Sayfalar

493 ) GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN YÜZLERİYLE VİYANA KONGRESİ ...   Avrupa'da, Asya-Avrupa ticaret güzergahları üzerinde söz sahibi olabilmek için rekabet eden ülkelerin daha önce önlerinde duran bir sorunu, Napoléon'dan sonra Avrupa'nın taksimatı sorununu, aşmaları gerekiyordu.. İşte 15 Eylül 1814 tarihinde Viyana Kongresi bu ortamda toplandı.. 
   Toplantıya doksan hükümdar ile otuz beş devlet temsilcisi katıldı. Fakat kongrede temsil edilen ülkeler arasında Osmanlı Devleti bulunmuyordu..
   Görüşülecek olan konu Napoléon'un yenilgisinden sonra Hollanda, Belçika, Ren nehrinin sol sahili, İtalya, Almanya, Varşova Grandükalığı meselesiydi.. 
   Aslında kararı devrin süper devletleri (düvel-i muazzama) olan İngiltere, Avusturya, Rusya ve Prusya veriyor diğerleri onaylıyordu. Bu arada kongreden önce yapılan toplantıda İtalya, Belçika, Ren nehrinin sol tarafı meseleleri çözümleniyor, geriye Almanya ve Polonya sorunları kalıyordu. 
   Dört süper devlet bu konuyu kongreden önce ele alıp görüşmek istiyor, fakat Fransa ile İspanya'yı toplantıya çağırmıyordu. Buna karşılık Fransa, ağırlığını koyarak toplantıda rol almayı, böylece küçük devletçikler üzerinde diğerleri gibi ağırlık tesis etmeyi amaçlıyordu..
   Asıl sorun Almanya (Prusya) toprakları ile Fransa arasında kalan topraklar ve Polonya'nın (Lehistan) paylaşılmasında başgösteriyordu. Çar eski Varşova Grandükalığını tümüyle Rusya'ya bağlamak istiyordu. Çarın göz koyduğu topraklara daha önce Prusya'nın egemenliğinde bulunan yerler de dahildi. Prusya, Polonya'daki toprakların ele geçirilmesi meselesine o denli önem vermiyordu. Prusya Polonya'daki haklarına karşılık olarak batısındaki Saksonya Krallığını ilhak etmek istiyordu. Çünkü Saksonya daha önce Napoléon Bonaparte'ın egemenliğini gönüllü olarak kabul etmişti. Savaştan sonra ise hakimiyetini sağlayacak bir anlaşma imzalamaya vakit bulamamıştı. Kaldı ki Saksonya Krallığı Napoléon'dan, Polonya'nın egemenliğini alarak Avrupa'nın çıkarlarına ihanet etmişti ve Rusya bu ihaneti unutamıyordu..
   Bu aşamada son sözü İngiltere söyledi. İngiltere Rusya'nın Prusya ile anlaşarak Avrupa içlerine kadar nüfuz edeceğini hesaplıyor ve bu da işine gelmiyordu. Bu nedenle İngiltere ; Fransa ve Avusturya ile anlaşarak Saksonya'nın Prusya'ya bırakılmasına karşı çıktı. Prusya ise, ordusunu Saksonya'ya doğru yola çıkardı ve ordusu Fransa sınırına dayandı. Bu kez, Saksonya'nın bağımsız bir Krallık olması önerildi. O da kabul edilmeyince Prusya, 3 milyon 400 bin kişinin yaşadığı Polonya'daki topraklarına karşılık, dört bölgenin bu krallığa bırakılmasına karar verdi. Prusya'ya bırakılan dört bölge ise Polonya'da bir vilayet olan Pozani, Ren nehrinin sol sahili, Westfalya ve Saksonya Krallığının 782 bin kişinin yaşadığı bir bölümünden oluşuyordu. Polonya'nın kalan kısmı Rusya'ya geçiyor ; İsveç Pomerya'yı Prusya'ya,
Prusya da Norveç'e karşılık Lövenburg'u Danimarka'ya bırakıyordu..
   Ancak Viyana görüşmeleri sona ermeden, Napoléon'un Paris'e döndüğü haberi geldi. Bunun üzerine doğrudan Fransa'nın tehdidi altında bulunan başta Prusya olmak üzere bazı devletler ek toprak talebinde bulundular..
   Buraya kadar anlatılanlar Viyana Kongresi'nin bilinen yüzüydü. Şimdi bir de görünmeyen yüzüne bakalım...
   
         

   Viyana Kongresi öncelikle Fransız İhtilali'nin Birlik ve Özgürlük ruhu yörüngesinde toplandı. Bu felsefe ve ruh ise özellikle Mutlakıyet ile yönetilen imparatorlukları tehdit ediyor buna karşılık - Prusya ve Almanya gibi - bazı ülkeleri de ulusal bir çatı altında devletleştirmeye sevk ediyordu. 
   Nitekim Viyana Kongresi, Almanya'yı konfedere etmenin yanı sıra Avusturya ile Prusya'yı da birbirine yaklaştırdı. Diğer taraftan, ihtilalin özgürlük ruhu ise ulusal başkaldırıların (Mora İsyanı gibi) temel dinamizmini oluşturdu..
   Fransız Milliyetçiliği, karşısında, Prusya'nın önderlik ettiği Cermen Birliğini ve buna bağlı Cermen Milliyetçiliğini buldu. Bu durum İngiltere'yi ürküttü. Böylece İngiltere, Slavların lideri konumundaki Rusya'ya yaklaştı. İngiltere'nin teşvik ve desteğindeki Rusya, Balkan bölgesinde Slavlık nedeniyle Sırpları, Ortodoksluk nedeniyle de Yunanlıları himaye ederek güçlendiriyordu. Aslında İngiltere ve Rusya'nın "sıcak denizlere inmek" emeli, bu iki ülkeyi kıta Avrupası ve Osmanlı Devleti karşısında birbirine yaklaştırdı..
   İngiltere ve Rusya'nın Balkan bölgelerinde baskı yapması Osmanlı Devleti'ni güç durumda bıraktı. Bu nedenle Osmanlı Devleti bazen Fransa'ya ve İngiltere'ye, bazen de Rusya'ya yakınlaşarak "denge politikaları" ile zaman kazandı..
   Ne var ki zaman giderek daralıyordu..
   Bu zaman yokluğuna paralel olarak Osmanlı İmparatorluğu sürekli toprak kaybına uğradı. Yenilgiyle sonuçlanan savaşlar ve sürekli toprak kaybı Osmanlı yönetimini akılcılığa, bilime, teknolojiye, hepsinden öte  de çağdaş özgür toplum yapısına sevk edecek yerde Mutlakiyetin dinsel-siyasal yapısını pekiştirmeye itti. Bu durum, akılcılığı ve bilimi ön plana alan siyasetin askeri ayağı ile Mutlakiyetin Hilafetten kaynaklanan dinsel dayanağını ve bu dayanağın kadroları olan ulemayı karşı karşıya getirdi.. 
   Ulema, Vaka-i Hayriye, yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına kadarki askeri yapıda asker-esnaf sentezi ile, dolayısıyla Tüccarlar Oligarşisi ile uzlaşmışken, padişahın dinsel-siyasal otoritesini güçlü bir askeri güce dayandırmak amacıyla Yeniçeri Ocağı'nı lağvetmesiyle boşlukta kaldı..
   Avrupa ülkeleri daha 18. yüzyılda mutlak otorite yerine Yasama ve Yürütmeyi birbirinden ayıran ve buna bir de Yargıyı ekleyen "kuvvetler ayırımı" ilkesini egemen kılarken Osmanlı Sultanları III.Selim ve II.Mahmud, 19. yüzyılın ilk çeyreği dolarken hala teokratik tekil otoritelerini sağlamlaştırma gayreti içindeydiler. Bu teokratik otorite ise kaçınılmaz olarak, Batı'da geçerlilik kazanmış ve sistemleşmiş olan spekülatif para-piyasa sisteminin karşısına geçerli bir iktisat modeli kabullenemeyen, hem de bu denli yaygın ve güçlü modele karşı alternatif bir model koyamayan Osmanlı Devleti, egemenliği altındaki klasik ticaret yollarını da yeterli biçimde denetleyemedi ve bu altın yumurtlayan tavuktan faydalanamadı. Faydalanmak bir yana, ticaret güzergahlarının denetim ve egemenliği Osmanlı'nın başına adeta dert oldu..
   Nitekim Asya-Avrupa ticaret güzergahının kilit noktalarından biri olan Mısır meselesinde taraflar karşı karşıya geldi. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa ile Sultan İkinci Mahmud arasındaki çatışma, Osmanlı iç sorunu olmaktan çıktı ; İngiltere, Rusya, Fransa ve Osmanlı Devleti arasında uluslararası bir mesele halini aldı...       

    


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK