Sayfalar

343 ) MİLLİ DİRENİŞİN İLK TOHUMLARI NASIL ATILDI ?..

  

   Türk Kurtuluş Savaşı daha 1918 Kasım ayında başlamıştır demek, olayı abartmak demek değildir. Çünkü Osmanlı Devleti'nin ileri görüşlü yüksek rütbeli bazı subayları, gidişatın iyi yönde olmadığını anladıklarından Mütareke' nin hemen ardından vatanın işgalden kurtarılması için bir önlem alma arayışı içine girdiler. Bu amaçla aralarında Kazım Karabekir, Ali Fuad (Cebesoy), Yusuf İzzet Paşa ve Cafer Tayyar Bey gibi güvenilir kişilerin de bulunduğu bazı isimleri daha ilk günlerde hemen İstanbul'a çağırdılar ve bunları önemli askeri birliklerin başına getirdiler. Amaç, yurdu savunmak idi...
  Nitekim savaşın sonucunun az çok belli olmaya başladığı son aylarda, Osmanlı Devlet Erkanı daha savaş sürerken bazı tedbirlerin alınmasını zorunlu görmüşler ve tamamen iş işten geçmeden önce, devletin son kalesi sayılan Anadolu'nun korunması için çareler düşünmeye başlamışlar ve bir kısım önlemler de almışlardı. Hatta Erzurum ve Kafkasya'daki orduların dağıtılmaması, silah ve cephanelerin teslim edilmemesi yönünde bir kısım talimatlar da verilmişti. 
  Bu amaçla Talat Paşa, İzmit'de ; Enver Paşa da Bandırma ve Balıkesir yöresinde direniş cemiyetleri kurmaya başlamışlardı. Daha savaş sona ermeden Ecevit ormanlarında, Ankara'da, Bozdağı'nda, Toros, Sille ve Mardan dağlarında ve Pozantı'daki gizli silah depolarında yığınaklar yapılmaya başlanmıştı. Diğer bazı kaynaklar daha 1918'de Erzurum, Kayseri, Kastamonu ve Salihli'de Teşkilat-ı Mahsusa'nın silah depoladığından bahsederler. Bu depolardaki silahların daha sonraki ay ve yıllarda gelişip büyüyen milli direniş hareketini teçhiz etmek için kullanıldığında kuşku yoktur..
  Hatta bu konuya Çerkez Ethem'in anılarında da değinilmektedir. Bilindiği gibi Çerkez Ethem, 1914'de Teşkilat-ı Mahsusa'ya katılmış bir süvari onbaşısıydı. Yine kendisi gibi bir Çerkez olan Rauf (Orbay) Bey, 1919 yılı başlarında Batı Anadolu'da direniş hareketini başlatmak için Bandırma'ya çıktığı zaman, ilk iş olarak Çerkez Ethem'le bağlantı kurmuştu. Teşkilat-ı Mahsusa'nın bu bölgedeki çalışmaları o kadar başarılı olmuştu ki, Fransızların kontrolündeki Gelibolu'da Türk cephaneliğine 26 Ocak 1920'de baskın düzenlenmiş ve 8500 tüfek, 33 makineli tüfek ve 500 binden fazla mermi ele geçirilmişti. Bütün bu malzemeler Anadolu'ya gönderildi ve milli direniş ordularının donatılmasında kullanıldı. Hatta Avrupa basınında, terhis edilen askerlerin silahlarının alınmadığı ve Türklerin geniş çeteler halinde gizlice örgütlenmekte oldukları haberleri çıkmaktaydı..

  

  Mondros Mütarekesi'ni izleyen hemen ilk günlerde Beyşehir süvari alayına tayin edilen Kurmay Binbaşı Nazım Bey, daha o tarihlerde Toroslar'daki aşiretlerle temasa geçerek hep birlikte yurdu savunma harekatına girişebileceği konusunda önemli bir adım attı. Hatta Çeçenler arasında örgüt kurarak topraklarını savunmaları için onlara silah bile dağıttı. İzmir'in işgalinin hemen ardından 23 Mayıs'da Harbiye Nezareti'ne bir yazı gönderen 57. Tümen Komutanı Albay Şefik Bey, "durumun düzeltilmesi için Kuva-yı Milliye teşkilatı vücuda getirmenin en iyi tedbir olacağını" teklif etti. Yazıyı inceleyen Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Cevad Paşa bu yazının altına, "Bu teklif çok önemlidir. Gereğinin yerine getirilmesi için acele edilmesi lazımdır" şeklinde bir kayıt düştü..
   Mütareke'yi takip eden günlerde artık ordunun emir-komuta zinciri içinde bir şeyler yapması imkansız hale gelince, komutanlar halkın cemiyetler kurup örgütlenmelerini, kongreler düzenlemelerini, kısacası kendi vatanlarına sahip çıkmalarını tavsiye etmeye başladılar. 

  

  Anadolu insanını, yurdunu silahla savunma konusunda harekete geçiren en önemli faktör İzmir'in işgali oldu. Yunanlıların Anadolu topraklarına ayak basması, "Bağımsızlık için silaha sarılmak gerektiği" yolundaki düşüncenin fitilini ateşleyen en önemli faktör oldu. Bunun içindir ki,silahlı veya silahsız, varlıklı veya fakir birçok insan, bağımsızlığa kavuşmak için kendinden biraz daha iyi liyakatli olduğuna inandığı kişilerin peşine takılma konusunda hiçbir tereddüt göstermedi. Anadolu insanı topraklarını savunma konusunda öylesine hızlı hareket etti ki, örneğin Ödemiş'te milli kuvvetler 48 saat içinde toparlanıp mevzilenerek ateşe hazır duruma gelmişlerdi. Bunda Ödemiş Kaymakamı Bekir Sami Bey'in, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tahir, askerlik şubesi başkanı, Belediye Başkanı ve şehrin diğer ileri gelenleriyle birlikte Hükumet Konağı'nda yaptığı toplantıların büyük etkisi oldu. Bu çabalar sonunda Ödemiş'in Yunanlılara karşı savunulması için gereken tedbirler kısa sürede alındı. Bu arada kaymakamın da izni ve fikri alınarak askeri silah deposu açıldı ; halka, efelere ve zeybeklere silahlar dağıtıldı..

   

  Türk insanının milis olarak milli kuvvetler oluşturmasında Anadolu'daki eşrafın ve saygın din adamlarının da büyük rolü oldu. Nitekim eli silah tutan herkes, Anadolu'nun her bir köyünde, kasabasında ve şehrinde bulunan ve halk tarafından kendilerine saygı duyulan, sevilen ve sözü dinlenen bu insanların ya bizzat emri altına girdiler, ya da onların tavsiye ettiği insanların yanına giderek onlarla birlikte hareket ettiler. Örneğin bunlardan Gökçen Hüseyin Efe, bölgede söz sahibi olan Halil Ağa'nın kendisine gönderdiği bir mektupla Kuva-yı Milliye'ye katıldı. Halil Ağa mektubunda, "Eskiden Osmanlı'ya karşı zeybeklik ediyor ve kahramanlık yaptığımı sanıyordum. Zeybeklik yapacak zaman gelmiştir ve şimdidir. Memleketimizin acı hali yüreğini sızlatmıyor mu ?.. Haydi bakalım gayri iş başına. Anlaşmak ve yapacağımız işleri kararlaştırmak için bir yer göster. Selam eder, gözlerinden öperim" şeklindeki mektubu üzerine milli kuvvetlere katılırken, Eskişehir eşrafından Osman Bey'in şehirden birkaç kilometre uzaklıktaki çiftliği de, milli kuvvetlere yeni katılmak isteyen insanlar için bir talimgah haline geldi. Bölgelerdeki milis kuvvetlerin silah ihtiyaçları askeri birliklerce tedarik ediliyor ve kendilerine yeme, içme, giyinme ve barınma konusunda yardımcı olunuyordu..
  Cezaevlerindeki tutuklu ve mahkumlar, "Bizlere ekmek ve silah verin yeter. Ölünceye kadar emrinizdeyiz" diyerek, esir topraklar üzerinde cezaevinde mahkum olmaktansa, dışarıda vuruşarak ölmeyi tercih ettiklerini gösterdiler ve onlar da mücadeleye katıldılar..
  İngiliz İstihbarat Servisi, Anadolu'da direnme örgütleri kurulmaya başlandığını sezmekte fazla gecikmedi. Ordudaki faal ve yedek subayların belli bir plan dahilinde illere dağıtıldığını anlamışlardı. İttihat ve Terakki Cemiyeti de üyelerinin çoğunu Anadolu'ya göndermişti. Hatta İzmir'in eski valisi Rahmi Bey, İzmir'e yakın Ödemiş'te hazırlıkların başlaması için 80.000 lira göndermişti. İttihatçı ajanlar, olası işgallere karşı halkı ayaklandırmak üzere Manisa ve Aydın'da çalışmalarını sürdürüyorlardı..
  İtilaf Devletleri yaralı aslanın üzerine fazla gittiklerini çok geç anladılar. Nitekim İngiltere Başbakanı Lloyd George'a bir mektup gönderen İngiltere'nin İmparatorluk Genelkurmay Başkanı General Henry Wilson, "Türkiye ile imzalanan mütarekenin uygulanmasında aşırı gidilmiş ve Türklere karşı belki daha sert ve ölçüsüz tutum izlenmiştir." diyerek yaptıkları stratejik hatayı dile getirdi. Olayların akışını değiştiren hadise, İzmir'in işgali oldu. Bu olaydan sonra hemen hiç kimse Mütareke hükümlerine rağmen silahlarını ve cephanelerini teslim etmedi, bir tek kurşun bile vermedi... 

 

KAYNAKÇA :

Prof. Dr. Osman Özsoy, "Kurtuluş Savaşı" , s.107 ile s.110 arası ;
Selahattin Tansel, "Mondros'tan Mudanya'ya Kadar", C.1, s.68, s.272 ; 
Cemal Kutay, "Milli Mücadele'de Öncekiler ve Sonrakiler", s.22, s.279 ;
Hüsamettin Ertürk, "İki Devrin Perde Arkası", s.175-176 ;
Osman Özsoy, "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kuvayı Milliye Hareketi" ;
Erich Jan Zürcher, "Milli Mücadelede İttihatçılar", s.157 ;
Bilal N. Şimşir, "İngiliz Belgelerinde Atatürk", s.366 ;
Suat Parlar, "Osmanlı'dan Günümüze Gizli Devlet", s.107,108 ;
"Harp Tarihi Vesikaları Dergisi", S.9, Belge : 211 ;
Fahrettin Altay, "İstiklal Harbi'nde Süvari Kolordusu", s.182 ;
"Türk İstiklal Harbi", C.II, ks.I, s.79, s.91 ;
BOA, DH, KMS, 60-I, 35 ;
Tuncer Baykara, "Milli Mücadele", s.38-39 ;
Rahmi Apak, "İstiklal Savaşı'nda Garp Cephesi Nasıl Kuruldu ?", s.60 ;
Celal Bayar, "Ben de Yazdım", C.VIII, s.2152 ; 
"Harp Tarihi Vesikaları Dergisi", S.38, Belge : 918 ve 922 ;
Kazım Özalp, "İstiklal Savaşımızın İlk Cephesi Nasıl Kuruldu ?" ;
Salahi R. Sonyel, "Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki Eylemleri"...   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK