Sayfalar

669 ) TÜRKMENLERİN ALEVİLEŞMESİ, OSMANLI'NIN SÜNNİLEŞMESİ..Timur'la Yıldırım Bayezid'in karşı karşıya geldiği Ankara Savaşı (1402), Osmanlı'nın Anadolu'dan çok Balkanlar'da tutunduğunu gösterir. Çünkü, bu savaş sürecinde ve sırasında Menteşoğulları, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları gibi Anadolu beyleri Osmanlı'nın değil, Timur'un yanında yer almıştır. Osmanlı örgütlenmesi içindeki mevkileri yerine eski, fetih öncesi beyliklerini ihya etmek istemişlerdir. 
Yıldırım sonrası şehzade kavgaları döneminde Bizans, Balkan despotları ve Anadolu beyleri, kardeşler arasında zaman içinde taraf değiştirerek siyasal mücadeleye katılmışlardır. Sonunda Osmanlı birliğinin tekrar kurulması, Osmanlı'nın en azından Balkan ittifakları desteğiyle, bir düzenin mayasını tutturduğunu göstermektedir. Unutulmamalıdır ki, Ankara Savaşı sırasında Sırplar taraf değiştirmemiş, Yıldırım'ın yanından ayrılmamışlardı.. 
Anadolu beylerinin Osmanlı'yı terk etmesinin, Osmanlı adına halledilmesi sürecinde ortaya çıkan daha derin ve bugüne uzanan sorun (Alevilik), Osmanlı'nın göçebe Türkmen aşiretleriyle ilişkisinde yaşanmıştır.. Osmanlı sistemine dahil olarak çeşitli görevlere getirilmiş beyler, sonuçta "devletlü bey" sınıfından iken ve siyasi oyuna katılırken, aşiretlerin Osmanlı'ya karşı kimliklerini korumaları, sistem açısından oyunbozanlıktır. Osmanlı, Balkanlar ve Anadolu'daki beylikleri fethettiğinde, yönetici sınıf üyelerini beylik vererek kendi sistemine katar ve zaman içinde de bir başka yere atayabilir, fakat aşiret beyini aşiretinden koparıp atayamaz. Osmanlı bunun çözümünü, göçebeleri köylüleştirmekte aramıştır..Vergilerini at olarak ödedikleri için kendilerine "Atçekenler" (yukarıda) denilen Karaman bölgesi Türkmenleri, özellikle atçılık yaparak Osmanlı ordusuna sağladıkları destek nedeniyle önemlidir. Türkmenler, kendilerini kendileri gibi göçebe ve aynı soydan gelen Osmanlı ile bir tutmakla da, kurumsal ve statü olarak tehlikelidir. Atçekenler içinde Kuştimur oymağı, soy olarak, Osmanlı'nın dedesi Süleyman Şah Cabir'de öldüğünde yanında bulunan beyden geldiği iddiasındaydı. Atçekenler'in ünlü "Turgut" atları da, Orta Asya'da atların köken efsanesinin Anadolu'ya uyarlanmış biçimiydi. Bugün Doğanhisar'ın, eski Tekke, bugünkü adıyla Beykonak köyünde türbesi bulunan Dediği / Didiği Sultan (yukarıda) rivayetine göre, Horasan'da doğan Dediği Sultan, Ahmed-i Yesevi soyundan ve Hacı Bektaş'ın yeğeniydi ; dostları Turgud ve Bayburd'un 40 çadırı ile Horasan'dan göç ederek Beyşehir'e yerleşti ve dağda inzivaya çekildi. Yollara düşen Turgud ve Bayburd, onun izini bulamadılar. Turgud Aladağ'da aygır arayan kısraklarından birisinin peşinden giderken, Dediği Sultan'la karşılaştı. Dediği Sultan kısrağı yelesinden kuyruğuna kadar sıvazladı ve Turgud'un ünlü atları bu soyundan türedi...
Osmanlı'ya karşı Karamanoğulları Beyliği'ne verdikleri destekle Anadolu Türkmenlerinin en direngen yapısını oluşturan Atçekenler, Cem Sultan-Bayezid kavgasında Cem Sultan'ı destekleyerek Konya'yı kuşattıkları gibi, Osmanlı'ya karşı 1487-89'da Memluklere de yardım etmişlerdi..  
Atçekenler'den, verginin at olarak değil, nakit olarak alınmaya başlaması, atlı göçebe aşiret yapısının Osmanlı sistemi içinde statüsünü yitirmeye başladığının ilk göstergesidir. 
Koyun vergisi, Osmanlıların ilk döneminde Moğol yöntemiyle, 100'den az hayvanın vergi dışı tutularak, 100'den fazlasına % 1 vergi alınması kuralına göre düzenlenmişti. Zamanla koyun vergisi yükseltildi, on koyuna bir koyun oldu, sonra vergi akçeye çevrildi ve Fatih zamanında üç koyuna 1 akçe, sonra da iki koyuna 1 akçe haline geldi. Göçebe ekonomisinin ayakta durabilmesi için koyun üreme hızıyla vergi oranları arasında denge gözetmeyen ve göçebeleri para ekonomisine zorlayan bu sistem, kabul ettiği 24 koyun sınırını da, daha azı için sabit vergi getirerek ve bu büyüklükte sürü için de gerçekte 24 koyunluk sürüye eşit olan 12 akçe vergi getirmesiyle, göçebeliği dar boğaza sokuyordu..
Vergi zamanının sürülerin en büyük olduğu kuzulama mevsimine getirilmesinden, yaylak ve kışlak vergi ve cezalarının uygulanma yöntemlerine kadar birçok araçla, Osmanlı sistemi, göçebeliği mali bakımdan olanaksızlaştırarak göçebeleri iskana yeğlemeye zorlamak amacıyla işletildi..
Osmanlıların Anadolu'daki en önemli rakipleriyle yürüttükleri mücadele sonunda, Karamanoğullarının ve ona bağlı Turgutlu Atçekenlerinin statü kaybı ve fakirleşmesi, Aşıkpaşaoğlu'nun anlatımıyla, daha 1389'daki Kosova Savaşı sırasında, Karamanoğlu'dan gelen askerlerin küçük düşürülmesiyle de belgelenir. 
Osmanlı sınırı Macaristan'a dayandığında, Osmanlı'nın savaşçı ve at yetiştiricisi olarak Türkmen aşiretlere ihtiyacı kalmadı. Bundan sonra belirgin biçimde aşiret ekonomisini çökertmeye yönelerek artırılan vergiler ve her anlamda itibarsızlaştırma yoluyla göçebeler yerleşikliğe ve köylülüğe zorlandı. Böylece aşiretlerin tımarlılığa ve siyasete açılan kapısı da kapatılmış oldu..
Padişahın "ordunun maskarası", Aşıkpaşaoğlu'nun "boğazından asılacak at uğruları" olarak nitelediği Atçekenler, bu siyasal, ekonomik ve ideolojik saldırılara cevap vermeye çalışmışlardır. Teke Türkmenlerinin başı çektiği, 1511'deki  "Şah Kulu İsyanı" (aşağıda) hızla büyümüş, Şah İsmail'in babası Şeyh Cüneyd'in halifelerinden Hasan Halife'nin oğlu Şahkulu, on bin yandaşıyla Antalya, Burdur, Keçiborlu'yu ele geçirmiş, Karagöz Paşa'yı yendikten sonra Kütahya'yı kuşatmıştır. Bundan sonra Türkmen-Osmanlı çatışması Alevi-Osmanlı savaşına dönmüştür..Osmanlı tahriri defterlerinden incelendiğinde, Atçekenlerin 1518'deki göç alanının 1501'den küçük olduğu ve 1591 defterinde de artık çoğunun köylü olduğu, tarım yaptığı ve daha küçük yedi bölgeye yerleşmiş oldukları görülür. Bu durum, 1514'deki Çaldıran Savaşı'nda Şah İsmail'in ağır bir yenilgiye uğramasından sonra, göçebelerin eski yaşam tarzlarını terk etmekten başka yol kalmadığını kabul ettiklerini de gösterir. Atçeken beyleri 1591 tahrir yazımında Osmanlı veziriyle vergi pazarlığı yaparlar, ancak artık vergileri iltizama verildiğinden bu pazarlığın pratikte çok fazla anlamı da kalmamıştır..
1595 yılında Davutlar oymağından birinin, meşruiyetini Selçuklu hükümdarı Alaaddin'in soyundan geldiği iddiasına dayandırarak, zulüm yoluna sapan Osmanlı hakimiyetine son vererek adalet sağlayacağı çağrısıyla ayaklanması da yeni düzenin yarattığı bunalımın sonuçlarındandır..
Göçebe Türkmen yapılanması ne onları siyaseten kullanmak isteyen Karamanoğulları ne de devleştirmek isteyen Şah İsmail tarafından da bu biçimiyle korunabilirdi. Sonuçta Anadolu'da bu savaştan Osmanlı, yerleşik ve devlet olarak galip çıktı. Osmanlı bu ilişkide kendisini imparatorluk yapısı ve dünya siyaseti içinde görerek Sünnileşirken, Türkmenler Alevileşti..
Osmanlı'nın kuruluş döneminde, din dünyasının, o zamanın "Kalendirilik" başlığı altında toplanan, Sünnilik dışı bir anlayışa dahil olduğu görülüyor. Osmanlı aşiret dünyasından devlet ve imparatorluk dünyasına geçiş sürecinde kurumsal olarak öncelikle hukuk ve eğitimde yeni işlev ve tabakaları benimseyip geliştirmek durumunda kalırken, coğrafi ve demografik olarak özellikle İstanbul ile Hicaz'a kadar uzanan yeni Müslüman toprakları fethederken, bu Sünnilik dışı, Anadolu'da oluşmuş ve Osmanlı'nın kuruluş ortamına ve doğrudan kuruluşuna omuz vermiş din yapısından uzaklaşmıştır. 
Bu yapıyı kuruluş döneminde Osmanlı ile paylaşmış olan göçebe hayvancı aşiret yapısı, Osmanlı'dan ayrılan üretim biçimi yanında, savaş teknolojisi ve diğer kategoriler açısından da kopuşa uğrayınca ve Osmanlı'nın kendisine ihtiyacı kalmayınca, Osmanlı'nın aşiret inanç dünyasını din dışı ilan ederek düşmanlaştırdığı gibi, aşiret dünyası da gerçek Müslümanların kendileri (Aleviler) olduğu inancını geliştirerek, Sünnileşen yeni rakip yapıyı "Yezit" olarak tanımlamıştır..
Osmanlı Beyliği, Sünni Selçuklu siyaseti rejimi karşısında Türkmen heterodoks (kabul edilmiş din kurallarına aykırı) yapıyı temsil ediyordu. Osmanlı aşiret beyliği olmaktan çıkıp devlet ve imparatorluğa dönüştükçe, daha önce aynı inancı paylaştığı Türkmen yapılara yabancılaştı. Dolayısıyla kuruluş döneminin ortak inanç dünyasından, birbirini reddeden Anadolu Aleviliği ve Osmanlı Sünniliği doğdu..
Üretim biçimi olarak Yörüklük, onunla özdeşleştirildiği için etnik kimlik olarak Türkmenlik değersizleşirken, Aleviler Osmanlı Devletinin takibatına uğrayan ve yakın yıllara kadar kimliklerini gizlemek zorunda bırakılan "tek" kitle olarak bırakılmışlardır. 
Osmanlı'nın kendisini Alevilikle birlikte Türklükten de ayrı tutması, Türk-İslam Sentezi'nin Osmanlılığı kendisine temel kabul etmesi nedeniyle bu yaklaşım için sorun yaratmıştır ve bu nedenle Osmanlı'nın Türklük kavramını reddi, reddedilmeye çalışılmıştır. Osmanlı'nın kendisini din temelli olarak da Türklükten ayırt edişine şu Osmanlı şiiri örnek olarak verilebilir :

"Nedir bildin mi sen şu alemde Türkü
Ola eğninde kürkü başında börkü
 Ne mezhep bile ne din ü diyanet
Yumaz yüzün ne abdest ü taharet.."KUDRET EMİROĞLU'nun "Kısa Osmanlı-Türkiye Tarihi" adlı kitabından derlenmiştir..
         

1 yorum:

benimgündemim dedi ki...

osmanlı devletinin kurucusu ertuğrul gazi bir Türkmen beyidir ve alevidir.şehzadelerin yeniçeri ocağına katılma törenlerinde hü çekilmesi ve yemin metni başlangıçta osmanlının alevi inancına yakın olduğunu gösteriyor.bu tespitlerim doğru ise padişahlığın babadan oğula geçtiği osmanlı'da sünnileşme ne zaman ve niçin başlamıştır?hiçbir osmanlı padişahının (biri hariç galiba)hacca gitmemesi özel yaşantılarında katı sünni geleneğe uygun davranmamalarını nasıl açıklıyoruz?sanırım merak ettiğim konuyu açıklayabildim?mailime cevap yazarak aydınlatırsanız memnun olurum .teşekkürler.

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK