Sayfalar

387 ) BİR ORDU KOMUTANININ ÖYKÜSÜ..   Birinci Dünya Savaşı'nın ordu komutanlarından Fevzi Çakmak, 19 Mayıs 1919' da 1.Ordu Müfettişi, Cevat Çobanlı ise Genelkurmay Başkanı idi. Mersinli Cemal Paşa da, Konya'da 2. Ordu Müfettişi olarak bulunuyordu. Bu üç yüksek komutan da aynı davanın adamlarıydılar..
  Doğuda hiç yenilmemiş olan 9.Ordu birliklerinin başında ise 1876 doğumlu Harputlu Yakup Şevki Paşa vardı. Doğuda ateşkes hattına alınan bu ordu, İngilizlere karşı direnerek geriye çekilirken, komutanın üstlendiği büyük sorumlulukla, Kars ve Ardahan bölgesindeki bütün silah, top, cephane ve yiyeceğini, İtilaf Devletleri'ne teslim  etmemiş, Mondros Antlaşması hükümlerine göre aldığı kesin emirlere boyun eğerek çekildiği 1914 Doğu sınırının gerilerine yığmıştı..
  9.Ordu, halkı bütünüyle Türk olan üç sancaktan ayrılırken milli teşkilat kurmuştu. Batum, Ahıska, Ahikelek, Ardahan, Artvin, Oltu, Kars, Kağızman, Sarıkamış, Iğdır ve Nahcivan bölgelerinde milli şuralar kurulmuş ve bunlar silahlı savunma ve korunma görevini üzerlerine almışlardı. 
  Milli Mücadele tarihi ; Kars Mutasarrıfı (sancak yöneticisi) Hilmi Uran ve Yakup Şevki Paşa'nın maddi ve manevi desteğiyle Türk halkının Kars'ta kurduğu Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti'ni, bu örgütlenmeler içinde en önemlisi olarak yazar..
  Kars Şura Hükumeti, 1 Ocak 1919 ile 13 Nisan 1919 günleri arasında İngilizlerin desteklediği Ermeni ve Gürcü saldırılarına büyük bir cesaretle karşı koymuştu. Ne var ki, kuvvetli İngiliz birlikleri Kars Şura Hükumetinin üyelerini yakalayarak 13 Nisan 1919'da Malta'ya sürmüş ve Kars'ı Ermenilere vermişti..   İstanbul'daki saray hükumeti, Yakup Şevki Paşa'nın ateşkes antlaşmasındaki tutumunu beğenmemiş ve "İngilizlerin şikayetlerine vesile vermemesini" bildirmişti. Yakup Şevki Paşa'nın Harbiye Nazırına yanıtı, Mustafa Kemal'in güneyden Ahmed İzzet Paşa'ya verdiği tarihi yanıtın bir benzeri gibiydi :
"Bu usul ile İngilizlerin bize dost olacağını ve bize merhamet edeceklerini hiçbir zaman kabul ve ümit edemem. Milleti, hükumetin mümkün mertebe az zararla kurtarması için her türlü müsaadeyi yapmakla beraber, daima bir varlık göstermek zaruridir. Aksi halde bin üç yüz yıldan Hristiyan aleminin gözüne batan ve yeryüzünden kaldırılmak istenen, Müslümanlık ve Osmanlı siyaseti ve hükumeti pek çabuk yok edilebilir. İşte korkularım ve düşüncelerim bunlardır. Bununla beraber vereceğiniz esaslara ve talimata göre hareket edeceğim.."
(14 Şubat 1919-Harp Tarihi Dairesi, Arşiv No. 4-8314,Dosya 101)
  Yakup Şevki Paşa, son satırlarında boyun eğme vaat eden bu telgrafına rağmen, 12. Tümen Komutanı Albay Rıfat ve 5. Kafkas Tümeni Komutanı Mürsel Beylerin Batum'da İngilizler tarafından tutuklanması üzerine, 6 Mart 1919'da, Harbiye Nazırına yolladığı tarihi raporunda, düşmanların Osmanlı Devletini, hatta Türk ulusunu yok etmeye karar verdiklerine inandığını, hiç olmazsa onur ve namusun kurtulması için, dayanılmasını bildirmişti..
  

  

  İngilizler bu arada Yakup Şevki Paşa'nın İstanbul'a gelerek İngiliz karargahında açıklamada bulunmasını istemişlerdi. Bu davetin altında onu yakalamak amacının yattığı açıkça görülüyordu. Paşanın, gözlerindeki rahatsızlığı öne sürerek hayatı için tehlikeli olan bir yolculuğu bu karda kışta yapamayacağını bildirmesine rağmen İngilizler 29 Mart 1919 tarihli bir nota ile kesin olarak baskı yapınca, Harbiye Nazırı Şakir Paşa bir yazılı emir imzalamak zorunda kalmıştı. 
  3 Mart 1919 tarihli emrin birinci maddesi şöyle idi :
"9.Ordu mülgadır (yürürlükten kaldırılmıştır). Üçüncü, dokuzuncu, on birinci Kafkas tümenleriyle, on ikinci tümen, 15.Kolorduya bağlanmıştır. 15.Kolordu kumandanlığına atanan Kazım karabekir Paşa gelinceye kadar, tümen komutanlarından birisi kolorduya vekalet edecektir.."
  Aynı gün, Yakup Şevki Paşa'ya, Harbiye Nezareti tarafından ;
"..gözlerinizin durumuna rağmen, hemen hareket etmeniz için tekrar ve pek ziyade ısrar gösteren İngiliz komutanının son tezkeresi üzerine İstanbul'a celbiniz mecburiyeti hasıl oldu. Ahvali sıhhiyeniz (sağlık durumunuz) müsaitse İstanbul'a hareketinizi rica ederim.." diye Nazır Şakir Paşa'nın imzasıyla 1-1962 sayılı "zata mahsus" bir şifre gönderilmiştir..
  Ne var ki, Yakup Şevki Paşa, büyük bir komutan olmasına rağmen, ihtilalci değildi, düpedüz ve gerçek bir askerdi. 9.Ordunun kaldırılması ile bütün yetkilerinden yoksun bırakıldığını görmüştü. Ona, Vilayatı Şarkiye Müdafai Hukuk Cemiyeti (Doğu İllerinin Haklarını Koruma Cemiyeti) yetkilileri tarafından, Erzurum'da başlayan milli hareketin başına geçmesi teklif edildiğinde, kendilerine şöyle demişti :
"Yolunuz doğrudur, size başarı dilerim. Ben de ateşkes şartlarını görünce burada kalarak milletle beraber çalışmayı düşündüm. Fakat şimdi İstanbul'a dönmek zorundayım. Çünkü gözlerimden çok muzdaribim, tedaviye muhtacım. Burada kalsam size büyük bir yardımım olmaz, belki de yük olurum.."
  
  Yakup Şevki Paşa, İstanbul'da tutuklanması olasılığını bildiğinden, tümen komutanları olan arkadaşlarının da ; memleketin ve ordunun selameti için başlarından ayrılmaması temennilerine rağmen, komutayı oradaki en kıdemli tümen komutanı Erzurumlu Rüştü Bey'e bırakarak 26 Nisan 1919 günü İstanbul'a gelmiş, gözlerinin tedavisi için Haydarpaşa Hastanesine yatmıştı..
  Yakup şevki Paşa, hastanede yatarken "Kars'tan bazı yiyecek maddesinin sınırlarımız içine taşınması, halkın silahlandırılması, Kars'ta milli bir irade ve milli kuvvetin kurulması" suçlarıyla İngilizlerce sorguya çekilmiş ve İstanbul'un işgalinden hemen sonra, 21 Nisan 1920 günü Üsküdar'da Nuhkuyusu'ndaki evinde yine İngilizlerce tutuklanarak Mayıs ayında Malta Adasına götürülmüştü. 
  Gazi Mustafa Kemal'in 1921'de yaptığı "tutukluların değişimi anlaşması"yla 21 Kasım 1921'de vatana kavuşan Paşa, 2.Ordu komutanlığına atanmış ve Büyük Taarruzda ordusuyla başarılı işler görmüş, Orgeneral ve Askeri Şura Üyesi iken 20 Aralık 1939 günü hayata gözlerini kapamıştır..    
  
  Bu değerli asker hakkında bir anekdot daha aktarmak istiyorum :
  
  Galiçya Cephesinde, 15.Ordu Komutanlığı sırasında gösterdiği üstün başarıdan dolayı Almanya İmparatoru 2. Wilhelm kendisine "Çivi" lakabını takmıştı. Teşekkür için cepheye gelen İmparator, kolordumuza armağan olarak bir vagon içki ve yiyecek göndermişti. Ancak sofrada içki yerine ayran, salam yerine Harput köftesi görünce çok sinirlenmiş, bu olayı kendisine hakaret telakki ederek, Başkomutan Vekili Enver Paşa'ya baskı yaparak bu değerli kumandanı İstanbul'a geri aldırtmıştı !..
     
    

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK