Sayfalar

800 ) İTTİHATÇILARIN ALMANYA - SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİSİNE KATKILARI !..

  

Birinci Dünya Savaşı'nın son dönemlerinde Osmanlı Orduları Genelkurmay Başkanlığına atanan Hans von Seeckt (üstte) bütün kurmay subay nesilleri içinde en iyi beyin olarak niteleniyordu. Seeckt 15 Haziran 1920'de Almanya Genelkurmay Başkanlığına atandı..
Versailles Antlaşması ile Alman ordusu küçültülmüş, sahip olabileceği silahlar ise alabildiğince kısıtlanmıştı. Seeckt'in başına getirildiği Alman Genelkurmayı "Truppenamt / Askeri Birlikler Merkezi" olarak isimlendirilmiş, iç düzeni koruyacak bir polis ordusu düzeyindeydi..
Seeckt'in dış politika üzerindeki görüşleri oldukça ilginçti. Batı güçlerini 1914 yangınına götüren rekabetlerinin tek bir silah çatışmasıyla sona ereceğine inanmıyor, bu anlaşmazlığın birçok safhaları olacağına inanıyordu. Ona göre, ekonomik mücadele devresi sonrasında nihai ve kesin sonuçlu silahlı çatışma gelecektir. Bu itibarla Alman siyasasının görevi, gelecek savaş için hazırlıklı olmak ve bunu en uygun şekilde yürütebileceği pozisyonları kazanmak olacaktır.
Seeckt, Rusya'yı, uluslararası mücadelenin ikinci safhası için muhtemel müttefik olarak görüyordu ve dolayısıyla da Doğu'da bir anlayış siyasetini öngörüyordu. Bolşevik ideolojisini buna engel ve sosyal düzen için açık bir tehlike olarak düşünmüyordu..Berlin'de İttihat ve Terakki'nin ön plandaki şahsiyetleri toplanmıştır. Enver Paşa, Cemal Paşa, Bedri Bey, Azmi Bey, Talat Paşa (üstte, sağdaki resimde solda), Dr. Nazım, Dr. Bahaeddin Şakir, Dr. Rusuhi, Yusuf Akçura, Hamdullah Suphi (Tanrıöver) ve tabii ki Parvus (altta)..
(Aleksandr Parvus, Alman imparatorluk casusu ve Marksist teorisyen idi..)
İttihat ve Terakki liderleri Almanya'da başka kimliklerle gizlenerek yaşıyorlardı. Enver Paşa, "Ali Bey" kimliğini Afgan Büyükelçiliğinden sağlamıştı. Cemal Paşa ise Bosnalı "Mühendis Halid" olarak bir sahte kimlik aldı. Cemal Paşa, ayrıca, "Taş Temurof" kimliğine de sahipti..
Von Seeckt özellikle Enver Paşa'ya kolaylıklar sağlıyordu. Enver Paşa, 1919 Ağustos'unda Bolşevik liderlerinden Karl Radek'i Berlin'de yattığı hapishanede ziyaret ediyor ve Moskova ile sağladığı bu garip yakınlaşmadan, çeşitli Alman siyaset ve sanayi adamlarıyla askerler yararlanıyorlardı. Alman Kayzeri Wilhelm bile Almanya'yı terk etmişken, İttihatçıların bağımsız bir devlet yerine Almanya'ya gitmelerinin tek nedeni Parvus'tur. Radek'i bu denli ön plana çıkartan kişi de odur. Abidin Nesimi (Fatinoğlu), "Yılların İçinden" adlı kitabında şöyle yazar : "Birinci Dünya Savaşı sonlarında Talat ve Enver Paşa'nın Radek'le ilişki kurmalarında, İslam İhtilal Cemiyeti'nin kurulmasında ve benzeri hareketlerin gerçekleşmesinde Parvüs Efendi aracıdır.."
Teşkilat-ı Mahsusa artık yurt dışında "İslam İhtilal Cemiyeti" olarak örgütlenmektedir..   

Versailles Antlaşması, Almanya'nın sahip olabileceği orduyu küçültüyor, asker sayısını kısıyor ama daha önemlisi, sahip olabileceği silahları da sınırlıyordu.. Seeckt, anlaşmanın yasaklama koşulları içinde kalmakla birlikte, Almanya'da ordu geleneğini yaşatmanın yollarını başarıyla uygulayan bir teşkilatçı idi. Bu yollardan biri, Krupp müessesesi ile Almanya dışındaki yerlerde askeri mühimmat fabrikaları kurmak, henüz el konulmamış malzemeyi Bolşeviklere satmak, hatta Rusya'da subay eğitim merkezleri ve mühimmat fabrikaları kurmaktı..İttihatçıların Radek'le (üstte solda) yaptığı görüşmelerden herkesin çeşitli faydaları vardı. Bunlardan yararlananların ilki, Rusya'da ihtilali gerçekleştirenlerdi. Ali Fuat Cebesoy, "Moskova Hatıraları" adlı kitabında, şöyle der :
"Rus Sovyet Hükümeti, o sıralarda Berlin'de bulunan Üçüncü Enternasyonal azalarından meşhur siyasi yazar Radek ve arkadaşları yoluyla Talat, Enver ve Cemal Paşalarla temasa geçmiş ve eski Osmanlı Devleti'nin bu üç ricali ile anlaşmak için her çareye başvurmuştu.."
Aynı görüşmelerden, Şevket Süreyya Aydemir de "Suyu Arayan Adam" adlı kitabında bahseder..
Ali Fuat Cebesoy, yukarıda adı geçen kitabında, Enver Paşa'nın konuyla ilgili kendisine anlattıklarını şöyle aktarır :
"İslam İhtilal Cemiyetine paralel olarak her Doğu ve Müslüman milletinde bir de siyasal halk şuralar (Sovyet) partisi kurmayı düşündüm. İhtilal Cemiyeti İngiliz emperyalizmi ile mücadele ederken, Halk Şuralar Partisi de bulundukları yerde yönetimi halka kadar götürecek, hem İhtilal Cemiyetini besleyecek, hem de ihtilal hareketlerini yapacaktı.."
Bolşevikler sınırlı para yardımı yapmışlar fakat onlarla anlaşma imzalamamışlardır. Bolşeviklerin, bir yandan kuşku duymakla birlikte, Enver'e değer verdikleri bellidir. Enver, Lenin tarafından da kabul edilmiştir. Rıza Nur da, "Hayat ve Hatıratım" adlı kitabında, konuyla ilgili şunları yazmıştır :
"Enver Paşa, Radek'le görüştükten sonra onun aracılığıyla Moskova'ya giderek Lenin'le buluştu. Bolşevikler Enver Paşa'yı Moskova Çayı kenarında ve Kremlin Sarayı'nın tam karşısında, mükellef, saray gibi bir yerde ağırladılar.."Bu sıralarda Almanya'da, Alman Genelkurmayı içinde, ordunun hiçbir zaman teslim olmadığı, zafer çelenginin, "demokrasinin pis parmakları tarafından çalındığı" inancı yerleşmişti. Ünlü Alman Mareşali Erich von Ludendorff (üstte, sağda) yenilgiyi kabullenmiyor, "Sırtımızdan bıçakladılar !" diye haykırıyordu.. Bu subay zümresine göre çöküntü, siyasi ve iktisadi alanda olmuş, onlar savaş alanlarında yenilmemişlerdi. Bu yüzden de asker olarak kendilerine saygıdan bir şey kaybetmemişlerdi. Alman ordusunun ünlü isimleri Mareşal von Hindenburg (üstte, solda), General Wilhelm Groener ve General Kurt von Schleicher'i bir araya getiren etken, Bolşevizm heyulası idi. Böylece Halk Temsilcileri ile Genelkurmay'ın garip ittifakı ortaya çıkmıştı. Geçici hükümette İçişleri ve Savaş Bakanlıklarını elinde tutan Ebert, 9 Kasım'da Bolşevizm ile bir savaşta yardım alıp alamayacağını Başkomutanlığa sorduğunda olumlu cevap alıyordu.. Alman askerleri Bolşevikliği istemiyordu..
Seeckt ise bir mucizenin peşindeydi : Sovyetler Birliği ile dostluk kurmak.. Onlar da Almanya gibi, Cemiyet-i Akvam'dan atılmış bir "parya" idi. Üstelik Versailles Anlaşması'na imza koymamışlardı..

Enver Paşa Almanya'ya gidince, Bolşevik liderler arasında Parvus'la tek ilişki kesmeyen Karl Radek ile birlikte, Sovyetler'le von Seeckt ve Krupp arasındaki bağı kurmuştu. Enver ve Cemal Paşaların Afganistan, Rusya, Türkiye ve Almanya arasındaki faaliyetlerinde dayandıkları destek, bu bağdır..   
Niyazi Berkes'in, "Türkiye'de Çağdaşlaşma" adlı kitabında yazdığına göre ; Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya, "Bolşeviklerle Almanya'dan yardıma tavassut ettim" diye yazışı temelsiz bir övünme değildi. Bolşevik liderleri sırf bu yüzden Enver Paşa'yı tutmaya devam ettiler..Mart 1921'de, yasaklanmış Alman silah endüstrisinin Sovyetler Birliği'ne transferi için görüşmeler başlar. Almanya'nın yeniden silahlanmasını teminat altına alacak olan bu endüstriye de ayrıca geniş ufuklar açılmış oluyordu. Radek, Krassin ve başka ileri gelen Sovyet liderleri Berlin'e geldiler. Seeckt de bu arada hükümet adamlarını bu davaya çekebilmek için çaba harcıyordu. 
Türkiye'de von Seeckt'in emir subayı olan Tschunke, Alman ordusu içinde, "R Şubesi"ni (R, Russland'ın simgesi) örgütledi.. General Schleicher, Sovyet siyasetçileriyle görüşmek için kendi evini tahsis etti. Bu arada Büyük Genelkurmay'ın Haberalma Dairesi'nden Nikolai ve hemen sonra da, Afganistan'da bir Alman operasyonunun lideri olan, Yarbay von Niedermayer, Reichswehr'in (İmparatorluk Ordusu) gizli temsilcileri olarak Moskova'ya gittiler. Daha sonra General Hasse birkaç kez Kızılordu kurmayını ziyaret etti..
Bu yolla Sovyetler Birliği, kendi kumanda sistemlerinin kurulmasında Alman Genelkurmayının yöntemlerini uygulama imkanını buluyordu. Almanlar ise yasaklanmış silahları, özellikle tank ve uçakları, Sovyet toprakları üzerinde etüt etmek ve uzmanlarını eğitmek imkanına kavuştu..
Kısacası hem Almanya hem de Sovyet Rusya, birbirlerine askeri açıdan hem yardım ettiler hem de birbirlerinin açıklarını öğrendiler !.. İLHAMİ YANGIN'ın "İhtilal Tüccarları" adlı kitabından derlenmiş bir yazıdır..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK