Sayfalar

430 ) ATATÜRK'ÜN DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI...   1924 ile 1930 arasında, birtakım önemli başarılar gibi, başarısızlıklar da vardır.. Her şeyden önce, halk tedirgindir.. Ekonomik gelişme yetersizdir.. Demiryolları siyasetindeki enerji, başka ekonomik alanlarda gösterilememiştir. Bütçe cılızdır.. Ama İsmet Paşa, kendi deyimiyle, "namuslu bir borçlu" olarak, Osmanlı Devleti'nin son borçlarını da ödemektedir. Yalnız 1930 bütçesinde 49.500.000 lira ödenmiştir. Bu, giderler bütçesinin % 14,6'sıdır.. Halbuki bu bütçede bayındırlığın payı % 15,2 ; ekonomi, ticaret ve tarımın payı ise ancak % 3,7'dir !..
   İsmet Paşa'nın bütün umudu, 1929 yılındaydı. O yıl Lozan'ın son kayıt ve kısıtlamaları kalkacak, ülke gümrük bağımsızlığına kavuşacaktı. Yani, ekonomik yönden bağımsız olacaktık. Yeni tarife kanunu bile hazırlanmıştı.. Ama ne çare ki, 1929 yılı sonuna doğru Dünya Ekonomi Krizi patladı.. Bunun Türkiye'de ilk darbesi, tarım ve ihracat maddeleri fiyatlarının dibe vurması oldu.. Tabii ki bütçe de sarsıldı. Fiyatların sefaleti, en fazla Ege'de kendini gösterdi. Çünkü burası, ihracat için, gıda ve ham maddeleri üreten, bununla geçinen bir bölge idi.. 
   Bu arada, tabii, Aydın pazarı da sarsıldı. Herkes hükumetten yüz çevirir hale geldi. Bunların başında Adnan (Menderes) Bey vardı. Hemen Serbest Fırka'ya katıldı. Tabii, "yoldaşı" Etem Bey de beraber..
   Bununla ilgili daha önce paylaştığım yazının linkini veriyorum. Aynı şeyleri tekrar etmemek için
      http://tarihtenanekdotlar.blogspot.com/2012/05/223-99-gunluk-bir-demokrasi-denemesi.html

   

   Fethi Bey arkadaşlarıyla parti örgütü kurmak için yolculuğa çıkar. Ve daha ilk aşamada, her şey allak bullak olur !.. 
   Yolculuğun ilk durağı olan İzmir'de, Fethi Bey geliyor diye yer yerinden oynar.. Daha sekiz yıl önce kendisini düşman işgalinden kurtaran orduların komutanı Mustafa Kemal'i bağrına basan İzmir'de, halk dalga dalga Fethi Bey'in neredeyse ayaklarına kapanır : "Kurtar bizi, kurtar !.."
   Yeni parti başkanı ve arkadaşları daha ilk adımda yılarlar.. Evet, bu işte ya bir yanlışlık, ya da bir uğursuzluk vardır. Miting için çıkartılan zorluklar da işin tuzu biberi olur.. Ama Gazi ısrarcıdır : "Anlıyorum ki sana karşı tertipler alanlar var. Sana nutkunu okutmamak isteyenler var. Okuyacaksın !. Halkın karşısına çıkacaksın !.. Yolculuğuna da devam edeceksin !.. Burada ben varım !.."
   Bu telgraf İzmir'e, Çankaya telgrafhanesinden çekilmiştir... İzmir'den sonra yola devam edilir.. Yol üstündeki en önemli merkez olan Aydın'a varılır ve orada Serbest Fırka'nın şubesi kurulur. Aydın ilinin başkanı Adnan Bey'dir. Arkadaşları ve örgütü tamamdır. İşte Menderes, o gün orada, Serbest Fırka Aydın İl Başkanı olarak, CHP ve onun şeflerinin karşısına çıkar !..
   Ama bu, çok sürmeyecektir. Yaşanılan günler, yeni olaylara gebedir. Aslına bakılırsa çatışma, İsmet Paşa ile Fethi Bey arasında değildir. Bu sahnede asıl karşılaşanlar, iki ayrı mizaçtır : Gazi Mustafa Kemal ve İsmet Paşa !..  
   Serbest Fırka, aslında üç eski arkadaş arasında, siyasi bir nabız yoklamasıydı.. Mustafa Kemal için bir deneyiş, İsmet Paşa için kendi hesabına bir sondaj, Fethi Bey için ise, bir hata oldu.. Çünkü doğacak çocuk, nasıl olsa yaşayamayacaktı. Nitekim öyle de oldu.. Ağustos 1930'da doğan Serbest Fırka, 17 Kasım 1030'da öldü !..
                                                                                                                                                                    

   Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele bir ihtilal miydi ? Sanıyorum ki, hayır !. Çünkü ihtilal bir patlamadır. Bir siyasi ve sosyal nitelikten diğerine zorla yaptırılan bir atlamadır..Anadolu'daki hareket ise, bir iç örgütlenme hareketi idi... Erzurum ve Sivas kongreleri, işe bir yasal dayanak bulmak içindi..
   Atatürk, elbette ki demokrattı. Daha Erzurum Kongresi'nde Milli Mücadele 
tarif edilirken, "İrade-i milliyeyi hakim ve kuva-yı milliyeyi amil kılmak"  ilkesinde, bu halkçılık vardır.. Ama "İrade-i milliye" nasıl temsil edilir ?.. Örneğin, Atatürk çok partili rejime taraftar mıydı ? Bu konuda İsmet İnönü şöyle diyor : 
"Atatürk devlet idaresinde, istiklalci, cumhuriyetçi ve demokratik rejim yanlısı olarak tarif edilebilir. 1930'da durum elverir vermez, muhalefet partisi, bizzat Atatürk tarafından istenmiştir. Eğer sağlığı izin verseydi, belki de 2.Dünya Savaşından önce bile, bu eserini bizzat tamamlayacaktı. Çünkü Atatürk, temel anlayış olarak, Cumhuriyet'in ve milletin egemenliğinin, iktidar ve muhalefet partileri rejiminde olacağına, yürekten inanmaktaydı.." (10 Kasım 1962 nutku)
   Bu sözlere göre, Atatürk, çok partili rejime taraftardı. Ama o halde, Atatürk döneminde, yani O hayattayken, çok partili denetim sistemi Meclis'te neden tutunamadı ?.. Evet, onun hayatında da, hem de iki defa, Meclis'te ikinci bir parti denemesi başarısızlığa uğramıştır..
   Birincisi 17 Kasım 1924'de kurulan "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası" deneyimidir. Bu parti, ihtilallerin kanunu hükmüne kurban gitmiştir..  Hem de ihtilali yapan önderlerin en ünlülerinden bir kısmı, üzücü bir şekilde tasfiye edilmiştir. Halbuki Mustafa Kemal, onlara da başarı dilemişti..
   Ama ne var ki hareket, henüz erkendi. Gerçi ihtilal başarılı olmuştu, ama henüz meyvelerini vermemişti.. Yeni yönetime, eğer başarabilirse, devletin önderliği, yani tek irade lazımdı. Meclis'te, hele liberal bir eğilimin kavgaları için zaman erkendi.. Nitekim Parti, ömrünün henüz altıncı ayını yaşarken, ağır ve suçlayıcı bir darbeyle kapatıldı.. 
   


   Kurtuluş Savaşı sonrasında ve devrimler sırasında yaşanan bazı çelişmeli yönleri de irdelemek gerekir..
   Kurtuluş Savaşı sona erince, memlekette tek şef, tek Parti ve otoriter hükumet düzeni yerleşti. Gerçi ülkede, yüzyıllardır hasreti çekilen bir asayiş yerleşti, askerlik yükü hafifledi ve adına "Atatürk barışı" denilen, tarihimizde örneği olmayan bir barış dönemine girildi.. Hem de bağımsızlığımız kimsenin kontrolüne girmeden ve kayıt şart altına alınmadan.. Kapitülasyonlar da kaldırıldı.. Dış borçlar meteliğine kadar tasfiye edildi.. Memleket, yeni dış borçlanmalar yoluyla bir vesayet sistemine götürülmedi. İhtilalci denilebilecek bir kanunla, 1925'de Aşar Vergisi kaldırıldı. Bu önlem, ülkede eşraflık ve ayanlık düzenini oldukça sarstı.. Din siyasetten ayrıldı ve daha birçok ileri adım atıldı.. 
   Fakat tablonun bir de diğer tarafı vardı. Ekonomik düzenleme.. Tarım ve sanayide sermaye birikimi.. Kredi cihazlarının yaratılması.. Sanayinin tesisi.. Sosyal yapıda ekonomik gelişmişlik ve halkçılık yönünden reformlar..
   İşte bu alanlardaki gelişmeler ne yazık ki gereği gibi yerine getirilemedi.. Gerçi Türkiye borçlanmıyordu.. Ekonomik yardımlar da yoktu. Kapitalist ve emperyalist yabancı kontrollere karşı asil bir direniş vardı..
   Mustafa Kemal, dünyada yerleşen saygınlığını, bir takım ucuz destekler için harcamayacak kadar gururlu bir insandı.. 
   Her şey, içeride ve milletin ekonomik gücünü hareketlendirerek yapılacaktı. Demiryolları siyasetindeki başarı ve deneyim, bunun mümkün olabileceğini göstermişti. İşte bu deneyim, diğer ekonomik alanlara yayılamadı.. Başka bir yol bulunmalıydı.. Bu defa da Dünya İktisat Buhranı çıktı ortaya.. Buna karşı ise ancak ve birtakım olağanüstü örgütlenme önlemleriyle çıkılabilirdi..
   İşte Serbest Fırka, tam bu zamanda ve artık ölmüş, eskimiş, 19. Yüzyıl liberalizm sloganlarıyla ortaya atıldı..
   O halde, Serbest Fırka, daha başlarken kaybedilmiş bir davaydı.. 
   Parti kurulduğunda dünya, tam bir ekonomik bunalımın ağır etkisi altındaydı. Dünyada liberalizmin ve demokrasinin vatanı olan ülkelerde bile, artık otarşiye (ekonomik ihtiyaçların kendi kendine karşılanması) gidiliyordu. Yani devlet, ekonomik müdahalelere gidiyor, gümrüklerini kapatıyordu. Tabii Türkiye de aynı durumdaydı. Zaten dış ödeme kabiliyeti de kalmamıştı. Bize borç veren de yoktu ! Örneğin Osmanlı Bankası bile, hem de sadece 10 milyon lira vermek için, adeta kapitülasyon kayıtlarının iadesini istiyordu !..
   O sırada İktisat Vekili olan Mustafa Şeref Bey, beklenmedik bir örgütleme gücüyle dış ticarette, dönemin istediği usulleri, birçok devletten önce uygulamaya girişti.. Kleringler, takaslar, krizi karşılama önlemleri olarak ele alındı. İsmet Paşa, Mustafa Şeref'te sessiz, gösterişsiz ama iyi bir dayanak bulmuştu..
   Fethi Bey'e gelince ?.. Onun mücadele sloganları hem yanlış, hem yetersizdi. Ekonomist bir danışmanı yoktu. Demiryolu siyasetine karşıydı. Ona göre, birkaç neslin yükü, bir nesle yüklenmemeliydi.. Halbuki birkaç neslin yükünü genellikle bir nesil öder.. Kurtuluş Savaşı bile buna bir örnektir.. Hatta bir nesil, bir mabet yapar ; ama onda, on nesil ibadet edebilir.. 
   Gene Fethi Bey'e göre, İsmet Paşa devletçi idi.. Halbuki değildi !.. İktidar tarafından "devletçilik" sözü ilk kez, o da Serbest Fırka'ya cevap olmak üzere, Sivas'ta, hem de "ılımlı devletçilik" şeklinde telaffuz edildi.. İsmet Paşa, "Liberalizmin nazariyatı, bu memleketin güç anlayabileceği bir şeydir. Biz iktisadiyatta, hakikaten mutedil devletçiyiz.." dedi. 
   Böylece İsmet Paşa'nın 30 Ağustos 1930 Sivas nutkunda, her parçada birçok şeyler dile gelir, dönemin değinilmeyen bir meselesi kalmaz..
   Acaba Serbest Fırka'yı, tarihimizin o günlerinde gerekli, yararlı bulan Gazi Mustafa Kemal, bunları nasıl değerlendirecekti ?.. 
   Bu nutuktan tam 80 gün sonra, 17 Kasım 1930'da, Gazi, Serbest Fırka'yı kendisi kapattıracaktır..

  

ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR'İN ; "TEK ADAM", "İKİNCİ ADAM" VE "MENDERES'İN DRAMI ?" ADLI KİTAPLARINDAN DERLENMİŞ BİR YAZIDIR..  
  

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK