Sayfalar

496 ) OSMANLI'DA KARDEŞ KATLİ !...Saltanat veraseti hakkında Neşri (1493), kardeş katlinin Osmanlılarda "adet-i kadime" (eski adet) olduğunu işaret eder. Eski bir rivayete göre, Osman Gazi, bey olduğu zaman rakibi olan amcasına dokunmamış, fakat sonra kendisine karşı geldiği iddiasıyla öldürmüştür. Bununla beraber gerek Osman'ın gerekse oğlu Orhan'ın zamanlarında, kardeşlerin ve amcaların ülkenin çeşitli yerlerinde yurtluk aldıkları kaydedilmiştir. Birinci Murad, kendisine karşı ayaklanmış olan kardeşleri Halil ve İbrahim'i idam ettirmiştir. Murad, saltanatı ele geçirmek için ayaklanmış olan kendi oğlu Savcı'yı da gözlerini kör etmek suretiyle cezalandırmıştır..
Osmanlılarda sırf saltanata rakip olduğu düşüncesiyle kardeş katli, ilkin 1389'da Birinci Bayezid'in Kosova savaş meydanında kardeşi Yakub'u idam ettirmesinde görülür. Burada da birtakım özel koşullar, bunu haklı ve gerekli göstermekteydi : Yakub ordunun bir kısmına kumanda etmekteydi. Sırplar ile savaş sonuçlanmamıştı. Öte taraftan, Bayezid'in tahta çıkarılmasında ve kardeşinin idamında esas rolü devlet büyükleri oynamış görünmektedir.. Bayezid'den sonra oğulları arasında taht için uzun ve kanlı savaşlar, 1453 yılına kadar saltanat üzerinde hak iddia edenlerin çıkardıkları karışıklıklar, devletin birliği ve selameti için kardeşlerin ortadan kaldırılmasının gerekli olduğu kanısını yerleştirmiştir.. 
Bu mücadele sırasında İsa, Süleyman, Musa ve nihayet Mustafa idam edilmek suretiyle ortadan kaldırılmış, fakat kaçıp kurtulmayı başarmış olan oğullar Bizans'ta, Macaristan'da, Arnavutluk'ta devletin güvenliğini tehdit etmeye devam etmişlerdi. Özetle, 1389-1413 dönemi kardeş katli konusunda olaylı bir devir olmuştur..
Bizans kaynaklarından (Doukas ve Chalkokondyles) anlaşıldığına göre, Birinci Mehmed ölmeden, çocuklarını bir iç savaştan ve ölümden kurtarmak için birtakım önlemler almıştı : Çelebi Mehmed'in sekiz yaşındaki oğlu Yusuf'la bir yaş küçüğü Mahmud, Bizans'la yapılan anlaşma gereğince imparatorun yanına verilecekti. İkinci Murad, tahta çıkınca bu çocukları Bizans'a teslim etmedi. Saltanata yararsız hale getirmek için gözlerini kör etti ve Tokat'ta hapsetti. Tahtta iyice yerleştiğini hissedince onları Bursa'ya geri getirtti ve iltifatla gönüllerini almaya çalıştı. Fakat onun oğlu İkinci Mehmed (Fatih) tahta çıkar çıkmaz, çocuk yaştaki kardeşi Ahmed'i boğdurdu. 
Sonuçta, ilk defa Fatih Sultan Mehmed, normal koşullar altında suçsuz olan kardeşini idam ettirmiş ve "Kanunname"sine kardeş katli maddesini koymuştur.. Chalkokondyles, "1444 Varna buhranı dolayısıyla, Osmanlı ülkesinde halkın bir iç savaştan daha çok korktuğu bir şey yoktur," diyor. 
Doukas, "Her Türk hükümdarının saltanat değişiminde isyan çıkması adet hükmüne gelmiştir" diye yazmıştır...

Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda bozguna uğrayınca büyük oğlu Süleyman Çelebi Edirne'ye kaçmış, orada Osmanlı Devleti'nin hükümdarı olarak emir unvanı ile beyliğini ilan etmişti. İlk zamanlarda kardeşi Çelebi Mehmed onun beyliğini tanıdı. 
Süleyman'ın yakını Şair Ahmedi'den Neşri'ye geçen rivayet aynen şöyledir :
"Sultan Mehmed karındaşı Süleyman'ın tahta geçtigün işidicek, emrem sağolsun, atamız gittiyse emrem bize atamız yerindedir" demiş..
Fakat Çelebi Mehmed, İsa Çelebi'ye üstünlük sağlayıp saltanat merkezi Bursa'yı ele geçirip orada gümüş sikke bastırınca, saltanat iddiasında bulundu ve Süleyman Çelebi'ye karşı mücadeleye girdi. Emir Süleyman, kendisini tek Osmanlı sultanı saymakta idi. Edirne'de tanındı, Rumeli'de egemen oldu.. Kuşkusuz Çelebi Mehmed'den daha güçlü idi. Sayısı 7000'i bulan yeniçeriler onunla beraberdi. Bursa'yı da almak istedi. Kendisine karşı küçük kardeşi Musa Çelebi, Rumeli'ye geçip uc beylerini ve yeniçeriyi kendi tarafına çekti ve Süleyman'ı Edirne'de bastı. Kaçan Süleyman ise 1411'de hayatını kaybetti..
Süleyman'ın oğlu Orhan Çelebi, babasının Yıldırım Bayezid'den sonra ilk kez sultan olduğu savıyla Osmanlı tahtı üzerine hak iddia etti. "Gazavatname", onun İkinci Mehmed'in ilk saltanatı (1444-1446) sırasında Osmanlı tahtı için mücadelesi üzerinde ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. 1444 yazında, daha önce Bizans'a sığınmış olan Orhan, İstanbul'dan hareketle ilk olarak İnceğiz'e gelir, Rumeli'yi çocuk sultan II. Mehmed'e karşı ayaklandırma çabası başarıya ulaşamaz. İnceğiz'de tutunamaz, eskiden beri derviş grupların merkezi Ağaç-Denizi (Deli-Orman) bölgesine kaçar. Balkan dağlarıyla Tuna arasındaki bölgeyi ele geçirir. Bu durum, Edirne'de büyük telaşa neden olur..
Dönemin en tanınmış askeri sayılan Rumeli Beylerbeyi Şihabeddin Paşa "düzme" ilan edilen Orhan üzerine yürür, Orhan kaçıp yeniden Bizans'a sığınır. 1444-1453 döneminde, maiyeti ile birlikte İstanbul'da oturur. II. Murad döneminde Çandarlı onu orada zararsız tutmak için Bizans ile anlaşma yapar : Masrafları için imparatora yılda 300.000 akçe (yaklaşık 7.000 altın) bir para ödenir. Bu gelir, Strymon ırmağı üzerinde bir bölgedeki köylerin hazineye ait vergilerinden oluşan bir çeşit zeametten gelmektedir..
Fetih sırasında şehir düşünce, Türklere karşı Bizanslılarla savaşmış olan Orhan keşiş kılığına girerek surlardan kaçmayı denedi ama yakalandı. O ve diğer Bizanslı esirler bir Osmanlı gemisine tutsak götürüldüler. Esirlerden biri, gemi kaptanına hem onu hem de Büyük Domestikos Lukas Notaras'ı tanıttı. Gemi kaptanı hemen Orhan'ın başını kesti ve Lukas ile kesik başı Fatih'in huzuruna götürdü. 
Osmanlı tahtına geçmeyi kendi hakkı bilen Şehzade Orhan'ın sonu böyle oldu..
Fatih, tahtta en tehlikeli rakibinden böylece kurtulmuş oldu. Devlet kurumlarını yeni bir düzene sokan Kanunname'sinde rakip kardeşler sorununu sonlandırmaya karar verdi. "Kardeş katli" maddesini koymaktan geri kalmadı. 

Bu maddeyi işte bu tarihi koşullar altında görmelidir.."Kanunname" deki madde aynen şöyle :

" Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser ola (saltanat kolaylıkla elde edilsin),  karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasibdir (devlet düzeni için kardeşlerin katli uygundur), ekser ulema dahi tecviz itmiştir (çoğu ulema da bunu uygun bulmuştur), anınla amil olalar.."  

Fatih Kanunnamesi, devlet kanunnamelerini kaleme alan ve uygulayan nişancının yetkisindedir. Bu kanunname, son şekliyle, nişancılıktan veziriazamlığa getirilmiş olan Karamani Mehmed Paşa tarafından kaleme alınmış olmalıdır..

Bu incelemenin ortaya koyduğu gerçek şudur : Fetret devrinin canlı biçimde belleklerde olduğu bir zamanda kendi saltanatı için düşman yanına sığınmış bir rakibini, Orhan'ı karşısında bulan ve kendi kardeşi, daha henüz bir meme çocuğu olan, Ahmed'i idam eden Fatih, bir devlet kanunnamesi düzenlerken "kardeş katli" maddesini bu kanunnameye eklemiş, aynı zamanda o anda bir tehlike göstermeyen bir masumu (çocuğu) katletme fiilini haklı gösterme çabasında bulunmuştur.. Ulemanın iznini aramış olması kamuoyunu ve Şeriat'ı dikkate alma zorunluluğunu duymuş olduğunu göstermektedir. 
Halk, devlet adamları ve ulema, devletin varlığını tehlikeye atan, iç savaşa ve pek çok nüfus ve servet kaybına yol açan kardeş mücadelelerini önleyecek bir önlemi onaylamışlardır.. 


HALİL İNALCIK'ın yararlandığı kaynaklar :

NEŞRİ, "Kitab-ı Cihan-nüma" ; İ.H. UZUNÇARŞILI, "Orhan Gazi'nin H.749 Vakfiyesi" ; "Tevarih-i Al-i Osman" ; F. BABINGER, "Bajezid Osman" ; M.DOUKAS, "Historia Byzantina" ; ŞAİR AHMEDİ, "Menakıbname" ; "İskendername" ; KARAMANİ MEHMED PAŞA, "Tarih-i Al-i Osman" 

 


Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK