Sayfalar

636 ) HADİSLERDE TÜRKLER !...Hadisler, Kur'an'dan sonra İslamiyetin temel kaynağını oluşturur ; Kur'an'da olmayan pek çok şeyde nasıl bir tutum alınması gerektiğine ilişkin yol gösterici işlev görürler. Hadisler içinde her ne kadar kimi kuşkulu olanlar varsa da "Sahih Hadis" diye tabir edilenler, "doğru senetlere ve ravilere isnat edilerek müspet olarak kat'i bilinen" hadisler olarak her türden kuşkudan uzaktırlar. 
Türklere ilişkin belirlenen hadislere gelince, bunlar, ifade değişiklikleri bir yana tüm güvenilir hadis kitaplarında söz konusu edilmiş, dolayısıyla kuşkudan en uzak olanlardandır..  
Peygamber'e göre Türklerle Arapların savaşı bir "kıyamet alameti" sayılacak denli önemlidir. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin sorular karşısında Hz. Muhammed ; "Kıyamet kopmadan (az) önce siz kıldan çarıklar giymiş bir milletle muharebe edeceksiniz. Onların yüzleri sanki (çekiçle dövülmüş) derilerle kılıflı kalkan gibidir. Çehreleri kırmızı, gözleri çekiktir" der. 
Pek çok yerde yinelenen sözkonusu bu Hadis'in diğer varyantları da : "..kuvvetli bir kavim olan Türklerle çarpışmadıkça kıyamet kopmayacaktır" (Müslim) ;  
"...kıyamet kopmasının şartlarından biri de sizlerin kıldan çarıklar giyen bir kavimle (Türklerle) harp etmenizdir.." (Buhari) şeklindedir.

Özetle Türklerle savaş Müslümanlar / Araplar açısından çekinilmesi gereken, kıyamet alameti olan bir durum olarak görülür. Daha sonra halife Ömer'e, Muaviye'ye aktardığımız bu sözleri ettiren de işte bu bakış açısıdır.. Sözkonusu yargı bu kadarla kalmaz, daha önemlisi başka hadislerde Türkler, Müslümanlığın ve onun özdeşi anlamında kullanılan Araplığın sonunu getirecek olan düşman olarak gösterilir. 

Abdullah b. Mesud tarafından rivayet edilen Hadis'e göre ; "Hazreti Peygamber buyurmuşlardır ki, Türkler size dokunmadıkları sürece siz de onlara dokunmayınız. Zira Kantura Oğulları (soyundan) gelen(bu Türk)ler ilk defa Allah'ın ümmetime verdiği mülk ve saltanatı onların ellerinden çekip alacaklardır.."

Ebubekir'den rivayet edildiğine göre Peygamber buyurmuştur ki ; "Ümmetimden bir kısmı Dicle kıyısında Basra adı verilen bir ovada konaklayacaklardır. Sonra da halk çoğalacak ve burası da Müslüman şehirlerinden biri olacaktır. Ahir zaman olduğunda, geniş yüzlü, küçük gözlü Kantura Oğulları gelip nehrin diğer bir yerine konaklayacaklardır. Bunun üzerine şehir halkı üç kısma ayrılacak, bir kısmı öküzlerinin peşine takılıp kırlara kaçacak, fakat mahvolacaklar. Bir kısmı da kendi canlarının derdine düşüp dinlerinden döneceklerdir. Üçüncü kısma gelince, ehl ve evladını arkalarına alıp onlara karşı harbedeceklerdir. İşte bunlar şehitlik mertebesine ulaşacaklardır.."   
   
Abdullah b. Büreyde'nin babasından rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber buyurmuştur ki : "Sizler şüphesiz, çekik gözlü bir kavimle çarpışacaksınız. Onlar sizleri üç defa sürüp kovalayacaklar ve sonunda sizlere Arabistan Yarımadasında yetişeceklerdir. Birinci istilada onların önünden kaçanlar kurtulacaklardır. İkinci takipte ise bazılarınız kaçıp kurtulacak ve bazılarınız ise helak olup gideceklerdir. Üçüncüde ise, onların istilalarının kökü kesilecektir.."

"Hazreti Peygamber buyurmuştur ki ; Şüphesiz ümmetimi üç defa, yüzleri geniş, çehreleri sanki derilerle kaplanmış kalkanlar gibi olan bir kavim kovalayacak ve sonunda Arap Yarımadasında yetişeceklerdir. İşte onlar Türklerdir. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ediyorum ki, onlar mutlaka atlarını Müslümanların mescitlerinin direklerine bağlayacaklardır.."

   

Sözkonusu hadislerde hiçbir başka yoruma olanak vermeyecek bir açıklıkla görüyoruz ki Peygamber ; Allah'ın Arap/Müslümanlara (ümmetime) verdiği farzedilen mülk ve iktidarı Türklerin çekip alacağını söyleyerek Türklüğü, Araplık/Müslümanlık'ın dosdoğru karşıtı olarak görmektedir. Kaldı ki önceden de işaret ettiğimiz gibi İslamiyet'in Arap'a özgü bir din olduğu yargısı bizzat Kur'an'a aittir ve yukarıdaki hadislerce de tekrar tekrar doğrulanır..

Özetle ortodoks (yoğun muhafazakar ve şekilci) İslamın gözünde Türkler, sonradan Müslüman olma, hele ki hilafeti temsil etme olasılığına sahip bir kavim olmayıp, tam tersine, yapısal olarak İslam karşıtı, İslam'ın potansiyel yıkıcısı ve işte bu anlamda kıyamet alametlerinden biri olarak görülür. Bu açık gerçeğin aksine edilen sözler, eğer ki bir cehalet veya iyi niyet ürünü değillerse, açıktır ki insanımızı aldatmaya yönelik çıkarcı yaklaşımlardır ; gerçek İslam'ın aslını bozma örnekleri olarak Tanrı'ya ortak koşma anlamına geldiği de cabası..

Türklere ilişkin, bu tarzda biçimlenen İslamcı yazın, gerçekte Zekeriya Kitapçı gibi uzlaşı yolu bulmaya çalışanları bile çileden çıkaracak niteliktedir. Öyle ki bizzat Kitapçı'nın, "büyük alim, hadis ilminin kritik yazarlarından" diye tanıttığı Aliyyü'l-Kari'nin, "Türklere dokunmayınız / ilişmeyiniz" hadisine ilişkin yaptığı dosdoğru İslamcı/Arap açımlama aynen şöyledir :
"Türklerde insanlığa has yumuşaklık ve çelebi insanlara mahsus merhamet yoktur"- der Aliyyü'l-Kari. Belki onlar, başka bir tür insan cinsidirler. Onlara insan değil de nesnas (uzun kuyruklu bir maymun) denilse daha uygundur. Türklere Yecuc ve Mecuc artıkları ve onların kardeşleri ve temsilcileri olduklarını söylemek, onların ne menem insanlar olduklarını beyan etmeye kafidir. Bununla beraber hiçbir şüphe yoktur ki onlar, son derece zararlı ve fesad ehlidirler. İslam ülkelerine ve Müslümanlara verdikleri zararın haddi hesabı yoktur. Allah onların yüzlerini kıyamete kadar bize göstermesin."   (Mirkatü'l Mefatih)

İşte aynen böyle diyor "hadis ilminin büyük alimi" !.. Aklını sokağa atmamış ortalama her insanın kabulleneceği gibi, bilimsel bir bakış açısından saçmalamış tabii. Ancak aynı şeyi İslamcı bir bakış açısından söylemek olanaksızdır. Yalnız Aliyyü'l-Kari değil ki böyle bir yaklaşım sunan.. Bizzat Z. Kitapçı'nın ifadesiyle ; "Ne yazık ki İslam alimlerinden pek çoğui bu nevi hadislerin yorumlarında Türkleri insafsızca kötüleme yolunda bir nevi yarışa girmişlerdir.."KAYNAKÇA :

ZEKERİYA KİTAPÇI, "Hz. Peygamberin Hadislerinde Türk Varlığı" ; ERDOĞAN AYDIN, "İslamiyet Gerçeği" ; ERDOĞAN AYDIN, "Nasıl Müslüman Olduk ?" ; İLHAN ARSEL, "Arap Milliyetçiliği ve Türkler" 

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK