Sayfalar

490 ) KIBRIS'TA PUSU !..    Kıbrıs sorunu, Türkiye Cumhuriyeti bakımından adeta "son'un başlangıcı" niteliğini taşıyordu. 
   Demokrat Parti döneminde (1950-1960) "borçlandırılarak bağımlılaştırma" ve (ılımlı) dinsel siyasete zemin hazırlama operasyonlarına paralel olarak dış politikada, Türkiye'nin batıda uluslararası meselelerle meşgul edilmesi konusu da gündeme geliyordu.. Bunun sonucu olarak Türkiye ile Yunanistan sürekli bir gerginlik içine itiliyordu.. Böylece Türkiye, batıdan gelecek tehlike nedeniyle doğu hududunu mümkün olduğunca emniyette tutmak gereksinimi duyuyordu. Emniyetin sağlanması için de Ortadoğu siyasetinden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyordu. Bu uzak durma ise Ortadoğu'daki olaylarda ağırlığın İsrail'e devredilmesi anlamına geliyordu..
   İsrail, 1948'den 1967'ye kadar kendisini Araplara hem diplomasi, hem de kuvvet yoluyla kabul ettirmek amacıyla hazırlık yapıyor ve her bakımdan donanıyordu.. Nitekim 1967'de Yıldırım Harbi ile Suriye, Ürdün, Lübnan ve Mısır'a çok ağır askeri darbeler indiriyor ; Araplara ait geniş toprakları işgal ediyor ve kabullenemeyecek derecede ağır şartlarla barışa zorluyordu..
   1967 zaferi İsrail'i son derece rahatlatıyor, Araplarla yapılacak bir pazarlıkta kozlarını artırıyordu. Nitekim 1967-1973 sürecinde Arap dünyasının tüm hırçınlığı ve saldırganlığı bastırılacak, bu arada Arap Birliği dağılacaktı. 1973'e gelindiğinde Mısır kaybettiği toprakları geri alıyor, böylece İsrail ile anlaşıyordu. Mısır-İsrail Antlaşması, Arap dünyasının İsrail karşısında dağılmasına yol açıyordu..
   İşte Kıbrıs sorunu da bu süreçte "Ortadoğu sorunlarına" ilave oluyordu..    Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik yaratan yeterince sorun bulunuyordu. Bunların başında On İki Ada, Batı Trakya, Patrikhane ve azınlıklar meseleleri geliyordu. Buna karşın Atatürk ve Venizelos arasında kurulan dostluk, bu liderlerin ölümünden sonra da devam ediyordu. Nitekim İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye, Alman işgalindeki Yunan halkına, Ege sahil ve adalarında, yardım ediyordu.
   Ancak Türkiye çok partili düzene geçtikten sonra, DP iktidarı Yunanistan ile meseleleri tırmandırmaya başlıyor, Yunan Kral ve hükumetinden de aynı tepkiler geliyordu.
   İstanbul'da müthiş bir provokasyonla 6-7 Eylül Olayları düzenleniyor, azınlıklar meselesi gelişen olaylarla yeni boyutlar kazanıyordu. İşte bu aşamada Kıbrıs sorunu gündeme sokuldu. "Kıbrıs Sorunu", Uluslararası Ticaret Oligarşisinin denetimi altında, hatta Oligarşinin Türkiye'deki uzantısı olduğu bilinen bir gazetenin sahibi tarafından ortaya atılarak büyütüldü ve halka mal edildi..
   Kıbrıs Doğu Akdeniz'de son derece stratejik ve aynı zamanda jeoticari bir konumda bulunuyordu. Bu nedenle Sami karakter ve kökenli Ticaret Oligarşisinin ilgisini, tarihin en eski dönemlerinden beri çekiyordu. Nitekim ada üzerinde egemenlik çekişmesi Museviler ile diğer bazı kavimler arasında kanlı çatışmalara yol açmıştı. Osmanlı Padişahı İkinci Selim ise Kıbrıs'ı, Josef Nassi'nin Kıbrıs Kralı olmak amacıyla yaptığı yardım sayesinde Osmanlı egemenliğine katmıştı..
   İsrail her zaman olduğu gibi, Doğu Akdeniz'e yerleştikten ve kendisini Araplara kabul ettirme mücadelesi vermeye başladığından beri Kıbrıs ile ilgileniyordu. Ancak uluslararası düzeyde İsrail'in Kıbrıs'la ilgilenmesi için hiçbir yasal gerekçe ve neden bulunmuyordu. Bu, askeri bakımdan da mümkün değildi. Bu aşamada İsrail'i tatmin edecek tek formül, Kıbrıs Adası üzerinde hiçbir ülkenin tam egemenlik kuramaması ve özellikle bu stratejik adanın siyasal konumunun belirsizlik içinde bulunmasıydı. Nitekim Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin üçlü garantörlüğü altında Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet statüsüne getirilmesi bu belirsizliğin bir ifadesiydi. Ancak, Museviler gibi, Yunanlılar ve Rumlar da bu adanın jeoticari konumuna gereksinim duyuyorlardı. Zira dünyaca ünlü armatörlere sahip bulunan Yunanlılar, Akdeniz ve özellikle de Doğu Akdeniz, Kızıldeniz, Hint Denizi taşımacılığında en önemli limanları bünyesinde toplayan Kıbrıs Adasını kendilerine mal ederek, rakiplerine karşı büyük bir üstünlük kurmaya çalışıyorlardı. Uluslararası Ticaret Oligarşisi de Yunanlılara bu fırsatı vermek niyetinde değildi..
   Türkiye'ye gelince...
   Türkiye soruna bu açıdan bakmıyordu. Her zaman olduğu gibi siyasal olaylarla ticari olayları ayrı ayrı değerlendiren Türkiye, Kıbrıs'ta sadece Rumların ENOSIS ideali karşısında yaşamları tehlikeye düşen soydaşlarının hayatını emniyete almaya çalışıyordu. Kıbrıs'taki limanlar, Türkiye'yi Yunanlılar kadar ilgilendirmiyordu.. Zira Anadolu'nun Akdeniz sahillerinde pek çok aynı stratejik konuma sahip liman bulunuyordu..
   DP Hükumetinin kabul ettiği üçlü garanti altında bağımsız Kıbrıs Devleti, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar tarafından bir türlü hazmedilemiyor, ENOSIS ateşi durmadan körükleniyordu. 

  

   İsrail 1967'de Arap dünyasını dize getirirken, Yunan ordusu da iktidara gelen sol hükumeti alaşağı ediyordu. Ordunun bu darbesi "Cunta" ya mal ediliyor, bu cuntadan ise "Amerikan Cuntası" diye bahsediliyordu..
   İşte Yunanistan'daki "Amerikan Cuntası" yedi yıl sonra, 1974'de Kıbrıs Adasında "darbe" düzenleyerek ENOSIS'i bir "olup bittiye" getirmek isteyecekti.
   Yunanistan'daki Cunta 1967-74 arası dünya kamuoyunda hayli tepkilere yol açacak uygulamalar yapıyordu. Gerçi 1970 yılında Türkiye'de de ordu "muhtıra" vererek siyasete müdahale ediyor, bu müdahale döneminde sol ve Kemalistler üzerinde çok ağır bir baskı kuruluyordu. Ama yine de 1973'de halk sandık başına gidiyor, çok partili demokratik rejim yürüyordu. Buna karşın Yunanistan'da "Albaylar Cuntası" ülkenin başına çöreklenmiş, yerinden bile kımıldamıyordu.  Üstelik artık ABD de bu cuntadan rahatsızlık duyuyor, açıkçası "kurtulmak" istiyordu..
  ABD aynı dönemde başkalarından da kurtulmak istiyordu. Bunların başında da Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios geliyordu. Zira Ortodoks Başpiskoposu, SSCB ile flört ediyordu. Bu bir bakıma SSCB'nin Doğu Akdeniz'e inmesi ve İsrail'in karşısına bayrak dikmesi anlamına geliyordu..
   ABD'nin kurtulmak istedikleri bununla da sınırlı kalmıyordu. Türkiye'de de kurtulmak istedikleri vardı.. Çünkü tüm çaba, komplo, gayret ve uygulanan senaryolara karşın Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerek ekonomik, gerekse siyasal bakımdan ABD'ye tam teslim olmuyordu..  Kaldı ki, 12 Mart yönetimlerinin (Başta Faik Türün) uyguladıkları ABD yanlısı siyasetler ve baskılar, kamuoyunda ters tepmiş, solu ve Kemalistleri bilemiş görünüyordu. Büyük bir potansiyel oluşturan bu tepki ABD'yi rahatsız ediyordu. Bu ortamda, Mustafa Kemal'in kurduğu CHP'nin başında da Bülent Ecevit bulunuyordu..
   Devletin dayanağını teşkil eden CHP, Bülent Ecevit liderliğinde yeni dönemde Kemalist ilkeleri pekiştirerek Cumhuriyet'i sahiplenecek yerde, söylem bakımından CHP'nin mirasını reddetti. Ecevit CHP'yi sol söylemin savunucusu -sıradan- bir siyasal örgüt durumuna getirdi. Bir süre sonra da CHP, sol fraksiyonların çekişme alanı haline dönüştü ve böylece Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Devleti, Parlamentoda sahipsiz kaldı. Devletin ilkelerine rehberlik edecek bir kurum kalmadı. 

    

   ABD, aynı dönemde Türkiye'de iktidar olan CHP-MSP koalisyonundan da rahatsızlık duyuyordu. Çünkü dinsel-sol koalisyon, toplumcu bir görünüm yansıtıyor ve her an ülkeyi Liberal dünyadan koparmaları tehlikesi hissediliyordu..
   İşte bu koşullarda Yunan Ordusu, ABD tarafından Kıbrıs'ta bir darbe yapılması, bu darbe sonucu emrivaki ile Kıbrıs Adasının Yunanistan'a bağlanması konusunda cesaretlendirdi, hatta teşvik etti. Bunun sonucu olarak 15 Temmuz 1974 günü Gizikis yönetiminin adamı Nicos Sampson, Lefkoşa'da bir darbe girişiminde bulundu. 
   Bunun üzerine Türkiye zorunlu (ve haklı) olarak uluslararası antlaşmaların kendisine tanıdığı olanakları kullanarak Adaya asker çıkardı ve adanın % 30 kadar bir bölümü Türk denetimine geçti. ABD de bu fırsatı bekliyordu. Türkiye'nin yaptığı bu çıkarma ABD'ye şu avantajları sağlıyordu :

= SSCB yanlısı Makarios, Sampson darbesinden kurtulmak için Adadan kaçtı. Bu da Moskova'yı ürküttü, ABD yanlısı bir darbe yerine, Türk çıkarmasını "ehveni şer" olarak kabul etti. ABD ise, çıkarmaya karşıymış gibi yaparak, el altından Türkiye'ye yeşil ışık yaktı..
= Türkiye'nin bu müdahalesi ile, hem Adadaki, hem de Yunanistan'daki cunta devrildi. ABD "şantajcı bir ortaktan" kurtuldu. Liberal Karamanlis yönetimi başa geçti. Yunanistan'daki Gizikis Cuntası, kendilerine her türlü konuda cesaret verip teşvik eden ABD ile hesaplaşamadan, kendilerini yargıç karşısında, sonrada hapishanede buldular..
= Kıbrıs'taki müdahalemiz sonucunda, Adanın bağımsızlığı sona erdi ve bir "belirsizlik" dönemi başladı.  Doğu Akdeniz'deki ulusal güçler sürekli bunalım içinde bırakılmış oldu. Bu da ABD'nin bir taşla vurduğu üçüncü kuş oldu !..

   Kıbrıs sorunundan en zararlı çıkan ülke, "felaket" olarak nitelenecek derecede sorunlarla karşı karşıya kalan ülke, Türkiye Cumhuriyeti oldu..
  MURAT ÇULCU'nun "Marjinal Tarih Tezleri"  adlı kitabından derlenmiştir..


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK