Sayfalar

481 ) OSMANLI'DA ZEVK-İ SEFA !..


   

Türkler Fetih'ten sonra İstanbul'un her yanına dağılmakla birlikte ; zenginler ; ilk zamanlarda özellikle akisleri Haliç sularına düşen yalılar, köşkler, türlü süsleme ve düzenli yapılar yaptırıp bu körfezin kıyılarında oturmayı tercih etmişlerdi. Bu aynı zamanda şehrin bir derece büyüyüp genişlemesi demek oluyordu. Suyun ve havanın letafeti yanında kırların da çok güzel oluşu, zevk sahibi kimseleri iç İstanbul'un dar ve karışık sokaklarından bu açık ve havadar yerlere çekiyordu. Aslında Fatih Sultan Mehmet de Ebu Eyyub'ül-Ensari'nin gömülü olduğu söylenen yere derhal bir türbe ve bir cami yaptırmış, o yöreyi şenlendirmişti..
Gitgide Haliç kıyıları şehrin kalabalık yerlerinden sayılmaya başlamıştı. En kalabalık, aynı zamanda en özenli ve eğlenceli yerler !..
İnşaat ve yerleşme ile geçen Fatih döneminden sonra, 1481-1512 arasındaki İkinci Bayezid zamanında ise, yeni İstanbullular bahar günlerinde şehrin yöresindeki kırlara dökülmüşler ve İstanbul yazlıkları ün kazanmaya başlamıştı. Kağıthane de ilk ününü ta bu dönemden alıyor..
İkinci Bayezid şahsen zevk ve eğlenceye istekliydi. Özellikle müzik ve şenlikten çok hoşlanıyordu. Bu bakımdan bir ilk olarak, sarayda  müzik öğretim yeri yaptırmıştı. 1485 yılında da Galatasaray Kışlası'nı yaptırıp buraya alınan gençlere binicilik, silahşörlük, kemankeşlik dersleri verilmeye başladığı zaman, bu okulun programına müzik öğretimi koydurmayı da unutmamıştı. Bu suretle padişahtan gören vezirlerin konaklarında ve başka yerlerde de saz meclisleri kurulmaya başlanmış ve müzik, eğlence alemlerinin dayanak ve ekseni haline gelmişti. Gitgide, dinde yasaklanmış olmasına rağmen, şarap da zevk araçları arasında müziğe yakın bir durum almış ve içki yeni İstanbullular arasında hayli yaygınlaşmıştı..
Aslında yerli Rumların şarap yapımevleri gürül gürül işliyor, İstanbul fatihleri yeni zevkler ve yeni duygularla karşı karşıya kalıyorlardı..


İkinci Bayezid'in oğlu Yavuz Sultan Selim bir gün özel bir eğlence aleminde yarı sarhoş, elindeki kadehin içinde ateşli parıltılarla göz ve gönül yakan sarhoş edici sıvıya bakarak, üzümden ilk şarabı çıkardığı söylenen İran Şahını anımsamış, o zamandan bu yana süregelen bir lezzetin artık yıpranabileceğini düşünerek birdenbire, "Bint-ül inebin bikrini Cem etti izale" (Üzümün kızının bekaretini Cem yok etti) mısraını okumuştu. Şair padişahın toplantısında ve karşısında bulunan şair veziri, Sultan Selim'in içip kadehini boşalttığını görünce, aynı vezin ve aynı kafiyeyle cevap verdi : "Iskat-ı cenin oldu tehi kaldı piyale" (Çocuk düştü, kadeh boş kaldı) ...
Kanuni Sultan Süleyman 1520'de tahta çıktıktan sonra içki düşkünleri müthiş bir darbeyle karşılaştılar. Yeni padişah bir yandan "Kanunname-i Al-i Osman"ı yapıp devlet işlerine bir düzen verirken, bir yandan da içki kullanma yasağını ilan etmişti.. Koca şair Baki'nin, 
"Meyhaneler beyt-ül haram,
 pir-i mugan şeyh-ül harem ? "   (Meyhaneler Kabe, meyhaneci ise Kabe'nin hizmetine bakan şeyh) mısraı ile nitelendirdiği bu dönemde bu yasak İstanbul'u allak bullak etmiş, içki alınıp satılan yerler kapatılmış, içkiseverler yasa girmiş, gizli alıp içmek isteyenler yakalanınca şiddetli cezalara çarptırılmıştı. Bu tutum, tiryakilere büsbütün korku salmıştı..


Kanuni Süleyman döneminde İstanbulluların damağı yeni bir zevk tattı : 1543 yılında gemilerle İstanbul'a ilk kez kahve getirildi. Olay büyük bir heyecana yol açtı. Hocalar, her yenilik karşısında olduğu gibi, son derece bilgisizce kestirip attılar : "Haramdır !"... Aklı başında bilginlerden sayılan devrin şeyhülislamı Ebussuud Efendi bile, "Kömür oluncaya kadar kavrulup yakılan nesnenin yenilip içilmesi caiz değildir. Toplulukta içilmesi de Hristiyanlara benzemektir. Şeriata uygun değildir ve sözü geçen maddelerin zorla tutulup alıkonulması ve yok edilmesi gereklidir" diye fetva çıkarmış, kahve getiren gemileri denize batırtmıştı. Ne var ki, her yasaklanan şeye olduğu gibi, kahveye karşı da ısrarlı bir tutkunluk sürdü gitti..
1554'te Halep'ten Hekim adlı biriyle, Şam'dan Şemsi adlı biri İstanbul'a yeniden kahve getirdiler. Tahtakale'de bir dükkan açtılar ve kahveyi pişirip halka satmaya başladılar. İşte İstanbul'un ilk kahvehanesi !..
Bu küçük, kara maddeden alınan sıcak ve siyah su, içenlerin başlarını garip bir zevkle döndürmeye ve tutkularını günden güne çoğaltmaya başlamıştı artık.. 
Ne yasaklamalar, ne fetvalar, İstanbul'un dört bir yanında yer yer genel kahvehaneler açılmasına engel olamadı. Hekim ve Şemsi'nin memleketlerine zengin olarak döndüklerini söylemeye herhalde gerek yok !..


Kanuni Sultan Süleyman zamanında dıştaki başarılar, fetihler ve zaferler bakımından Osmanlı İmparatorluğu en yüksek düzeye ulaşmış, saray ve çevresindeki kapıkulu halkı gurur, böbürlenme ve zafer sarhoşluğu içinde gevşemiş, kendisini bırakmıştı. Bunun içindir ki Kanuni devrini izleyen İkinci Selim'in padişahlığı zamanı, İstanbulluların zevk ve eğlence alemlerinin derinliklerinde koştukları bir dönemdi. Doğal olarak başta padişah ve adamları olmak üzere !..
İçki yasağı unutulmuş, meyhaneler yeniden açılmıştı ve günden güne çoğalıyordu. Böyleyken özellikle hocalar içinde bu durumdan şikayet edenler de yok değildi. 1571 yılında Galata Kadısı padişaha mektup göndermiş, kendi bölgesi içindeki Müslümanlardan birçok kimsenin "Meclis-i Şer'i"ye gelip Müslüman olmayanların açıkta şarap taşımalarından, dince yasak olan bir şeyin böyle açığa dökülmesinden şikayetçi olduklarını bildirmişti. Kadı'nın mektubu çok düşündürücüydü. Padişah gerçi kendi eğlencesinde idi. Halktan da böyle gayrimüslimlerin sokakta tulumla şarap taşımalarına kızacak olanların herhalde pek o kadar çok olmadığını da biliyordu. Fakat ne de olsa memnun olmayanların çoğalmasını da istemiyordu. Galata Kadısına, o yılın 15 Zilhiccesi tarihiyle bir hüküm yazdıysa da pek ileri gitmeyip, "Bundan böyle adı geçen kafirlere tulumla şarap taşıtmayıp kimseye İslam şeriatına aykırı iş yaptırmayasın" demekle yetindi..
Önceleri gayrimüslimlerin şehre şarap getirmeleri yasaklanmış, fakat onlar bu işi kaçak sürdürdükleri için hem buyruğun yerine getirilmesine olanak bulunamamış hem de gelir azalmıştı..
İkinci Selim bu konuda bir fetva çıkartıp gayrimüslimlerin şehre, vergisini vermek suretiyle, serbestçe içki getirebilmelerine izin vermiş, içki vergisini toplamaya bir de görevli atamıştır. 

REFİK AHMET SEVENGİL'in "İstanbul Nasıl Eğleniyordu ?" adlı kitabından derlenmiştir.. 

Yazarın faydalandığı KAYNAKLAR :
"Netayicü'l-vukuat", Mustafa Nuri Paşa ; "Tarih-i Siyasi-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye", Kamil Paşa ; "Tarih-i Ebülfaruk", Mehmet Murat Bey ; "Esmarü't-tevarih", Mehmet Şem-i Efendi ; "Mefhumü't-tevarih", Mahmut Örfi Ağa ; "Mizan-ül-Hak Fi ihtiyar-il-Hak", Katip Çelebi ; "Veladetname-i Hümayun" (Yazma) ; "Surname-i Hümayun", Abdi Efendi ; "Sürname-i Hümayun", Vehbi Efendi ; "Zeyl-i Şekayık", Nev'izade Atayi Efendi ; "Letaif-i Vekayi-i Enderuniyye", Hafız İlyas Efendi ; "Evliya Çelebi Seyahatnamesi" ; "Abdi Vekayinamesi" ; "Tarih ve Muharrir", Ahmet Rasim bey   

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK