Sayfalar

426 ) "DONANMANIN KATİLİ" DENİLEN SULTAN ABDÜLHAMİD NASIL OLDU DA ÜÇ GEMİ SATIN ALDI ?!..

  Sultan İkinci Abdülhamid'in kendi öz donanmasına duyduğu hastalıklı korku ; bu kuruntulu hükümdarın yeni ve modern tek bir savaş aracı edinmesi şöyle dursun, amcası Sultan Abdülaziz' den miras kalan büyük zırhlı bir donanmayı Haliç sularında hareketsizliğe mahkum edip göz göre göre çürüterek mahvetmesi bütün dünyaca bilinen bir gerçek iken, nasıl oldu da üç yeni gemi siparişi verildi ?..

Abdülhamid adlı modern bir kruvazör
İngiltere'nin Elswick ; Abdülmecid, Amerikalıların William Cramp and Sons şirketine ısmarlanmış, üçüncü bir gemi olan Drama da İtalyanların Ansaldo deniz tezgahına sipariş edilmişti..   
 (Sol tarafta, üstte ve yanda Hamidiye)

Acaba, kendisi de amcası gibi, tahtından indirileceği kuruntusuyla gözlerine uyku girmeyen "despot" Padişah, birdenbire fikir ve kanaat değiştirip, o zamana kadar Türk deniz kuvvetini mahvetmeye çalışmış olmak günahının bir kefareti olarak mı bu üç modern kruvazörü donanmasına katmak istedi ?.. 
   Nihayet kendisi de, yüzyıllar boyunca Türk'e hakanlık etmiş bir hanedanın üyesi olduğundan ; gönül bu soruya olumlu bir yanıt verilmesini diliyor ama, ne çare ki, gerçek ne yazık ki böyle değildir ve çok acıdır..

   Ahmet Cemalettin Saraçoğlu, "Rauf Orbay ve Hamidiye" adlı kitabında bu ilginç öyküyü ayrıntılarıyla anlatıyor..

   1894, 1896 Ermeni ihtilal hareketleri üzerine Anadolu'da birtakım İngiliz ve Amerikan misyoner kuruluşları da zarar görmüştü. Bu misyonerlerin dini propagandalarıyla Protestanlığı kabul edip ihtilalin kargaşası yüzünden mallarını, mülklerini bırakarak Amerika'ya, İngiltere'ye ve başka ülkelere kaçmış Ermeniler vardı. O sırada ABD'nin Sultan Abdülhamid nezdindeki büyükelçisi Leechman idi. Dönemin kamuoyu tarafından "Ermeni patırdısı" olarak adlandırılan bu isyanlardan 1896 yılında olanına bilhassa İstanbul, yani imparatorluğun başkenti tanık olmuş, Ermeni fedaileri, yabancı devletlerin müdahalelerini sağlamak amacıyla, birtakım yabancı kuruluşlarına -bu arada Osmanlı Bankası Galata Şubesine- ve Babıali'ye saldırmışlar, hatta Sadrazam Halil Rıfat Paşa'nın sadaret dairesini bombalarla havaya uçurmaya kalkışmışlardı. İşte bu kargaşalık süresince de, bir hayli yabancı müessese zarar görmüştü..
(Aşağıda, Osmanlı Bankası'nı basan Ermeni fedailer, kaçtıkları Marsilya'da)


   İşte bu yüzdendir ki, bu kargaşada tebaaları zarar görmüş bütün yabancı devletler arasında Birleşik Amerika Hükumeti de Yıldız Sarayı'na başvurmuş, elçisinden başka, Sultan Abdülhamid'i tazminat vermeye zorlamak amacıyla, "USS Kentucy" adlı savaş gemisinin kaptanı Colby Mitchell Chester adında bir özel temsilciyi de İstanbul'a göndermişti.. (alttaki fotoğraf)   Chester, bütün Amerikalılar gibi, ince bir diplomattan çok pratik bir iş adamıydı da.. O, diplomasinin ve Saray politikasının çarpık ve dolambaçlı, hem de uzun süren görüşme, teklif, karşı teklif, özel komisyonlara havale gibi yıpratıcı ve usandırıcı yollarına sapmadı ; doğrudan doğruya Padişah ile görüşmek için girişmeyi daha çıkar bir yol saydı..
   Yabancı devletlerle müzakere işlerinde son derece ürkek davranan, bu gibi meseleleri daima pamuk ipliğine bağlayıp sessiz sedasız yatıştırmak siyasetini benimsemiş olan Sultan Abdülhamid, bu Ermeni ihtilali meselesinde, her nedense oldukça cesur davranıyor, Amerikalı temsilcinin istediği tazminat işine pek yanaşmıyordu. Padişahın ileri sürdüğü itiraz da boş ve mantıksız değildi. Çünkü kanun, Osmanlı İmparatorluğu topraklarını pasaportsuz yani izinsiz terk etmiş Padişah tebaasına, her ne şekilde ve isim altında olursa olsun, tazminat ödenmesine uygun değildi. Padişah bu noktayı kesinlikle ileri sürüyor, Nuh diyor, Peygamber demiyordu !..
   Öte yandan Amerikan Hükumeti de ısrar etmekte, özel temsilci Chester'ı sıkıştırıp durmaktaydı. Arada bunalan Chester, sonunda yurttaşlarına has o pratik zekayla, çözümü buldu.. Günlerden bir gün, gene Sultan'ın huzurunda iken :
"Sultanım !. Nazik durumunuzu, haddim olmayarak, gereğince kavramış bulunuyorum. Zat-ı Şahaneleri yerden göğe kadar haklıdırlar ve Memalik-i Şahane'yi terk edip Amerikan topraklarına iltica etmiş Ermeni tebaaya hiçbir şekilde tazminat ödeyemezler ; çünkü buna Osmanlı kanunları engeldir. Sonuç olarak Osmanlı Hükumeti, hükumetimizce talep olunan bu bedeli bize veremez.."
   Sultan Abdülhamid, bu anlayışlı Amerikalının şu iç açıcı, gururunu okşayıcı, hakkını teslim eden sözleri karşısında derin bir nefes aldı. O ana gelinceye kadar kendisinden tavizler koparmak, ayrıcalıklar elde etmek isteyenler hep Türk sularına savaş gemileri göndermekten bahsetmişler, tehditler savurmuşlar, alacaklarını ancak böyle göz korkutmalarla, onun hastalıklı vehmini şahlandırmak suretiyle elde edebilmişlerdi. Halbuki şu Amerikalı ne kadar yumuşak konuşmakta, ne kadar makul ve anlayışlı davranmaktaydı !..
   Chester, sözlerinin yaptığı olumlu tepkiyi, Hünkar'ın birdenbire aydınlanan munis çehresinden, dudaklarında beliren tatlı tebessümden anlıyor ve şöyle devam ediyordu : 
"Ancak, Birleşik Amerika Hükumeti de bu tazminat konusunda son derece ısrar ve inat etmektedir. İlk bakışta bir çıkmaz yol gibi görünen bu zor durumdan sıyrılmanın elbette ki bir yolu, bir çaresi olsa gerektir Sultanım.."
   Sultan'ın bu çareyi açıklaması yönündeki sözlerinden sonra özel temsilci devam eder : 
"Osmanlı Devleti, Amerikan Hükumeti tarafından ısrarla talep edilen 150.000 dolarcıktan ibaret tazminatı, kanun gereği, 'tazminat' adı altında ödeyemez. Ancak, Osmanlı Devleti, bir yabancı devlet askeri imalathanesine, yahut tersanesine başvurup da savaş malzemesi, silah cephanesi veya savaş gemisi sipariş edebilir. Kanunun buna bir diyeceği yok..
"Amerikan silah fabrikalarından veya gemi tezgahlarından birine bir sipariş yapılmasına izin verdiğiniz taktirde, o sipariş bedeline bu 150.000 dolar ilave edilir. Birleşik Amerika Hükumeti de bu tazminat akçesini Osmanlı Hükumet Maliyesinin kasalarından değil de, siparişi almış olan şirketten tahsil eder. Bu suretle hem kanuna uyulmuş olur, hem de hükumetimin isteği sessiz sedasız yerine getirilmiş olur.." 
   Bu pratik buluş Sultan Abdülhamid'in de pek hoşuna gitmiş olacak ki, öneri hemen kabul olunur, Amerika'nın Cramp gemi yapım şirketine Abdülmecid kruvazörü sipariş edilir..(altta)
  

  Sırada, aynı şekilde tazminat talep eden İngiltere vardır. O da aynı sistemle halledilir !. Abdülhamid kruvazörü Elswick tezgahlarına sipariş edilir. Drama kruvazörü de İtalyan Ansaldo şirketine... 
   Bunlardan Abdülmecid ile Abdülhamid kruvazörleri, taksitleri tam vaktinde ve düzenli ödenmiş oldukları için, 1903  ve 1904 yıllarında İstanbul'da donanmaya katılmışlardır. 
   Drama'nın ise taksitleri zamanında ödenmediği için, bu üç gemi arasında en büyüğü olan 4500 tonluk bu kruvazörümüz yıllarca ikmal olunamamış, nihayet 1912 yılının sonuna doğru inşası bitmişse de o sırada Osmanlı-İtalya savaşının patlak vermesi üzerine, Libia adı altında İtalyan donanmasına katılmıştır !.. (altta)
    
 

   Gelelim gemilerin isimlerinin değiştirilmesine... O da ayrı bir ilginç konu !..
   
   O devirde Donanmayı Hümayun'da Abdülhamid ve Abdülmecid adını taşıyan iki torpidobot ve iki de denizaltı vardır !.. Bu denizaltılar bütün dünyadaki deniz kuvvetleri arasında ilk denizaltı gemileriydiler..
   Bu isim benzerlikleri yüzünden, donanmaya yeni dahil olan iki kruvazörün adları,
ancak 31 Mart ayaklanmasından sonra, Sultan Abdülhamid tahttan indirildikten sonra değiştirildi. 
   3200 tonluk, 101 metre boyundaki Abdülmecid, "Mecidiye" ; 3800 tonluk, 104 metre boyundaki Abdülhamid, "Hamidiye" adlarını aldılar.. GAZİ MUSTAFA KEMAL VE EŞİ LATİFE HANIM "HAMİDİYE" DE..

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK