Sayfalar

695 ) SAYILARIN ANLAMI !..

        

"Monad", Yunanca'da "1" demektir. Bütün sayılar ondan türemiştir. Geometrik sembolü, bir çember içindeki noktadır (yukarıda) Bu ; kendini sonsuzluğa projekte ederek (göstererek) evreni yaratan Tanrı'nın bütünlüğünün ifadesidir. Başlangıçları, yeni fikirleri ve projeleri, yaşamla bütünleşmeyi, kişisel gelişmeyi, yaratıcılığı ve özgürlüğü gösterir..

"Duad", "2" demektir. Geometrik sembolü, ters "V" şeklinde uçları birbirine değen iki çizgidir. Yaşamın ulaşması için gerekli olan kutuplaşmayı,yani dualiteyi temsil ettiğinden, iki insan arasındaki dinamik çekime, kişinin içindeki bölünmeye, dengesizliğe ve kararsızlığa işaret eder. Bu sembolle karşılaştığınızda kendinize sorun : "Düşünce ve tavırlarımda tek yanlı mıyım ? Algılarımı değiştirmek için ne yapmalıyım ? Dengeyi nasıl kurmalıyım ?..""Triad", "3" demektir. Geometrik sembolü üçgendir (yukarıda). İki zıt enerjinin birleşiminden üçüncü bir enerjinin doğuşudur. Bu da, yaradılışın prensibidir. Doğum, yaşam ve ölüm ; zihin, beden ve ruh kavramları buradan gelmektedir. Doğadaki her şeyin üç parçadan oluştuğunu ve üçe bölünebileceğini söyleyen Pisagor, kişisel problemlerin bile bu yöntemle çözülebileceğini düşünmüştü. Problemin kendisi bir taraf, karşıt görüşü de diğer tarafa koyulduğunda, üçgenin altını oluşturacak cevabı bulmak kolaylaşacaktı. Dolayısıyla bu sayı, genişlemeyi, büyümeyi, neşeyi, iyimserliği ve iletişimi temsil eder.."Tetrad", "4" demektir. Geometrik sembolü, karedir (üstte). Dört geometrik şeklin, elementin, yönün ve mevsimin varlığı bu sayıyı maddesel alemle özdeşleştirmiştir. Bir formun oluşması için dört etap gereklidir : "Monad"da da başlayan fikrin tohumu "Duad"da ekilir, "Triad"da büyür, "Tetrad"da olgunlaşır. Gerçekleşen projeleri, verimliliği, disiplini, güveni, hizmeti, sağlamlığı ve istikrarı, bazen de sınırlanmanın verdiği darlık hissini simgeler.."Pentad", "5" demektir. Geometrik sembolü, pentagram denilen beş uçlu yıldızdır (üstte). Dengeyi, adaleti, ilahi lütfu, ve ether (esir) denilen beşinci elementi temsil eden bu sayı, mikrokozmos olan insan ile özdeşleştirilmiştir. Ruhun / ilahi bilincin maddeyle birleşerek vücut bulmasını ; sınırlanmış şuuruna rağmen tanrısallığının farkına vararak hayvani içgüdülerini aşmaya çalışan ve kozmostan inen dikey enerji ile dünyadan gelen yatay enerjinin sentezini "kalbiyle" yapabilen insanı gösterir. Madam Blavatsky'ye göre "5", "hayatın ve insan sevgisinin ruhudur." Rüyalarda veya günlük yaşamda bize değişmekte olduğumuzu ; dengeyi, sevgiyi, ilhamı yakaladığımızı, ya da bunları bulmaya ramak kaldığını söyler. "5"in dinamik enerjisi, heyecana kapılacağımıza, merak duyacağımıza, özgürlük hissiyle coşacağımıza, hatta seyahate çıkacağımıza işaret eder..   "Heksad", "6" demektir. Geometrik sembolü, kübik bir daire olan heksagram (altıgen) veya altı uçlu yıldızdır. Bir ucu yukarı, diğer ucu da aşağı bakan, iç içe geçmiş iki üçgendir. Ve önemli ezoterik (belirli bir gruba hitap eden, gizli) bilgiler içerir. Aşağı dönük üçgen, ruhların Tanrı'dan kopuşunu, yaradılışı, yani Tanrı'nın "Sol Elini", su elementini ve dişil enerjiyi ; yukarıya bakan üçgen de evrimi, Yaratan'a dönüşü, Tanrı'nın "Sağ Elini", ateş elementini ve eril enerjiyi sembolize eder. Anne Marie Schimmel'in ifadesiyle "6", "yaratılmış dünyanın mükemmel sayısıdır." Ahengi, hizmeti, sosyal bilinci, cömertliği, merhameti, güzelliği ve sanatı simgelemekle birlikte ; tereddüt ettiğimizi, içinde bulunduğumuz duruma ya da ilahi enerjilere uyum sağlamakta güçlük çektiğimizi, tutku ve mantık arasında karar vermekte zorlandığımızı gösterir..

"Heptad", "7" demektir. Geometrik sembolü, kare üzerine oturtulmuş üçgendir. Heptad, Yunanca'da "kutsal ya da ilahi" anlamına gelen "Septos" kelimesinden türemiştir. Gerçekten de bu sayı tüm öğretilerde ve geleneklerde özel bir yer tutar. Çünkü 7 safhada yaratılan kainatı temsil eder. Müzik yelpazesindeki 7 notadan çıkan armoni, her şeyin titreştiği evrenin, yani kozmik müziğin ve tabiatın sesidir. Ezoterik öğretilerde kozmoloji 7 ile ifade edilir. Negatif ve pozitif kutuplardaki katmanlar 7 basamaktan oluşur. İnsan dünyaya gelerek evrimini sürdürür ve bilincin açılması için 7 etaptan geçmesi gerekir. Bunu yaparken de, 7 rengin titreşimini deneyerek, niteliklerine hakim olur. Ve sonunda hepsinin bileşimi "Beyaz Işık" (8. Işık) ile aydınlanır. Bir anlamda Güneş'e ulaşır. Dolayısıyla 7, irfanın, mistik gücün, dua ve meditasyonun (inzivanın), manevi başarının ve bilgeliğin rakamıdır.. "Ogdoad", "8" demektir. Geometrik sembolü, küp ve oktagondur (sekizgen). Sonsuzluğu temsil eden bu sayı, çift taraflı bir ayna gibi birbirini tamamlayan iki aleme bakar ve anlamlarını kavrar. Bu da, doğru yargıya varıldığını, maddi ve manevi gücün sağlandığını vurgular. "Yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir" söylemiyle ifade edilen ilahi yaşamın şekle dökülmüş halidir. Kozmik bilinci, bereketi, ödülleri, kişisel gücü, maddi otoriteyi, liderliği, eşit parçalara bölünebildiği için adaleti ve mutlaka dengelenmesi gereken yoğun bir karmik (karmaya ait) olguyu simgeler. Bazı öğretilerde "8", kişinin kendi düşünceleriyle, sözleriyle ve davranışlarıyla karşı karşıya kaldığına ; eğer bir mistikse, önemli inisiyatik tecrübe ve sınavların onu beklediğine işaret eder.."Ennead", "9" demektir. Geometrik şekli dokuz uçlu bir yıldız ve dokuz yüzlü bir kübik bir dairedir. "Ennead", yok edilemez bir sayıdır ; hangi sayıyla çarpılırsa çarpılsın çıkan sayının toplamı yine kendisini verir. Bu nedenle Pisagorcular onu, "Okyanus ve ufuk" olarak nitelendirmişlerdir. Bir dönemin bitişini, döngünün tamamlanışını, hümanizmi, özveriyi, zamanı ve eski ile yeni arasındaki geçiş sürecini sembolize eder. Eski insanlar, bu titreşimle yeni bir projeye başlamamak gerektiğini ikaz etmişlerdir.."Dekad", "10" demektir. Geometrik sembolü, dekagon (on köşeli şekil) ve on köşeli yıldızdır. "Almak, kabul etmek" anlamına gelen "Dechomai" sözcüğünden türemiştir. Kendisinden önce gelen tüm sayıları ihtiva eden 10, mükemmelliği, makrokozmostan mikrokozmosa uzanan varlıklar zincirinin bütünlüğünü ve Tanrı'nın söylenemeyen ismini simgeler. "On mükemmel sayıdır" der Pisagor, "öyleyse cennetin numarası 10'dur.."IŞIK MENDERES'in , "Sayılar ve rastlantılar" başlıklı yazısından alıntıdır..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK