Sayfalar

305 ) İNGİLİZ GİZLİ SERVİSİ İŞ BAŞINDA !..

   

   Mütarekeden sonra Anadolu'nun büyük bölümü çok kısa süre içinde işgal altına alınmaya başlandı. İtilaf Devletleri ve özellikle de İngiltere, İstihbarat Servisi'ni ( Intelligence Service ) seferber ederek, yalnız İstanbul' da değil, tüm Anadolu'daki örtülü faaliyetlerine mütarekeden sonra daha da ağırlık verdi ve çeşitli eylemlere girişti. İngiliz İstihbarat Servisi, İstanbul'da Padişah ve yönetim kadrosunun yakınına kadar sokulmayı başardı. Samsun'a ayak bastığı andan itibaren de Mustafa Kemal Paşa'yı yakın takibe aldı. Servis, Milli Mücadele'nin komuta merkezi olarak seçilen Ankara'da da Mustafa Kemal Paşa'nın çok yakın çevresine kadar yaklaşmayı başardı. Bakanlar Kurulu ( İcra Vekilleri Heyeti ), Genelkurmay Başkanlığı ( Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti ) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gizli oturumlarında alınan en önemli, en gizli kararları ve devlet sırlarını bile ajanları vasıtasıyla ele geçirerek çok hızlı bir biçimde İngiliz Hükumeti'ne ulaştırmaktaydı..
   Osmanlı Devleti'nin yıkılışında ve İngiltere'nin ağına düşüşüne bu ülkenin gizli servis ajanlarının büyük etkisi olmuştur. İngiliz ajanları Osmanlı toprağını bir örümcek ağı gibi sarmışlar ve adeta yerin kulağı vardır anlayışına taş çıkartacak şekilde örgütlenmişlerdir. Bunları yaparken, her çeşit ajanlardan, örneğin özellikle çok iyi Türkçe bilen Rum, Ermeni, Musevi ve kimi gayrimüslimlerden, mevcut hükumetle arası iyi olmayan kişilerden, rejim muhaliflerinden, İngiliz yandaşlarından, çıkar düşkünlerinden, boşboğazlık yapan şarlatan politikacı ve yetkililerden, dikkatsizce davranarak ağzından söz kaçıran işgüzarlardan, özellikle o dönemin basın camiası içinde yer almış kişilerden ve Anadolu'da sözde geziye çıkan gezginlerden, dahası çevrede dolaşan ve bazen gerçek olabilen kimi söylentilerden de yararlanma yoluna gitmişlerdir. ( Salahi R. Sonyel, "İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki Eylemleri" )
   Nitekim İngiliz Gizli Servis Başkanı Sir Walter Bullivant'ın sözleri işin ciddiyetini ve durumun Osmanlılar adına vehametini göstermesi açısından manidardır. Şöyle diyor Bullivant :
"Her yandaki ajanlarımdan, yani Güney Rusya'da dilencilerden, Afgan at tüccarlarından, Türkmen tacirlerinden, Mekke yolundaki hacılardan, Kuzey Afrika'daki şeyhlerden, Karadeniz takalarındaki denizcilerden, koyun postu içindeki Moğollardan, Hint fakirlerinden, Körfezdeki Yunan tüccarlardan ve şifre kullanan saygın konsoloslarından raporlar alıyorum.." ( Peter Hopkirk, "İstanbul'un Doğusunda Bitmeyen Savaş", s. 137 )

  

   Savaş yıllarında Osmanlı topraklarında yaşayan Müslim veya gayrimüslim azınlıkları Osmanlı'ya karşı ayaklandırmayı başaran İngiliz İstihbaratı, bu eylemlerinin sadece Türkiye'de değil, diğer devletlerde de sürdürdü. Örneğin Cenevre'deki İngiliz İstihbarat ajanı Hugh E. C., İsviçre'deki kimi Fransız ve İngiliz yandaşı Türklerle işbirliği içerisine girdi. Whittall, o sırada Bern'de İngiltere Büyükelçisi olan Sir Horace Rumbold'a gönderdiği yazıda, Kamil Paşa Kabinesi'nde İçişleri Bakanlığı yapmış olan Reşit Bey'in bir Fransız ajanı olduğunu ve sağladığı bilgiler karşılığında bu görevinden dolayı ayda 1.500 frank ödenek aldığını ve Reşit Bey'in oldukça kaypak ve tehlikeli bir adam olduğunu söyledi..
   Savaş yıllarından beri var olan İngilizlerle Fransızlar arasındaki Orta Doğu'ya egemen olma rekabeti bu iki ülkenin istihbarat servisleri arasında da büyük bir rekabete dönüştü. Bu rekabet Mütarekenin imza edilmesinin ardından daha da yaygınlaştı. Nitekim İstanbul'daki Fransa Büyükelçiliği eski tercümanı M.Ledoux, İsviçre'de yaşayan Fransız yandaşı ve İttihatçı düşmanı kimi Türkleri, kendilerine yardımcı olmak üzere ve Fransız pasaportları da sağlamak suretiyle İstanbul'a götüreceğini vaat etti. Onlardan istediği ; zaten İttihatçı aleyhtarı olan yeni yönetimin yakınlarına kadar sokulmalarını sağlamak suretiyle bilgi almaktı..
( S.R.Sonyel, a.g.e., s.2-3 )  
   Bu arada İngilizler basına da sıkı bir sansür uyguladılar. Nitekim İstanbul Hükumeti, İngilizlerin bu isteğini yerine getirdi. Aldığı kararla, neşrine izin verilen makalelerin yayından önce sansüre gönderilmesini istedi ve uymayanların cezalandırılacağını duyurdu. ( BOA, Meclis-i Vükela Mazbataları, Dosya No.228 )
   Bu yeni düzenlemeyi 2 Aralık'tan itibaren uygulamaya koydu. Sansür olayına tepki İstanbul basınında geniş bir şekilde yer aldıysa da sansürü kaldırmak mümkün olmadı..
   Bu arada İngiliz İstihbarat Servisi uzun zamandır yakın takibe aldığı Türkiye'deki Mason Locaları ile de ilgilenmeye başladı. Mütareke sonrası dönemde localar, İtilaf Devletleri'nin işini kolaylaştıracak istikamette kamuoyu oluşturulmasını sağlamak amacına yönelik olarak profesyonelce kullanıldılar. Nitekim İstanbul'da bulunan İngiliz işgal kuvvetlerinin başkomutanı 16 Aralık 1918'de Londra'daki Askeri İstihbarat Şefi'ne gönderdiği kapalı telyazısında, "Mason Locaları'nın İtilaf Devletleri'ne karşı sempati oluşturmak gayesiyle bir araç olarak kullanıldığını" açıkça ifade etti.
   İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Masası yetkililerinden George Kindston 21 Aralık 1918'de kaleme aldığı raporunda, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kendi gizli örgütünü Türk Mason Locaları çerçevesi içinde kurduğunu, bu cemiyetin Selanik Musevi Locası'nın bayrağı altında Babıali'ye yürüyerek Nazım Paşa'yı öldüren ayak takımı sayesinde hükumet darbesi yaptığını, İngiliz Farmasonlarının Doğu Masonlarını inkar ettiğine inandığını, Amerikan Farmasonlarının tutumunun ne olduğunu bilmediğini, İtalyan Farmasonlarının ise Masonluğu İtalya'dan getiren ve Selanik Locası'nın başlıca kurucusu bulunan Carasso ( Karasu ) ve İttihat ve Terakki Cemiyeti ile sıkı ilişkisi olduğunu kaydetti.
     

   Mütarekenin hemen ardından kurulan kimi parti ve derneklerin, çalışmalarını Mason Locaları aracılığıyla sürdürdükleri de İngiliz İstihbarat Servisi'nin dikkatinden kaçmıyordu. 31 Aralık 1918 tarihli gizli işaretli bir raporda, "İttihatçı yönetimin tüm üyelerinin yargılanmasını, Türkiye'nin bir imparatorluk olarak kurtuluşunu, sosyal şartların geliştirilmesini,vs." sağlamak amacıyla, son günlerde, Teceddüt, Talim-i Terbiye, Sulh ve Selamet ve Türk Yolu gibi dernekler kuruluyordu. Bu dernekleri, kendi eylemlerini gizli tutmak amacı güden İttihat ve Terakki Cemiyeti kurmuştu. Dolayısıyla aktif İttihatçılar bu derneklere katılmamışlardı. Dernek üyeleri toplantılarını Mason Locaları'nda yapıyorlardı. Bu localar 28 Kasım 1918'den beri her gece toplanıyor, sonuçta şu iki kararı alıyorlardı :
1. Türkiye'yi güdümüne alması için Amerika'ya başvurmak,
2. Basını gizlice denetlemek..
   Her dernekten iki üye, ulusun temsilcisi sıfatını takınarak İstanbul'daki Amerikan basın temsilcisi M. Barry' ye yanaşacak, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden hiç söz etmeden ona, Türkiye'nin diriltilmesi için Amerika'nın destek; sempati ve yardımını halkın memnuniyetle karşılayacağını bildirecekti..
   İngiliz istihbarat raporuna göre delegeler ayrıca, Başbakanlığa ( Sadarete ), bakanlıklara, polis, gümrük ve içişleriyle uğraşan yetkili makamlara Amerikalı danışmanlar atanmasını kabule hazır olduklarını açıklamışlardı. Yine bu rapora göre, İttihat ve Terakki Cemiyeti madencilik ve öteki sahalarda Amerika'ya önerilecek ayrıcalık haklarının oldukça çekici yem olacağını sanıyordu. Hatta Amerika'nın Türkiye'yi birkaç yıl yönetmesi için izin verebileceğini ve İttihatçıların çok geçmeden ülkeye yeniden hakim olacağını düşünüyorlardı. Böylelikle Amerika, verilen yeme kapılarak Türkiye'nin bölünmesine karşı çıkacaktı !.. 
( R. Sonyel, a.g.e., s.3-4 )
   İngiliz İstihbarat Servisi, bu kampanyayı yürütenleri yakın takibe almaya bağlamıştı. İngilizlerin en çok rahatsız olduğu kurumların başında, Halide Edip ve Rıza Tevfik'in kurduğu ve Robert Kolej Müdürü Dr. Gates'in de dışarıdan desteklediği Wilson Prensipleri Cemiyeti geliyordu...
( Leland James Gordon, "American Relations With Turkey, 1830-1930", s.28 )
Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK