlaşmış, bir "cephe" halini almıştır (İDRİS KÜÇÜKÖMER, "Düzenin Yabancılaşması : Batılaşma").. Cephe kendi sözcülerini çıkarmış, bu akımı kullanan partiler güçlenmiştir. Batılaşmayı ve yeniliği, Patrona Halil "küfr" saymıştır. Ondan sonraki sözcü ve liderlerin kimi içtenlikle İslamcılığı savunmuş (Mehmet Akif, Said Halim Paşa vb.), kimi halkın tepkisini yabancıların adına kullanmış (Prens Sabahattin, Derviş Vahdeti vb.), kimi de iktidarı almak için ondan faydalanmıştır (DP)..  Ortadaki vakıa, mutluluğuna ters düşen Batılaşma karşısında, "Büyük halk yığınlarının kendi savunma cephesinin giderek kurulmuş olduğu" ve sözü geçen sebeplerden dolayı "Cephenin İslamcı, içe dönük ve kapalı olmaya itildiğidir.." (İDRİS KÜÇÜKÖMER, a.g.e.)

Hele seçim ve oy söz konusu olduğunda, cephe "çığ gibi" büyüyecektir.. Bu cephenin karşısında gördüğü zümreler ise her zaman Batılaşmadan, yenileşmeden yana olanlardır. İttihat ve Terakki, CHP, bürokratlar, vb...İkinci Dünya Savaşı sonrasında, çeyrek asırlık hakim zümreler koalisyonu çökmek üzeredir. İnönü önderliğindeki bürokratların savaş içindeki tutumu, öteki ortakların güvenini sarsmıştır. Toprak kanunu tasarısı hazırlayan, özel sektörü "milletin dışına kovmaktan" söz eden bu ekip "yasak elmaya" uzanmakta, "kutsal özel mülkiyete" dokunmaktadır. Tüccar-eşraf takımının gözünde artık öküz ölmüş, ortaklık bozulmuştur..
Tüccar ve eşrafın CHP'yi ve bürokratları yüzüstü bırakması sadece hırsın yarattığı anlık bir tepki değildir. Değişen bir dünyanın yeni koşulları tüccar-eşraf ikilisinin önünde yepyeni ufuklar açmakta, onu bürokrasinin vesayetinden kurtulmaya itmektedir. II. Dünya Savaşı sonrasında yepyeni bir evren kurulmaktadır. Hürriyetten ve demokrasiden yana olanlar karanlık diktatörlükleri yenmişlerdir. Bu cephenin güçlü önder ABD, elindeki hürriyet meşalesini "eski dünya"ya uzatmakta ; kendi ekonomik düzenini, işbirliğini, yardımını vaat etmektedir..
Tüccar ve eşrafın, bürokrata ihtiyacı artık gerçekten yoktur..
DP, daha kurulduğu günden beri tüccarın ve eşrafın partisi olmuştur. Bu zümreler, DP'nin aracılığıyla kayıtsız şartsız bir iktidar peşindedirler. Yeni parti manen ve maddeten desteklenecek, büyük para imkanları sağlanacaktır..
Dünyadaki ve yurttaki değişimin doğrultusunda bir faaliyet DP'nin kurulmasıyla hızlanmıştır. "Dolar diplomasisinin sihirli havası Türkiye'yi sarmaktadır." 1947, ABD ile askeri yardım anlaşmasının, 1948, ekonomik işbirliği anlaşmasının imzalandığı yıllardır.. 1947'de gelen bir Amerikalı uzman, Max Thornburg, çeşitli çevrelerle temas etmekte, Türkiye'nin kalkınması üzerine rapor hazırlamaktadır. Sonradan kapitalizmin en büyük sözcüsü "Fortune" dergisinde yayınlanan bu önerilerin hedefi tek cümlede özetlenmektedir : "Türkiye'de gelişen liberal eğilimlerle dolar diplomasisini bağdaştırmak.." (İDRİS KÜÇÜKÖMER, a.g.e.)1947'de "Tüccar Kulübü" kurulmuş, 1948'de kulübün düzenlediği bir "iktisat kongresi" İstanbul'da toplanmıştır. Kongre, aynen 25 yıl önce İzmir'de yapılan iktisat kongresine benzemektedir. Öneriler, düşünceler, sunulan çözüm yolları hep eşittir. Tek fark şudur ki, İzmir'de öğütler milliyetçi bürokratlara yöneltilmiş, onların şartlanması için uğraşılırken, İstanbul'da artık kollanacak bürokrat yoktur ; amaç ondan büsbütün kurtulmaktır. Direktifler, sermayeci çevrelerin öz malı, temsilcisi olan DP'ye verilmektedir. DP'nin gelişmesi, dünya koşullarının elverişliliği oranında kolaylaşmış, tüccarın ve eşrafın büyük desteği ile gerçekleşmiştir. 
DP, halkın savaş yıllarından bunaldığı, "hükumet zulmünün" son kerteye vardığı, ekonomik darlıkla sosyal ve siyasal baskının kol gezdiği bir dönemde doğmuştur. Yakınmaların başında Yol Vergisi, Toprak Vergisi gelmektedir. 1940-45 yıllarının Anadolu'sunda, adeta keyfi şekilde toplanılan bu vergilerin protestosu artık bir çığlık şeklinde yükselmiştir. Vergi mekanizması, ona bizzat hedef olanlardan dinlediğimize göre, şöyle işlemektedir : Memurlar köylünün tarlasına bakıp (ya da malmüdüründen, muhtardan soruşturup) "şu kadar kilo ürünün" vergi olarak alınmasına karar vermektedirler. İstenilen miktar genellikle köylünün ve tarlanın gücünün üstündedir. Vergilerin ödenmesi için toprağın bir bölümünü ağaya satanların sayısı çoktur. Köylü bin bir güçlükle toparladığı aynı vergiyi köyünde tartıp, kasabaya bizzat taşımaktadır. Ne var ki bu kez sorumlu memurların tartı hileleriyle karşılaşmakta, vergisini tam ödemediği, belirli bir kiloya daha gerek olduğu kendisine söylenmektedir. Bu durumda köylü ya rüşvet vermek zorunda kalmakta ya da jandarma dayağına rıza göstermektedir..
Bunların yanı sıra DP liderleri, alt kademelerin pervasızca giriştikleri bir dinsel muhalefeti dikkatle, çok ölçülü şekilde, hatta biraz ürkeklikle yürüterek başarı sağlayacaklardır..
Başından beri halka uzak ve yabancı gözüken CHP, özellikle DP'nin büyümesinin yarattığı şaşkınlıkla bu uzaklığı artıracak bir tutumu benimsemiştir. "Bir memur ve eşraf örgütlenmesi halinde görünen CHP karşısında, kitleler, siyasi ve toplumsal hayatın dışında kalışlarını bilhassa bu partiden bilmişlerdir. DP'li kitlelerin hızla büyümesi ve CHP'nin karşısına bir husumet cephesi gibi dikilmesi üzerine bir kısım CHP'liler ve memurlar irkilmişler, DP'lileri 'Hasolar', 'Memolar' ya da 'baldırıçıplaklar' diye adlandırmışlardır. Bu ise, fakir sınıflarda CHP husumetini daha da kuvvetlendirmiştir. DP liderleri de bu temel tepkiyi sonuna kadar kollamışlardır. 'Ey kasketli kasketli' diye şiirler yazılmış ; DP'nin kitlevi karakteri daha da belirli bir hal almıştı.." (TURAN GÜNEŞ,"DP Neydi ?")

    

1950 arifesinde bütün şartlar CHP'nin karşısında ve DP'nin yanındadır. Halk, Batılaşmanın temsilciliğini yapmanın kefaretini CHP'ye ödetmekte, muhalif partiye dört elle sarılmaktadır. Geleneksel halk lideri durumundaki eşrafın da CHP karşısında bulunması, kafa hesabına dayanan yeni düzende iktidar yolunu DP'ye açmakta, dünya şartları yeni partiye hız vermektedir.. 
Özetle, DP, sadece bir "kitlelerin isyanı" olarak karşımıza çıkmaktadır..  

 

İSMAİL CEM'in "Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi" kitabından derlenmiştir.. 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK