Sayfalar

624 ) ATATÜRK SONRASI....

     

İsmet Paşa iktidarı, son birkaç yılı dışında, talihsiz bir dönemi kapsamaktadır. Yeni yönetim başa geçer geçmez çeşitli aksaklıklar ve yolsuzluklarla mücadeleye girişmiştir. İş Bankası'nın faaliyetleri dikkatle denetlenmiş, şeker fabrikaları, şişe cam fabrikası gibi işletmeler ve devletin öteki ekonomik yatırımları ciddiyetle ele alınarak yolsuzluklar önlenmiştir. Ancak, bu olumlu davranışların devamına İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı ters koşullar imkan vermemiştir..
Savaşın Türkiye'ye yüklediği ilk zorunluluk 500.000 kişilik bir ordunun silah altına alınması, beslenmesi, giydirilmesi, kuşatılmasıdır. Bu, zayıf ekonomimizin kaldıramayacağı bir yüktür. İktidardaki kadro askeri harcamalarla baş edebilmek için geleneksel sağlam para siyasetini bırakacak ve enflasyon yolunu deneyecektir. Tedavüldeki para 1938'deki 219 milyon liradan, 1940'da 433, 1944'de 994 milyona yükselecektir.. 

   

Enflasyonun toplum bünyesinde yarattığı bunalım oluşurken, ekonomik güçlerin askeri alana kaydırılması tarımsal üretimde azalmaya yol açacak ; besin maddelerinin sıkıntısı, ünlü "ekmek karneleri", yer yer kıtlık baş gösterecektir. Üretimin düşmesi, tüketim maddelerinin kıtlaşması, paranın değerini kaybetmesi sonucunda fiyatlar hızla artacak, görülmemiş bir pahalılık sabit ve dar gelirlileri kasıp kavuracaktır. Pahalılığın göstergesi olan Toptan Eşya Endeksi, 1938'de 100 iken, 1942'de 340'a, 1943'de 590'a fırlayacak, 1944-46 yıllarında 430 civarında olacaktır.. ("Küçük İstatistik Yıllığı-1947")
Savaş, planlı kalkınma çabasına da son verdirtecek, sanayi ancak savaşın zorunlu kıldığı birkaç alanda gelişebilecektir : Ordunun giyim ihtiyacını karşılayan dokuma sanayii, stratejik hammaddelerin üretimi, demir-çelik gibi... Bunun dışında sanayileşme duraklayacak ve 1939-45 arasındaki üretimin yıllık artışın % 2,5 çevresinde kalacaktır..
İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı zorluklar İnönü'nün katı namus ve düzen anlayışıyla, ciddiyetiyle birleşince iktidardaki sacayağının bürokrat bölümü ağır basmış, öteki ortakların hoşlanmayacağı bazı çabalara girişmiştir. Ancak iktidarın bu yeni tutumu soyut bir rahatsızlık yaratmaktan başka sonuç vermemiş, ortaklar, her zamanki gibi işlerini yürütmüştür..

   

Savaşın yarattığı zorluklar karşısında İnönü yönetimi çeşitli önlemler almak durumundadır. Kaynakların başıboş harcanması beklenecek, toplumun genel çıkarını ilgilendiren konularda kişisel hürriyetler sınırlanacaktır..
İnönü'nün çevresindeki bürokrat ekip bu amaçla "Milli Korunma Kanunu"nu çıkarmış, "Varlık Vergisi"ni getirmiş, ithalat ve ihracatı sınırlamıştır. Ticaret Vekaleti ihraç mallarını denetlemekte, ihracattan % 10 vergi almaktadır. İthalat izne bağlanmış, ithal bedelini önceden Merkez Bankası'na yatırmak kaydı getirilmiştir..Ünlü Milli Korunma Kanunu uyarınca hangi malın ne kadar üretileceğine devlet karar verecek, yatırımlar hükumetin izniyle yapılabilecektir. Bu yeni kurallara uymayan işletmeler ise tazminatı ödenerek devletleştirilecektir.
Ne var ki bürokrat kanadın iyi niyetle başvurduğu bu önlemler etkisiz kalmış, hatta ters gelişmelere yol açmıştır. Özel sektör elverişli enflasyon ortamından yararlanmasını, genel kıtlığı kendi bolluğuna dönüştürmeyi başarmıştır. Kayıtlar ve kontroller, rüşvet mekanizmasını ustalıkla kullanılan bazı tacirlerin vurgununa, karaborsaya, "harp zenginleri"nin türemesine imkan vermektedir. "İşbilir" tüccar, devletin koyduğu sınırlamalara uymak şöyle dursun, bunu fırsat sayıp daha çok kazanmaktadır. Savaş yıllarında herkes harp zenginlerinden söz etmektedir. Bu kimselerin yönetici kadrodaki bazı büyüklerle işbirliği durumunda olmaları, yönetenlere karşı halktaki inançsızlığı yaygınlaştırmaktadır. Hikmet Bayur'un Meclis'te açıkladığına göre, memlekette "30-40.000 kadar harp zengini vardır. Bazıları henüz milyoner olmamakla birlikte, yüz binlerce liraya sahiptirler. Bu şahısların harcadıkları paranın haddi hesabı yoktur.."
Ticaretin, özellikle spekülasyon ya da vurgunculuğun çok karlı olması yeni servetlerin birikmesine, büyümesine neden olmaktadır. Örneğin, "İzmir'de harpten önce ancak 9 büyük özel şirket varken, harp içinde bunların sayısı 41'e çıkmıştır. İstifçilik veya vurgunculuk yapan tüccarın bazı büyük devlet memurlarının yanında, askeri müteahhitler, devletle yabancı sermaye arasında aracılık yapan tüccar, gelişen bazı sanayi kollarındaki sanayiciler harbin yarattığı büyük zenginler arasındadır.."
İktidardaki sacayağının tüccar kesimi, bir yandan bürokrat kanadın sınırlamalarını ustalıkla kullanırken, öte yandan tatlı karları sürdürmekte, hatta yeni başarılar elde etmektedir. 1944 yılının rakamlarına göre maaşlı ve ücretliler 186 milyon lira vergi verirken, milyonlarca lira kazanan 45.000 tüccar müteahhit yalnızca 9 milyon lira vergi ödemektedir. Yüksek gelirliler, gelir vergisine tabi olanların % 41'ini meydana getirmekte, buna karşılık toplam gelir vergisinin yalnızca % 14'ünü vermektedirler..
İktidardaki tüccar ortağın bir başarısı da, 1942'de fiyatları serbest bıraktırması olmuştur. Aynı yılların Milli Korunma Kanunu ile yan yana konup bakıldığında insana "bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirten serbestlik kararı, istifçilerin ekmeğine yağ sürmüştür. Fiyatlar bir anda 2-3 kat artmış, servetlere servetler eklenmiştir. 


Bu karmaşık ortamda, devlet "Varlık Vergisi Kanunu"nu çıkarıp uygulayacaktır. Kanun, azınlıkları hedef almakta ve tahmini bir takım hesaplara dayanmaktadır. Aslında bütün tüccar için tasarlanmış olduğu, fakat iktidarın "milli" tacir ortaklarının direnmesiyle nitelik değiştirdiği düşünülebilir. Varlık Vergisi uygulaması çeşitli haksızlıklarla rüşvet yedirmelere, şikayetlere yol açmıştır. Bazı durumlarda serveti olmayanlar bile komşulardan edinilen bilgilere dayanarak vergilenmişler ; kimi zenginler rüşvet verip çok az vergi ödemişler, güçsüz olanlardan borcunu 15 günde yatırmayanlar ise Aşkale'deki taşocaklarında çalıştırılmışlardır..
Varlık Vergisi, aynı doğrultudaki kanunların kendisine de uygulanmasından ürken yerli burjuvazinin bir süre sonra tepkisine yol açmıştır. Bunlar işin tatlı yerde kesilmesini istemiş ve Varlık Vergisi Kanununun uygulanmasını, düşünülen miktarın % 75 kadarı tahsil edildikten sonra son verilmiştir..
Varlık Vergisi devlete 300 milyon lira civarında bir gelir sağlamakla beraber, hareket noktası olan "dış ticaretin milli çıkarlara uygun işlemesi" amacına ulaşmamıştır. Dış ticaret mekanizması, vergi öncesindeki gibi vergi sonrasında da alışılmış yolunu işlemiştir. İktidarın bürokrat kanadı, bazı ekonomik fonksiyonların milliyetten ari oldukları gerçeğini, her zamanki saflığı ile gene görememiştir. Ya da görmemek, sınıfsal ideolojisine ve tercihlerine uygun düşmüştür. 


Savaş döneminin tarım kesimine gelince ; kıtlığı ve açlığı önlemek için devletin aldığı önlemler, en çok iktidarın eşraf ortağını sarsmış, köylünün büsbütün yoksullaşmasına yol açmıştır. Milli Korunma Kanununun verdiği yetkilere de dayanan devlet, tarım ürünlerinin fiyatını çok düşük tutmakta, köylü yığınlarında ve eşrafta geniş hoşnutsuzluk yaratmaktadır. (1942'de fiyatlar serbest bırakılınca, buğdayın 13,5 kuruştan 100 kuruşa, zeytinyağının 85 kuruştan 350 kuruşa fırlaması, düşük fiyat politikasından köylünün ne kadar zarar ettiği hakkında bir fikir vermektedir.) 
Bu tedbirlerin yanı sıra köylüden alına "Yol vergisi", hele 1943'de çıkarılan "Toprak Vergisi", savaş bunalımını adeta köylünün sırtına yüklemektedir. ürünün % 10-12'sini Toprak Vergisinden ötürü ayni olarak devlete vermek zorundaki köylü, çoğunlukla varını yoğunu satmakta, el kapısına ırgat girmektedir. "Tahsildar baskısıyla jandarma dayağı" uzun yıllar boyunca köylerde hatırlanmıştır. 
Devletin tutumu eşrafa da zarar vermiştir. Ancak iktidarın bu ortağı, eski sömürüyü sürdürmesini, yeni durumlardan yararlanmasını bilecektir. Köylünün yoksullaştığı oranda tarlalar elden çıkmakta, büyük çiftliklere katılmaktadır. Tapu dalavereleri had safhadadır. El altından karaborsacılara nakledilen ürünler çok tatlı karlara yol açmakta, tarımdaki servet birikimi hızlanmaktadır.

Özetlemek gerekirse ; 1923-1947 yıllarında Türkiye emperyalizmden (şimdilik) kurtulmuştur, ama geri kalmışlıktan değil.. I.Dünya Savaşı sonrası Türkiye'sinin koşulları önüne getirildiğinde, Atatürk gibi bir siyaset dehası olmaksızın bağımsızlığa kavuşmanın zorluğu anlaşılıyor. 
Evet, Atatürk ve İnönü'nün tek partili Türkiye'si bağımsızdır.Ne var ki, geri kalmışlığı yenemeyen bir bağımsızlık geçici olmaya mahkumdur. Nitekim, İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan yeni koşullar "yeni sömürgecilik" diye bir kavramı yaratmış, Türkiye, bu kavrama örnek gösterilen ülkelerden biri durumuna düşmüştür..

         

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK