Sayfalar

314 ) OSMANLI'DA MATBAA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA VE BAZI GERÇEKLER..

  

   Osmanlı Tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınan ünlü Alman tarihçi ve dilci Franz Babinger,"Müteferrika ve Osmanlı matbaası" adlı eserinde Osmanlı Türklerinde "sınırsız sayıda" müstensih denilen kitap yazıcılarının bulunduğunu, bunların lonca kurarak matbaanın gelmesini engellemek için ellerinden geleni yaptığını yazıyor. Niyazi Berkes de aynı şekilde, matbaayı ulemanın değil, sosyoekonomik yapının engellediğini belirtmektedir. 
   Babinger, matbaanın Osmanlı Devleti'nde din adamlarınca engellendiğine dair söylenenlere karşı şunları yazıyor :
"Oysa bilindiğinin aksine Şeyhülislam ve ulema, engellemek şöyle dursun, matbaayı destekler. Eser seçimi ve düzeltme işlerini de yine ulema üstlenir. Avrupa'dan usta, çırak ve makine getirtilir.."
   O sıralar, Conte Marsigli gibi yabancıların gözlemlerine göre,sayıları 90 bine yaklaşan müstensihlerin ekmek kapısı kapanmasın diye dini kitaplar basımdan muaf tutuldu. Gerçi bundan önce de Avrupa'da pek çok Türkçe kitap basılıp Osmanlı topraklarında satılıyordu ama bunlara pek de büyük ilgi duyulmuyordu.  Ne var ki bu az ilginin sebebi, Türklerin kitap düşmanlığı değil, tam tersine Türkler arasındaki kitap bolluğu idi.. 
   Türklerin matbaaya fazla ilgi göstermeyişleri, ellerindeki müstensih ordusunun üretim gücünden ileri geliyordu. Zaten 18. yüzyıl başlarına kadar matbaa basımı kitap elyazması, kitaptan pek de öyle kayda değer ölçüde ucuz değildi. 
   15. , 16. ve kısmen 17. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinin genel eğitim düzeyi, Osmanlı'ya göre üstün olmadığı gibi, matbaaya rağmen, oralardaki kitap sayısı da düşüktü.. Batı Avrupa'da örneğin bir 16. yüzyıl hükümdarının bin kitaba sahip olması, efsane gibi dilden dile dolaşırdı. Oysa o çağlarda Osmanlı İmparatorluğu'nda on binin üzerinde el yazması kitaba sahip pek çok özel şahıs bulunmaktaydı. Bu konuda Süleymaniye Kütüphanesi'nin "Yazma Eserler Kataloğu"na bakılabilir..   Çıkma nedenleri arasında matbaada kitap basılması da olan Patrona Halil İsyanı sırasında Müteferrika basımevine hiç dokunulmamış olması ilginçtir. Ve basımevi ondan sonra da yayınına olaysız devam etmiştir. Ne bu isyan, ne de bundan sonrakilerde, basımevine saldırmayı düşünen çıkmamıştır.. 
   Bunun nedeni, isyanın arkasında Bektaşilerin olmasıdır !. 
   Bektaşilerin o günlerde yepyeni bir akımın içine girdikleri de saptanmıştır : Masonluk !.. 
   Bilinen ilk Türk masonu, Yirmisekiz Mehmed Çelebi'dir. Gerçek adı Mehmed Faiz olan bu devşirme devlet adamı, Paris'te Sefarethane Başkatibi iken Fransız Locası'na girmiştir. Onu da İbrahim Müteferrika izlemiştir.. (İlhami Soysal, "Dünyada ve Türkiye'de Masonluk ve Masonlar"

 

   Türkiye'de İbrahim Müteferrika ile ilgili ilk araştırmayı ; aslen Katolik bir Macar rahibi olan, ünlü tarihçi Dr.İmre Karacson yapmıştır. Bir başka Macar tarihçi, Tibor Halasi-Kun, Macar aristokratı Saussure'yi kaynak göstererek İbrahim Müteferrika'nın hayatını yazdı. 
   Bu bilgilere göre ; Protestan bir Macar ailesinin oğlu olan İbrahim (Müslüman olmadan önceki adı bilinmemekte) 1674 yılında Macaristan'ın Kolozsvar kentinde doğdu. Şehrin Kalvinist Koleji'nde rahip olmak için okurken 1693'de İmre Thököly'nin Habsburglara karşı ayaklanması sırasında Osmanlı askerlerine esir düşerek İstanbul'a getirilmiş ve köle olarak satılmıştır. Kendisi için "fidye-i necat" (kurtarma parası) ödenmediğinden, sahibi de çok zalim biri olduğundan, kölelik hayatına dayanamayarak zor altında Müslüman olmuş, ve İbrahim adını almıştır..
   Türkçe'yi, İslam bilimlerini çabuk öğrenerek yükseldi. Bir süre, Türkiye'ye davet edilmiş bulunan Macar Beyi F.Rakoezi'nin hizmetine verildi. Daha sonra, "vezirlerin emirlerini ilgili kişilere duyurma görevi" demek olan müteferrikalık görevine getirildi. Dil bilmesinden dolayı, başka devletlerle olan müzakere heyetlerinde yer aldı.. Bu arada Müslümanlığı savunmak için bir kitap yazdı : "Risale-i İslamiye" . Bu kitapta İslamiyet'i kendi isteğiyle seçtiğini söylüyordu.
   Dikkatlice incelendiğinde bu eser aslında Katolikliğe, Papalığa, Teslis inancına saldıran bir polemiktir ve İbrahim'in,sanıldığı gibi,eskiden Hristiyan olmadığını göstermektedir !.. Bu durumda, Türklere karşı Avusturya ordusunda savaştığı, esir düşüp köle olduğu, kölelik nedeniyle Müslüman olduğuna inanmak da güçleşir..
   Aslında Müteferrika'nın amacı İslamiyet'i savunmak değil, Hristiyanlığa saldırmaktır. 

   

   Osmanlılar'ın Macaristan üzerindeki egemenliği zamanında ; Katolik, Kalvinist ve Unitarius Kiliselerinin temsilcileri olan ilahiyatçılar arasında İsa'nın tanrısal kişiliği üzerinde tartışmalar yapılıyordu. Bu oturuma başkanlık eden Budin Paşası Mehmed Paşa, Osmanlılaşmış bir Bogomil aileden gelmektedir. 
( "Bogomil" mezhebi sapkın bir Hristiyan tarikatıdır. Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmi dini olarak kabul ettiğinde, Hristiyanlardan çok zulüm gören birçok Anadolu Yahudi'si bu mezhebe girmişti.) 
   Bogomil asıllı Mehmed Paşa'nın neden bu tartışmalara izin verdiği de böylece ortaya çıkıyor.. İbrahim Müteferrika'nın da okuduğu Kalvinist Koleji'nde Hristiyanlık düşmanlarının bir kısmı da Katoliklere ve Papalığa çatmak için Kalvinist görünüyorlardı. Böylece bu okullarda gizlice Katoliklik ve Papalık aleyhinde kitaplar okuyorlar ; Hristiyanlıkta Teslis inancının olmadığını, Katolik Kilisesi'nin İncil'i bozduğunu söylüyorlardı..
   Yazdığı, "Risale-i İslamiye"nin baş kısımlarında, Müteferrika, bu yasak kitapları gizlice okuduğunu yazmaktadır.. Bu kitapların gizlice basıldığı yer, Macaristan'da Kolozsvar şehridir ki, matbaacılığın çok gelişmiş olduğu bu kentte, İbrahim Müteferrika doğmuştur !..      Osmanlı topraklarına matbaayı ilk olarak İbrahim Müteferrika'nın getirdiği tezinin yanlış olması gibi, İbrahim Müteferrika da ilk matbaacı değildir. İlk Türk matbaası Bünyamin Efendi tarafından açılmıştır. Bu matbaa 1639 yılında 4.Murad'ın emri ile Avrupa'dan özel siparişle getirtilmişti. Demek ki, Osmanlı yönetimi matbaaya karşı değilmiş, üstelik matbaayı getirten devletin en üst makamındaki kişi olan padişahtır..
   1639 yılında 4. Murad'ın emriyle Amsterdam'a giden Bünyamin Efendi, 1000 altın vererek, dönemin en iyi matbaa makinesini satın aldı, bir gemiye yükledi ve birlikte yola çıktı. William Janszoon Blaeu üretimi olan bu baskı makinesi ahşaptı.. 

  


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK