Sayfalar

396 ) YAHUDİLERE "MİLLİ YURT" !...

    

   1917'de, o zamanki İngiltere Dışişleri bakanının adını taşıyan Balfour Deklarasyonu ile İngiltere, Yahudilere Filistin'de bir "milli yurt" kurma hakkını tanımıştı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan Filistin, artık İngiltere'nin kontrolü altına giriyordu. 
   Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulması ilkesi, 1922'de Milletler Cemiyeti tarafından da benimsendi. İngiltere, o ülkeyi gerçekleştirmeyi, Milletler Cemiyeti adına üstlendi. Orada bir manda yönetimi kurdu..
   İkinci Dünya Savaşı, Filistin'de yaşayan Yahudilerin sayısını hızla artırdı. Avrupa'da Hitler Almanyası'ndan ve onun işgali altındaki ülkelerden kurtulan Yahudilerin bir kısmı Filistin'e göç etmeyi başardı. "Başardı" diyoruz çünkü bu kolay bir iş değildi. İngilizler Filistin'e göçmen kotasını sınırlamışlardı. Hitler'in zulmünden kaçanların büyük bir kısmı o imkanı bulamadı, başka ülkelere dağıldı. 
   Filistin'e Yahudi göçünün artmasına en fazla karşı çıkanlar, tabii, orada yaşayan Araplar idi. Onlarla birlikte, ortak dayanışma içinde olan diğer ülkelerdeki Araplar..
   Araplar, Filistin'de yaşayan Yahudilerin ancak bir Arap devleti içinde azınlık haklarına sahip olabileceğini ileri sürüyorlardı. Bir "Yahudi yurdu" ve hele "Yahudi devleti" fikrine kesin olarak karşıydılar. 
   İkinci Dünya Savaşı biterken, Yahudi kuruluşları, İngiltere'ye, verdiği sözü ve üstlendiği görevi yeniden hatırlattılar. Konu, Birleşmiş Milletler'de ele alındı. Büyük devletler arasında uzun ve bol manevralı temaslar yapıldı. Bir sürü aşamadan geçildi. 
   Sonuçta, Filistin'i Araplarla Yahudiler arasında ikiye bölen bir "taksim planı" ortaya çıktı. Plana göre Filistin'de, biri Yahudilerin biri Arapların olmak üzere iki devlet kurulacaktı. Bunlar bölgenin ekonomik ekonomik birliğini korumak için aralarında bir birlik oluşturacaklardı. Kudüs ise BM yönetiminde özel bir bölge haline gelecekti.
   Bu oluşum, 1948 yazında yapılacak seçimlerden sonra gerçekleşecekti. Yahudiler ve Araplar, kendi bölgelerinde BM kontrolü altında yapılacak demokratik seçimlerle kendi meclislerini ve hükumetlerini seçeceklerdi.
   Plan böyleydi ama, Arap devletleri buna tümüyle karşı olduklarını açıkladılar. Kabul edilse bile onu tanımayacaklardı. 
   Bu konuda Araplar ile birçok görüşme yapıldı, ikna çabaları gösterildi ama sonuç alınamadı. Plan buna rağmen BM Genel Kurulu'nda oylandı. 29 Kasım 1947  günü yapılan oylamada 13 oya karşı 33 oyla kabul edildi. 10 da, çekimser oy kullanılmıştı. 
   Türkiye, plana ret oyu veren 13 devletten biriydi. Diğer "ret"çiler, Arap ülkeleriyle Yunanistan, Hindistan, Pakistan, Küba ve Afganistan'dı..
   Balfour planının hazırlayıcısı İngiltere çekimser kalmıştı. Bölgedeki Arap devletlerini daha fazla kızdırmak istemiyordu !...   Sonra... BM kararındaki süreç işlemeye başladı. İngiltere'nin manda yönetimi, 1948'in 15 Mayıs günü bitecekti. İngilizler Filistin'deki askerlerini geri çekeceklerdi. Bölgenin yönetimi, BM adına, bir karma komisyona geçecekti. İkiye bölünen Filistin'de, bölünmenin uygulanması ve yeni yönetimlerin oluşması, komisyonun gözetiminde tamamlanacaktı. 
   Geçiş sürecinin kuralları öyleydi. Fakat, Arap direnişi karşısında bunların işletilmesi çok güçtü. İngilizlerin manda yönetiminin sona ereceği 15 Mayıs 1948 günü yaklaştıkça, Filistin'in iki bölümündeki terör hareketleri tırmanıyordu. Taksim planını tanımayacağını ilan eden Arap devletleri de, düzenli ordularıyla harekete geçmek için hazırlanıyordu. 
   BM, kararın yeniden gözden geçirilmesini isteyen Amerika'nın önerisi üzerine, soruna yeni bir çare arıyor ama bulamıyordu. Arap devletleri ise hazırlıklarını tamamlamışlar, ordularını Filistin topraklarına göndermeye başlamışlardı. Fakat, Arap ordularının hareketi fazla ilerleyemedi. Yahudiler, sayıca azdılar ama, direniyorlardı.
   O arada daha da önemli bir adım attılar : 14 Mayıs 1948 günü, İngiltere'nin mandasının bitmesine birkaç saat kala "İsrail Devleti"ni kurduklarını ilan ettiler. 
   Bu, dünya kamuoyu için beklenmedik bir şeydi. Sadece dünya kamuoyu için değil, dünyanın birçok hükumeti için de... Sanılıyordu ki, Filistin'deki tarafların devlet kurma aşamasına geçmeleri, ancak, konunun BM'de yeniden gözden geçirilmesi tamamlandıktan sonra ve BM'in alacağı yeni kararlar çerçevesinde başlayacaktı. 
   Herkes öyle sanıyordu.. Amerikan hükumeti hariç... O, belli ki, bunu önceden biliyordu. Filistinli Yahudiler devlet kurma kararını, onun onayını ve hatta desteğini alarak yapmışlardı. Öyle ki, dünya ajansları, İsrail devletinin kuruluşu haberini verdikten kısa bir süre sonra "yeni devletin ABD hükumetince tanınabileceği" haberini verdiler !..
   Evet, bunu ABD hükumeti önceden biliyordu, ama sözün en dar anlamıyla sadece "Amerikan hükumeti" biliyordu. Amerika'nın, başkanı, ilgili bakanları ve çok yakın çalışma arkadaşları dışında, yönetimin başka "ilgili"lerinin hiçbiri bilmiyordu !.. Örneğin, BM'de o sırada Filistin sorunu tartışmalarına katılan ABD delegesi.. O da bilmiyordu !..
   BM'in o zamanki genel sekreteri Trygve Lie, anılarında, haberin, kendisi dahil, BM'in yöneticileri ve ülke temsilcileri arasında tam bir şaşkınlığa yol açtığını yazar.   Yeni İsrail devletini, ABD'den sonra Sovyetler Birliği de tanımakta fazla gecikmeyecekti. Fransa ile İngiltere biraz daha bekleyeceklerdi. Ama dünyanın "iki büyük"ünün tutumu, İsrail'in yeni yöneticilerine yetecekti. 
   Arap ülkeleri ise, İsrail devletinin kuruluşunun ilanı ile askeri hareketlerini yoğunlaştırdılar. Filistin'in Yahudi bölgelerine hücumlarını artırdılar...
   Arap-İsrail savaşı fiilen başladı...
   Savaş üç hafta sürdü.. Ve kısa bir süre sonra Yahudiler, daha doğrusu İsrailliler, üstünlük sağlamaya başladı.
   Sonuçta İsrail, Samiriye ve Yahudiye hariç Filistin'in tamamını kontrolü altına aldı. 
   9 Haziran günü ise Araplar, Birleşmiş Milletler'in iki tarafa yaptığı "ateşkes" çağrısını kabul ettiler. Ardından da, mütareke görüşmeleri başladı.

    

   Bu gelişmeyi Türkiye'de gazetelerden izliyorduk. Tabii, Musevi vatandaşlarımız daha da yakından izliyordu. 
   İsrail'e Türkiye'den Musevi göçü, şimdi fazla hatırlanmayan bir olaydır. Ama o sırada, Türkiye'den oraya hatırı sayılır  bir göç hareketi başlamıştı ve devam ediyordu. İsrail'in kuruluşu, bu hareketi hızlandırdı. 
   Türk hükumetinin 1948 yılında yoğunlaşıp 1949'da devam eden o göç hakkındaki tavrı çelişkiliydi. Bir ara, gitmek isteyenlere pasaport vermeme yolu tutuldu. Sonra bu yumuşatıldı. Turist olarak gidenlere izin verildi. Sonra gidişler daha da kolaylaştırıldı. Sonuç olarak, gitmek isteyen herkes, başlangıçta biraz zahmet çekse de, gidebildi..
   Gidenler, 1948'de 4-5 bin civarındayken 1949'da 30 bini aştı. Büyük kısmı, İstanbul dışında yaşayan Yahudiler idi. Trakya'daki, İzmir'deki, Bursa'daki "cemaat"lerin nüfusu büyük ölçüde azaldı. Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki, örneğin Van'daki 250 kişilik ve Hakkari'deki 26 kişilik gibi küçük cemaatler de tümüyle göç etti. 
   İlerideki yıllarda göç edenlerden geri dönenler de oldu. Fakat bunların oranı, yüzde sekiz civarını aşmadı..
   1940'lı yıllarda Türkiye'de yaşamakta olan Yahudilerin yaklaşık yarısı İsrail vatandaşı oldu. Ama Türkiye ile ilişkilerini kesmediler. Bu konuda önemli bir araştırma yapan Rıfat N. Bali, "Aliya : Bir Toplu Göçün Öyküsü" adlı kitabında, Türkiye'den İsrail'e göç edip bugün orada yaşayanların durumunu da ele alıyor. Gidenlerin çocukları ve torunlarıyla birlikte, artık 100 bine varan bir koloni oluşturduklarını yazıyor.. 
   Bali şöyle diyor :
"İsrail'de yaşayan Türk asıllıların bir özelliği, kültürel ve dilsel anlamda diasporada yerleşik bir Türk toplumu olmasıdır. Ancak başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Avustralya'da yaşayan Türk diasporası üzerinde hayli sayıda inceleme yayımlanmış ve sergiler açılmışsa da, İsrail'deki Türk diasporasının hangi koşullar altında oluştuğu hiç incelenmemiştir.."

ALTAN ÖYMEN'in "Değişim Yılları" adlı kitabından alıntılar yapılmıştır..       

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK