Sayfalar

947 ) DAMAT !...Ahmet Reşit Rey (1870-1956) ; 1888'de Mülkiye Mektebini bitirdikten sonra 1890'da üçüncü katip olarak girdiği Mabeyin Başkitabeti'nde on dört yıl çalıştı. "İmparatorluğun Son Döneminde Gördüklerim Yaptıklarım, 1890-1922" adlı kitabında Damat Ferid Paşa ile ilgili şunları aktarmış..

damat ferit paşa ile ilgili görsel sonucu

Padişahın (Vahdeddin) gözünde eniştesinin (Padişahın dul kız kardeşi Mediha Sultan'ın kocası Damat Ferid) iktidara gelmesi bir taraftan İngiltere'nin desteğini temin edecek, diğer taraftan da kendisini hâlâ korkutan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin olması muhtemel zararlarını yok edecek ve nihayet veliahdın (Abdülmecid Efendi) teşebbüslerini sonuçsuz bırakacak hayırlı bir hadiseydi. Ne çare ki Damat Ferid Paşa bir Donkişot, fakat iyi niyet ve şefkat hislerinden tamamen mahrum bir Donkişot oldu. İttihat ve Terakki'yi cezalandırma vaadi, siyasal açıdan hiçbir önemi olmayan bir adamı idama mahkûm ettirdi. Onun da cenaze merasiminde hem bu hükmü, hem de hükümeti kınayan bir gösteri yapılmasına meydan vermekten başka bir şey yapamadı. Bu zayıflığı ve eksikliği telafi etmek için sadrazamın kaçınılmaz gibi gösterdiği lüzum üzerine İstanbul İngiliz askerî idaresi marifetiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti arasında isimleri anılmış önemli kişilerden birkaçı sorgusuz sualsiz evlerinden toplanarak Malta'ya sürüldü.  Bu suretle Ferid Paşa, kendi zannınca saltanatın yapamadığını yapmış ve padişahın endişesini de güya gidermiş oldu. Fakat o endişenin daha sonra da devam etmiş olması, İngiltere'ye yüklenen bu zorlayıcı muamelenin maksadı tamamıyla temin edemediğini anlatmıştır..

damat ferit paşa ile ilgili görsel sonucu

İstanbul böylece artan garipliklerle meşgulken, sulh şartları görüşülmek üzere bir Türk murahhas heyetinin Paris'e gelmesi oradaki Dörtler Meclisi tarafından talep edilmiş ve heyet bu suretle Paris'e gelmişti. Sonradan işitildiğine göre, padişahın Yıldız'a nakli Damat Ferid Paşa'nın tavsiye ettiği korunma tedbirlerinden olduğu halde heyetin Paris'e hareketinden sonra zat-ı şahaneye mahsus yatak odasının altında yangın çıkması, padişahı oldukça endişelendirmiş. Sadrazam İstanbul'a gelince, bu tehlikenin şüphesiz bir suikast eseri olduğunu, ancak kendisinin yokluğundan istifadeyle yapılabildiğini söylemiş. Bu işte veliahdın parmağı varsa da ispatı zor olduğu için sessizlikle geçiştirilmesiyle ve fakat veliahdın sıkı gözlem altında tutulup her türlü tedbirin alınmasıyla -kendisi taht-ı hümayunun muhafızı oldukça- böyle uğursuzlukların olmasına imkân verilmeyeceğini temin etmiş. Varlığının ne kadar gerekli olduğunu padişaha ispatla siyasi konumunu güçlendirmiş olduğu da güvenilir kişilerden işitildi..

ingiliz robert frew-damat ferid ile ilgili görsel sonucu     

Robert (Rahip) Frew (İngiliz istihbaratından, üstte sağda) takımı da bu fırsattan istifade padişah sarayına daha fazla sokularak İngiltere devletinin Ferid Paşa'ya tam güveni olduğunu, zamanı geldiğinde bunun sonuçlarının görüleceğini, daha birtakım boş ümitlerle birlikte arz etmekten çekinmediler. Ferid Paşa da veliaht sarayının etrafına bir casus şebekesi yerleştirmek, bir yere gittiğinde takip ettirmek gibi klasik tedbirlere aşırı derecede itina etmekten geri durmadı..
Frew'nun nasihati üzere bir taraftan da kendi kendine zat-ı şahaneye vermekte olduğu teminat arasında ölçüyü kaybeden sadrazam, yine Tevfik Paşa'dan işittiğime göre, bir gün İngiltere hükümetinin Türkiye'ye beş milyon lira borç vermeyi kabul ettiğini padişaha arz etmiş. Bundan bir iki gün sonra da Tevfik Paşa'nın, Mr. Adam Block tarafından kendisine verilecek hususi bir çay ziyafetinde, İstanbul'daki İngiliz temsilcisi Amiral De Robeck'le görüşeceğini padişaha söylemesi üzerine zat-ı şahane de İngiltere hükümetinin böyle mühim bir miktarı borç vermeyi kabul etmesinden dolayı amirale memnuniyetini özel olarak iletmesi için Tevfik Paşa'yı görevlendirmiş. Tevfik Paşa amirale bu iradeyi tebliğ edince amiral hayretler içinde kalmış :
"Böyle bir şeyin katiyen aslı ve esası yoktur. Sadrazam bana, bir gün, İngiltere'de bir borç anlaşması imzasından bahsetmesi üzerine bu fikrin icrasına halen imkân bulunamayacağını zemininde cevap verdiğimi, kendisinin yine ısrarla, 'Bir defa hükümetinize yazsanız' demesine karşı da, 'İngiltere ile henüz mütareke halinde bulunan bir devlete borç vermeyi hükümetime teklif edecek olursam bana ne gözle bakarlar' demiş olduğumu zat-ı şahaneye arz etmenizi önemle rica ederim. Aramızda halen münasebet olmadığı için bu rivayeti bizzat yalanlamaya muktedir olmadığımdan lütfunuza müracaat ediyorum" demiş..  Tevfik Paşa da bunu olduğu gibi arz etmiş. O zaman Padişah, "Demek ya sadrazam yalan söylüyor, ya İngiliz mümessili ?" deyince Tevfik Paşa, "Sadrazam yalan söyler mi, söylemez mi bilmem ; fakat İngiliz mümessili amiralin böyle bir yalanı söylemeyeceğine eminim," sözüyle karşılık vermiş..
İnsan hususi bir işinde bu derece açık bir yalanla kendisini aldatmaya çalışan bir müstahdemini bile hiç olmazsa yanından uzaklaştırır. Padişah böyle fahiş bir yalanla kendisini mühim bir meselede çocuk gibi aldatmaya cüret eden lalasını gizlice ikaz etti mi, bilmem. Fakat yanından ayırmadı. Çünkü o bekçilik olmasa bir taraftan veliahdın entrikaları, bir taraftan da Anadolu'da canlanan İttihatçıların (!) İstanbul'daki şubelerinin teşebbüsleri önünde hayatının tehlikede kalacağına inanıyordu ! İnsanın zihni bir defa korku ve vehimle doğru yoldan ayrıldı mı, artık o korkuyla ilgili olan şeyler için onda mantık aramak boşa yorgunluk oluyor..

damat ferit paşa ile ilgili görsel sonucu

Ferid Paşa içeride ve dışarıda kötü etkiler bırakan bu münasebetsizliklerini padişaha unutturmak için bir veliaht meselesi icat ederek Mecid Efendi'nin sarayını kara tarafından dikenli tellerle, deniz tarafından da Türk ve İngiliz polislerine ait motor ve sandallarla kuşattırmış. Bu muameleden üzülen veliahdın oğlu Şehzade Faruk Efendi bizim eve geldi. Olayı anlattı ve babası tarafından benimle görüşmek için emir aldığını söyleyerek, "ne yapılmak lazım geleceğini" sordu.
"Madem ki İngiliz polis motorları da işe akrışmış, İngiltere Sefareti'ne gidip bu müdahaleyi protesto ediniz !" dedim..
Bir taraftan da oldukça düzgün Türkçe konuşarak, o zaman İstanbul'da bulunan hemen bütün Türk ileri gelenleriyle görüşen Intelligence Service'e mensup Yüzbaşı Bennett'i davet ettim, geldi.
Yapılan muamelenin gayet çirkin olduğunu ve yalnız İstanbul halkında değil, şayet duyulursa, bütün Türklerde kötü etki yaratacağını anlattıktan sonra İngiliz polisinin bu yanlış hareketini hemen düzeltmesi lüzumunda ısrar ettim. Sözümü dinlerken haklı bulmuştu, akşamüstü tekrar geldi. İngiliz deniz polisinin derhal geri alındığını ve kendisi bizzat veliahdın sarayına giderek dikenli tel hattını kırdırıp attırdığını, veliahdı da görerek tatmin ettiğini ve yapılan münasebetsizlikten eser kalmadığını söyledi. Ben de teşekkür ettim. Ancak bu neticeye benim müdahalemden çok, şehzadenin sefaretteki teşebbüsünün sonucu olarak baktım, çünkü Mr. Bennett yukarıdan güçlü bir emir almadıkça sadrazamın ve arkadaşlarının tertiplerini kendi kendine altüst edemezdi..

ahmet reşit rey ile ilgili görsel sonucu

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK