Sayfalar

681 ) İLK İNSAN HAKLARI CEMİYETİNİN KURULUŞU..

    

İsmet İnönü ; Stalin'in dış politikası, ABD ile ilişkiler, II. Dünya Savaşı sonrası "Müttefikler"e demokrasiye geçileceği yolunda verilen sözler gibi etkenleri değerlendirerek, 1 Kasım 1945'de Meclis'i açış konuşmasında ikinci bir partiye gereklilik duyulduğunu açıkladı. 
Bu gelişmeler, 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasıyla sonuçlandı. Aynı yıl, Cemiyetler Kanunu'ndaki değişiklikten yararlanarak, sol partilerle işçi sendikaları da kuruldu. Ancak bunlar, yalnızca dört ay varlıklarını sürdürebildiler. Sıkıyönetim hepsini kapattı, yöneticileri de mahkemeye verildi !..
21 Temmuz 1946'da yapılan genel seçimler yıllar boyu "hile, baskı, mazbata yolsuzluğu" vb. suçlamalarına konu olacak bir hava içerisinde geçti. Sonuçta CHP "kazandı" ama, muhalefete ve basına büyük bir "açık" verdi..
Seçimlerden sonra da, sıkıyönetimin kimi gazeteleri kapatmasına, "seçim sonuçları hakkında vatandaşları şüpheye düşürücü" yayınları yasaklamasına karşın, siyasi havadaki gerginlik sürüp gitti. Bu dönemde DP'liler bir yandan Meclis'ten çekilerek "sine-i millete dönme" önerisini tartışıyorlar, bir yandan da Cami Baykurt, Tevfik Rüştü Aras, Zekeriya Sertel gibi "solcu" bilinen kimselerle işbirliği yapıyorlardı. İktidar çevrelerini en çok bu iki konu tedirgin etmekteydi.. Bu sıralarda "Mareşal Fevzi Çakmak faktörü" gündeme geldi. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Ordu ile siyasetin ilişkisi kesilirken komutanların birçoğu Meclis'te görev almayı yeğlemişti. Mareşal ise orduda kalmış, genelkurmay başkanlığı, II. Dünya Savaşının sonuna kadar sürmüştü. Savaş sonunda ordunun yenileşmesi gereği ile, Mareşal'in her tür yenileşmeye karşı olduğu da göz önüne alınarak, emekli edilmişti. "Yaş haddi" dolayısıyla emekliye ayrılması Mareşal'de onulmaz bir "İnönü düşmanlığı" yarattığı için ; DP kurulurken kendisinin tarihi kişiliğinden yararlanmak isteyen Bayar-Menderes ikilisi ve onların arkadaşlarıyla işbirliği yaptı, DP listelerinden bağımsız milletvekili seçildi..
Geniş bir kesimin Mareşal'i bir kurtarıcı gibi görmesi, İzmir gezisi sırasında otomobilinin omuzlarda taşınması DP'nin prestijini yükseltmişti. Ancak, kısa bir sonra DP'liler ile arası açılan Fevzi Çakmak, Erenköy'deki evine çekildi..
Başlangıçta DP kurucularıyla işbirliği yapan solcu aydınlar da kısa sürede Bayar ve ekibinden umudu kesmişlerdi. 
İşte bu sırada, "İnsan Hakları Cemiyeti" kurulması gündeme geldi. Derneğin kurulmasına önayak olan aydınlar da Mareşal'in tarihi kişiliğinden yararlanmayı düşündüler !..
Aynı günlerde hükumet de benzeri bir kuruluşu gerçekleştirmek için Nihat Erim ile Nazım Poroy'u görevlendirmişti. Birleşmiş Milletler, üye ülkelerde "BM İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Grupları" kurulması yolunda bir karar almış, bunu Türkiye'ye de bildirmişti. Başbakan Recep Peker tarafından görevlendirilen Nihat Erim, İstanbul'daki girişimden önce davranmak amacıyla kısa sürede bir tüzük hazırlayıp kurucu aramaya başladı. Öncelikle Cihad Baban ile DP milletvekili Enis Akaygen'i önerdiyse de, Recep Peker şimdilik bu kuruluşta "muhalif" kimselerin yer almasının istenmediği gerekçesiyle bu iki kişinin kuruculuğunu onaylamadı..

        

İstanbul'da ise Atatürk döneminin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras (üstte soldan ikinci), gazeteci Zekeriya Sertel (üstte en sağda), Cami Baykurt (Atatürk'ün ilk kabinesinde İçişleri Bakanı idi, sonradan muhalefete geçti) (üstte sağdan ikinci) öncülüğünde başlatılan toplantılarda ayrıca Mareşal Fevzi Çakmak, emekli General Sadık Aldoğan, Atatürk döneminin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak, DP İstanbul İl Başkanı Avukat Kenan Öner, Raşit Erer ve eski büyükelçilerden Hamdi Arpağ'ın da kurucu olmaları kararlaştırılmış ; başkanlığa Fevzi Çakmak, genel sekreterliğe Tevfik Rüştü Aras getirilmişti..
Derneğin kuruluşuyla ilgili haberler basında yer alır almaz CHP yanlısı gazeteler derneğe, Mareşal'e ve "Sovyetçi" oldukları gerekçesiyle Zekeriya Sertel ile Tevfik Rüştü Aras'a ateş püskürmeye başladı.. Sözgelimi Falih Rıfkı Atay şunları yazıyordu :
"Bu faaliyetin ileride nasıl gelişeceğini bilemiyoruz. Anladığımız şudur ki, bu cemiyet, faşist damgasını vurduğu vatandaşlara kapılarını kapamıştır. Biz Türkiye'de faşistler bulunduğunu yalnız Moskova Radyosu'ndan işitiyoruz !.."

Bu arada, eskiden beri fanatik bir antikomünist olan, hatta Nazım Hikmet'i mahkum ettirdiği söylenegelen Mareşal'in dernek başkanlığını kabul etmesi, bir başka deyişle solcularla işbirliği yapması ise hem CHP hem de DP çevrelerinde şaşkınlık ve telaş yaratmıştı..
17 Ekim 1946 günü valiliğe verilen kuruluş bildiriminde derneğin amaçları şöyle belirleniyordu :
"1- T.C. Anayasası ile vatandaşlara sağlanmış olan hak ve hürriyetlerin, meşru veya gayrimeşru yollardan, onun elinden alınmasına karşı çıkmak, 
2- Roosevelt'in meşhur 'Dört Hürriyet'inin korunmasına çalışmak.."

Tüzükte "Faşizm ve diktatörlüğe hizmet etmemiş olmak" koşuluyla herkesin derneğe üye olabileceği belirtiliyor ; siyasi bir kuruluş olmayan ve parti haline gelme niyeti bulunmayan derneğin çalışmalarını Meclis içinde milletvekillerinin kampanyalarıyla, Meclis dışında konferanslar ve yayınlar yoluyla sürdürmesi öngörülüyordu..

Takvimler 20 Ekim 1946'yı gösterirken, Türkiye'de kurulan ilk "İnsan Hakları Derneği"nin pek kısa süren yaşamı şu şekilde noktalandı :
Gazetecilerle meraklılar Karaköy Palas İşhanının kapısında, merdivenlerinde birikmişlerdi. DP İl Başkanı Avukat Kenan Öner'in üst kattaki yazıhanesine yaklaştıkça kalabalık daha da artıyordu. Mareşal Fevzi Çakmak, Cami Baykurt ve Zekeriya Sertel, kalabalığı güç bela yararak merdivenlerden çıkıp büroya girdiler. Basında günlerdir tartışılan Cemiyet'in kuruluşu biraz sonra resmen açıklanacaktı. Daha toplantı başlamadan, dışarıda bir gürültü oldu ve ardından kapı hızla açıldı ; 25 yaşlarında, uzun boylu, sarışın bir genç içeri daldı. Heyecanlı bir şekilde Mareşal'e hitaben olanca sesiyle bağırdı : 
"Paşam, komünistler sizi aldatıyor !.." 
Bir soluk alıp konuşmasını sürdürdü :
"Solcu olarak tanınmış, beynelmilel bir dava güden Zekeriya Sertel ile Türkçülüğü ve milli cepheyi temsil eden Mareşalimiz nasıl bir araya geldiler ?!.."
Sarışın genç susmak bilmiyordu :
"Üniversite gençliği solcu olan Zekeriya Sertel'e o kadar kızmıştır ki, matbaasını yıkmak zorunda kalmıştır !.."
Zekeriya Sertel oturduğu yerden karşı çıktı :
"Matbaamı üniversite talebeleri değil, polis yıktı !.."

İnsan Hakları Cemiyeti kurucuları, kolundan tutup dışarı attıkları bu gencin ajan olduğu kanısına vardılar. (Hepsiyle içli dışlı olan, Menderes ve Tevfik Rüştü Aras'ın yeğenleri, 'Özdemir oğlumuz' dedikleri Özdemir Evliyazade'nin polis ajanı olduğu, yıllar sonra, Yassıada duruşmaları sırasında anlaşılacaktır.)
DP'liler bir süredir kendilerini uyarıyorlardı. Demek, ortada ciddi bir durum vardı. "Tan" gazetesinin 4 Aralık 1945'de yakılıp yıkılması da belleklerdeydi. Üzerinden bir yıl bile geçmemişti..
Resmi bildirimde bulunarak derneği kurmalarından üç gün sonra yer alan bu olayın hemen ardından derneğin kimi kurucuları "Ben kurmadım", "Haberim yoktu" gibisinden demeçler vermeye başladılar !..
II. Dünya Savaşı sonrasında yer alan iç ve dış gelişmelerin bir uzantısı olan, yararlı çalışmalar yapabilecek bir dernek, iç politikanın "ince" hesaplarına kurban gitmiş oldu..

Bu olaylı basın toplantısından sonra, basının dernekçilere yönelik suçlamaları arttı. Sonradan, Hasan Ali Yücel'i Milli Eğitim Bakanlığı sırasında komünistleri korumakla suçladığı için ünlü olan, DP İstanbul İl Başkanı Kenan Öner, "Benim Cemiyet ile hiçbir ilgim yoktur," diyecek ; "Kanaatlerine tamamen zıt olduğum bazı şahısların yazıhanemde toplanmalarını men etmek nezaketsizliğini gösteremezdim" sözleriyle de kendini "temize çıkarmaya" (!) çalışacaktı..
Mareşal'in demeci de ilginçti :
"Aşırı solculukla malul kimselerin de kanaatleri bir nevi kızıl faşistliktir. Benim aşırı solcularla ve alelumum milli fikirlerin dışında kanaat besleyenlerle anlaşmama imkan yoktur. Gayemiz haksızlığa maruz kalanlara doktor bulmaktır. Hayır işine ideoloji davaları karışırsa elbet böyle bir cemiyette yerim olmaz.."

Metin Toker'in yazdığına göre, 27 Ekim'de Çankaya'da "Erdal'ın odasında" İsmet Paşa ile başbaşa görüşen Nihat Erim, "Mareşal'in komünistlerle işbirliğini çok tehlikeli bulduğunu" anlatacak, İnönü de ona "Komünistlerle ilk mücadelemizi yapıyoruz" yanıtını verecektir !..ALPAY KABACALI'nın "Yakın Tarihimizden Büyük Dönemeçler" adlı kitabından derlenmiş bir yazıdır..         

Hiç yorum yok:

Hürriyet

KAYNAK OLARAK KULLANDIĞIM KİTAPLAR..
-------------------------------------------------------
1.DEVLET-İ ALİYYE.I...HALİL İNALCIK 2.OSMANLILAR..HALİL İNALCIK
3.İMP.'UN EN UZUN YÜZYILI..İLBER ORTAYLI
4.SON İMP. OSMANLI..İLBER ORTAYLI
5.TARİHİN IŞIĞINDA..İLBER ORTAYLI
6.OSM. TOPLUMUNDA AİLE..İLBER ORTAYLI
7.OSM.'YI YENİDEN KEŞFETMEK..İ.ORTAYLI
8.BATILILAŞMA YOLUNDA..İLBER ORTAYLI
9.OSMANLI TARİHİ..A.DE LAMARTINE
10.OSMANLI..CAROLİNE FİNKEL
11.OSM.İMP.TARİHİ..NICOLEA JORGA
12,BÜYÜK TÜRK..NICOLEA JORGA
13.YENİLMEZ TÜRK...NICOLEA JORGA
14.TÜRKİYE TARİHİ..ED.SİNA AKŞİN
15.OSM.DÜNYASI VE İNSANLARI..GÜLGÜN ÜÇEL
16.OSMANLI ORDUSU..GÜLGÜN ÜÇEL-AYBET
17,BU MÜLKÜN SULTANLARI..NECDET SAKAOĞLU 18.YENİÇERİLER..REŞAT EKREM KOÇU
19.SON PADİŞAH..YILMAZ ÇETİNER
20.SORULARLA OSM. ..ERHAN AFYONCU
21. SOKOLLU ...RADOVAN SAMARCIC
22. OSM.İMP.TARİHİ...A.CEVDET PAŞA
23. OSM.GERÇEĞİ..ERDOĞAN AYDIN
24. FATİH VE FETİH..ERDOĞAN AYDIN
25.KADINLAR SALTANATI..A.REFİK ALTINAY
26.DOĞU'YA BAKIŞ..GERALD MACLEAN
27.AT SIRTINDA ANADOLU..FREDERIC BURNABY
28.ABDÜLMECİD..HIFZI TOPUZ
29.ŞAH SULTAN ..İSKENDER PALA
30.FLORANSA BÜYÜCÜSÜ..S.RUSHDIE
31.TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK..EMRE KONGAR
32.PARİS'TE BİR OSM.SEFİRİ..ŞEVKET RADO
33.TARİHİN SAKLANAN YÜZÜ..ÇETİN ALTAN
34.OSM.İMP.'DA SON 300 YIL..ALAIN PALMER
35.KONSTANTİNİYYE..PHİLİP MANSELL
36.TÜRKİYE'NİN SİYASİ İNTİHARI..CENGİZ ÖZAKINCI
37.BU VATAN BÖYLE KURTULDU..EROL MÜTERCİMLER
38.16.YÜZYILDA İSTANBUL..METİN AND
39. ERKEN MODERN OSMANLILAR.. VIRGINIA H. AKSAN-DANIEL GOFFMAN
40."POPÜLER TARİH" VE "NTV TARİH " DERGİLERİ
41.İKİNCİ ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
42.HAYAT..AYŞE KULİN
43.DEVRİM VE DEMOKRASİ..NUMAN ESİN
44.BİR NUMARALI TANIK..KURTUL ALTUĞ
45.İHTİLALİN MANTIĞI..Ş.S.AYDEMİR
46.KUTSAL İSYAN...HASAN İZZETTİN DİNAMO
47.KUTSAL BARIŞ...HASAN İZZETTİN DİNAMO
48.ÇÖL KRALİÇESİ...JANET WALLACH
49.YÖNETMENLER,FİLMLER,ÜLKELER..A.DORSAY
50.AY HIRSIZI...SUNAY AKIN
51.ONLAR HEP ORADAYDI...SUNAY AKIN
52.KULE CANBAZI...SUNAY AKIN
53.LÜZUMSUZ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ..TAMER KORUGAN
54.PRENS..NİCCOLO MACHİAVELLİ
55.İSTANBUL'DA BİR ZÜRAFA..SUNAY AKIN
56.KIZ KULESİNDEKİ KIZILDERİLİ..S.AKIN
57.AH BEYOĞLU,VAH BEYOĞLU..SALAH BİRSEL
58.İSTANBUL-PARİS..SALAH BİRSEL
59.YAVUZ'UN KÜPESİ..ERHAN AFYONCU
60.OSMANLI PADİŞAHLARININ HAYAT HİKAYELERİ...YILMAZ ÖZTUNA
61.BİZİM DİPLOMATLAR..BİLAL N.ŞİMŞİR
62.KİM VAR İMİŞ BİZ BURADA YOĞ İKEN..CEMAL KAFADAR
63.RÜZGARIN GÖLGESİ..CARLOS RUIZ ZAFON
64.MELEĞİN OYUNU..CARLOS RUIZ ZAFON
65.ORTA DOĞU..TAYYAR ARI
66.ABD-ORTA DOĞU-TÜRKİYE..HALUK GERGER
67.ORTA DOĞU.. BERNARD LEWIS
68.ON BİR CUMHURBAŞKANI ON BİR ÖYKÜ.. CÜNEYT ARCAYÜREK
69.ÖFKELİ YILLAR...ALTAN ÖYMEN
70.ATATÜRK'TEN SONRA BUGÜNLERE NASIL GELDİK ?..CÜNEYT ARCAYÜREK
71.ÇANKAYA...CÜNEYT ARCAYÜREK
72.DEMOKRASİNİN İLK YILLARI..C.ARCAYÜREK
73.YENİ İKTİDAR,YENİ DÖNEM..C.ARCAYÜREK
74.BİR İKTİDAR,BİR İHTİLAL..C.ARCAYÜREK
75.NEREDEYSE BİR BALİNA..STEVE JONES
76.MOSSAD GİZLİ TARİHİ...GORDON THOMAS
77.BARIŞA SON VEREN BARIŞ...DAVID FROMKIN
78.SULARIN GETİRDİĞİ PADİŞAH..CAHİT ÜLKÜ
79.TANK SESİYLE UYANMAK..HASAN CEMAL
80.BİR MANİNİZ YOKSA.. ...AYFER TUNÇ
81.ALATURKAFRANKA..ERCAN ÇİTLİOĞLU
82.SUÇUMUZ MÜKEMMEL OLMAK..S.DUMAN
83.DARBE...STEPHEN KINZER
84.ÖZAL HİKAYESİ..HASAN CEMAL
85.TURGUT NEREDEN KOŞUYOR ? ..E.ÇÖLAŞAN
86.YEDİ TEPE ANADOLU...ALİ CANİP OLGUNLU
87."K", "DERBEDER BİR KAHİN"...CANSU YILMAZÇELİK
88.LATİFE HANIM...İPEK ÇALIŞLAR
89."K",YIKIK BİR SARAYDIR DÜNYA..PERİHAN ÖZCAN
90.BEYAZ PERDEDE KIRMIZI FİLMLER.. ATİLLA DORSAY
91.TEK ADAM..Ş.SÜREYYA AYDEMİR
92.DAHİLER VE AŞKLARI...ÖZCAN ERDOĞAN
93.HAYATIM KİTAP..YAŞAR AKSOY
94.BOĞAZİÇİ ŞINGIR MINGIR..SALAH BİRSEL
95.BİR EKONOMİK TETİKÇİNİN İTİRAFLARI...JOHN PERKİNS
96.CUMHURİYET TARİHİ YALANLARI 1. VE 2. CİLT...SİNAN MEYDAN
97. KOMPLO TEORİLERİ..EROL MÜTERCİMLER
98.ÖNCE KADINLAR VE ÇOCUKLAR..SUNAY AKIN
99.BİR ÇİFT AYAKKABI..SUNAY AKIN
100. BENİM CUMHURİYET'İM..EMİNE UŞAKLIGİL
101.DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN..NİHAT BEHRAM
102.NEREYE..CAN DÜNDAR
103.İSTANBUL'DAN SAYFALAR..İLBER ORTAYLI
104.BİZİM İZMİRİMİZ..MELİH GÜRSOY
105.GİZLENEN TARİH..BRİAN HAUGHTON
106.BERGAMA DÜŞLERİMİN ŞEHRİ,İZMİR SEVDAM..SELAHATTİN TURAL
107.GÖLGEDEKİLER..CAN DÜNDAR
108.KIRMIZI BİSİKLET..CAN DÜNDAR
109.YAKAMDAKİ YÜZLER..CAN DÜNDAR
110.GEÇMİŞ AYRINTIDA SAKLIDIR..CEMİL KOÇAK