Sayfalar

431 ) TARİHİMİZDE EN ÇOK SAYGI GÖREN MUSEVİ !..   Abraham Salomon Kamondo (yukarıda), bir dönem Osmanlı ekonomisinde önemli söz sahibi olmuş, hatta Osmanlı'da gayrimenkul edinme izni almış ilk Yahudidir.
   Borçlular taahhütlerini yerine getirmedikleri zaman ipotek alınan gayrimenkullere sahip olamayıp bunları Osmanlı uyruklu yakınları adına tescil etmek durumunda kalan Kamondo Bankasının durumu Saray'a arz edildiğinde Sultan Abdülaziz bir irade ile "Başkalarına emsal olmamak üzere Kont Avram Kamondo'nun büyük hafidi olan Avram veled Rafael Salomon'a" imparatorluk sınırları içinde gayrimenkul sahibi olma izni verilmiştir. (Bunun, daha önce verilmiş bir irade olduğu da iddia edilmektedir..)

   Bu aile Osmanlı'yı sadece ekonomik alanda değil, giyim ve yaşam tarzında da etkilemiştir. İyi giyinen ailenin her giydiği hemen moda olurmuş..
   Bugün Bankalar Caddesi'ne açılan ve Kamondo Merdiveni / Eskalaras de Kamondo olarak bilinen yeri, çocuğu okula rahat gitsin diye yaptırmıştır.
   İstanbul'da ayrıca ; Saatçi Han, Yakut Han, Kuyumcular Hanı, Lüleci Han ve Gül Han gibi binalar, çeşmeler yaptırmıştır. 
   Hasköy sırtlarında anıt mezarı vardır..


Soldan ; Abraham Salomon, torunu Nisim ve Mois Kamondo

   "Doğu'nun Rotschild'i" diye anılan Kamondo ailesi, bir süre Venedik'te ikamet ettikten sonra İstanbul'a yerleşen, İspanyol-Portekiz kökenli bir ailedir. Bu aileyle ilgili bazı kişisel bilgilere halen Viyana arşivlerinde bulunan bir gemi kiralama belgesinde rastlanmaktadır. Trieste Musevi Cemaati arşivlerinde de, 18. Yüzyılın sonunda kentin Sefarad Sinagogunun inşaatına destek olan iki Kamondo kardeşin kaydı mevcuttur..
   Camondo sözcüğünün kökeni, Fransız tarihçi Philippe Erlanger'e göre, Venedik lehçesinde "Dünya evi" anlamına gelen Ca'mondo"dur. Daha gerçekçi bir varsayım ise, Venedik civarında bu ad ile tanınan küçük bir Yahudi cemaatinin adından kaynaklandığıdır..
   1780-1785 yılları arasında, muhtemelen 1781'de, İstanbul Ortaköy'de doğan Abraham Salomon Kamondo'nun tellal olan babası Salomon-Jacob aynı zamanda Ortaköy Sinagogu yöneticilerindendi. 
   Abraham Salomon 25 Mayıs 1804'de, Hasköy'de, Hayim Sabetay Yuda Levi'nin kızı Clara ile evlendi. 1810'da tek çocuğu Salomon Rafael dünyaya geldi. 
   Kamondo, Musevi Cemaati için çok önemli işler yapmıştı. Özellikle 1826'da, Vakai Hayriye sırasında Ermeni lobisinin faaliyetlerine karşı durmuş, birbirini izleyen idamlar sırasında Cemaati ayakta tutmayı başarmıştı. 
    
   Abraham Salomon ile ağabeyi İsak'ın 1815'de kurdukları Isaac Camondo et Compagnie (İsak Kamondo ve Şürekası) unvanlı banka kısa zamanda gelişerek devrin saygın uluslararası finans kuruluşlarından biri oldu. İsak 1832'de vebadan öldüğünde, çocukları olmadığından, işin idaresi Abraham'a kaldı. Viyana Borsası, Paris ve Londra iş çevreleri ve bankalarıyla sıkı bir ilişkide olan banka, çoğunun Osmanlı İmparatorluğundaki muhabir bankasıydı..

  1840 Şam olayları sırasında İstanbul'a gelen, önemli Siyonistlerden Moşe Montefiori'yi evinde ağırlamış, saraya kabul edilmelerinde aracılık yapmıştı. 
  Ne var ki Kamondo, Avrupa'daki Musevi cemaatlerinin yapısal olarak, temelden siyasal değişimi amaçladığı bu dönemde, tam bir Osmanlı Tanzimatçısı gibi davranıyor, siyasal ve Siyonist faaliyetlerin önüne kültürel amaçlar koyuyordu. Özellikle Fransız İhtilali sonrası Avrupa'da meydana gelen kültürel değişimi gözlemleyen Kamondo, aydınlanma hareketini yüz yıllık bir tutuculuk ve cehalet içinde bulunan İstanbul Musevi Cemaatine yansıtmaya çalışıyordu. Siyonistlerin Musevi taassubunu siyasal amaçlar doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığı bu sırada Kamondo, Tanzimat'ın estirdiği rüzgarlardan da güç alarak, Peri Paşa Musevi Okulu'nun programını destekliyordu. Çünkü bu okulda Türkçe'den başka Fransızca, İbranice ve Talmud okutuluyordu.. Kamondo bu okulu, batılı anlamda bir eğitim merkezi haline getirmek istiyordu. Onun bu çabalarını İstanbul'daki aydınlar ve Museviler de destekliyordu..
   
   Kamondo'nun bankası 1853-56 yılları sırasında, Kırım Savaşında, Osmanlı Devleti'nin savunma gereksinimlerini finanse etti. Osmanlı İngiltere yakınlaşmasını sağlamanın da ötesinde Tanzimat'a önayak olmuş, Mustafa Reşit Paşa'yı ekonomik gücünden gelen siyasal gücüyle desteklemişti.1860'da banka, 12/64 hisse ile, Union Financiere adı verilen bir yerli bankalar koalisyonuna katıldı. Abraham Salomon'un oğlu Salomon Rafael babasının işiyle fazla ilgilenmedi ama 1829 ve 1830 doğumlu torunları ; Abraham Behor ve Nisim büyükbabalarının bankasına katıldılar. 
   1863'de kurulan Osmanlı Bankası'na rakip olarak Kamondolar, aynı konumdaki diğer bazı Galata bankerleriyle birleşerek 1864'de 2 milyon sterlin sermayeli Osmanlı İmparatorluğu Şirket-i Umumiye'sini kurdular. 
   Böylece servetleri daha da arttı ama ne var ki 1868'de "Credit General Ottoman" bankasının kurulması, Babıali'nin dış borçlanmaya yöneldikçe iç finans durumlarını gözardı etmesi üzerine Kamondo kardeşler bankanın merkezini Paris'e taşıdılar. İstanbul'daki banka ise şube kimliğini sürdürdü. 
   1869'da aileleriyle birlikte iki kardeş de Fransa'ya yerleşti. Büyükbabaları Abraham Salomon da Paris'e yerleşince, banka, yetkili müdürlerce yönetildi ; 1872'den itibaren faaliyetini daralttı..

     

   Kamondolor, Sadrazam Mustafa Reşid Paşa'nın ısrarıyla, 1851'de kurulan Şirket-i Hayriye'ye ortak oldukları gibi, 30 Ağustos 1869'da kurulan Dersaadet Tramvay Şirketi'nin de kurucuları arasında yer aldılar..
   Saraya ve devlete büyük hizmetlerinden dolayı Nişan-ı İftihar ve Mecidiye nişanlarıyla taltif edilen Abraham Salomon ; Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph'in düğünü dolayısıyla İstanbul'daki Avusturya kolonisini temsilen Viyana'ya giden heyete başkanlık etti ve İmparator tarafından Şövalye unvanı tevcih edildi..
   1866'da İtalya Birliği'nin kurulmasını takiben İtalyan uyruğuna geçen Abraham Salomon'a 28 Nisan 1867'de, "ailenin en büyük oğluna veraseten geçebilmek imtiyazı" ile Kont unvanı verildi..

   30 Mart 1873'de Parc Monceau'daki özel malikanesinde vefat eden Abraham Salomon Kamondo, vasiyeti gereği, Monceau Sokağı'ndaki ilk törenden sonra, Paris sefaretimizin izniyle İstanbul'a getirildi. 14 Nisan 1873 Pazartesi günü görkemli bir törenle Hasköy Mezarlığındaki, önceden yapılmış anıt mezara defnedildi...
   Cenaze töreninin yapıldığı gün borsa kapatılmış, Galata ve Haliç esnafı kepenk indirmişti. 
   "Kamondo kadar zengin olmak", deyimi dönem Yahudileri arasında yerleşmişti..
   Cenazesini biri piyade, diğeri bahriyeli iki müfreze takip ediyor, Saray Bandosu cenaze marşını çalıyor, Osmanlı Devlet ricali, diplomatlar, dini misyon temsilcileri ve Musevi cemaatinden büyük bir kalabalık cenaze arabasının peşinden yürüyordu.
   Yaşadığı dönemde büyük bir cehaletin ve yoksulluğun içine gömülmüş Yahudilerin eğitimi için büyük çaba göstermiş ama bu çabaları bağnaz hahamlar tarafından engellenmeye çalışılmıştı..
   1862 yıllarının sonlarına doğru, Musevi Cemaatinin tutucu dindar kesimlerinden Kamondo'ya karşı saldırılar başlamıştı. Haham İzaak Akriş ve Salomon Kamhi, fakir Musevilere karşı yaptıkları konuşmalarda Kamondo'nun, bu okulda Musevi çocuklarına Hristiyanlık propagandası yaptırdığını ve çocukları din ve iman yolundan ayırdığını iddia ediyorlardı. Akriş, Kamondo'nun "aforozu" gerektiren bir suç işlemekte olduğunu belirtiyor, fakir ve cahil Musevileri kışkırtıyordu. Bir süre sonra da Akriş'ten korkan Museviler, çocuklarını okula göndermemeye başlıyorlardı. Ayrıca Haham Akriş, şahsen Kamondo'ya giderek "Yahudi ulusundan aforoz edildiğini" bildiriyordu !.. Bunun üzerine harekete geçen Kamondo ekonomik ve siyasi gücünü kullanarak Akriş'i tutuklatıp hapse attırıyordu. Haham Akriş, Eyüp'teki İplikhane Hapishanesinde adi suçluların yanına konulunca diğer tutucu Musevi liderler, kutsal bir kişinin düştüğü bu durumu duyurarak alt tabakayı harekete geçiriyorlardı. Kışkırtılan Museviler o Cuma günü Eyüp Sultan'a giden Sultan Abdülaziz'in yolunun üzerinde toplanıyor ve sayıları binleri aşıyordu. Sultan onlarla konuştuktan sonra Akriş'in derhal serbest bırakılmasını buyuruyordu. Bunun üzerine Cemaat Kamondo ile aforoz kararını kaldırıyordu... Fakat bu olaydan sonra Kamondo etkinliğini kaybediyor ve sonunda, 1870 yılında Paris'e göç ediyordu..

   Onunla ilgili olarak, arkasında şu söz kalıyordu :      

"Yahudiler Osmanlı topraklarına geldiklerinden beri, Osmanlı topraklarında yaşadıkları o altı yüz yıl boyunca, hiçbir Yahudi'ye bu kadar saygı gösterisinde bulunulmamıştı.."     Kont Abraham Salomon Kamondo'nun anıt mezarı Hasköy mezarlığının ortasında ve yanında bir de dua odası bulunurken, 1952 yılında, E-5 çevre yolunun açılamasıyla istimlak edilen alan nedeniyle bugün Şişli'den Haliç köprüsüne giderken sağda hafif yüksekte kalmaktadır. 
   Boyu 10,5 metre, eni 9 metre, yüksekliği 5 metre olan anıt mezarın, çeşitli yıllarda yapılan tüm tamirat ve restorasyonlara ve alınan önlemlere rağmen mermer, demir ve kurşunları çalınmış, dış mimarisi tahrip edilmiş, pencereleri açılmış, içine duvar ve ranzalar inşa edilerek evsizlere gecelik olarak kiralanmıştır !..
   17 Mart 1988 tarihli restorasyon projesi Türkiye Hahambaşılığı bütçesini aştığından, uygulanamamıştır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 22 Mart 1991 tarih ve 2570 sayılı kararıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından projelendirilmiştir.. 

MARIO LEVI'nin "İçimdeki İstanbul Fotoğrafları" kitabından ve MURAT ÇULCU'nun "Marjinal Tarih Tezleri" kitabından alıntı yapılmıştır..

  
   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK